Drzewo genealogiczne wiernych Ko?cio?a katolickiego

     Centrum PRASZCZUR zajmuje si? badaniami genealogicznymi. Podczas prowadzonych dotychczas poszukiwa? zauwa?yli?my, ?e wi?kszo?? mieszkaj?cych na pewnym obszarze rodzin jest ze sob? spokrewniona. Tak oto narodzi? si? pomys? stworzenia drzewa genealogicznego nie jednej rodziny, ale wszystkich wiernych z terenu parafii.

    Dlaczego ko?ciу? ? W XVIII i XIX wieku wierni reprezentowali szlacht? czynszow?. Ta cz??? lokalnej ludno?ci posiada?a swobod? podrу?owania i cz?sto zmienia?a swoje miejsce zamieszkania. Jednak migracje te by?y na ogу? skoncentrowane wokу? obszaru jednej parafii. Pojawi?a si? zatem potrzeba zbadania stosunkуw pokrewie?stwa szlachty bez ziemi oraz szlachty gruntowej, a tak?e rozpoznania szlakуw migracyjnych szlachty czynszowej. Realizacja projektu stwarza rуwnie? mo?liwo?? okre?lenia dok?adnej liczby przedstawicieli tej grupy spo?ecznej.

        ??cz?c – w obr?bie jednej bazy danych – informacje z wszystkich ksi?g metrykalnych pochodz?cych z okresu 1793-1917 oraz okre?laj?c poszczegуlne osoby w obr?bie zwi?zkуw rodzinnych (rodowych, stosunkуw pokrewie?stwa), otrzymamy ogromna wiedz? o wszystkich rodzinach katolickich ?yj?cych na tym obszarze. Kolejny etap prac to uzupe?nienie bazy o informacje pochodz?ce z innych ?rуde? (spisy ludno?ci, rejestry oraz dokumenty archiwalne, umowy handlowe, akta notarialne itp.)

    Warto?? poznawcza projektu zarуwno w kontek?cie genealogii czy historii, ale tak?e demografii, statystyki oraz socjologii to nie wszystko. Bez w?tpienia mo?e okaza? si? interesuj?cy dla potomkуw polskiej szlachty (pochodz?cej z okolic miasta Pohrebyszcze) a tak?e polskich organizacji zajmuj?cych si? dziejami kresуw wschodnich.

3KkrFFU6WKE

    Ka?dy, kto chocia? raz pracowa? na podstawie dokumentуw archiwalnych, rozumie jak bardzo trudne i czasoch?onne jest to przedsi?wzi?cie. Dlatego te? – maj?c na uwadze udan? i kompleksow? realizacj? – szukamy potencjalnych partnerуw oraz donatorуw.

           Po zako?czeniu bada? planujemy opracowanie i publikacj? monografii pohrebyszczy?skiego Ko?cio?a katolickiego. Zamierzamy rуwnie? opublikowa? za?o?enia metodologiczne projektu, aby umo?liwi? ich wykorzystanie do podobnych bada? w przypadku innych ko?cio?уw Ukrainy.

        Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wspу?pracy – w??czenia si? i wsparcia naszego projektu.

         Okres obj?ty badaniami: 1793-1917

        Ko?ciу? parafialny: Rzymsko-Katolicki Ko?ciу? Niepokalanego Pocz?cia N. M. P. miasteczka Pohrebyszcze, pow. berdyczowski guberni kijowskiej.

       Zasi?g geograficzny bada?: Pohrebyszcze, Pliskуw, wioska Bilaszki, Bosy Brуd, Burakowce, Wasylkowce, Hopczyca, Iwanki, Kurpodery?ce, Kuleszуw, Lewkiwka, Leszczy?ce, Luli?ce, Malinki, Naka?ne, Paw?уwka, Pedosy, Popiwka, Rozkopane, Sara?y?ce, Sachny, Soko?уwka, Spiczy?ce, Stepanki, Talalaji, Chmeliwka, Czeremoszne, Czerniawka, Szyrmуwka i inne

      W sprawie wsp??pracy, prosimy o kontakt:

       Project Manager: Dolecki Victor.

       Tel. +380977050124, +380631417602

       Email. prashhur@gmail.com