Komisja ??czno?ci z Polakami za Granic? wyst?pi na trwaj?cym posiedzeniu Sejmu z inicjatyw? ustawodawcz? – nowelizacj? ustawy o Karcie Polaka. Nowela mo?e sprawi?, ?e przez kilka lat do Polski przyjedzie nawet 100 tys. os?b polskiego pochodzenia, co stanowi? b?dzie g??wny element programu repatriacji Polak?w ze Wschodu. Sejmow? dyskusj? i g?osowanie nad wnioskiem o nowelizacji ustawy o Karcie Polaka poprzedza konferencja, w kt?rej bior? udzia? ze Wschodu, mi?dzy innymi – reprezentanci Zwi?zku Polak?w na Bia?orusi.

screenshot_konferencja_sejm_gov_pl

Konferencja „Historia Kart? pisana. Podsumowanie Ustawy o Karcie Polaka” w Sejmie RP, fot.: screenshot z transmisji na ?ywo przez sejm.gov pl

 

zosta?a wprowadzona ustaw? z 7 wrze?nia 2007 r. Jest to dokument potwierdzaj?cy przynale?no?? do narodu polskiego. Jej posiadanie wi??e si? z prawem m.in. do tego, aby bez op?at uzyska? wiz? pobytow? d?ugoterminow? uprawniaj?c? do wielokrotnego przekraczania polskiej granicy. Daje ona te? mo?liwo?? podejmowania w Polsce legalnej pracy lub prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej, a tak?e daje dost?p do bezp?atnego systemu o?wiaty i zdrowia.

Cz??? os?b polskiego pochodzenia ?yj?cych na Wschodzie jednak wyst?puje o Kart? Polaka nie z my?l? o korzy?ciach, ale z powod?w patriotycznych i emocjonalnych.

Michal_Dworczyk_01

Micha? Dworczyk, przewodnicz?cy Komisji ??czno?ci z Polakami za Granic? w Sejmie RP

 

Komisja ??czno?ci z Polakami za Granic? w tej kadencji Sejmu pracuje nad nowelizacj? ustawy z 2007 r. Mimo ?e prace te przesz?y bez echa, to ich efekt – je?li ustawa wejdzie w ?ycie – mo?e by? bardzo wa?ny. Dlaczego? Niedawno z apelami o doko?czenie repatriacji zwraca? si? m.in. Jakub P?a?y?ski i redakcja „Rzeczpospolitej”. By?a premier Ewa Kopacz (PO) w ostatnich dniach swojego urz?dowania zapowiada?a program repatriacji. Premier i prezydent uznali sprowadzenie do ojczyzny Polak?w ze Wschodu za punkt swojego honoru. Zmiany w ustawie o Karcie Polaka maj? by? elementem spe?nienia tych obietnic. Projekt pilotuje pose? Micha? Dworczyk (szef komisji), kt?ry w czasie kampanii krytykowa? rz?d Ewy Kopacz za zaniechania ws. repatriacji.

Jak m?wi Onetowi Dworczyk, dzi?ki nowelizacji ustawy o Karcie Polaka w ci?gu najbli?szych lat mo?e do Polski przyjecha? i osiedli? si? nawet 100 tys. os?b polskiego pochodzenia – g??wnie z Ukrainy, ale i z Bia?orusi oraz innych kraj?w by?ego Zwi?zku Sowieckiego.

Na czym polega? b?d? zmiany? – Posiadacz Karty Polaka b?dzie m?g? przyjecha? do Polski i od razu otrzyma prawo do sta?ego pobytu – b?dzie te? zwolniony ze wszelkich koszt?w. W ci?gu pierwszego roku pobytu w Polsce b?dzie mia? mo?liwo?? otrzymania dofinansowania na wynajem mieszkania, nauk? j?zyka polskiego oraz inne potrzeby zwi?zane z adaptacj?. Po roku b?dzie m?g? otrzyma? polskie obywatelstwo. To propozycja dla os?b, kt?re s? zdeterminowane, samodzielne i chc? przyjecha? do Polski, by wzi?? swoje sprawy we w?asne r?ce. Ten tryb osiedlenia w Polsce dla niekt?rych naszych rodak?w b?dzie m?g? sta? si? jedn? z form repatriacji – odpowiada pose? Prawa i Sprawiedliwo?ci.

Micha? Dworczyk podkre?la zarazem, ?e wed?ug szacunk?w w ci?gu roku do Polski mo?e przyje?d?a? i osiedla? si? nawet do 20 tys. os?b. – Skal? tych przyjazd?w b?dzie oczywi?cie mo?na regulowa? tak, aby by?a dostosowana do mo?liwo?ci bud?etowych pa?stwa – dodaje.

Przed wyst?pieniem komisji sejmowej z inicjatyw? ustawodawcz? ws. Karty Polaka zaplanowano konferencj? „Historia Kart? pisana. Podsumowanie Ustawy o Karcie Polaka”. Organizuje j? dzisiaj 16 grudnia w Sejmie Komisja ??czno?ci z Polakami za Granic?, oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

W konferencji obok przedstawicieli Polak?w z Ukrainy, Litwy i ?otwy, b?d?cymi beneficjentami Karty Polaka, bior? udzia? reprezentanci najliczniejszej polskiej spo?eczno?ci za wschodni? granic? Polski , mi?dzy innymi – przewodnicz?ca Rady Naczelnej Zwi?zku Polak?w na Bia?orusi i prezes organizacji , kt?ry niedawno rozmawia? o znaczeniu Karty Polaka dla obywateli Bia?orusi polskiego pochodzenia z wiceministrem Rzeczypospolitej Polskiej Janem Dziedziczakiem, odpowiedzialnym w resorcie miedzy innymi za kontakty z Poloni? i Polakami za granic?.

Grodno_Zakonczenie_Roku_Borys_01

And?elika Borys

 

Jaskiewicz_Dubowska_Dziedziczak_str

Prezes ZPB Mieczys?aw Ja?kiewicz, wiceprezes ZPB Helena Dubowska i wiceminister MSZ RP Jan Dziedziczak podczas spotkania w dniu 10 grudnia w Warszawie

 

And?elika Borys jest jednym z panelist?w konferencji. Zabiera g?os w panelu dyskusyjnym pt. „Karta Polaka- element odrodzenia polsko?ci, czy jedynie wymiar praktyczno – wizowy? Do?wiadczenia Ukrainy Bia?orusi i Litwy”.

Ustawa o Karcie Polaka to jedno, a drug? rzecz? jest ustawa o repatriacji. Z ko?cem kadencji poprzedniego Sejmu obywatelski projekt ustawy o repatriacji trafi? ju? do kosza. Powodem jej z?o?enia by? fakt, ?e aktualnie obowi?zuj?ca nie dzia?a – liczba repatriant?w zamiast rosn??, spada. Now? ustaw? zapowiedzia?a wi?c premier Beata Szyd?o.

Micha? Dworczyk m?wi Onetowi, ?e projekt ustawy o repatriacji najprawdopodobniej b?dzie wykorzystywa? cz??? rozwi?za? zaproponowanych w projekcie obywatelskim. – Ta ustawa, w moim przekonaniu, powinna zako?czy? repatriacj? na dotychczasowych warunkach, czyli przy zapewnieniu pe?nej os?ony socjalnej z mieszkaniem i prac? dla repatriant?w w??cznie. To oczywi?cie wi??e si? z du?ymi obci??eniami finansowymi, ale trzeba si? z tego zobowi?zania wywi?za? – by?a to jedna z naszych wyborczych deklaracji – zauwa?a.

?r?d?o