Посилання для скачування – ДАВіО_Путівник_2010

 

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ____________________________________________________

 Архівні зібрання України

 Путівники

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ____________________________________________________

ПУТІВНИК

ВІННИЦЯ

2010

УДК 930.25 (477.44) (036)

 ББК 79.34 (4УКР-4ВІН) 691Я23 Д36

 Державний архів Вінницької області: Путівник. – Вінниця, 2010. – 753 с.

Путівник містить відомості про склад і зміст фондів Державного архіву Він-ницької області за 1612 – 2010 рр., а також інформацію про історію створен-ня, функції та завдання архіву.

Розрахований на істориків, архівістів, краєзнавців, усіх зацікавлених.

Головна редакційна колегія серії «Архівні зібрання України»:

Гінзбург О.П. (голова), Верстюк В.Ф., Делеган М.В., Кісіль І.М., Лозицький В.С., Маковська Н.В., Матяш І.Б., Мельниченко О.В., Онищенко О.С., Пельц Д.І., Прилепішева Ю.А., Скрипка Л.В., Смолій В.А., Сохань П.С., Топішко Н.О., Христова Н.М.

Автори-упорядники:

Олександр Петренко (відп. упорядник), Володимир Верховлюк, Фаїна Винокурова, Олена Галамай, Лариса Гордійчук, Костянтин Завальнюк, Олена Золотарьова, Євгенія Ковальова, Ніна Лещенко, Тетяна Мазур, Людмила Мовчан, Володимир Петренко, Ніна Сабадіна, Надія Сидорук, Галина Тарнавська

Укладачі покажчиків:

Олена Ількова, Олександр Петренко

Науковий редактор доктор історичних наук Юрій Легун

Схвалено Редакційновидавничою радою Державного комітету архівів України та науковометодичною радою Державного архіву Вінницької області

ISBN © Державна архівна служба України, 2010
© Державний архів Вінницької області, 2010

 

ЗМІСТ
Передмова 5
Розділ 1. Фонди установ, організацій
та підприємств до 1917 року 15
1. Місцеві органи державного управління 15
2. Органи станового, земського і міського самоврядування 20
3. Органи суду, прокуратури та юстиції 28
4. Органи поліції, в’язниць, військових установ 40
5. Промислові підприємства, господарські установи,
організації зв’язку 44
6. Фінансові та митні установи, банки 48
7. Установи освіти та охорони здоров’я 55
8. Установи статистики, сільського господарства та землевпорядкування 67
9. Громадські та опікунські організації 70
 1. Релігійні установи та організації
71
 1. Особові фонди
78
 1. Колекції документів
80
Розділ 2. Фонди установ періоду Тимчасового уряду,
УНР та Гетьманату 81
Розділ 3. Фонди радянського періоду та Незалежної України 89
1. Органи влади, державного управління та місцевого
самоврядування 89
2. Органи робітничо-селянської інспекції, державного та
партійного контролю 131
3. Військово-адміністративні установи та військові частини 139
4. Органи юстиції, суду, прокуратури та охорони державної
та громадської безпеки 150
5. Органи планування і статистики 181
6. Фінансові, страхові, кредитно-позичкові установи
та організації 193
7. Органи управління народним господарством, промислові
підприємства, будівельні організації 203
8. Організації транспорту, шляхового господарства, зв’язку 283
9. Установи, організації та підприємства сільського, лісового
та водного господарства 291
 1. Установи народної та професійної освіти. Навчальні заклади
357
 1. Установи і організації культури, книговидання,
засобів масової інформації 380
 1. Продовольчі, торговельні і заготівельні установи
та організації, споживча кооперація 400
 1. Установи комунального господарства
446
 1. Науково-дослідні, проектні та метрологічно-стандартизаційні
установи 454

3

15. Профспілкові організації 461
16. Установи соціального забезпечення, працевлаштування
та охорони праці 480
17. Установи охорони здоров’я, фізичної культури
та спорту 498
18. Органи Комуністичної партії та комсомолу 517
19. Громадські організації 557
20. Фонди особового походження 577
21. Колекції документів 606
Розділ 4. Фонди установ періоду німецько-румунської окупації
Вінницької області 1941-1944рр. 617
1. Територіальні органи військової окупаційної
та місцевої допоміжної адміністрацій 617
2. Органи поліції 630
3. Органи юстиції та суду 630
4. Промислові підприємства та установи 631
5. Фінансові установи 635
6. Зв’язок 636
7. Комунальне господарство 637
8. Сільське господарство, продовольчі та заготівельні установи 637
9. Кооперація 644
10. Медичні установи 645
11. Установи культури 647
12. Установи освіти 648
13. Підпільні організації, партизанські загони періоду
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. 649
Розділ 5. Кіно-фото-фонодокументи 651
Науково-довідкова бібліотека архіву 657
Довідка про зміни адміністративно-територіального устрою
Вінниччини від найдавніших часів до сучасності 659
Список скорочень 677
Географічний покажчик 679
Іменний покажчик 698
Покажчик установ, організацій та підприємств 703
Довідкові публікації про склад і зміст документів архіву 751

4

ПЕРЕДМОВА

     Архівна справа на Вінниччині зародилася ще в другій половині ХVІ ст., коли було створено Брацлавське воєводство й розпочали діяльність шля-хетські суди: ґродський, земський та підкоморський. Перша конкретна вказі-вка на існування місця концентрації архівних документів у Вінниці сягає 1580 р., коли через необережність сталася пожежа Вінницького замку, у якій згоріла переважна більшість королівських надавчих актів на маєтки місцевій шляхті, межових обводів та ін. документів, переданих тією ж шляхтою на зберігання в старостинську адміністрацію та приватним особам.

    Після переведення у 1598 р. адміністративного центру воєводства з Брацлава до Вінниці земський та ґродський архіви Брацлавського воєводства зберігалися в дерев’яному Вінницькому замку на острові.

     Під час Визвольної війни та Руїни Вінницький архів актових книг за-знав непоправних втрат. Після відновлення у 1700 р. судово-адміністративних установ Речі Посполитої на теренах Брацлавщини їх чиновникам вдалося знайти всього кілька актових книг ХVII ст. і жодної ХVІ.

     Впродовж ХVIII ст. архів гродських та земських книг зберігався при Вінницькому ґродському суді. Після створення у 1796 р. Брацлавського на-місництва він став основою для нововідкритого архіву при Брацлавському верхньоземському суді. Оскільки 1797 р. Брацлавське намісництво ліквідовано, а разом з ним і верхньоземський суд, то архів давніх актових книг збе-рігався надалі при Вінницькому повітовому суді.

     У зв’язку зі створенням у 1852 р. при Київському університеті ім. Св. Володимира архіву давніх актів книги Брацлавського воєводства ХVII – ХVIII ст. були перевезені з Вінниці до Києва. На теренах сучасної Вінниччини залишилися тільки відомчі архіви держустанов повітового рівня та муні-ципальних органів. В часі реформ 60 – 80-х рр. ХІХ ст. значну частину держустанов було ліквідовано, а натомість створено чимало нових. Архівні документи закритих судових установ було перевезено до Кам’янця-Подільського та Києва (відповідно до адміністративно-територіальної приналежності повіту). Актові книги судових установ за період 1800-1872 рр. було виокремлено з фондів і на їх основі у 1880 р. сформувалися Кам’янець-Подільський та Київський нотаріальний архіви. Інші документи передано на зберігання в архіви губернських правлінь.

    Після відкриття у 1909 р. у Вінниці окружного суду, дія якого поши-рювалася на 7 повітів Подільської губернії, при канцелярії старшого нотаріуса окружного суду створено Вінницький нотаріальний архів, до якого част-ково були передані документи з Кам’янець-Подільського нотаріального ар-хіву.

    Перші кроки з організації архівної справи в краї після ліквідації цариз-му були зроблені військовими. В липні 1918 р. при штабі 2-го Подільського корпусу в м. Вінниці організовано військово-історичний відділ, що займався

5

збором документів, залишених на території губернії частинами армій Південно-Західного фронту.

     В 1920 р. у м. Вінниці при Подільському губернському відділі народної освіти була створена архівна секція охорони пам’яток давнини, мистецтва і природи. У тому ж році при ній відкрито Подільський обласний архів, який складався з архівного, бібліотечного і бібліографічного відділів.

 • вересні 1920 р. утворено Подільське губернське архівне управління (з 1918 р. м. Вінниця стала центром Подільської губернії) при губернській інспектурі народної освіти, а Подільський обласний архів ліквідовано.

     15 січня 1921 р. Подільський губревком утворив архівну комісію в складі представників від губнаросвіти, губвидаву та губвідділу РСІ. Комісія займалася відбором непотрібних архівних документів для утилізації та використання в діловодстві державних установ та підприємств.

 • лютому 1921 р. при Подільській губнаросвіті організовується губе-рнський комітет охорони пам’ятників давнини, природи та мистецтва (“Губ-копис”), в складі якого була архівна секція. У зв’язку з цим, 28 лютого 1921 р. за постановою губревкому Подільське губернське архівне управління було розформовано. Очолив архівну секцію Ю. Александрович.

    Згідно постанови РНК УСРР від 13.01.1922 р. Подільська губнаросвіта 1 квітня 1922 р. утворила Подільське губернське архівне управління. Архівна секція “Губкопису” та губерніальна архівна комісія були ліквідовані. У травні того ж року в Кам’янці-Подільському створено тимчасове архівне управ-ління, яке підпорядковувалося губарху. В жовтні йому надано статус філіа-лу.

     Навесні 1922 р. у Вінниці розпочато створення Подільського губернського історичного архіву для зберігання дореволюційних архівних документів. Він був укомплектований з матеріалів Подільського та Кам’янець-Подільського архівних управлінь. Зокрема з Кам’янця до Вінниці було перевезено документи губернських установ, а також частини повітових. Губернський історичний архів був підпорядкований Подільській комісії з вивчення історії партії та історії революції. З його заснування бере початок історія сучасного Державного архіву Вінницької області.

     З 1923 р. й до часу ліквідації у 1925 р. Подільський губарх очолював С.С. Смеречинський. 24 липня 1925 р. у зв’язку з ліквідацією Подільської губернії Подільське губернське архівне управління припинило діяльність і передало свої функції тимчасовій архівній комісії. Остання в, свою чергу, передала справи трьом окружним архівним управлінням, створеним за по-становою ВУЦВК від 10 червня 1925 р.: Вінницькому, Могилів-Подільському та Тульчинському. Історичний архів увійшов у повному обсязі до складу Вінницького окружного архівного управління.

 • зв’язку з реорганізацією адміністративно-територіального поділу на Україні 18 вересня 1930 р. урядова комісія в справі ліквідації округ постано-вила замість окружних архівних управлінь утворити місцеві архівні управ-

6

ління. На підставі цієї постанови Вінницьке окружне архівне управління було реорганізовано у Вінницьке місцеве архівне управління, а Могилів-Подільське і Тульчинське – у його філії. 10 листопада 1930 р. секретаріат ВУЦВК ухвалив реорганізувати місцеві архівні управління в державні істо-ричні архіви, а їх філії – в районні архіви. У відповідності з цим в кінці 1931 р. Вінницьке місцеве архівне управління було реорганізовано у Вінницький державний історичний архів.

     Зі створенням у лютому 1932 р. Вінницької області архів дістав назву Вінницького обласного історичного архіву й був підпорядкований щойно створеній Вінницькій обласній архівній управі. В 1932 р. в архіві зберігалося 1315 фондів.

 • 30-х р.р. архів розпочав і здійснював масовий прийом документів від установ та організацій. Тоді ж почалося картонування справ. У фанерні ящи-ки були вкладені всі таємні матеріали. Була введена збройна охорона архіву.
 • 1938 р. архів переходить у відомство НКВС.
 • зв’язку з нападом фашистської Німеччини обласний архівний відділ 7 липня 1941 р. одержав наказ начальника Управління внутрішніх справ Вінницької області про підготовку до евакуації найбільш цінних таємних матеріалів в кількості однієї вантажної машини, усі ж інші документальні матеріали було запропоновано спалити впродовж 24 годин. Працівники ар-хіву підготували до евакуації усі документи відділу секретних фондів разом з науково-довідковим апаратом (всього 24 автомашини). Документи були за-вантажені у залізничний вагон і відправлені у м. Актюбінськ. Усі інші архів-ні матеріали завдяки позиції архівістів та завідуючого архівом не були зни-щені, як того вимагав наказ начальника УНКВС, а залишилися під окупаці-єю.

   Окупаційна влада відновила роботу обласного історичного архіву 1 листопада 1941 р. Незмінним завідуючим архіву аж до приходу радянських військ у 1944 р. був К. Глазирін.

    Впродовж усього періоду окупації працівники Вінницького обласного історичного архіву займалися видачею довідок майнового та соціально-правового характеру, виконано значний об’єм робіт по описанню документів фондів, які залишалися неописаними ще з довоєнних часів, або на них було втрачено науково-довідковий апарат під час відступу радянських військ. Архів здійснював і прийом документів, зокрема ЗАГСів, органів місцевого самоврядування тощо.

     Після звільнення Вінниці від фашистів було встановлено, що за час окупації архів втратив 257 фондів на 42229 одиниць зберігання. Окупацій-ними властями було вивезено 598 планів колишніх поміщицьких земельних маєтків у Подільській губернії.

     В першому післявоєнному десятиріччі головна увага в архіві приділя-лася науково-технічному упорядкуванню документальних матеріалів, оскі-

7

льки чимало справ лежало на підлозі разом з книжками та підшивками газет. В 1944 р. була створена експертна комісія в складі 5 чоловік.

     До 1953 р. облік документальних матеріалів здійснювався у відділах. Цією справою займалися начальники відділів та охоронці фондів. В 1954 р. розпочалася концентрація облікових документів. Відділи фондів жовтневої революції і соціалістичного будівництва, дореволюційних, військових, таєм-них фондів упорядкували всі довідкові матеріали і передали їх завідуючому обліком. В 1955 р. проведено перевірку наявності документальних матеріа-лів, а зміни внесені в обліковий апарат.

 • 1944 р. архів став називатися Вінницьким обласним державним архівом. У 1950 р. в його сховища надійшло 58 фондів (1558 од. зб.) з Одеського облдержархіву, 1510 справ з Кам’янець-Подільського облдержархіву. Ці документальні матеріали відносилися до профілю Вінницького облдержархіву. У 1954 р., відповідно до розпорядження Архівного управління УРСР з держархіву області було передано в Центральний державний архів Червоної Армії 62 фонди військових частин обсягом 4638 справ. У тому ж році Кам’янець-Подільському облдержархіву передано документальні матеріали фонду Подільського губернатора. До 1955 р. в Кам’янець-Подільський передано фонди інших губернських установ Подільської губернії дореволюцій-ного періоду.

     В травні 1965 р. було запроваджено нову структуру і штати держархіву. Зокрема створено відділ комплектування, зберігання, обліку і науково-довідкового апарату, відділ використання і публікації та лабораторію архіву.

      У рік переходу архівної мережі області з відома МВС у підпорядку-вання облвиконкому (1960 р.) облдержархів видав свій путівник (упорядники – А.Г. Бабенко, С.Я. Вініковецький, В.П. Воловик).

     В 1959 р. облдержархів розпочав концентрацію фотодокументів. У то-му ж році розпочалась робота зі створення страхового фонду шляхом мікро-фотокопіювання документальних матеріалів.

 • 1980 р. архів носить назву – Державний архів Вінницької області.

     У грудні 1988 р. ліквідовано архівний відділ облвиконкому. Функції управління архівною справою в регіоні передано державному архіву області.

    1991 р. згідно указу Президії Верховної Ради України від 27.08.1991 р. до Державного архіву Вінницької області приєднано колишній обласний партійний архів, який увійшов до складу держархіву на правах структурного підрозділу – відділу зберігання, обліку та використання фондів громадських та кооперативних організацій та установ.

     Документальне зібрання Державного архіву Вінницької області вклю-чає історичні джерела, створені в основному в межах сучасної Вінницької області за період від приєднання Правобережної України до Російської імперії у 1793р. до наших днів. За незначними винятками, документи архіву сто-суються подій, які відбулися в межах сучасної Вінницької області. Незначна кількість фондоутворювачів та окремих документів сягає часів Речі Поспо-

8

литої (XVII-XVIII ст.). Адміністративні межі сучасної Вінницької області не співпадають чітко з межами давніших адміністративно-територіальних утворень, до яких входили землі краю. Тому документи, які стосуються історії Вінниччини, відклалися також в архівних установах суміжних областей, на терито-рії яких розташовані адміністративні центри зазначених утворень.

    Часи Речі Посполитої представлені фондом Комісії зі збору пожертви десятого гроша на утримання війська по Брацлавському повіту та частиною справ фондів Брацлавського міського магістрату і Директора училищ Подільської губернії. Значна кількість документів часів існування Речі Посполитої міститься в оригіналах та засвідчених копіях у фондах підкоморських, межових апеляційних та повітових земських (з 1832 р. – уїздних) судів. Зок-рема у фонді Літинського межового апеляційного суду містяться оригінальні документи про відмежування земель сіл Дяківців, Зиновинців, Кожухова та ін., починаючи з 1612 р., а також засвідчені копії та витяги з документів, найдавніший з яких відноситься до 1442 р. За характером це надавчі акти, купчі, межові декрети, покази свідків тощо. Між іншим, серед вказаних документів міститься витяг з акту відмежування Великого Князівства Литовського від Польщі (1546 р.). Загалом же судові фонди містять величезну кількість межових справ із засвідченими копіями актів гродського та земського судів Брацлавського воєводства, Люблінського коронного трибуналу, королівських надавчих актів, інших документів, оригінали яких до нашого часу не збереглися.

      Інша група фондів, у яких відклалися оригінальні документи часів Речі Посполитої – це фонди повітових духовних правлінь. У них містяться окремі привілеї уніатських митрополитів та молдавських православних митрополитів священикам на парафії, а також презенти та ерекції дідичів тим же церквам та священикам за середину – другу половину ХVIII ст., метричні книги останньої чверті того ж сторіччя.

     Одним з найінформативніших, а відтак і найцінніших, типів історичних джерел, що зберігаються в архіві є актові книги повітових земських судів за 1800-1832 рр. та актові книги уїздних судів (1833-1872 рр.). У них містяться десятки тисяч актів різноманітного характеру, в т.ч. копії документів ХV – ХVIII ст. з приватних та судових архівів (шляхетські родоводи, цехові статути, межові декрети, надавчі акти, інвентарі маєтків, скарги та маніфести тощо), орендні та заставні контракти на маєтки, корчми, ставки, винокурні, фабрики; запродажні угоди; описи маєтків, фільварків, корчем, млинів, панських будинків, бібліотек та архівів у них; копії документів про підтвердження дворянства, витяги метричних записів тощо. Актові книги 40-70-х р.р. ХІХ ст. містять багато інформації про розвиток цукрової промисловості, про торгівлю збіжжям, цукром, горілкою та пов’язане із цим чумакування, про хижацьке винищення лісів з метою забезпечення цукрових заводів пальним.

     Період існування Брацлавської губернії та намісництва в складі Російської імперії (1793-1797рр.) представлений фондами губернських установ:

9

намісницького правління, цивільної, кримінальної та казенної палат (до останньої увійшли матеріали Першої та Другої комісій Брацлавської губернії), верхньої розправи, совісного суду. У них міститься інформація про адміністративно-територіальні перетворення, про відкриття та функціонування митниць, конфіскацію маєтків учасників польського повстання під керівниц-твом Т. Костюшка та надання їх російським дворянам, про переселення вільних землеробів у південні степи тощо.

     Доволі широко представлені фонди навчальних закладів. Найважли-вішими з них є фонди Директора училищ Подільської губернії, до якого увійшли матеріали Української окружної школи, що існувала у вінницьких поєзуїтських Мурах з середини 1770-х рр., Подільської гімназії (1832-1846 рр.), Барської школи при уніатському монастирі (1820-і рр.), Гайсинсько-Брацлавської повітової школи (1819-1821 р.р.).

    Кількість фондів особового походження дорадянського періоду є порі-вняно невеликою. Зокрема це фонди магнатів Потоцьких, Грохольських, Строганових, Щербатових. Вони містять переважно приватні листи, фото-графії, частково – документи юридичного та господарського характеру.

    До найбільш цінних та інформативних фондів періоду другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. належать фонди органів місцевого станового самоврядування (міських дум і управ, волосних правлінь, повітових земських управ), Вінницького окружного суду, прокурора та старшого нотаріуса того ж суду. У них відклались документи, які висвітлюють величезне коло питань тогочасної історії краю: проведення залізниці і розвиток залізничного транспорту, розвиток цукрової, спиртової і борошномельної промисловості, реформу-вання адміністративної та судової системи, діяльність освітніх установ, культурне життя регіону, суспільно-політичне життя в період та після революції 1905-1907 р.р., політико-економічне становище на Східному Поділлі в період Першої світової війни.

     В архіві на зберіганні відклалися метричні книги парафій різних конфесій: католицькі (з 1773 р.), православні (з 1792 р.), іудейські (з 1834 р.), лютеранські (з 1909 р.). Збереженість їх по різних населених пунктах є дуже відмінною.

   Період УНР та Гетьманату представлений фондами Подільського губе-рнського комісара Тимчасового уряду, Подільського губернського старости, Подільського губернського комісара, волосних земельних управ, Управи Подільської залізниці, установ та організацій, які розпочали свою діяльність ще за дореволюційних часів. У зазначених фондах міститься інформація про становлення органів місцевого представництва за Центральної Ради, Гетьманату та Директорії. закони, обіжники, матеріали про розгром селянами поміщицьких маєтків, про заворушення, пов’язані з розпуском Центральної Ради, резолюції селянських з’їздів, волосних і сільських сходів на підтримку Централь-ної Ради, доповідні записки судових слідчих про сутички селян з австрійськими військами в Брацлавському та Гайсинському повітах (1918 р.); справа про

10

погром єврейського кварталу у Тульчині військовими (січень 1918 р.). У фонді Вінницької міської управи міститься інформація про перебування у Вінниці в лютому 1919 р. Директорії та уряду УНР, а в квітні-травні 1920 р. – Головного отамана Армії УНР С.В. Петлюри. Значна кількість документів періоду УНР відклалася у фондах радянських установ, зокрема ревкомів, що пов’язано із частими змінами влади на Поділлі у 1919-20 рр.

     Діяльність повстанських антибільшовицьких загонів першої половини 1920-х рр. (Волинця, Гальчевського, Шепеля, Мачушенка, Хмари та ін.) ви-світлюється документами Подільського губвиконкому, Подільського губко-му КП(б)У, інших установ. Загалом період 1920-х рр. представлений в архівних документах дуже широко і з різних ракурсів. Зокрема це питання вста-новлення радянської влади, адміністративних і територіальних реформ, розвитку промисловості та сільського господарства, діяльності освітніх та культурних закладів, церкви. Чільне місце посідають розпорошені по різних фондах матеріали про здійснення на Поділлі політики коренізації представників різних етнічних груп населення.

    Наскільки повно у фондах архіву представлені документи за 1920-і рр., настільки ж мало відклалося їх за наступне десятиріччя. Зазначені матеріали були втрачені під час відступу Червоної Армії в 1941 р.

    В період Другої світової війни Вінницька область входила до німецької та румунської зон окупації. Відтак в архіві відклались фонди як німецьких і румунських окупаційних установ, так і органів обмеженого місцевого само-врядування, освітніх, судових, господарських установ. З окупаційних установ найціннішими є фонди Вінницького окружного гебітскомісара, Могилів-Подільської, Ямпільської та Тульчинської повітових управ. Вони містять інформацію про діяльність загонів УПА, націоналістичного та комуністичного підпілля, про господарство та постачання армії, про розквартирування окупаційних військових частин, про табори військовополонених, гетто із списками ув’язнених тощо. Із муніципальних установ виділяються фонди Вінницької обласної управи, Вінницької та Могилів-Подільської міських управ, Крижопільської, Томашпільської, Шпиківської районних управ. У зазначених фондах особливо багато міститься інформації про діяльність культурних, освітніх та медичних установ, церкви. Достатньо широко представлені також фонди господарських установ: сільськогосподарських общин, цукрових та спиртових заводів, електростанцій, цегельних заводів, кар’єрів, млинових управлінь тощо. Причому, в окремих актах обстежень господарських установ перед введенням їх в експлуатацію міститься інформація про останні передокупаційні дні липня 1941 р. і пов’язані з цими установами події.

      Впродовж 1993-1999 рр. в архів з обласного управління СБУ було пе-редано слідчі справи на реабілітованих громадян – жертв політичних репресій, фільтраційні справи колишніх остарбайтерів та військовополонених. Загальна кількість зазначених справ 78009. Слідчі справи охоплюють період з 1918 р. – до початку 1980-х. Вони відображають основні етапи більшови-

11

цького терору: 1918-21 – чекістський терор проти представників українських владних структур, війська, партій тощо; 1930-33 рр. – винищення діячів української церкви, інтелігенції, заможнішого селянства; 1937-38 рр. – “ве-ликий терор”; 1944- поч. 1950-х рр. – винищення оунівців та колишніх пра-цівників окупаційних установ.

     Інформативну, оглядово-аналітичну інформацію про соціально-політичне, економічне та культурне життя містять фонди партійних органів. Їх фондоутворювачами були місцеві органи КП(б)У (пізніше КПУ) та її первинні організації. Документи цих фондів охоплюють період з 1919 р. ( част-ково з 1917 р.) по 1990 р. Особливе зацікавлення представляють фонди губернської, окружних, повітових та районних ланок КП(б)У, де відклалися про-токоли засідань бюро, пленумів, конференцій; інформації відділів ДПУ і міліції; політичні та економічні огляди Поділля які характеризують період встановлення радянської влади та так звану радянську модернізацію.

 • склад фондів вищих учбових закладів, проектних інститутів, дослід-ницьких станцій ввійшла науково-дослідна документація: плани, звіти про науково-дослідну роботу, збірники наукових праць, монографії, авторефера-ти на захист вчених ступенів.

    Серед фондів архіву чільне місце посідають фонди особового походження та колекції документів. Особливий інтерес становить фонд Давидов-ського Г.М. (1866-1952 р. н.) заслуженого артиста УРСР, композитора, в якому зберігаються рукописи його творів. Цікавий краєзнавчий матеріал з історії міста Вінниці та народонаселення поч. ХХ ст. представлений у фонді краєзнавця, колишнього директора краєзнавчого музею Брилінга Г.Г.(1897-1980 р.н.). Величезним пластом етнографічних зібрань відзначаються фонди Присяжнюк Насті Андріанівни та Руденко Марії Авксентіївни. Так, напри-клад, у фонді краєзнавця та фольклористки Присяжнюк Н.А., крім документів біографічного характеру, містяться зібрані та оброблені нею зразки народної творчості: понад 4 тис. пісень, понад 4 тис. казок, бувальщин, гуморе-сок, більше 100 голосінь, 44 тис прислів’їв, приказок та інш.

     З фондів колекцій на особливу увагу заслуговують Колекція документів воїнів-вінничан, колишніх учасників війни в Афганістані, де зібрані їх біографічні матеріали, листи, спогади, статті, фотографії; Колекція свідчень, спогадів та інших документів колишніх в’язнів гетто, концентраційних та робочих таборів, а також громадян, примусово вигнаних до Німеччини; Ко-лекція свідчень очевидців Голодоморів.

 • документах архіву представлено широкий картографічний матеріал, починаючи з другої половини ХVIII ст. Головним чином це плани панських маєтків, міст, сіл, графічні зображення меж земельних маєтків різних власників тощо. Містяться картографічні матеріали головним чином у фондах повітових та міських землемірів, чиншових присутствій та в окремих колекціях.

    Значний масив інформації становлять фотодокументи, які відображають окремі події громадсько-політичного життя, розвитку народного госпо-

12

господарства, освіти, охорони здоров’я, побуту населення. Окрему колекцію складають фотографії населених пунктів з кінця ХІХ – до кінця ХХ ст., що дає змогу прослідкувати еволюцію містобудування на території Вінниччини.

     Фонодокументи представлені циклами радіопередач “Люби і знай свій рідний край” та “Краєзнавчі читання”, що висвітлюють окремі питання з іс-торії краю. Чільне місце серед фотодокументів займають радіопередачі-зустрічі з видатними людьми, розповіді про талановитих особистостей, кон-церти сімейних ансамблів та професійних колективів.

     Кінодокументи представлені фільмами “Визволення Вінниці від німе-цько-фашистських загарбників”; про видатних людей області: народного умільця з м. Жмеринки М.Г. Маслюка, заслуженого лікаря України С.П. Бєлканія; про свята, що проводились на Вінниччині; про Могилів-Подільський машинобудівний завод, Микулинецький заповідник, санаторій “Поділля” у м. Хмільник та ін.

    Описові статті до фондів архіву, вміщені у путівнику, включають на-ступні структурні елементи:

І. Назва фонду. Назва фонду в путівнику відповідає назві фонду в основних облікових документах і є останньою повною назвою фондоутворювача. Назви установ різних історичних періодів подані сучасною українською мовою. Дати перейменувань, хронологічні періоди існування установ-попередників та правонаступників наводяться в історичній довідці. Значна кількість фондів обласних установ представлені тільки повоєнними документами, оскільки матеріали довоєнного періоду були втрачені. У фондах райвиконкомів, їх відділів, сільських рад та господарських установ майже не відклалося документів 1930-х – поч. 1940-х рр., які також були втрачені під час війни. Групи фондів подано під узагальнюючими назвами, але із збереженням географічної локалізації кожного окремого фондоутворювача або інших його специфічних особливостей.

ІІ. Обліководовідкові дані про фонд. 1. Номер фонду. Номери фондів дорадянського періоду та періоду Незалежності України наводяться без лі-тер, перед номером фонду радянського періоду ставиться літера «Р», а партійних фондів – «П». Фонди періоду німецько-румунської окупації області подано з літерою «Р» і за єдиною книгою надходжень з фондами радянського періоду. Фонди періоду Незалежності України нумеруються валовою нумерацією фондів радянського періоду. Фонди установ, які продовжили дія-льність після проголошення Незалежності, поповнюються під попередніми номерами з літерою «Р». При груповому описуванні перераховуються усі окремі фонди групи. При описуванні об’єднаних архівних фондів у більшості випадків перераховуються фондоутворювачі оаф. 2. Крайні дати документів. Крайніми датами фонду є дати найбільш раннього та найбільш пізнього документів, які входять до його складу, причому, ці дати не завжди співпа-дають з крайніми датами діяльності фондоутворювача. У випадках, коли

13

крайні дати фонду виходять за межі крайніх дат діяльності фондоутворювача, в історичній довідці або в анотації документів фонду пояснюється характер походження відповідних документів. Якщо документи фонду охоплюють не всі роки між крайніми датами фонду, то хронологічні рамки фонду подаються кількома часовими проміжками через кому. 3. Науково-довідковий апарат (нда) до фонду: описи, каталоги.

ІІІ. Історична довідка. В історичні довідці про фондоутворювача наводяться такі дані: дата заснування, якщо така встановлена, або з якого часу за документами простежується діяльність установи; нормативний акт, на основі якого був створений фондоутворювач; хронологічні рамки діяльності; інформація про підпорядкування, основні функції, організаційну структуру, ліквідацію або припинення діяльності; назва організації-попередника. До груп фондів складено по одній загальній історичній довідці, якщо ж окремі установи, що входять у групу, мали свої особливості, це відображено у спільній історичній довідці. При складанні історичних довідок до фондів були використані справи фондів, передмови до описів, документи фондів, енциклопедичні видання та довідники. До особових фондів подано біографії фондоутворювачів.

ІV. Анотація документів фонду. В анотації документів фонду подано коротке узагальнене описання складу документів, змісту за темами і проблемами, що утворюють напрями діяльності фондоутворювача. Анотація поділяється на три основні частина за видами документації, яка описується: організаційно-розпорядча, планово-звітна, інформаційно-аналітична. При опи-суванні видів документів коротко подається їх основний зміст і спрямування дії. Анотація документів особового походження включає інформацію про документи службової, творчої, педагогічної, громадської діяльності; біографічні документи, листування; документи інших осіб; кіно-фотодокументи.

      В архіві наявні і постійно поповнюються систематичний, географічний та іменний каталоги.

      Сучасна структура архіву:

 1. Відділ зберігання, обліку та науково-довідкового апарату;
 1. Відділ організації та координації архівної справи;
 2. Відділ формування НАФ та діловодства;
 3. Відділ інформації та використання документів;
 4. Зональна лабораторія забезпечення збереженості та мікрофільмування документів;
 1. Відділ фінансового та матеріального забезпечення

     На 01.01.2010 р. в архіві зберігається 5607 фондів загальним обсягом 1473594 одиниць зберігання, 22 кінодокументи, 35084 фотодокументів, 213 фонодокументів.

14

Розділ 1.

ФОНДИ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ ДО 1917 РОКУ

 1. МІСЦЕВІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

БРАЦЛАВСЬКЕ НАМІСНИЦЬКЕ ПРАВЛІННЯ

Ф. 895, 3 од. зб., 1796 р. Опис.

     Створене відповідно до царського указу 22 травня ст. ст. 1795 р. як орган адміністративно-поліційного управління Брацлавським намісництвом. Розпочато діяльність 20.02. (ст. ст.) 1796 р. До складу н. п. входив губерна-тор та 2 радники. Брацлавське намісницьке правління припинило діяльність 31 квітня ст. ст. 1797 р., відповідно до царського указу від 12 грудня (ст. ст.) 1796 р. про реорганізацію управління в приєднаних від Польщі землях.

    Протоколи засідань намісницького правління, настільний реєстр справ, що надійшли на розгляд.

   ПОДІЛЬСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ ПРИБУТКОВОГО ПОДАТКУ ПРИСУТСТВІЄ

Ф. 663, 2 од. зб., 1919 р. Описи.

      Створене відповідно до Указу царя від 15 січня 1885 р. Виконувало різні доручення Подільської казенної палати з нагляду за збором прибуткового податку з промислових підприємств і торгівлі. Ліквідоване після встанов-лення радянської влади.

      Статут, річний звіт Тульчинського товариства оптових закупок.

МИРОВІ ПОСЕРЕДНИКИ

11 фондів, 542 од. зб., 1861-1917 рр. Описи.

    Посади м. п. було введено під час проведення Селянської реформи 1861 р. Розглядали суперечки і скарги, що виникали між селянами і поміщиками, наглядали за органами селянського станового самоврядування (затвердження обраних посадових осіб, накладання стягнень, відсторонення від посади). Здійснювали по відношенню до селян адміністративні функції:

15

розгляд суперечок з позовом, що не перевищував 30 руб., арешт до 7 днів з покаранням різками до 20 ударів. М. п. призначались губернатором за згодою губернського предводителя дворянства з місцевих поміщиків і затверджувались Сенатом. Безпосередньо підпорядковувались з’їзду миро-вих посередників. На Правобережній Україні інститут мирових посеред-ників скасовано у 1917 р.

    Укази Сенату; обіжники Міністерства внутрішніх справ, Подільського губернського правління, Подільського губернського в селянських справах присутствія про складання та введення в дію уставних грамот, викупні платежі, проведення рекрутських наборів; відомості про страхування селян; справи за скаргами селян на поміщиків.

Вінницького повіту:

І дільниці, ф. 205, 88 од. зб., 1861-1905 рр.;

 • дільниці, ф. 206, 168 од. зб., 1861-1903 рр.;
 • дільниці, ф. 213, 53 од. зб., 1861-1885 рр.; ІV дільниці, ф. 214, 5 од. зб., 1861-1872 рр.; V дільниці, ф. 215, 6 од. зб., 1862-1866 рр.

Гайсинського повіту:

ІІ дільниці, ф. 715, 2 од. зб., 1916-1917 рр.

Липовецького повіту:

ІІ дільниці, ф. 598, 29 од. зб., 1891-1894 рр.

Літинського повіту:

І дільниці, ф. 196, 96 од. зб., 1861-1889 рр.;

 • дільниці, ф. 197, 57 од. зб., 1861-1882 рр.;
 • дільниці, ф. 198, 31 од. зб., 1863-1871 рр.; VІ дільниці, ф. 199, 7 од. зб., 1864-1867 рр.

ПОВІТОВІ ЗЇЗДИ МИРОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

6 фондів, 8155 од. зб., 1852-1917 рр. Описи.

     Введені згідно з Положенням про губернські та повітові у селянських справах установи 1861 р. як апеляційна інстанція на рішення мирових посередників. Розглядали подання мирових посередників про складання уставних грамот, визначення наділів та повинностей селян, обмін земель. Підпорядковувались губернському у селянських справах присутствію. Інститут мирових посередників скасовано декретом РНК України від 19 лютого 1919 р.

16

Протоколи з’їздів мирових посередників, уставні грамоти, скарги селян, слідчі справи.

Брацлавсько-Гайсинський, ф. 597, 59 од. зб., 1907-1913 рр.;

Вінницький, ф. 207, 128 од. зб., 1861-1905 рр.;

Вінницько-Літинський, ф. 80, 7821 од. зб., 1852-1917 рр.;

Літинський, ф. 201, 142 од. зб., 1861-1898 рр.;

Ольгопільсько-Балтський, ф. 811, 3 од. зб., 1862, 1880-1881 рр.; Ямпільсько-Могилівський, ф. 548, 2 од. зб., 1872-1881 рр.

ПОВІТОВІ РЕКРУТСЬКІ ПРИСУТСТВІЯ

6 фондів, 82 од. зб., 1797-1874 рр. Описи.

Створені на Поділлі у 1796 р. на підставі закону “Установлення для управління губерній Всеросійської імперії” від 1775 р. Проводили набір рекрутів. Ліквідовані указом Сенату від 14 травня 1874 р., у зв’язку з введенням загальної військової повинності.

Протоколи засідань повітових рекрутських присутствій, списки ре-крутів, сімейні списки.

Брацлавське, ф. 556, 7 од. зб., 1831-1871 рр.; Вінницьке, ф. 252, 57 од. зб., 1869-1874 рр.;

Липовецьке, ф. 899, 8 од. зб., 1799, 1803, 1804, 1829, 1853, 1868 рр.; Літинське, ф. 605, 6 од. зб., 1829, 1833, 1872-1874 рр.;

Могилів-Подільське, ф. 804, 2 од. зб., 1848 р.;

Махнівське, ф. 860, 3 од. зб., 1797-1803 рр.

ВІННИЦЬКЕ ПОВІТОВЕ У ВІЙСЬКОВІЙ ПОВИННОСТІ ПРИСУТСТВІЄ

Ф. 208, 2063 од. зб., 1874-1917 рр. Описи.

     Утворене згідно з указами Сенату від 1 і 26 січня 1874 р., у зв’язку з введенням в Російській імперії загальної військової повинності. Займалися призовом на військову службу, а у воєнний час – мобілізацією військово-зобов’язаних. Ліквідоване згідно з постановою Наркомату внутрішніх справ РРФСР від 2 січня 1918 р.

    Обіжники Подільського губернатора; протоколи засідань повітового у військовій повинності присутствія; звіти, про хід призовів; вироки вій-

17

ськового суду; списки допризовників та ополченців; сімейні списки; мет-ричні виписи; заяви про приписку до призовних дільниць; фотографії призовників.

ПОВІТОВІ В СПРАВАХ ВИБОРІВ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ КОМІСІЇ

8 фондів, 101 од. зб., 1905-1912 рр. Описи.

     Створювались на підставі положень про вибори до Державної думи від 6 серпня 1905 р. і 3 червня 1907 р. На них було покладено нагляд за складанням списків виборців, проведенням виборів, розгляд заяв і скарг в справі виборів. До комісій входили представники адміністративно-поліцейських, судових і станових установ повіту. Підпорядковувалися гу-бернській комісії з виборів до Державної думи.

     Укази, обіжники Міністерства внутрішніх справ про порядок про-ведення виборів; положення про вибори; постанови, протоколи засідань повітових комісій по виборах уповноважених, списки виборців, відомості про осіб, включених в списки виборців та виключених з них.

Брацлавська, ф. 563, 3 од. зб., 1910-1912 рр.; Вінницька, ф. 504, 25 од. зб., 1905-1907 рр.; Гайсинська, ф. 446, 19 од. зб., 1905-1907 рр.; Липовецька, ф. 900, 35 од. зб., 1905-1907 рр.; Літинська, ф. 730, 2 од. зб., 1907 р.;

Могилів-Подільська, ф. 888, 3 од. зб., 1907 р.;

Ольгопільська, ф. 520, 12 од. зб., 1905-1907 рр.;

Ямпільська, ф. 579, 2 од. зб., 1907 р.

ПОВІТОВІ В ЧИНШОВИХ СПРАВАХ ПРИСУТСТВІЯ

8 фондів, 2971 од. зб., 1806-1918 рр. Описи, каталог.

     Створені в 1886 р. для затвердження прав на чиншову землю, яка за бажанням чиншовиків викуплялась у власність або замінювалась правом оренди. Складалися з голови повітового з’їзду мирових суддів, одного з місцевих землевласників і мирових посередників. Ліквідовані радянською владою. У фондах є межові книги, геодезичні описи та плани земельних ділянок дореформеного періоду.

18

Плани, геодезичні описи земельних ділянок поміщиків і селян, ме-жові книги.

Брацлавське, ф. 7, 673 од. зб., 1837-1907 рр.; Вінницьке, ф. 5, 979 од. зб., 1833-1916 рр.; Гайсинське, ф. 4, 19 од. зб., 1834-1915 рр.; Липовецьке, ф. 10, 271 од. зб., 1808-1918 рр.; Літинське, ф. 12, 562 од. зб., 1813-1917 рр.;

Могилів-Подільське, ф. 369, 267 од. зб., 1852-1898 рр.;

Ольгопільське, ф. 666, 44 од. зб., 1842-1917 рр.; Ямпільське, ф. 11, 156 од. зб., 1806-1915 рр.

ПОВІТОВІ ЗЕМЛЕВПОРЯДНІ КОМІСІЇ

2 фонди, 218 од. зб., 1906-1917 рр. Описи, каталог.

      Утворені указом Сенату від 4 березня 1906 р. для сприяння в здійсненні столипінської аграрної реформи. До їх складу входили великі землевласники і чиновники. Комісії підпорядковувались до 1911 р. секретарю по землевпорядкуванню губернського у селянських справах присутствія, а з 1911 р. – губернській землевпорядній комісії. Ліквідовані в липні 1917 року.

        Обіжники подільського губернатора, селянського банку; протоколи засідань комісій; ухвали сільських сходів; відомості про кількість селянських родин, які переселилися в Сибір та Поволжя; листування з Подільським губернським у селянських справах присутствієм про землеустрій, про перехід селян до відрубного землеробства, про продаж землі, про надання безземельним селянам земельних наділів; прохання селян про наділення землею.

Гайсинська, ф. 388, 215 од. зб., 1906-1917 рр.; Липовецька, ф. 28, 3 од. зб., 1914-1917 рр.

ВІННИЦЬКИЙ ПОВІТОВИЙ РОЗПОРЯДЧИЙ КОМІТЕТ

Ф. 301, 22 од. зб., 1880-1904 рр. Описи, каталог.

    Обіжники Подільського губернатора, губернського розпорядчого комітету; листування з Подільським губернським розпорядчим коміте-том про видачу допомоги сім’ям військовослужбовців, які загинули в російсько-турецькій війні 1877-1878 рр. і російсько-японській війні 1904-

19

1905 рр.; документи про здачу в оренду сільських поштових станцій, ремонт лікарень, мостів.

 1. ОРГАНИ СТАНОВОГО, ЗЕМСЬКОГО І МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ПОВІТОВІ ПРЕДВОДИТЕЛІ ДВОРЯНСТВА

5 фондів, 937 од. зб., 1796-1916 рр. Описи, каталог.

     Введені на Поділлі після приєднання Правобережної України до Росії в 1793 р., обиралися повітовими з’їздами дворянства. Брали активну участь у всіх найважливіших справах, що стосувалися інтересів дворян повіту, очолювали повітові дворянські депутатські зібрання. Як і повітові справники, виконували адміністративно-поліцейські функції. Посади п. д. ска-совані декретом ВЦВК від 10 листопада 1917 р.

    Обіжники Міністерства внутрішніх справ, подільського губернського та повітових предводителів дворянства про участь дворян у діяльності судової палати та окружних судів, побудову залізниць, збір пожертвувань на спорудження пам’ятників; відомості про площу поміщицької землі, яка підлягала обкладанню поземельним податком, про прибутки поміщиків з маєтків та кількість кріпаків; зведення і звіти про стан сільського господарства у повітах, про посіви і врожай зернових культур; списки дворян, метричні виписи; свідоцтва про затвердження в правах дворян.

Бершадський, ф. 837, 2 од. зб., 1796;

Вінницький, ф. 200, 927 од. зб., 1827-1916 рр.;

Липовецький, ф. 611, 2 од. зб., 40-і роки ХІХ ст.;

Літинський, ф. 248, 4 од. зб., 1888-1901 рр.;

Могилів-Подільський, ф. 806, 2 од. зб., 1839-1848 рр.

ПОВІТОВІ ДВОРЯНСЬКІ ОПІКИ

7 фондів, 523 од. зб., 1795-1915 рр. Описи.

Утворені за указом Сенату від 5 липня 1795 р. для захисту майнових прав вдів і сиріт дворянського походження. Очолювалися повітовими предво-

20

дителями дворянства. Ліквідовані на підставі декрету ВЦВК від 10 листо-пада 1917 року.

     Обіжники, укази Подільського губернського правління; протоколи засідань, звіти повітових дворянських опік; списки поміщиків повітів з даними про їх володіння; зведення і звіти про стан сільського господарства у повітах, про посів і врожай зернових культур; статистичні описи поміщицьких маєтків; відомості про площу поміщицької землі, яка підлягає обкладанню поземельним податком; заяви поміщиків з клопотанням про надання їм свідоцтв про їх дворянське походження, одержання закордонних паспортів, дозволу на виїзд в інші губернії; справи про встановлення прав власності на нерухоме майно, про про-даж маєтків за борги.

Бершадська, ф. 634, 7 од. зб., 1795-1796 рр.; Брацлавська, ф. 510, 4 од. зб., 1827-1848 рр.; Вінницька, ф. 274, 356 од. зб., 1815-1907 рр.; Літинська, ф. 551, 2 од. зб., 1829-1843 рр.; Махнівська, ф. 543, 143 од. зб., 1810-1861 рр.;

Могилів-Подільська, ф. 500, 8 од. зб., 1827-1915 рр.;

Ямпільська, ф. 527, 3 од. зб., 1836-1862 рр.

СІЛЬСЬКІ УПРАВЛІННЯ

10 фондів, 388 од. зб., 1836-1867 рр. Описи.

      Створені у другій половині 1830-х рр. під час проведення реформи держа-вного села графом Кисельовим. Діяльність сільських управлінь регламен-тувалась “Установленням про управління державним майном в західних губерніях” від 1839 р. Були становими органами самоврядування державних селян. Розпорядчим органом був сільський схід, виконавчим – сільське правління, яке очолював староста. Займались збором податків, питаннями громадського землекористування, прийомом сторонніх осіб у грома-ду і виключенням з неї.

    Книги записів ухвал сільських сходів, грошових надходжень і видатків. Виписи із люстраційних інвентарів державних маєтків сіл Юхимівки та Голинчинець.

Вінницького повіту:

Великокрушлинецьке, ф. 421, 289 од. зб., 1836-1867 рр.;

Гавришівське, ф. 768, 20 од. зб., 1836-1844 рр.;

Mалокрушлинецьке, ф. 772, 11 од. зб., 1836-1842 рр.;

21

Сокиринецьке, ф. 773, 10 од. зб., 1836-1844 рр.;

Телепеньківське, ф. 771, 13 од. зб., 1837-1843 рр.;

Тяжилівське, ф. 770, 11 од. зб., 1836-1858 рр.; Хижинецьке, ф. 769, 19 од. зб., 1837-1843 рр.; Юзвинське, ф. 728, 11 од. зб., 1849-1866 рр.

Ямпільського повіту:

Голинчинецьке, ф. 785, 2 од. зб., 1846 р.; Юхимівське, ф. 784, 2 од. зб., 1846р.

ВОЛОСНІ ПРАВЛІННЯ

80 фондів, 6608 од. зб., 1861-1920 рр. Описи.

     Створені за положенням від 19 лютого 1861 р., як органи селянського станового самоврядування. Складались із волосного старшини, сільсь-ких старост, збирачів податків, 1-2 засідателів і волосного писаря. Во-лосні правління займались реалізацією кошторису, затвердженого воло-сним сходом, розкладали і стягували податки з селян, наглядали за від-буванням натуральних повинностей тощо. В квітні 1917 р. волосні правління були перейменовані у волосні виконавчі комітети, які в листопа-ді того ж року стали називатися волосними земськими управами, з початку 1918 р. – волосними народними управами. Волосні народні управи проіснували на Поділлі до 1920 р. (з перервами).

      Протоколи засідань волосних правлінь; ухвали волосних та сільських сходів; книги записів надходжень і видатків грошових сум, договорів, духовних заповітів; уставні грамоти; посімейні списки селян; метричні виписки допризовників; відомості про народні училища, церковно-парафіяльні школи, торговельні і промислові підприємства; рішення та вироки волосних судів.

Бердичівського повіту:

Котюжинецьке, ф. 325, 1 од. зб., 1863-1875 рр.; Свитинецьке, ф. 876, 2 од. зб., 1862-1889 рр.

Брацлавського повіту:

Ганнопільське, ф . 852, 22 од. зб., 1874-1900 рр.; Журавлівське, ф. 336, 10 од. зб., 1908-1917 рр.; Лучанське, ф. 329, 33 од. зб., 1868-1912 рр.; Немирівське, ф. 405, 15 од. зб., 1862-1912 рр.; Обіднянське, ф. 292, 22 од. зб., 1862-1912 рр.; Рубанське, ф. 719, 9 од. зб., 1862-1912 рр.; Шпиківське, ф. 335, 417 од. зб., 1865-1916 рр.

22

Вінницького повіту:

Вишенське, ф. 32, 67 од. зб., 1862-1875 рр.; Гавришівське, ф. 332, 1242 од. зб., 1861-1918 рр.; Калинівське, ф. 229, 358 од. зб., 1864-1912 рр.; Коханівське, ф. 833, 73 од. зб., 1861-1876 рр.; Кривошиїнецьке, ф. 812, 21 од. зб., 1861-1875 рр.;

Луко-Мелешківське, ф. 832, 67 од. зб., 1867-1877 рр.;

Люлинецьке, ф. 26, 236 од. зб., 1862-1917 рр.;

Малокутищанське, ф. 24, 454 од. зб., 1862-1911 рр.; Мізяківське, ф. 788, 2 од. зб., 1870 р.;

Нападівське, ф. 30, 25 од. зб., 1865-1874 рр.; Осторожoцьке, ф. 23, 165 од. зб., 1874-1919 рр.; Пиківське, ф. 57, 309 од. зб., 1867-1918 рр.; Писарівське, ф. 831, 20 од. зб., 1861-1865 рр.;

Селищанське, ф. 822, 6 од. зб., 1868-1879 рр.;

Сосонське, ф. 234, 21 од. зб., 1863-1917 рр.;

Станіславчицьке, ф. 333, 8 од. зб., 1890-1912 рр.;

Стрижавське, ф. 294, 25 од. зб., 1862-1914 рр.; Супрунівське, ф. 231, 6 од. зб., 1861-1886 рр.; Тиврівське, ф. 289, 8 од. зб., 1887-1919 рр.; Уладівське, ф. 330, 13 од. зб., 1866-1874 рр.; Черепашинецьке, ф. 253, 42 од. зб., 1864-1875 рр.; Юзвинське, ф. 257, 466 од. зб., 1861-1915 рр.; Якушинецьке, ф. 821, 8 од. зб., 1863-1875 рр.; Янівське, ф. 334, 27 од. зб., 1861-1882 рр.

Гайсинського повіту:

Зятковецьке, ф. 813, 8 од. зб., 1871-1875 рр.; Кіблицьке, ф. 184, 78 од. зб., 1861-1910 рр.; Кисляцьке, ф. 183, 44 од. зб., 1879-1916, 1919 рр.;

Красносілківське, ф. 718, 4 од. зб., 1866-1890 рр.; Кузьминецьке, ф. 815, 1 од. зб., 1874 р.;

Кунянське, ф. 185, 20 од. зб., 1887-1911 рр.;

Митківське, ф. 817, 1 од. зб., 1867 р.; Нижньокропивнянське, ф. 25, 37 од. зб., 1861-1918 рр.;

Степанківське, ф. 816, 5 од. зб., 1861-1874 рр.;

Теплицьке, ф. 717, 3 од. зб., 1904-1914 рр.; Тернівське, ф. 716, 15 од. зб., 1864-1910 рр.

Липовецького повіту:

Андрушівське, ф. 867, 147 од. зб., 1871-1910 рр.; Жаданівське, ф. 720, 2 од. зб., 1904-1907 рр.; Зозівське, ф. 656, 2 од. зб., 1890 р.; Кожанське, ф. 735, 1 од. зб., 1873 р.; Юрковецьке, ф. 764, 9 од. зб., 1904-1918 рр.

23

Літинського повіту:

Кожухівське, ф. 864, 8 од. зб., 1899-1910 рр.; Терешпільське, ф. 781, 2 од. зб., 1862-1863 рр.;

Хмільницьке, ф. 85, 2 од. зб., 1877 р.

МогилівПодільського повіту:

Березівське, ф. 240, 134 од. зб., 1861-1889 рр.; Бронницьке, ф. 856, 3 од. зб., 1912-1918 рр.; Вендичанське, ф. 35, 326 од. зб., 1870-1917 рр.; Винозьке, ф. 823, 1 од. зб., 1873 р.; Котюжанське , ф. 835, 12 од. зб., 1862-1905 рр.; Кукавське, ф. 855, 12 од. зб., 1863-1903 рр.; Серебрійське, ф. 296, 49 од. зб., 1861-1911 рр.; Слідянське, ф. 824, 3 од. зб., 1870-1873 рр.; Хоньковецьке, ф. 218, 228 од. зб., 1862-1915 рр.; Шаргородське, ф. 331, 34 од. зб., 1862-1888 рр.; Юрковецьке , ф . 297, 19 од. зб., 1861-1873 рр.; Яришівське, ф. 217, 471 од. зб., 1861-1916 рр.;

Новоушицького повіту:

Конищівське, ф. 300, 5 од. зб., 1872 р.; Мурованокуриловецьке, ф. 442, 49 од. зб., 1861-1902 рр.

Ольгопільського повіту:

М’ястківське, ф. 337, 25 од. зб., 1873-1909 рр.

Ямпільського повіту:

Великокісницьке, ф. 363, 15 од. зб., 1870-1916 рр.; Великорусавське, ф. 820, 1 од. зб., 1864 р.;

Джуринське, ф. 212, 9 од. зб., 1861-1871 рр.; Клембівське, ф. 818, 3 од. зб., 1862-1904 рр.;

Комаргородське, ф. 819, 1 од. зб., 1862-1880 рр.;

Мовчанське, ф . 291, 19 од. зб., 1873-1916 рр.; Мурафське, ф. 298, 33 од. зб., 1861-1912 рр.; Пеньківське, ф. 364, 158 од. зб., 1862-1917 рр .; Покутинське, ф. 775, 5 од. зб., 1862-1868 рр .; Рожнятівське, ф . 774, 161 од. зб., 1861-1920 рр.; Томашпільське, ф. 186, 41 од. зб., 1862-1915 рр.; Ямпільське, ф. 295, 31 од. зб., 1862-1916 рр.; Ярузьке, ф. 365, 10 од. зб., 1863-1904 рр.

РЕМІСНИЧІ УПРАВИ

2 фонди, 21 од. зб., 1852-1887 рр. Описи.

24

     Утворені відповідно до Цехового статуту 1799 р. після поширення загальноімперського цивільного законодавства на західні губернії (1840 р.). Належали до відомства Міністерства внутрішніх справ. Являли собою орган станового самоврядування. Займались проведенням іспитів та видачею свідоцтв на звання майстра і підмайстра, затверджували на посадах цехових старшин, відали прийомом у члени ремісничих цехів та виключенням із них, стягненням штрафів за порушення цехових правил, розглядом конфліктів між майстрами та замовниками, збором цехових податків на утримання управи. Ліквідовані в 1902 році.

     Рішення управ про присвоєння звання майстрів ремісникам; книги обліку прибутків і видатків; відомості про обкладання ремісників громадськими податками; скарги мешканців міст на ремісників за недоброякісне виконання замовлень.

Брацлавська, ф. 599, 4 од. зб., 1852 р.;

Вінницька, ф. 576, 17 од. зб., 1874-1887 рр.

МІСЬКІ ДУМИ

9 фондів, 217 од. зб., 1827-1920 рр. Описи.

      Міські думи створено на підставі “Грамоти про права і вигоди містам” 1785 р. у повітових містах Правобережної України 1796 р. Однак, уже наступного 1797 року їх було ліквідовано, у зв’язку з реформуванням судово-адміністративних установ регіону. Функції передано міським магістра-там. У 1838 р. відновлено міську думу у Вінниці, а впродовж наступних років – і в інших повітових містах. В компетенції дум входило: сприяння розвитку торгівлі, організації учбових закладів і медичних установ в міс-тах, збирання податків, використання коштів для благоустрою міст, розгляд дрібних спірних справ купців, міщан і ремісників. На Поділлі міські думи існували до 1920 р.

      Накази і обіжники Подільського губернського правління; протоколи засідань міських дум; відомості про гласних; відомості про оцінку неру-хомого майна домовласників міста, маклерські книги; повідомлення Вінницької думи про арешт членів міської управи виконавчим комітетом Вінницької Ради робітничих і солдатських депутатів (1917 р.). У фонді 903 (Липовецька міська дума) відклалися документи Липовецької міської поліції за 1827 р.

Барська, ф. 501, 26 од. зб., 1865-1880 рр.; Вінницька, ф. 262, 129 од. зб., 1846-1920 рр.; Гайсинська, ф. 392, 4 од. зб., 1885-1906 рр.;

25

Липовецька, ф. 903, 4 од. зб., 1827-1880, 1917 рр.; Літинська, ф. 516, 3 од. зб., 1884-1885 рр.;

Могилів-Подільська, ф. 508, 9 од. зб., 1881-1903 рр.;

Ольгопільська, ф. 509, 12 од. зб., 1884-1913 рр.; Сальницька, ф. 266, 10 од. зб., 1869-1920 рр.; Хмільницька, ф. 530, 20 од. зб., 1869-1880 рр.

МІСЬКІ УПРАВИ

4 фонди, 4962 од. зб., 1871-1920 рр. Описи, каталог.

     Створені у відповідності з “Міським положенням” від 16 червня 1870 р. як виконавчі органи міських дум. Управи відали питанням міського будівництва і благоустрою, здійснювали санітарні заходи, фіскальні функції, вели облік населення. В їх обов’язки входило також асигнування коштів на утримання адміністративних, судових і поліцейських установ, що діяли в містах. У Подільській губернії міські управи ліквідовані більшовиками в січні-лютому 1918 р. Центральна Рада відновила їх діяльність. На Поділлі існували до 1920 р.

      Обіжники та інструкції подільського губернатора про збір податків з торговельних і промислових приватних підприємств, витрачання міських грошових сум на потреби міста; постанови та протоколи засідань міських дум і управ про відкриття навчальних закладів, електрифікацію міст, влаштування та утримання театрів, кінематографів. Проектно-кошторисні та інші документи про будівництво житлових та адміністративних будинків, лікарень, бібліотек, спорудження мосту через р. Буг, відкриття трамвайної колії у м. Вінниці.

Барська, ф. 532, 2 од. зб., 1888-1893 рр.; Вінницька, ф. 230, 2360 од. зб., 1871-1920 рр.; Гайсинська, ф. 286, 624 од. зб., 1879-1920 рр.;

Могилів-Подільська, ф. 37, 90 од. зб., 1892-1920 рр.

МІЩАНСЬКІ УПРАВИ

20 фондів, 719 од. зб., 1879-1915 рр. Описи.

     Створені у 1875 р . на підставі указу Сенату “Про міське положення” від 16 червня 1870 р. Обирались на сходах міщанських громад і затверджувались губернатором. Підпорядковувались міським думам як органи міщанського самоврядування. Займались збором місцевих податків з

26

міщан, складали списки міщан, які підлягали військовій повинності. Ліквідовані в 1919 році.

     Обіжники, розпорядження Подільського губернського правління, міщанських управ про стягнення грошових податків; постанови міщанських сходів, засідань міщанських управ про видачу допомоги збіднілим міщанам; книги обліку прибутків і видатків та окладних зборів з нерухомого майна міщан; заяви про видачу паспортів.

Бердичівського повіту:

Білопільська, ф. 814, 12 од. зб., 1858-1910 рр.; Вахнівська, ф. 587, 13 од. зб., 1908-1913 рр.; Дзюньківська, ф. 582, 35 од. зб., 1908-1915 рр.; Козятинська, ф. 586, 22 од. зб., 1908-1915 рр.; Махнівська, ф. 840, 3 од. зб., 1909-1913 рр.; Новоприлуцька, ф. 588, 16 од. зб., 1908-1915 рр.; Погребищенська, ф. 862, 12 од. зб., 1910-1915 рр.; Самгородоцька, ф. 736, 19 од. зб., 1903-1915 рр.

Вінницького повіту:

Вінницька, ф. 49, 439 од. зб., 1866-1915 рр.

Липовецького повіту:

Баланівська, ф. 609, 14 од. зб., 1908-1912 рр.; Дашівська, ф. 583, 3 од. зб., 1908-1909 рр.; Зозівська, ф. 721, 5 од. зб., 1907-1913 рр.; Китайгородська, ф. 584, 21 од. зб., 1908-1915 рр.; Конельська, ф. 722, 11 од. зб., 1907-1912 рр.; Лукашівська, ф. 585, 18 од. зб., 1908-1915 рр.; Оратівська, ф. 723, 6 од. зб., 1908-1909 рр.; Сарнівська, ф. 734, 19 од. зб., 1905-1911 рр.; Терлицька, ф. 732, 18 од. зб., 1908-1911 рр.; Цибулівська, ф. 733, 5 од. зб., 1909-1910 рр.

ПОВІТОВІ ЗЕМСЬКІ УПРАВИ

6 фондів, 909 од. зб., 1899-1920 рр. Описи, каталог частково.

     В Подільській губернії земські установи були введені в 1904 р. за “Поло-женням про управління земським господарством в дев’яти західних губерніях” від 2 квітня 1903 р. В цих губерніях губернський виконавчий земський орган називався губернською управою в справах земського господарства. Остаточно земські реформи були поширені на Подільську губернію указом Сенату від 14 березня 1911р. Діяли як територіальні всестанові ви-борні органи місцевого самоврядування. Управи перебували під постій-

27

ним наглядом держави. Функції земств були обмежені, вони в основному керували шляховим будівництвом, сприяли розвитку сільського господарства, відкривали і утримували земські загальноосвітні і професійні школи і училища, лікувальні установи, вели статистичну роботу. На Поділлі ліквідовані в 1920 р. У фонді “Вінницька повітова земська управа” зберігають-ся документи Вінницької повітової в справах земського господарства управи 1899-1910 рр.

     Обіжники подільського губернатора, подільського губернського комісара про благоустрій губернії; протоколи засідань, доповіді Вінницької повітової земської управи про будівництво лікарні ім. Пирогова, про стан народної освіти у Вінницькому повіті; документи про будівництво телефонної мережі, відкриття поштово-телеграфних відділень; відомості про посів цукрових буряків та врожай зернових культур.

Брацлавська, ф. 379, 123 од. зб., 1912-1919 рр.; Вінницька, ф. 255, 740 од. зб., 1899-1920 рр.; Гайсинська, ф. 384, 12 од. зб., 1912-1919 рр.; Липовецька, ф. 288, 14 од. зб., 1912-1920 рр.; Літинська, ф. 287, 2 од. зб., 1917-1918 рр.; Ольгопільська, ф. 357, 18 од. зб., 1911-1920 рр.

 1. ОРГАНИ СУДУ, ПРОКУРАТУРИ ТА ЮСТИЦІЇ

БРАЦЛАВСЬКА КРИМІНАЛЬНА ПАЛАТА

Ф. 892, 40 од. зб., 1793-1797 рр. Опис.

     Створена в 1793 р. відповідно до “Установлення про управління губерній ” 1775 р. Була губернським апеляційним судом у кримінальних справах. Припинила існування 30 квітня 1797 р. (ст. стилю), у зв’язку з ліквідацією Брацлавського намісництва.

      Укази Брацлавського намісницького правління, кримінальної палати; пропозиції, протоколи засідань кримінальної палати; листування з повітовими судами про стан розкриття кримінальних злочинів тощо; кримінальні справи про вбивства, пограбування, крадіжки та ін.

БРАЦЛАВСЬКА ЦИВІЛЬНА ПАЛАТА

Ф. 906, 23 од. зб., 1796-1797 рр. Опис.

28

     Створена в 1796 р. згідно з “Установленням про губернії” 1775 р. як вищий губернський апеляційний суд у цивільних справах. Також виконувала функції головної нотаріальної установи намісництва. Припинила існування 30 квітня 1797 р. (ст. стиль) у зв’язку з ліквідацією Брацлавського намісництва.

    Протоколи засідань цивільної палати; книги запису нотаріальних актів, закладних; записи відпускних про звільнення селян від кріпацт-ва, купчих на нерухоме майно та продаж кріпаків; особові документи службовців цивільної палати.

БРАЦЛАВСЬКИЙ СОВІСНИЙ СУД

Ф. 630, 9 од. зб., 1796-1797 рр. Описи.

    Створений в 1796 р. згідно з “Установленням про губернії” 1775 р. Був загальностановим судом. Складався із одного судді і декількох засідателів від різних станів. В ньому розглядались справи про злочини психічнохворих, справи про “чаклунство” (тобто справи про боротьбу з лікарями-знахарями) та примирення різних сварок і образ. Ліквідований в 1797 р.

    Укази Брацлавського намісницького правління; протоколи засі-дань суду; справи про встановлення меж маєтків, про обвинувачення священика в чаклунстві, про розгляд претензій між подружжями.

ПОВІТОВІ ПІДКОМОРСЬКІ СУДИ

5 фондів, 21 од. зб., 1797-1811 рр. Описи.

     Були введені законом 6 лютого 1797 р. В компетенцію підкоморських судів входив розгляд питань про межі земельних володінь. Суд складався з підкоморія і його помічника – комірника. В 1810 р. підкоморські суди були замінені межовими судами.

    Укази Подільського губернського правління; протоколи засідань суду; справи про встановлення меж між приватними землеволодіннями.

Вінницький, ф. 490, 4 од. зб., 1799-1811 рр.; Гайсинський, ф. 481, 5 од. зб., 1801-1807 рр.;

Гайсинсько-Ольгопільський, ф. 791, 4 од. зб., 1797-1807 рр.; Літинський, ф. 610, 2 од. зб., 1802 р.;

Ямпільський, ф. 514, 6 од. зб., 1798-1809 рр.

29

ПОВІТОВІ СУДИ

11 фондів, 16003 од. зб., 1793-1872 рр. Описи, каталог.

     Створені в 1796 р. після відкриття Брацлавського намісництва. Розглядали кримінальні та цивільні справи місцевого дворянства, селян, а також справи, що виникали між міщанами та дворянами або селянами. В 1797-1830 рр. на Правобережній Україні замість повітових судів діяли земські пові-тові суди. Їх матеріали частково потрапили у фонди повітових судів. Лік-відовані у 1872 р., згідно з указом Сенату від 5 липня 1871 р.

     Укази, обіжники та розпорядження мінського, волинського, брацлавського і подільського герерал-губернатора, кам’янець-подільського військового губернатора, київського, подільського та волинського генерал-губернатора, подільського цивільного губернатора, подільського та київського губернських правлінь з питань судочинства; протоколи судових засідань та рішення повітових судів; річні звіти повітових судів; плани та межові книги церковних земель Літинського, Гайсинського та Могилів-Подільського повітів; цивільні справи за позвами про нерухоме майно, про встановлення прав на володіння земельними наділами, про грошові борги, порушення громадського порядку, лісового статуту; карні справи: про втечу кріпосних селян від поміщиків, судова справа про керівника селянського руху на Поділлі Устима Кармалюка (Ф. 222, оп. 4, од. зб. 118), про підпали поміщицьких маєтків, ухилення від рекрутської повинності, про вбивства та грабежі.

Бершадський, ф. 635, 14 од. зб., 1796-1797 рр.; Брацлавський, ф. 473, 1709 од. зб., 1797-1872 рр.; Вінницький, ф. 470, 2187 од. зб., 1793-1872 рр.; Гайсинський, ф. 471, 1409 од. зб., 1796-1872 рр.; Липовецький, ф. 608, 2493 од. зб., 1796-1872 рр.; Літинський, ф. 222, 2191 од. зб., 1796-1872 рр.; Махнівський, ф. 864, 32 од. зб., 1834-1848 рр.;

Могилів-Подільський, ф. 472, 1357 од. зб., 1796-1872 рр.;

Ольгопільський, ф. 468, 2786 од. зб., 1795-1872 рр.; Тульчинський, ф. 633, 5 од. зб., 1796-1797 рр.; Ямпільський, ф. 474, 1820 од. зб., 1794-1872 рр.

НИЖНІ ЗЕМСЬКІ ТА ЗЕМСЬКІ СУДИ

11 фондів, 936 од. зб., 1795-1861 рр. Описи, каталог частково.

30

    Нижні земські суди створені в 1796 р. після відкриття Брацлавського намі-сництва. Виконували адміністративно-поліцейські та слідчі функції. В 1837 р. перейменовані на земські суди. Ліквідовані в 1862 р. їх функції передані повітовим поліцейським управлінням і повітовим судам. Земські суди створені на Правобережній Україні згідно указу Сенату від 15 січня 1797 р. замість повітових судів. Розглядали цивільні та кримінальні справи дворян, селян, а також тих і інших з міщанами. Діловодство велося поль-ською мовою. Ліквідовані після польського повстання 1830 р. Плутанина у назвах привела до того, що помилково у фонди земських судів потрапили окремі документи нижніх земських судів та земських судів, що існували після 1837 р.

      Укази царя Павла І та Олександра І , Брацлавського намісницького правління, Подільського губернського правління; рішення та протоколи засідань суду по цивільних справах; книги запису купчих, доручень, боргових документів, заповітів; листування з Подільським губернським правлінням, Подільським головним судом, повітовими справниками щодо складання відомостей про проживання розкольників ко-заків, чиншової шляхти на території Тульчинського повіту , про заборону надавати притулок для селян, солдатів та інших осіб, що не ма-ють паспортів, про перевірку ведення діловодства в установах Брац-лавського намісництва губернатором Берхманом (1796 р.); відомості про кількість винокурень та виготовленого вина, розведення тутових дерев в Липовецькому повіті (1810 р.), про відкриття в селах Конела, Капітонівка мінеральних джерел (1812 р.); справи по скаргах селян на жорстоке поводження поміщиків, про обвинувачення учасників польського повстання в Брацлавському повіті (1831 р.); карні справи про нанесення побоїв, крадіжки, переховування селян, що втекли від помі-щиків.

Нижні земські суди:

Бершадський, ф. 533, 121 од. зб., 1796-1797 рр.; Гайсинський, ф. 478, 20 од. зб., 1798-1861 рр.; Липовецький, ф. 546, 52 од. зб., 1801-1857 рр.; Тульчинський, ф. 675, 50 од. зб., 1796-1797 рр.

Земські суди:

Брацлавський, ф. 507, 72 од. зб., 1797-1857 рр.; Вінницький, ф. 480, 106 од. зб., 1795-1859 рр.;

Гайсинсько-Ольгопільський, ф. 792, 113 од. зб., 1797-1836 рр.;

Літинський, ф. 492, 113 од. зб., 1797-1861 рр.; Махнівський, ф. 865, 50 од. зб., 1799-1832 рр.;

Могилів-Подільський, ф. 479, 88 од. зб., 1797-1832 рр.;

Ямпільський, ф. 477, 151 од. зб., 1797-1859 рр.

31

МЕЖОВІ АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ

6 фондів, 107 од. зб., 1798-1846 рр. Описи.

     Створені в 1810 р. на базі підкоморських судів. Посади підкоморіїв і комі-рників були ліквідовані іменним указом 11 січня 1832 р., а в указі Сенату від 23 листопада 1836 р. роз’яснювалось, що підкоморії повинні іменува-тись старшими, а комірники – молодшими землемірами. В 1840 р. межові суди на Поділлі були ліквідовані.

       Укази царя Олександра І, Подільського губернського правління, Подільського головного суду; протоколи засідань суду; справи про встановлення меж між маєтками землевласників та рішення суду по них.

В фонді Гайсинсько-Ольгопільського межового апеляційного суду відклалися документи Гайсинського підкоморського суду за 1798 р.

Брацлавський, ф. 515, 8 од. зб., 1818-1840 рр.; Вінницький, ф. 484, 28 од. зб., 1810-1840 рр.;

Гайсинсько-Ольгопільський, ф. 790, 21 од. зб., 1798-1838 рр.;

Літинський, ф. 489, 4 од. зб., 1815-1846 рр.;

Могилів-Подільський, ф. 789, 5 од. зб., 1817-1839 рр.;

Ямпільський, ф. 483, 41 од. зб., 1814-1838 рр.

СИРІТСЬКІ СУДИ

3 фонди, 344 од. зб., 1796-1920 рр. Описи.

    Створені в 1796 р. відповідно до “Установлення про губернії” 1775. Основною функцією сирітських судів був захист інтересів вдів і сиріт міщан. Існували при магістратах, очолювались міським головою, засідателями в них були міщанський староста та два члени міського магістрату. Ліквідо-вані у 1920 р.

    Справи про встановлення опіки над сиротами та майном міщан, про відкриття Вінницького сирітського суду та порядок ведення діловодства в ньому, про перевірку звітності по маєтках.

Брацлавський, ф. 545, 2 од. зб., 1843-1850 рр.; Вінницький, ф. 354, 340 од. зб., 1796-1920 рр.; Літинський, ф. 658, 2 од. зб., 1905-1916 рр.

32

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СЛОВЕСНИЙ СУД

Ф. 636, 1 од. зб., 1796 р. Описи.

   Створений в 1796 р. відповідно до “Установлення про губернії” 1775. Займався розглядом дрібних суперечок і позовів з усним судочинством. Очолював суд міський голова при участі виборних-заcідателів від міщан.

Укази Вінницького міського магістрату.

ВОЛОСНІ СУДИ

3 фонди, 101 од. зб., 1875-1913 рр. Описи.

Створені в 1861 р. як станові суди для селян, які вийшли з кріпосної залежності. Розглядалися суперечки та позови між селянами, а також дрібні кримінальні провини селян.

Судові реєстри; вироки і рішення судів; судові справи про земельні суперечки; ухвали сільських сходів 2-ї мирової дільниці Вінницького повіту.

Калинівський, ф. 209, 19 од. зб., 1910-1913 рр.; Пиківський, ф. 452, 77 од. зб., 1909-1913 рр.; Чернявський, ф. 848, 5 од. зб., 1875-1880 рр.

МИРОВІ СУДДІ

13 фондів, 1227 од. зб., 1894-1920 рр. Описи.

    Посади мирових суддів введені в квітні 1872 р. згідно з указом Сенату від 20 березня 1872 р. Дільничні мирові судді обиралися на повітових земських зборах дворян, що володіли значним майном. Підпорядковувались Міністерству юстиції. Розглядали дрібні карні справи та суперечки про майно вартістю до 500 крб. Ліквідовані декретом Раднаркому України від 19 лютого 1919 р. На Поділлі проіснували до 1920 р.

     Судові справи по позову про нерухоме майно, про встановлення прав на володіння земельними наділами, про грошові борги; справи за звинуваченням в самоуправстві, нанесенні побоїв, ухиленні від військової повинності, порушенні лісового статуту, правил торгівлі, громад-ського спокою.

33

Брацлавського судовомирового округу:

1-ї дільниці, ф. 385, 98 од. зб., 1910-1912 рр.; 2-ї дільниці, ф. 566, 10 од. зб., 1912-1918 рр.

Вінницького судовомирового округу:

1-ї дільниці, ф. 258, 298 од. зб., 1894-1911 рр.; 2-ї дільниці, ф. 360, 56 од. зб., 1910-1912 рр.; 3-ї дільниці, ф. 359, 102 од. зб., 1909-1918 рр.; 4-ї дільниці, ф. 211, 270 од. зб., 1911-1919 рр.

Гайсинського судовомирового округу:

4-ї дільниці, ф. 893, 1 од. зб., 1915 р.; 7-ї дільниці, ф. 236, 56 од. зб., 1918-1919 рр.

Липовецького судовомирового округу:

3-ї дільниці, ф. 660, 1 од. зб., 1897 р.

Ольгопільського судовомирового округу:

6-ї дільниці, ф. 191, 129 од. зб., 1915-1919 рр.; 10-ї дільниці, ф. 836, 136 од. зб., 1918-1919 рр.

Ямпільського судовомирового округу:

5-ї дільниці, ф. 256, 68 од. зб., 1919 р.; 9-ї дільниці, ф. 697, 2 од. зб., 1918-1920 рр.

ЗЇЗДИ МИРОВИХ СУДДІВ

2 фонди, 525 од. зб., 1895-1920 рр. Описи.

    Почали діяльність у квітні 1872 р. (ПЗЗ, 1872, 50642). Підпорядковувались Міністерству юстиції. Були апеляційними установами, що затверджували вироки мирових суддів в кримінальних і цивільних справах. Об’єднували всіх дільничних мирових суддів мирового округу. Голова мирового з’їзду вибирався із мирових суддів. Ліквідовані декретом Раднаркому України від 19 лютого 1919 р.

    Укази Сенату; обіжники Міністерства юстиції; відношення подільського губернатора та голови Одеської судової палати з приводу селянського руху в Подільській губернії; кримінальні справи про захоплення поміщицьких земель, завдані збитки, незаконну торгівлю, крадіжки, на-несення побоїв; цивільні справи про встановлення прав на володіння рухомим і нерухомим майном, повернення боргів, виселення з будинків.

Брацлавського судово-мирового округу, ф. 714, 32 од. зб., 1895-1919 рр.; Вінницького судово-мирового округу, ф. 204, 493 од. зб., 1910-1920 рр.

34

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ СУД

Ф. 172, 20111 од. зб., 1909-1920 рр. Описи.

    Створений згідно з законом Державної Ради від 11 квітня 1909 р. Складав-ся з цивільного та кримінального відділень. Підпорядковувався Міністерству юстиції та Одеській судовій палаті. Діяльність Вінницького окружного суду поширювалась на території Балтського, Брацлавського, Вінницького, Гайсинського, Летичівського, Літинського та Ольгопільського повітів. Розглядав справи про карні злочини і майнові суперечки, розгляд політич-них справ входив в компетенцію Одеської судової палати. Ліквідований у

1920 р.

      Обіжники, накази, розпорядження Міністерства юстиції та голови суду; пропозиції прокурора з питань судочинства; протоколи засідань суду; звіти про діяльність суду; відомості про діяльність нотаріусів і судових приставів; документи про реєстрацію громадських організацій; справи про земельні суперечки, спадщину, затвердження духовних запо-вітів, дарчих листів; листування з прокурором окружного суду, установами, особами про прокурорський нагляд, незаконні дії судових слідчих, участь у виборах до Державної думи; особові справи присяжних засідателів, службовців суду.

ТИМЧАСОВИЙ ВІЙСЬКОВИЙ СУД КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ОКРУГУ В М. ВІННИЦІ

Ф. 834, 2 од. зб., 1898 р. Опис.

Судові справи по обвинуваченню військових у порушенні військового статуту.

СУДОВІ СЛІДЧІ

2 фонди, 25 од. зб., 1811-1881 рр. Описи.

    Посади судових слідчих введено указом Сенату 8 червня 1860 р. при пові-тових судах для попереднього слідства у кримінальних справах. На Поділ-лі ліквідовані у 1880 р. після відкриття Кам’янець-Подільського окружного суду. У фонді Судового слідчого Гайсинського повіту відклалися документи Гайсинського підкоморського суду за 1811 р.

35

   Обіжники Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, укази Подільського губернського правління, Подільської з’єднаної палати цивільного і кримінального суду, відомості про види злочинів, реєстри судових справ, іменні списки заарештованих.

Гайсинського повіту, ф. 487, 18 од. зб., 1811-1881 рр.; Літинського повіту, ф. 540, 7 од. зб., 1861-1880 рр.

ПОВІТОВІ СТРЯПЧІ

2 фонди, 22 од. зб., 1834-1864 рр. Описи.

   На Поділлі призначались з 1796 р. як представники прокурорського нагляду в повітах. Підпорядковувалися губернському прокурору. Здійснювали нагляд за діяльністю всіх повітових установ. Ліквідовані після судової реформи 1864 р.

    Укази Подільського губернського правління, Подільської палати кримінального суду та розпорядження губернського прокурора; прохання приватних осіб та заарештованих стряпчим про перегляд незаконних судових рішень, реєстри справ.

Брацлавський, ф. 486, 19 од. зб., 1859-1864 рр.; Ямпільський, ф. 524, 3 од. зб., 1834-1839 рр.

ПРОКУРОР ВІННИЦЬКОГО ОКРУЖНОГО СУДУ

Ф. 192, 1046 од. зб., 1909-1919 рр. Описи.

     Посада прокурора введена одночасно з утворенням Вінницького окружно-го суду в 1909 р. Здійснював нагляд за виконанням місцевими установами чинних законів, за діяльністю слідчого апарату судів і поліції, виступав як представник державного обвинувачення під час судових процесів. Припи-нив діяльність в 1919 р.

    Обіжники Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, прокурора Одеської судової палати про здійснення прокурорського нагляду, про хід розгляду кримінальних справ, про переслідування страйкарів, боротьбу з селянськими заворушеннями; відомості про діяльність прокурора окружного суду, дільничних прокурорів; відомості про політичний настрій серед селян в Ольгопільському повіті; листування з приставами, начальниками в’язниць про хід слідства, утримання заарештованих під вартою; слідчі справи.

36

РОЗПРАВИ

5 фондів, 22 од. зб., 1796-1866 рр. Описи.

     Верхню і нижні розправи створено в 1796 р. відповідно до “Установлення про управління губерній” 1775 р. Вони були становими судово-адміністративними установами для державних селян і селян духівництва. Сільське населення в розправах було представлене селянськими засідателями. Розправи були додатковою ланкою до адміністративно-поліцейського апарату, який полегшував уряду управляти селянами і державним майном, стягувати із селян податки і повинності, комплектувати армію. Верхні і нижні розправи були ліквідовані Павлом І в 1797 р. Сіль-ські розправи як станові суди були введені у державних селах під час проведення реформи казенного села, яку здійснював граф Кисельов (1839 р.). Ліквідовані після реформи 1861 р.

     Укази Брацлавського намісницького правління та Брацлавської палати кримінального суду; книги запису ухвал сільських розправ та запису грошових стягнень і поземельного оброку з селян.

Брацлавська верхня, ф. 497, 3 од. зб., 1796-1797 рр.; Брацлавська нижня, ф. 668, 6 од. зб., 1796-1797 рр.; Вінницька нижня, ф. 671, 3 од. зб., 1796 р.; Крушлинецька сільська, ф. 674, 6 од. зб., 1846-1860 рр.; Юзвинська сільська, ф. 729, 4 од. зб., 1859-1866 рр.

МІСЬКІ МАГІСТРАТИ

5 фондів, 1662 од. зб., 1791-1862 рр. Описи.

    Створені в 1796 р. одночасно з відкриттям Брацлавського намісництва, згідно з судово-адміністративною реформою 1775 р. Міські магістрати були становими судами для міщан, купців, цехових ремісників, виконували також адміністративні та нотаріальні функції. На Поділлі існували до 1861 р. У фонді Брацлавського міського магістрату зберігаються три справи за 1791-1792 рр. міського магістрату м. Брацлава, який був створений згідно постанови Чотирирічного сейму Речі Посполитої у 1791 р.

   Укази Подільського губернського правління, Брацлавського губернського магістрату, Подільської кримінальної палати; протоколи засідань міських магістратів; книги запису нотаріальних актів; опис земель, лісів, угідь, будівель м. Брацлава; відомості про фабрики та заводи м. Могилева-Подільського; справа про відведення землі під будівництво в’язниці у м. Вінниці; цивільні та кримінальні справи.

37

Брацлавський, ф. 495, 47 од. зб., 1791-1861 рр.; Вінницький, ф. 391, 1096 од. зб., 1796-1861 рр.; Гайсинський, ф. 494, 10 од. зб., 1835-1861 рр.; Літинський, ф. 496, 32 од. зб., 1813-1861 рр.;

Могилів-Подільський, ф. 475, 477 од. зб., 1796-1862 рр.

МІСЬКІ РАТУШІ

2 фонди, 8 од. зб., 1802-1860 рр. Описи.

     Створені в 1796 р. згідно з указом Сенату від 12 лютого 1789 р. За своєю компетенцією були судово-адміністративними становими та фіскальними установами. Підпорядковувались головному суду, а пізніше палатам кримінального і цивільного суду. Ліквідовані указом Сенату від 13 квітня 1866 р.

     Протоколи засідань Вербовецької міської ратуші; прохання міщан про зарахування їх до стану купців; сімейні списки; судові справи.

Вербовецька, ф. 485, 4 од. зб., 1802-1810 рр.;

Ольгопільська, ф. 517, 4 од. зб., 1847-1860 рр.

НОТАРІУСИ

38 фондів, 29452 од. зб., 1881-1920 рр. Описи.

    Посади нотаріусів введені на Поділлі в 1880 р. згідно з Положенням про нотаріальні частини від 14 квітня 1866 р. В їх компетенцію входило засві-дчення всіх актів і договорів, яким приватні особи зобов’язані або бажа-ють надати юридичної достовірності, видача витягів із актових книг і копії актів, прийом на зберігання документів від приватних осіб.

    Книги реєстрації нотаріальних актів; актові книги на нерухоме і ру-хоме майно; справи про укладання купчих, заповітів, договорів, дарчих та інш. нотаріальних актів.

    Старший нотаріус Вінницького окружного суду, ф. 174, 19149 од. зб., 1880-1920 рр.;

    Акіндінов В’ячеслав Кузьмович – нотаріус м. Ямполя, ф. 44, 31 од. зб., 1898-1916 рр.;

Асланович Петро Олександрович – нотаріус м. Бара, ф. 574, 32 од. зб., 1880-1891 рр.;

Афеньєв Яків Львович – нотаріус м. Могилева-Подільського, ф. 68, 771 од. зб., 1880-1920 рр.;

38

Беднарський Стефан Олександрович –   нотаріус м.   Могилева-Подільського, ф. 699, 1 од. зб., 1918-1920 рр.;

Буримов Василь Андрійович – нотаріус м. Брацлава (1880-1882 рр.), м. Летичева (1883-1888 рр.), м. Немирова (1888-1898 рр.), ф. 75, 275 од. зб., 1880-1898 рр.;

Вердиш Іларіон Васильович – нотаріус м. Могилева-Подільського, ф. 850, 1 од. зб., 1915 р.;

Данилевський Дмитро Іларіонович – нотаріус м. Брацлава, ф. 84, 1222 од. зб., 1888-1917 рр.;

Данутинський Сергій Михайлович – нотаріус м. Гайсина, ф. 320, 330 од. зб., 1888-1897 рр.;

Денисов Василь Львович – нотаріус м. Немирова, ф. 67, 678 од. зб., 1896-1916 рр.;

Двораковський Володимир Адамович – нотаріус м. Вінниці, ф. 328, 228

од. зб., 1918-1919 рр.;

Еліашевич В’ячеслав Казимирович – нотаріус м. Хмільника, ф. 323, 1288 од. зб., 1907-1919 рр.;

Еристов Олександр Костянтинович – нотаріус м. Літина, ф. 319, 88 од. зб., 1912-1913 рр.;

Івашкевич Густав Антонович – нотаріус м. Ольгопіль, ф. 311, 387 од. зб., 1880-1898 рр.;

Іпп Семен Григорович – нотаріус м. Вінниці, ф. 89, 89 од. зб., 1904-1918 рр.; Колоколов Костянтин Іванович – нотаріус м. Літина, ф. 69, 225 од. зб.,1881-1888 рр.;

Корсак Анзельм Аполінарійович – нотаріус м. Ямполя, ф. 575, 27 од. зб., 1880-1891 рр.;

Котек Костянтин Йосипович – нотаріус м. Бершаді (1911-1916 рр.), м.Жмеринки (1917-1919 рр.), ф. 66, 469 од. зб., 1910-1919 рр.;

Левицький Федір Пилипович – нотаріус м. Козятина, ф. 901, 9 од. зб., 1912-1917 рр.;

Незабитовський Еразм Леопольдович – нотаріус м. Хмільника, ф. 71, 230 од. зб., 1881-1907 рр.;

Петрашевський Володимир Іванович – нотаріус м. Томашполя, ф. 81, 5 од. зб., 1915-1920 рр.;

Петрусевич Степан Пилипович – нотаріус м. Немирова, ф. 314, 210 од. зб., 1880-1888 рр.;

Рапопорт Іван Григорович – нотаріус м. Бара, ф. 327, 2 од. зб., 1919 р.; Розенберг Ізраїль Львович – нотаріус м. Вінниці, ф. 309, 125 од. зб., 1917-1918 рр.;

Романенко Василь Осипович – нотаріус м. Гайсина, ф. 313, 54 од. зб., 1897-1917 рр.;

Сваричовський Вітт Миколайович – нотаріус м. Ямполя, ф. 851, 14 од. зб., 1888-1898 рр.;

Сваричовський Володимир Миколайович – нотаріус м. Брацлава (1883-1888 рр.), м. Тульчина (1888-1917 рр.), ф. 72, 245 од. зб., 1888-1917 рр.;

Сірополк Михайло Онисимович – нотаріус м. Ольгополя, ф. 70, 352 од. зб., 1898-1911 рр.;

39

Скальський Костянтин Дмитрович – нотаріус м. Гайсина (1880-1883 рр.), м. Тульчина (1883-1887 рр.), ф. 73, 373 од. зб., 1880-1887 рр.;

Томашевський Олімпій Михайлович – нотаріус м. Бара, ф. 591, 46 од. зб., 1911-1918 рр.;

Філіпов Микола Васильович – нотаріус м. Вінниці, ф. 312, 49 од. зб., 1911-1916 рр.;

Хомицький Леонід Вікторович – нотаріус м. Ольгополя, ф. 316, 422 од. зб., 1907-1914 рр.;

Чагін Олександр Васильович – нотаріус м. Вінниці, ф. 47, 319 од. зб., 1880-1917 рр.;

Черняєв Євген Васильович – нотаріус м. Тульчина, (1880-1883 рр.), м.Гайсина (1883-1888 рр.), ф. 317, 25 од. зб., 1880-1888 рр.;

Шиманський М. Ф. – нотаріус м. Бара, ф. 676, 1 од. зб., 1892 р.; Шабельський Григорій Львович – нотаріус м. Жмеринки, ф. 65, 1581 од. зб., 1906-1917 рр.;

Янковський Олександр Іванович – нотаріус м. Бара, ф. 573, 63 од. зб., 1886-1917 рр.;

Ясинський Едуард Августович – нотаріус м. Вінниці, ф. 308, 37 од. зб., 1915-1920 рр.

 1. ФОНДИ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ, ВЯЗНИЦЬ, ВІЙСЬКОВИХ УСТАНОВ

МІСЬКІ ПОЛІЦІЇ ТА ГОРОДНИЧІ ПРАВЛІННЯ

5 фондів, 226 од. зб., 1794-1917 рр. Описи.

    Створені в містах Поділля в 1793 р., після приєднання Правобережної України до Росії. Очолювалися городничими або поліцеймейстерами. Здійснювали нагляд за виконанням міськими установами і населенням законів і розпоряджень адміністративного характеру, проводили попе-реднє слідство в кримінальних справах. Складалися з поліцеймейстера, приставів, наглядачів та гродових. Підпорядковувалися Міністерству внутрішніх справ і губернатору. Ліквідовані у березні 1917 р.

    Укази Катерини ІІ (1796 р.) та Павла І (1797), Сенату (1794-1797 рр.), Брацлавського намісницького (1796-1797 рр.) і Подільського губерн-ського (1813 –1814 рр.) правлінь, укази та ордери брацлавського губерна-тора Ф.Ф. Берхмана (1794-1795 рр.); обіжники подільського губернатора про розшук шпигунів та військовополонених (1813-1814 рр.); протоколи засідань Барської міської поліції за 1843 р.; справи про набір рекрутів (1812-1815 рр.); відомості про розквартирування військ у м. Бершаді

40

(1796 р.), про посіви та урожай зернових на землях, що належали м. Бершаді, про витрати на утримання поліції м. Вінниці (1892-1917 рр.).

Барська, ф. 463, 3 од. зб., 1843-1857 рр.; Бершадське, ф. 678, 142 од. зб., 1794-1797 рр.; Вінницька, ф. 265, 61 од. зб., 1810-1917 рр.; Ольгопільське, ф. 523, 1 од. зб., 1845-1846 рр.; Тульчинська, ф. 455, 19 од. зб., 1812-1815 рр.

ПОВІТОВІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ УПРАВЛІННЯ

7 фондів, 105 од. зб., 1851-1916 рр. Описи.

      Створені згідно з “Тимчасовими правилами” від 15 грудня 1862 р. про реформу поліції замість ліквідованих земських судів. Підпорядковувалися безпосередньо губернатору. Здійснювали поліцейські функції на території повіту. На повітові поліцейські управління покладалися за-вдання по виконанню в адміністративному порядку постанов вищих органів державного управління. Очолювалися повітовими справниками, які призначалися губернатором з числа місцевих дворян. Повітовим поліцейським управлінням були підпорядковані станові, дільничні та міські пристави та поліцейські наглядачі. Ліквідовані в березні 1917 р. Після ліквідації у 1872 р. повітових судів виконували функції нотаріату (до 1880 р.).

     Слідчі справи про примусове стягнення коробкового збору, штрафів, боргів тощо; оголошення і торгові листи про проведення поліцією продажу майна боржників на торгах (1889-1898 рр.); листування з Подільським губернським правлінням про встановлення нагляду за студентами (1902), з волосними правліннями – про призначення присяжних засідателів. Книги записів нотаріальних актів.

Брацлавське, ф. 458, 8 од. зб., 1862-1883 рр.; Вінницьке, ф. 273, 30 од. зб., 1861-1916 рр.; Гайсинське, ф. 549, 7 од. зб., 1864-1880 рр.; Літинське, ф. 457, 19 од. зб., 1863-1875 рр.;

Могилів-Подільське, ф. 456, 16 од. зб., 1870-1916 рр.;

Ольгопільське, ф. 459, 17 од. зб., 1863-1916 рр.; Ямпільське, ф. 460 , 8 од. зб., 1861-1879 рр.

УПРАВЛІННЯ ПОВІТОВИХ ВІЙСЬКОВИХ НАЧАЛЬНИКІВ

7 фондів, 89 од. зб., 1915-1919 рр. Описи.

41

      Посади губернських військових начальників введені у 1864 р. для облі-ку військовослужбовців запасу у військових округах. Запровадження у 1874 р. загальної військової повинності та значне скорочення термінів дійсної служби викликало необхідність заміни губернських військових начальників повітовими військовими начальниками. Крім обліку запас-них, повітові військові начальники відігравали роль у комплектуванні армії, входячи до складу губернського і повітового у військовій повинності присутствій. В роки Першої світової війни на них покладалися функції боротьби з дезертирством. Ліквідовані після встановлення ра-дянської влади.

         Накази по управліннях повітових військових начальників; справи по звинуваченню солдатів у дезертирстві; послужні списки рядових солдатів; списки новобранців.

Брацлавське, ф. 381, 15 од. зб., 1915-1917 рр.; Вінницьке, ф. 664, 5 од. зб., 1916-1918 рр.; Гайсинське, ф. 498, 44 од. зб., 1915-1917 рр.; Липовецьке, ф. 382, 4 од. зб., 1915-1919 рр.; Літинське, ф. 482, 5 од. зб., 1916-1918 рр.;

Могилів-Подільське, ф. 383, 11 од. зб., 1915-1917 рр.;

Ольгопільське, ф. 491, 5 од. зб., 1916, 1917, 1919 рр.

ШТАБ ТУЛЬЧИНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ЗАГОНУ КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ОКРУГУ

Ф. 701, 8 од. зб., 1863-1864 рр. Опис.

     Сформований у 1863 р. в період створення військових округів на території Росії. Входив до складу Київського військового округу. Одночасно виконував каральні функції (участь у придушенні польського повстання 1863-1864 рр.)

     Рапорти військових частин, розташованих на території округу; справи про хід слідства за звинуваченням дворян у підтримці учасників польського повстання; донесення поліцейських чиновників про організацію траурних вечорів, розповсюдження прокламацій, присвячених польському повстанню 1863 р.; листування про постачання зброєю сільської сторожі, яка організовувалася у Брацлавському та Вінницькому повітах.

42

ВІННИЦЬКИЙ ПОВІТОВИЙ КОМІТЕТ З НАДАННЯ ВІДСТРОЧОК ВІЙСЬКОВОЗОБОВЯЗАНИМ

Ф. 282, 60 од. зб., 1916-1917 рр. Опис.

Справи про надання відстрочок військовозобов’язаним.

МОГИЛІВПОДІЛЬСЬКА ВІЙСЬКОВОСЛІДЧА КОМІСІЯ В ПОЛІТИЧНИХ СПРАВАХ

Ф. 807, 2 од. зб., 1864-1865 рр. Опис.

Утворена у 1863 р. для проведення слідства над учасниками польського повстання 1863 р.

Справа про вилучення у касира Хоньковецького маєтку дворянина Килярського пісень та віршів антиурядового змісту.

УПРАВЛІННЯ НАЧАЛЬНИКА ВІЙСЬК ВІННИЦЬКОГО ГАРНІЗОНУ

Ф. 554, 3 од. зб., 1917 р. Опис.

Накази начальника Вінницького гарнізону

УПРАВЛІННЯ НАЧАЛЬНИКА ГАРНІЗОНУ М. ЖМЕРИНКИ

Ф. 700, 4 од. зб., 1916, 1917, 1919 рр. Опис.

Накази начальника Жмеринського гарнізону, продовольчі атестати військових, які знаходилися на лікуванні у госпіталі.

ВІННИЦЬКА ВІЙСЬКОВА БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Ф. 541, 2 од. зб., 1899-1901 рр. Опис.

Листування із старшим ревізором Київської контрольної палати з питань будівництва військових казарм в містах Вінниці, Жмеринці, Дубно.

43

ЖМЕРИНСЬКИЙ ЕВАКУАЦІЙНИЙ ПУНКТ ПІВДЕННОЗАХІДНОГО ФРОНТУ

Ф. 511, 2 од. зб., 1914-1917 рр. Опис.

    Створений на початку Першої світової війни. Підпорядковувався евакуаційному відділу головних комітетів Всеросійського земського та Всеросійського міського союзів, а пізніше – Головному комітету з постачання армії.

Відомості про рух хворих, вимогові відомості на видачу зарплати співробітникам.

УПРАВЛІННЯ ЖМЕРИНСЬКОГО ЕТАПНОГО КОМЕНДАНТА

Ф. 637, 6 од. зб., 1915 р. Опис.

Накази начальника управління Жмеринського етапного коменданта, списки нижніх чинів.

 1. ФОНДИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ГОСПОДАРСЬКИХ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ЗВЯЗКУ

ВІННИЦЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД ФІРМИ РАБЕТГЕ І ГІЗЕКЕ

Ф. 59, 29 од. зб. 1894-1919 рр. Опис, каталог.

    Договори з цукрозаводами про поставку насіння, орендні договори; рапорти про очищення насіння; акти ревізії цукрозаводів; свідоцтва слу-жбовців та робітників; касові книги та книги особових рахунків.

ЦУКРОВІ ЗАВОДИ

30 фондів, 998 од. зб., 1871-1920 рр. Описи, каталог частково.

   Цукрова промисловість на Поділлі почала розвиватися в 40-х рр. ХІХ ст. Цукрові заводи належали як приватним особам, так і акціонерним товари-

44

товариствам, членами яких були великі землевласники, промисловці і банки. Звіти та відомості про свою діяльність представляли в акцизне управ-ління та казенну палату. З розвитком капіталізму в пореформений період на Поділлі до 1917 р. було збудовано 53 цукрових заводи, які виробляли напередодні Першої світової війни 20% продукції цукрової промисловості Росії. На Поділлі націоналізація заводів була здійснена у 1920 р.

     Обіжники Міністерства фінансів, Подільської казенної палати, управляючого акцизними зборами Подільської губернії; протоколи загальних зборів членів Всеросійського товариства цукрозаводчиків, пайовиків товариств; акти та протоколи засідань ревізійних комісій для обстеження стану заводів та їх технічного устаткування; річні звіти, баланси цукрових заводів та економій, облікові книги оприбуткування та видачі цукру; відомості про виробництво та експорт цукру, кількість робітників, облік праці, врожайність, тваринництво; відомості та акти про нещасні випадки; договори про контрактацію полів під посіви цук-рового буряка.

Андрушівський, ф. 868, 9 од. зб., 1903-1904, 1911-1916 рр.; Барський, ф. 63, 56 од. зб., 1899-1919 рр.; Браїлівський, ф. 280, 2 од. зб., 1917-1918 рр.; Бродецький, ф. 642, 16 од. зб., 1898, 190?-1916 рр.; Вендичанський, ф. 830, 44 од. зб., 1906-1919 рр.;

Гонорівський, ф. 825, 4 од. зб., 1894, 1909-1912, 1916-1917 рр.;

Деребчинський, ф. 794, 1 од. зб., 1881 р.; Дзюньківський, ф. 858, 2 од. зб., 1906 р.;

Заливанщинський, ф. 740, 3 од. зб., 1910-1911, 1914-1915 рр.; Іллінецький, ф. 55, 29 од. зб., 1878-1918 рр.;

Калинівський, ф. 8, 26 спр, 1903-1919 рр.; Ковалівсько-Строганівський, ф. 39, 118 од. зб., 1875-1919 рр.; Корделівський, ф. 6, 52 од. зб., 1882-1920 рр.;

Красносілківський, ф. 366, 46 од. зб., 1913-1913-1919 рр.;

Левашово-Війтовецький, ф. 9, 113 од. зб., 1881-1919 рр.;

Махаринецький, ф. 739, 40 од. зб., 1875-1877, 1882-1887, 1900-1919 рр.; Носковецький, ф. 829, 2 од. зб., 1894-1897 рр.; Ободівський, ф. 361, 3 од. зб., 1908-1918 рр.;

Северинівський, ф. 672, 1 од. зб., 1908-1909 рр.;

Соболівський, ф. 884, 3 од. зб., 1868-1908, 1913 рр.; Соколівський, ф. 367, 7 од. зб., 1903-1918 рр.;

Сосновецький, ф. 827, 2 од. зб., 1918 р.;

Степанівський, ф. 77, 62 од. зб., 1898-1919 рр.; Томашпільський, ф. 31, 16 од. зб., 1890, 1895-1896, 1901-1902, 1908-1918 рр.; Тростянецький, ф. 828, 7 од. зб., 1884-1909, 1911-1916 рр.; Уладівський, ф. 64, 255 од. зб., 1874-1919 рр.; Чорноминський, ф. 826, 2 од. зб., 1903-1904, 1916-1917 рр.;

Шпиківський, ф. 358, 42 од. зб., 1895-1899, 1904, 1906-1919 рр.;

45

Юзефо-Миколаївський, ф. 640, 17 од. зб., 1898-1900, 1904-1919 рр.;
Ялтушківський, ф. 838, 19 од. зб., 1871, 1907-1909, 1911-1917 рр.;
ВІННИЦЬКА ІНТЕНДАНТСЬКА ХЛІБОПЕАРНЯ
Ф. 776, 11 од. зб., 1914-1917 рр. Опис, каталог.
Накази Київського окружного інтендантського управління, началь-ника Вінницького гарнізону; атестати, списки, посвідчення, відомості на постачання військовослужбовців; листування про постачання, обслугову-вання військовослужбовців.
СКЛАДИ
2 фонди, 60 од. зб., 1897-1920 рр. Описи.
Обіжники Подільського губернського акцизного управління; відо-мості і звіти про видатки та прибутки, відомості про обороти казенних винних складів Подільської губернії, відомості про оплату праці; про ви-користання робочої сили; договори з винокурними заводами на постачан-ня спирту; акти прийому горілчаних виробів.
Вінницький казенний винний склад, ф. 395, 58 од. зб., 1897-1917 рр.;
Вінницький базовий речовий склад, ф. 569, 2 од. зб., 1916-1917 рр.
ВІННИЦЬКА ПОВІТОВА ШЛЯХОВА КОМІСІЯ
Ф. 247, 19 од. зб., 1851, 1853, 1855-1857, 1859-1868 рр. Опис.
Утворена відповідно до указу Сенату від 28 квітня 1840 р. для контролю за спорудженням та утриманням мостів, шляхів у повіті. Комісія підпорядко-вувалася губернській шляховій і будівельній комісії. Ліквідована відповід-но до указу Сенату від 29 жовтня 1864 р.
46
Створена на початку Першої світової війни. Підпорядковувалася про-
довольчому відділу Головних комітетів Всеросійського земського та
Всеросійського міського союзів.
Протоколи засідань Вінницької повітової шляхової комісії; листу-вання з Подільським губернським правлінням, цивільним губернатором про будівництво, утримання, ремонт доріг, мостів, гребель.
ВІННИЦЬКА ПОВІТОВА ОЦІНОЧНА КОМІСІЯ
Ф. 249, 2 од. зб., 1871-1872 рр. Опис.
Утворена відповідно до указу Сенату від 7 червня 1833 р. Здійснювала оцінку земель, лісів та іншого майна, яке відводилося для державних і громадських потреб.
Документи про оцінку земельних ділянок, що відійшли від володінь поміщиків і селян під будівництво Києво-Балтської залізниці.
ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНІ ВІДДІЛЕННЯ ТА КОНТОРИ
33 фонди, 449 од. зб., 1886-1919 рр. Описи.
Здійснювали прийом і передачу поштово-телеграфної кореспонденції, а також виконували функції ощадних кас. Ліквідовані у 1919 р.
Обіжники начальників Київського та Кишинівського поштово-телеграфних округів про порядок відправки кореспонденції за кордон, конфіскацію листів та друкованих видань революційного змісту; книги запису внесків по поштово-телеграфних ощадних касах.
Борщівська, ф. 641, 3 од. зб., 1914, 1916-1917 рр.;
Вахнівське, ф. 259, 11 од. зб., 1915-1919 рр.;
Вороновицьке, ф. 279, 13 од. зб., 1910-1919 рр.;
Гайсинське, ф. 616, 6 спр, 1896-1914 рр.;
Гніванське, ф. 626, 7 од. зб., 1904-1919 рр.;
Голендрівське, ф. 260, 31 од. зб., 1913-1918 рр.;
Джулинське, ф. 617, 7 од. зб., 1911-1918 рр.;
Джуринське, ф. 261, 15 од. зб., 1913-1915 рр.;
Дзюньківське, ф. 593, 11 од. зб., 1915-1918 рр.;
Загнітківське, ф. 615, 1 спр, 1912-1917 рр.;
Козятинське, ф. 595, 22 од. зб., 1910-1918 рр.;
Калинівська, ф. 787, 5 од. зб., 1910-1913 рр.;
Кам’янська, ф. 625, 7 од. зб., 1909-1917 рр.;
Комаргородське, ф. 613, 3 спр, 1916-1917 рр.;
Копайгородське, ф. 614, 5 од. зб., 1914-1917 рр.;
47
Могилів-Подільське, ф. 449, 16 од. зб., 1894-1919 рр.;
Мурованокуриловецьке, ф. 304, 23 од. зб., 1909-1919 рр.;
Немерчанська, ф. 620, 4 од. зб., 1908, 1913-1917 рр.;
Немирівська, ф. 783, 64 од. зб., 1886-1919 рр.;
Ободівське, ф. 621, 2 од. зб., 1896-1897 рр.;
Обіднянське, ф. 782, 2 од. зб., 1916 р.;
Піщанська, ф. 21, 18 од. зб., 1913-1915 рр.;
Печерське, ф. 276, 36 од. зб., 1910-1917 рр.;
Попелюська, ф. 622, 11 спр, 1911-1913 рр.;
Самгородоцька, ф. 861, 4 од. зб., 1913-1918 рр.;
Слободо-Лузьке, ф. 619, 2 од. зб., 1916-1917 рр.;
Стратіївське, ф. 221, 14 од. зб., 1911-1919 рр.;
Теплицька, ф. 624, 1 од. зб., 1916 р.;
Турбівська, ф. 643, 5 од. зб., 1915-1917 рр.;
Тиврівське, ф. 33, 27 од. зб., 1907-1919 рр.;
Уланівське, ф. 594, 26 од. зб., 1894-1917 рр.;
Чернівецьке, ф. 22, 36 од. зб., 1894-1919 рр.;
Ямпільське, ф. 27, 31 од. зб., 1889-1918 рр.
6. ФІНАНСОВІ ТА МИТНІ УСТАНОВИ, БАНКИ
КОМІСІЯ ЗІ ЗБОРУ ПОЖЕРТВУВАНЬ НА АРМІЮ ПО БРА-ЦЛАВСЬКОМУ ПОВІТУ БРАЦЛАВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА
Ф. 897, 1 од. зб., 1789 р. Описи.
Створена відповідно до постанови Сейму Речі Посполитої 1788 р.
Протокол добровільних пожертвувань на армію по Брацлавському повіту Брацлавського воєводства.
БРАЦЛАВСЬКА КАЗЕННА ПАЛАТА
Ф. 521, 79 справ, 1794-1798 рр. Описи, каталог.
48
Створена в 1796 р. на підставі “Установлення про управління губерній”
1775 р. Підпорядковувалась Міністерству фінансів, Брацлавському наміс-
ницькому правлінню. Займалася обліком та стягненням державних подат-
ків, контролювала видатки казни в межах намісництва. Припинила діяль-
ність у 1797 р., у зв’язку з ліквідацією Брацлавського намісництва.
Укази Сенату; протоколи засідань казенної палати; справи про сек-вестрування маєтків магнатів, які взяли участь у Варшавському повстанні 1794 р., про продаж лісу та іншого майна із секвестрованих маєтків, про віддачу на відкуп купцям і міщанам млинів і торгівлі алкогольними напо-ями, про складання ревізійних списків населення, відомості про стан має-тків, стягнення податків; ревізійні списки єврейського населення Сквир-ського повіту.
У фонді відклалися документи 1-ї та 2-ї комісій Брацлавської губер-нії (1794-1795 рр.)
ПОВІТОВІ КАЗНАЧЕЙСТВА
4 фонди, 1519 справ, 1795-1920 рр. Описи, каталог.
Створені 1796 р. на підставі “Установлення для управління ґуберній” 1775 р. як місцеві органи казенної палати. Відали прийомом та зберіганням усіх належних державному казначейству прибутків і всіх особливих платежів – земських зборів, зборів по добровільному страхуванню; видачею промис-лових і торговельних посвідчень. Ліквідовані у 1920 р. радянською вла-дою.
Копії указів Сенату, циркулярів Міністерства фінансів; накази Подільської казенної палати; відомості про державні прибутки, надхо-дження податків, грошових зборів з селянських громад, стягнення не-доїмок, про кількість промислових підприємств, про порядок виплати пенсій та допомог, про перерахування та виключення подушних пла-тежів, про стягнення податків з єврейського населення; про надхо-дження процентних сум, про надання дозволів на торгівлю; ревізійні списки населення різних станів по Могилівському, Вербовецькому та Ямпільському повітах за 1795, 1811, 1816, 1834, 1850 і 1858 рр.
Вінницьке, ф. 180, 64 од. зб., 1855-1918 рр.;
Липовецьке, ф. 589, 42 од. зб., 1818, 1825-1902 рр.;
Могилів-Подільське, ф. 177, 1383 од. зб., 1796-1920 рр.;
Ямпільське, ф. 386, 20 од. зб., 1897-1917 рр.
ПОВІТОВІ ПОДАТКОВІ ІНСПЕКТОРИ
7 фондів, 483 справи, 1885-1918 рр. Описи, каталог.
49
Постанови, обіжники Міністерства фінансів, Подільської казен-ної палати; річні звіти податкових інспекторів; журнали генеральних перевірок торговельних і промислових закладів; відомості про майно-вий стан селян, врожаї, ціни на землю; списки поміщиків та власників маєтків, промислових підприємств; листування з подільським губерна-тором, казенною палатою про стягнення податків з торговельних за-кладів і промислових підприємств, недоїмок викупних платежів з се-лян.
Брацлавського і Гайсинського повітів, ф. 352, 119 од. зб., 1886-1918 рр.;
Вінницький, ф. 29, 123 од. зб., 1892-1918 рр.;
Вінницького та Літинського повітів, ф. 194, 18 од. зб., 1894-1897 рр.;
Могилів-Подільський, ф. 175, 169 од. зб., 1887-1914 рр.;
Могилів-Подільського та Ямпільського повітів, ф. 176, 23 од. зб., 1885-1888 рр.;
Гайсинський, ф. 854, 2 од. зб., 1904-1905 рр.
МІСЬКІ З КВАРТИРНОГО ПОДАТКУ ПРИСУТСТВІЯ
2 фонди, 63 од. зб., 1893-1915 рр. Описи.
Заяви мешканців мм. Тульчина та Немирова про нарахування квар-тирного податку.
Немирівське, ф. 393, 34 од. зб., 1897-1915 рр.;
Тульчинське, ф. 362, 29 од. зб., 1893 –1894 рр.
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
2 фонди, 225 од. зб., 1910-1920 рр. Описи.
Споживчі товариства створювалися на підставі типового статуту, за-твердженого Міністром внутрішніх справ 13 травня 1897 р. Займалися постачанням членів товариства товарами широкого вжитку. З цією ме-
50
Посади податкових інспекторів введені в 1885 р. як дільничні органи
казенної палати. Здійснювали нагляд за промисловістю та торгівлею,
обкладанням податками і зборами та їх стягненням, укладали статисти-
чні відомості про урожаї, продаж і орендування землі. Ліквідовані у
1918 р.
тою купували та орендували нерухоме майно, брали банківські позики тощо. 20 березня 1917 р. було затверджено новий типовий статут.
Постанови Тимчасового уряду про реєстрацію товариств, обіжники Генерального секретаріату України; звернення Ради Всеросійських коо-перативних з’їздів, Подільської губернської продовольчої управи про встановлення цін на цукор та вугілля; протоколи з’їздів, загальних зборів, засідань правлінь товариств; статути; річні звіти; документи про роботу сільських споживчих товариств; списки пайовиків; акти ревізій; звіти та відомості про видачу заробітної плати працівникам; листування з керую-чим акцизними зборами Подільської губернії, цукровими заводами про закупівлю цукру, з Вінницькою повітовою продовольчою управою – про переведення грошей за отримані товари; листування з Тимчасовим прав-лінням Центрального бюро об’єднаних кооперативів про закупівлю мета-лу, сільськогосподарських машин та пального, з Одеською та Харківсь-кою кондитерськими фабриками, Південним хімічним товариством – про закупівлю сільськогосподарських машин, хімікатів, кондитерських виро-бів.
Вінницька, ф. 233, 184 од. зб., 1910-1920 рр.;
Немирівська, ф. 451, 41 од. зб., 1916-1919 рр.
ВІННИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ РОСІЙСЬКОГО
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОГО БАНКУ
Ф. 2, 51 од. зб., 1902-1917 рр. Опис.
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ БАНК
Ф. 60, 6 од. зб., 1904-1914 рр. Опис.
51
Здійснювало кредитування торговельних і промислових підприємств, ку-
півлю та продаж цінних паперів тощо.
Обіжники Російського торгово-промислового банку; касові журна-
ли; список закордонних кореспондентів, на ім’я яких дозволялося здійс-
нювати перекази та акредитиви; листування з Російським торгово-
промисловим банком, Київським відділенням Російського торгово-
промислового банку, Сілезьким Союзним банком про перерахування
грошових сум; листування з Хмільницькою ткацькою фабрикою Гера про
облік векселів.
Створений відповідно до типового статуту 6 лютого 1862 р. Підпоряд-ковувався Вінницькій міській думі. Займався здійсненням фінансових операцій: прийомом та видачею вкладів, купівлею та продажем цінних паперів, грошовими переказами, комісійними операціями.
Касова книга, книга запису боржників по векселях; листування з Вінницьким відділенням Російського торгово-промислового банку, Могилів-Подільським товариством взаємного кредиту про перевірку поточних рахунків.
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ СОЮЗ КРЕДИТНИХ
І ПОЗИЧКОВО-ОЩАДНИХ ТОВАРИСТВ
Ф. 389, 216 справ, 1912-1920 рр. Описи.
Метою союзу було сприяння встановленню та розвитку постійних відно-син між споживчими товариствами та іншими установами. Займався по-стачанням товарів, влаштовував склади, відділення для купівлі, зберігання і продажу товарів, наданням позик, організацією взаємного страхування. Діяв деякий час і після встановлення радянської влади.
Обіжники і розпорядження Міністерства фінансів, Подільської губе-рнської каси дрібного кредиту; протоколи засідань і звіти про роботу кре-дитних і позичково-ощадних товариств; списки товариств. Листування з позичково-ощадними і кредитними товариствами про заготівлю продук-тів і промислових товарів, закупівлю продуктів для армії, про кредиту-вання товариств і постачання їх сільськогосподарськими машинами; лис-тування з Подільським союзом про розповсюдження журналів та газет; угоди на постачання та доставку лісоматеріалів, акти, списки рухомого та нерухомого майна.
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ПОВІТОВА
ПРОДОВОЛЬЧА КОМІСІЯ
Ф. 809, 2 од. зб., 1830 р. Опис, каталог.
Утворена в 1822 р. для нагляду за створенням запасів продовольства, буді-вництвом і ремонтом запасних магазинів, видачею позик селянам і стяг-ненням недоїмок. Підпорядковувалась губернській комісії народного про-довольства.
52
Книга запису надходження та витрат зерна в Білянському фільварку.
ПОДІЛЬСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ В ПРИБУТКОВИХ
СПРАВАХ ПРИСУТСТВІЄ
Ф. 633, 2 од. зб., 1918-1919 рр. Опис, каталог.
Створене згідно з законом від 15 січня 1885 р. Відповідало за додатко-вий збір з торгів та промислових підприємств.
Статут, звіт, протокол ревізійної комісії Тульчинського товариства оптових закупок.
ВІННИЦЬКЕ ЗАГАЛЬНЕ ПО ТОРГОВИХ
ЦІНАХ ПРИСУТСТВІЄ
Ф. 203, 54 од. зб., 1831-1914 рр. Опис.
Протоколи засідань присутствія, відомості про ціни на хліб, овочі, фрукти, фураж та інші продукти по Вінницькому повіту; листування з Він-ницькою міською поліцією про санітарне обстеження м’ясної продукції.
ВІННИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ РОСІЙСЬКОГО
ДЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ БАНКУ
Ф. 61, 30 од. зб., 1909-1918 рр. Опис.
Протоколи засідань облікового комітету, книги рахунків з обліку векселів, акредитивів; касові, поточних рахунків, місцевих комісійних векселів, контрольні книги кредиторів; листування з Північним банком, Одеським відділенням Російського для зовнішньої торгівлі банку, Това-риством Ризького цементного заводу про перерахування грошових сум.
КРЕДИТНІ ПОЗИЧКОВО-ОЩАДНІ ТОВАРИСТВА
2 фонди, 17 справ, 1914-1917 рр. Описи.
53
Вінницьке товариство виникло у 1880 р., Сутиське – в 1908 р. Підпорядко-вувалися Подільській губернській земській касі дрібного кредиту. Займа-лися кредитуванням пайовиків.
Обіжники Подільської губернської земської каси дрібного креди-ту; звіти про діяльність товариств, правила видачі довгострокових по-зичок, кредитування, поповнення членів товариства; листування з во-лосними правліннями про стягнення прострочених позик з членів то-вариства, про охорону матеріальних цінностей.
Вінницьке, ф. 612, 2 од. зб., 1917-1918 рр.;
Сутиське, ф. 618, 15 од. зб., 1914-1916 рр.
ВІННИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БАНКУ
Ф. 62, 262 од. зб., 1907-1919 рр. Описи.
Створене згідно з указом Сенату від 31 травня 1860 р. для проведення ви-купних операцій і сприяння за допомогою короткотермінових кредитів розвитку промисловості, сільського господарства та торгівлі. Підпорядко-вувалося головному управлінню Держбанку. Націоналізоване в 1920 р.
Накази та обіжники Ради Народних Міністрів УНР, обіжники Держбанку, інспекції дрібного кредиту при Вінницькому відділенні Держбанку; протоколи загальних зборів членів сільських кредитних та кредитно-ощадних товариств; річні звіти; акти ревізій сільських креди-тно-ощадних товариств; відомості про особовий склад; листування з Держбанком, Вінницьким повітовим комісаром з питань кредитування, видачі готівкових коштів.
ОЩАДНІ КАСИ
3 фонди, 108 од. зб., 1892-1919 рр. Описи.
Підпорядковувалися місцевим відділенням Держбанку. Займалися прове-денням фінансових операцій: прийомом, видачею та переказом вкладів, страховими операціями, купівлею-продажем цінних паперів.
54
Постанови, обіжники Управління державними ощадними касами; річні зведення особових рахунків; звіти про роботу ощадних кас; відомос-ті про сплату податків домовласниками; акти ревізій, книжки вкладників; листування з Управлінням державними ощадними касами про страхові операції, купівлю та продаж цінних паперів, про прийом, видачу та пере-ведення вкладів; листування з податковим інспектором про оподаткуван-ня нерухомого майна, з Могилівським казначейством – про порядок ви-дачі пенсій митникам та членам їх сімей.
Вінницька державна № 496, ф. 355, 50 од. зб., 1892-1918 рр.;
Могилів-Подільська державна № 643, ф. 83, 54 од. зб., 1896-1910 рр.;
Андрушівська волосна, ф. 847, 4 од. зб., 1916-1917, 1919 рр.
ВІННИЦЬКИЙ ПОВІТОВИЙ КОМІТЕТ З
ВРЕГУЛЮВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ПОВИННОСТЕЙ
Ф. 202, 55 од. зб., 1851-1872 рр. Опис.
Підпорядковувався подільському губернатору та місцевому особливому із земських повинностей присутствію. Відав накладанням натуральних по-винностей, ремонтом та упорядкуванням доріг, забезпеченням військових частин житлом і транспортом, відведенням пасовиськ для військ. Ліквідо-ваний відповідно до указу Сенату від 10 грудня 1874 р.
Протоколи засідань комітету, листування з подільським цивільним губернатором, губернським правлінням про розквартирування військ, виплату боргів поміщикам за приміщення для станових дільниць, про стягнення з селян боргів, про рух військових частин та забезпечення їх транспортом.
7. УСТАНОВИ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ДИРЕКТОР УЧИЛИЩ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ
Ф. 844, 166 од. зб., 1781-1832 рр. Опис.
Посада директора училищ Подільської губернії була введена указом Сена-ту від 26 січня 1803 р. В 1803-1831 рр. підпорядковувався попечителю уч-бового округу Віленського університету, з 1832 р. – попечителю Харківсь-
55
кого учбового округу, з 1834 – попечителю Київського учбового округу. Здійснював нагляд за учбовим процесом в міністерських школах, учили-щах та гімназіях. Директор училищ Подільської губернії був одночасно і директором Подільської гімназії (документи якої складають більшість до-кументів фонду). В 1775 р. у вінницьких поєзуїтських “Мурах” едукацій-ною комісією Речі Посполитої була відкрита т. зв. “Українська школа” (“українська” – термін географічний). Навчалися у ній головним чином дворяни. Школу закрито у 1793 р. у зв’язку з передачею приміщень для губернських присутніх місць. Відновила діяльність у грудні 1798 р. З 1804 р. діяла на правах Подільської гімназії. 27 вересня 1814 р. реорганізована в Подільську губернську гімназію. Згідно розпорядження Ради Харківського університету від 13 жовтня 1832 р. Подільську губернську гімназію з Він-ниці переведено до Кам’янця-Подільського, у Вінниці створено гімназію повітового рівня.
Протоколи засідань правління шкільної поліції, педрад Подільської губернської гімназії; акти ревізій гімназії; учбові плани, річні звіти; ра-порт директора училищ про стан училищ в губернії; особові справи учнів і учителів; звіти про щоденні події в гімназії; справа про ремонт Кам’янець-Подільської школи; матеріали про роботу приватних пансіо-нів; документи Вінницької парафіяльної школи; свідоцтва про закінчення училищ; списки учителів Немирівської повітової школи; списки учнів; відомості про успішність учнів; копії атестатів; листування з правлінням Віленського університету про видачу свідоцтв та прийом в училище, з поліцією – про розквартирування військ.
ІНСПЕКТОР НАРОДНИХ УЧИЛИЩ 5-ГО РАЙОНУ
ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ
Ф. 281, 205 од. зб., 1901-1918 рр. Опис, каталог.
Призначений 15 вересня 1900 р. Відав початковими народними училища-ми Вінницького та Могилів-Подільського повітів. Підпорядковувався Ди-рекції народних училищ Подільської губернії. Мав функції педагога-інструктора. Посада інспектора ліквідована в 1919 р.
Обіжники та розпорядження Департаменту в справах початкових училищ, попечителя Київського учбового округу; положення про педаго-гічний музей при Управлінні Київського учбового округу; протоколи за-сідань педагогічних рад, екзаменаційних комісій, виконавчих комісій; документи про відкриття міністерських училищ; статистичні відомості по училищах; відомості про роботу шкіл; листування з народними училища-ми; екзаменаційні роботи, метричні довідки учнів; штатні розклади учи-
56
лищ; документи про роботу учителів; матеріали про заснування в м. Він-ниці музею та товариства ревнителів збереження культурно-історичних пам’яток на Поділлі.
БРАЦЛАВСЬКА ПОВІТОВА ШКІЛЬНА РАДА
Ф. 187, 6 од. зб., 1911-1920 рр. Опис.
Створена відповідно до закону від 14 липня 1864 р. Складалася з чиновни-ків, представників духовенства та земських органів. Здійснювала управ-ління початковими учбовими закладами.
Протоколи засідань повітової народної ради, шкільної ради, ІІІ-го по-вітового з’їзду учителів; звіт про стан початкових народних училищ повіту за 1911 р.; свідоцтва, формулярні списки учителів; вимогові відомості на видачу заробітної плати; списки учнів шкіл Брацлавського повіту.
ВІННИЦЬКИЙ УЧИТЕЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ
Ф. 54, 205 од. зб., 1912-1920 рр. Опис.
Відкритий 1 липня (ст. ст.) 1912 р. на підставі розпорядження Міністер-ства Народної освіти від 5 червня (ст. ст.)1912 р. Термін навчання ста-новив три роки. Готував учителів вищих початкових училищ. Відпові-дно до Статуту мав два відділення: дошкільне та шкільне. На навчання приймались особи чоловічої статі, спільне навчання було введено з травня 1919 р. Директором, а потім ректором інституту був М.Д. За-польський. Згідно розпорядження Подільського відділу народної освіти від 30 липня 1920 р. учительський інститут був реорганізований в ін-ститут народної освіти. В фонді відклалися справи за 1922, 1923 рр.
Розпорядження та обіжники попечителя Київського учбового окру-гу; протоколи засідань педагогічної ради інституту та доповнення до них; акти фінансових ревізій інституту; учбові плани; головні книги; листу-вання з попечителем Київського учбового округу про військову пови-нність студентів; про забезпечення літературою, з питань складання на-вчальних планів, з питань особового складу, про призначення учителів; копії атестатів; особові справи викладачів інституту; списки студентів та викладачів.
57
ВІННИЦЬКА ЧОЛОВІЧА УЧИТЕЛЬСЬКА СЕМІНАРІЯ
Ф. 13, 94 од. зб., 1907-1920 рр. Опис.
Відкрита 6 грудня 1907 р. в с. Потоки Вінницького повіту згідно положення про учительські семінарії від 17 березня 1870 р. та інструкції МНО від 4 червня 1875 р. Була середнім чотирикласним педагогічним навчальним закладом, що готував учителів початкових шкіл. На підставі розпорядження Ради Міністрів від 23 липня 1909 р. переведена до Вінниці, де розпочала навчальний процес з 1 жовтня 1909 р. При семінарії існувало двокласне початкове училище, відкрите 11 листопада 1909 р.
Обіжники попечителя Київського учбового округу; протоколи засідань педагогічних рад; протоколи екзаменів; учбові плани; звіти; листування з попечителем Київського учбового округу про організацію сільськогосподарської виставки; заяви та документи вступників; свідоцтва та характеристики випускників; особові справи викладачів та студентів; вимогові відомості на видачу заробітної плати; списки студентів та викладачів.
РЕАЛЬНІ УЧИЛИЩА
2 фонди, 501 од. зб., 1885-1919 рр. Описи.
Могилів-Подільське реальне училище відкрито в 1885 р. відповідно до статуту реальних училищ 15 травня 1872 р. Було чотирикласним середнім навчальним закладом. Надавало загальну та технічну освіту. Відповідно до закону 9 червня 1886 р. перетворене в шестикласне реальне училище, але, оскільки в Могилеві-Подільському не могли віднайти коштів на утримання додаткових класів, 1889 р. училище переведено до Вінниці. Вінницьке реальне шестикласне училище розпочало навчальний процес у 1890 р. На підставі постанови Народного Комісаріату освіти України від 4 липня 1920 р. училище реорганізовано у Вінницьку професійно-технічну школу.
Розпорядження, обіжники МНО та попечителя Київського учбового округу; протоколи засідань педагогічної ради; учбові плани та програми; звіти про стан училищ; річні фінансові звіти; листування з попечителем Київського учбового округу про звільнення студентів від військової служби, про забезпечення необхідною літературою, про будівництво приміщення училища; заяви та документи вступників; атестати про закінчення училищ; особові справи викладачів; відомості про успішність; списки учнів; класні журнали.
58
Могилів-Подільське, ф. 16, 102 од. зб., 1885-1890 рр.;
Вінницьке, ф. 15, 339 од. зб., 1890-1919 рр.
ГІМНАЗІЇ
14 фондів, 2548 од. зб., 1832-1920 рр. Описи.
Класичні гімназії (чоловічі) утворювалися відповідно до Статуту учбових закладів 1804 р. як чотирикласні. Згідно з Статутом 1828 р. гімназії стали семикласними. За Статутом 1871 р. класичними гімназіями вважались гі-мназії з викладанням двох стародавніх мов і прогімназії, а реальні гімназії перетворювалися у реальні училища. 7-й клас складався з двох річних від-ділень (з 1875 р. – восьмикласні). На чолі гімназії – директор та інспектор. Жіночі міністерські г. утворювалися відповідно до Статуту 1870 р. Скла-далися з семи класів, 1 педагогічного та 1 підготовчого. Очолювалися на-чальницями. Були середніми загальноосвітніми закладами. Підпорядкову-валися попечителю Київського учбового округу. Згідно з постановою НК освіти України від 4 липня 1920 р. реорганізовані в єдині трудові школи. Вінницька чоловіча гімназія відкрита 6 грудня 1832 р. згідно розпоря-дження попечителя Харківського учбового округу. В 1847 р. гімназію пе-ревели до Білої Церкви. З дозволу МНО в м. Вінниці з 1909/10 навч. р. бу-ла відкрита чоловіча гімназія на підставі Статуту 1871 р. У 1910-1913 рр. почесним попечителем гімназії був вінницький міський голова колезький радник М.В. Оводов. Вінницька міністерська жіноча гімназія була відкри-та 1 липня 1900 р. Складалася з одного підготовчого та чотирьох основних класів. До 1903 р. були відкриті ще три основні класи. Жмеринська чоло-віча гімназія була відкрита 18 вересня 1907 р. за пропозицією МНО на ко-шти міського управління. Складалася з 1 підготовчого та п’яти основних класів.
Обіжники МНО, обіжники та розпорядження попечителя Київсько-го учбового округу; протоколи засідань педагогічних та піклувальних рад і батьківських комітетів; звіти; учбові програми; атестати; свідоцтва про закінчення гімназій; особові справи учнів та викладачів; заяви про при-йом у гімназію; метричні виписи; вимогові відомості на видачу заробітної плати, відомості про успішність; списки учнів та викладачів; класні жур-нали; листування з попечителем Київського учбового округу з організа-ційних питань.
Брацлавська жіноча, ф. 56, 7 од. зб., 1917-1920 рр.;
Брацлавська чоловіча, ф. 182, 132 од. зб., 1914-1920 рр.;
Вінницька міністерська жіноча, ф. 19, 269 од. зб., 1889-1920 рр.;
Вінницька друга міська жіноча, ф. 79, 23 од. зб., 1911-1920 рр.;
Вінницька жіноча Драганової, ф. 18, 89 од. зб., 1903-1920 рр.;
59
Вінницька чоловіча, ф. 14, 686 од. зб., 1832-1847, 1909-1920 рр.;
Гайсинська жіноча Кручинської, ф. 188, 28 од. зб., 1909-1920 рр.;
Жмеринська жіноча Лукашевич, ф. 173, 323 од. зб., 1909-1920 рр.;
Жмеринська чоловіча, ф. 17, 578 од. зб., 1907-1920 рр.;
Жмеринська чоловіча єврейська, ф. 351, 3 од. зб., 1917-1919 рр.;
Могилів-Подільська жіноча, ф. 82, 60 од. зб., 1907-1920 рр.;
Могилів-Подільська чоловіча, ф. 74, 337 од. зб., 1911-1919 рр.;
Немирівська чоловіча, ф. 673, 7 од. зб., 1847-1859 рр.;
Тульчинська чоловіча, ф. 443, 6 од. зб., 1917-1919 рр.
НАРОДНІ УЧИЛИЩА
4 фонди, 175 од. зб., 1863-1920 рр. Описи.
Обіжники попечителя Київського учбового округу; протоколи педагогічних рад; звіти про стан училищ; акти про відкриття училищ; описи садиб, приміщень, класних кімнат Рачківського училища; доку-менти про прийом учнів; свідоцтва про закінчення; екзаменаційні ро-боти; відомості про успішність; списки учнів.
Перше Вінницьке міське чотирикласне, ф. 339, 21 од. зб., 1910-1917 рр.;
Рачківське двокласне сільське, ф. 193, 113 од. зб., 1863-1920 рр.;
Шереметське однокласне, ф. 680, 34 од. зб., 1882-1919 рр.;
Рубанське однокласне, ф. 557, 7 од. зб., 1914-1918 рр.
КОМЕРЦІЙНІ УЧИЛИЩА
3 фонди, 465 од. зб., 1904-1920 рр. Описи.
Відкривалися на підставі Положення про комерційні училища, затвердже-ного 15 квітня 1896 р., що було доповнене у 1900 р. Були середніми навча-льними закладами з терміном навчання 7 – 8 років. Підпорядковувалися 60
Створені на підставі Положення про початкові народні училища 1864 р.
Підпорядковувалися училищним радам. Згідно новому Положенню 1869
р. – інспекторам народних училищ. Перше Вінницьке міське чотирикласне
училище відкрито 1 вересня 1910 р. як двокласне. В 1912 р. було перетво-
рене на чотирикласне, згідно розпорядження попечителя Київського учбо-
вого округу. Рачківське сільське училище було побудовано на кошти гра-
фа Строганова і відкрито у 1863 р. В 1882 р. реорганізоване у двокласне.
Шереметське однокласне училище відкрито 26 вересня 1882 р. Приміщен-
ня було збудовано за ініціативою та при підтримці М.І. Пирогова. Рубан-
ське училище відкрито у 1914 р.
Розпорядження та обіжники освітнього відділу Міністерства тор-гівлі та промисловості, окружного інспектора народних училищ; стату-ти училищ, протоколи засідань педагогічних комітетів, попечительсь-кої ради; плани; учбові програми; звіти про стан училищ; відомості про успішність; екзаменаційні відомості; документи осіб, які поступали в училища; списки; особові справи учителів; листування з окружним інспектором з питань роботи училищ.
Вінницьке 7-микласне, ф. 20, 282 од. зб., 1907-1920 рр.;
Могилів-Подільське 7-микласне, ф. 48, 179 од. зб., 1904-1920 рр.;
Тульчинське 8-микласне, ф. 698, 4 од. зб., 1916-1918 рр.
ЗЕМСЬКІ УЧИЛИЩА
3 фонди, 24 од. зб., 1908-1919 рр. Описи.
Білківське земське двокласне парафіяльне училище в с. Білки Юрковець-кої волості було відкрито 9 листопада 1909 р. (за Положенням 25 травня 1874 р.). З 1911 р. при училищі працювали вечірні класи для дорослих. Маньківське однокласне народне сільське училище в с. Маньківка Ольго-пільського повіту було відкрито у 1906 р. (за Положенням 25 травня 1874 р.). Рачківське однокласне училище в с. Рачки Брацлавського повіту до 1917 р. існувало як церковно-парафіяльна школа (з 1897 р.). 18 вересня 1917 р. була передана земству.
Обіжники Брацлавського повітового відділення Подільської єпа-рхіальної училищної ради; протоколи засідань педагогічних рад; про-токол з’їзду представників учительських товариств; річні звіти; відо-мості про успішність учнів; свідоцтва про закінчення училищ; листу-вання з директором народних училищ з кадрових питань, з Липовець-
61
учбовому відділу Міністерства фінансів, а з 1907 р. – Міністерству фінан-
сів та промисловості. Згідно постанови НК освіти України від 4 липня
1920 р. реорганізовані в єдині трудові школи. 4 лютого 1904 р. була при-
йнята постанова Могилів-Подільської міської думи про відкриття комер-
ційного училища, у зв’язку з потребою міста в середньому навчальному
закладі. Статут училища був затверджений 26 червня 1904 р. Директором
став І.Г. Подоба, відомий фахівець у справі сільського господарства. При
училищі існувало Товариство педагогів, що об’єднувало педагогів всього
міста. З 1907 р. у Вінниці існувала приватна торговельна школа А.М. Анд-
ржеячека. Ним було порушено клопотання про відкриття приватного ко-
мерційного училища, статут якого затверджено 28 серпня 1909 р., а лист
про дозвіл на відкриття надійшов 12 травня 1912 р. З того часу почало дія-
льність Вінницьке приватне комерційне училище А.М. Андржеячека.
ким повітовим земським управлінням з фінансових питань; журнали реєстрації документів.
Білківське двокласне, ф. 450, 17 од. зб., 1909-1919 рр.;
Маньківське однокласне, ф. 350, 6 од. зб., 1908-1912 рр.;
Рачківське однокласне, ф. 843, 1 од. зб., 1917 р.
ЖМЕРИНСЬКІ ВЕЧІРНІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІ КУРСИ
Ф. 353, 22 од. зб., 1917-1919 рр. Опис.
Засновані гуртком учителів Жмеринської гімназії з дозволу попечителя Київського учбового округу від 13 вересня 1917 р., згідно закону від 1 ли-пня 1914 р. про приватні учбові заклади МНО. Працювали за програмою чоловічих гімназій. Головні питання роботи вирішували члени-засновники. При прийомі на курси визначався рівень знань вступників.
Обіжники МНО; протоколи засідань педагогічних рад; заяви про прийом на курси; свідоцтва про закінчення; документи курсантів; розкла-ди екзаменів; списки слухачів.
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ШКОЛИ
2 фонди, 18 од. зб., 1907-1919 рр. Опис.
Школи відкриті відповідно до Статуту, затвердженого Міністерством народної освіти 31 січня 1900 р. Чоботарська школа відкрита 29 грудня 1907 р. в с. Чоботарка Ольгопільського повіту. На її будівництво і об-ладнання місцевий селянин М.С. Іванина пожертвував 20 тис. руб., з коштів казни було виділено 13709 руб., з суми губернського земського збору – 22 тис. руб. В школі, крім загальноосвітніх предметів, виклада-лися токарне, слюсарсько-ковальське ремесла та сільське господарство.
Обіжники попечителя Київського учбового округу; відділу народної освіти Подільського губревкому; протоколи засідань шкільної ради; акти ревізії шкільного майна; шкільні журнали; екзаменаційні списки; відомо-сті про успішність учнів; вимогові відомості на видачу зарплати праців-никам школи.
Волосько-Махаринецька, ф. 795, 1 од. зб., 1916 р.;
Чоботарська, ф. 338, 17 од. зб., 1907-1919 рр.
62
БРАЦЛАВСЬКА СЕРЕДНЯ ТЕХНІЧНА ШКОЛА
Ф. 129, 106 од. зб., 1907-1920 рр. Опис.
Відкрита 28 грудня 1907 р. як реміснича школа на підставі циркуляра Відділу промислових училищ від 01. 12. 1907 р. Було 4 класи з трьома відділеннями: столярно-токарним, слюсарно-ковальським, чавунно-ливарним. З 1912 р. при школі існували інтернат та гуртожиток. Почес-ним попечителем школи був О. Можайський. За розпорядженням дире-ктора Департаменту професійної освіти з 1 вересня 1918 р. школа була реорганізована в середню технічну з правами та штатами згідно закону від 30 травня 1917 р. Утворювалися відділення: механічне, сільськогос-подарське, будівельне.
Обіжники попечителя Київського учбового округу, Міністерства освіти УНР; директиви директора народних училищ; протоколи засідань будівельної комісії про будівництво школи; договори з підрядниками на будівництво приміщення школи; звіти про роботу; учбові плани; особові справи працівників школи; документи вступників; відомості про успіш-ність; списки учнів; класні журнали; свідоцтва; атестати про закінчення школи.
ЖМЕРИНСЬКЕ ДВОКЛАСНЕ ЗАЛІЗНИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
Ф. 40, 59 од. зб., 1890-1918 рр. Опис.
Відкрите 20 серпня 1890 р. на підставі Положення 1869 р. як початкове сільське двокласне училище. Існувало на кошти Управління Південно-Західної залізниці. В грудні 1890 р. попечителем Київського учбового округу було дозволено відкрити клас для дорослих. Згідно правил впровадження однокласних та двокласних училищ на залізницях, що були затверджені МНО в 1898 р., училище підпорядковувалося Коміте-ту з освітніх закладів на Південно-Західній залізниці. Викладачі учи-лища призначалися за поданням інспектора губернським директором народних училищ.
Обіжники попечителя Київського учбового округу, ревізора освіт-ніх закладів Управління Південно-Західної залізниці; протоколи засідання педагогічної ради, комітету зі шкільної просвітницької справи на Півден-но-Західній залізниці; звіти; свідоцтва учнів; відомості про успішність; списки; класні журнали; листування з інспектором народних училищ з особового складу, з училищним відділом Південно-Західної залізниці з особового складу та про придбання учбових приладь.
63
ТРОСТЯНЕЦЬКЕ ДВОКЛАСНЕ УЧИЛИЩЕ
ПРИ ЦУКРОВОМУ ЗАВОДІ
Ф. 562, 12 од. зб., 1906-1917 рр. Опис.
Відкрите в 1905 р. на підставі інструкції про сільські училища від 1875 р. Існувало на кошти цукрового заводу та плати за навчання; навчальні кор-пуси училища були збудовані в 1904 р., 1907 рр.
Обіжники попечителя Київського учбового округу та інспектора народних училищ; документи про вступ та свідоцтва про закінчення учи-лища; списки учнів та учителів.
МАХНІВСЬКЕ ПОВІТОВЕ ДВОРЯНСЬКЕ УЧИЛИЩЕ
Ф. 859, 56 од. зб., 1830-1843 рр. Опис.
Відкрите 16 травня 1822 р. як повітове училище. 16 червня 1835 р. реорга-нізоване в дворянське повітове училище.
Обіжники МНО, Дирекції народних училищ; протоколи педагогіч-них рад; фінансові та річні звіти; відомості про успішність учнів, про службовців училища; екзаменаційні документи; особові справи виклада-чів; списки викладачів та учнів.
ШКОЛИ
2 фонди, 3 од. зб., 1819-1823 рр. Описи.
Журнали успішності; списки учнів.
Барська, ф. 808, 1 од. зб., 1820-1823 рр.;
Гайсинсько-Брацлавська, ф. 796, 2 од. зб., 1819-1821 рр.
ВІННИЦЬКА ОКРУЖНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ
Ф. 264, 805 од. зб., 1896-1920 рр. Описи.
Рішення Державної Ради про влаштування Вінницької окружної лікарні для душевнохворих було затверджено царським указом 10 червня 1892 р. 25 травня 1897 р. відбулося освячення лікарні. Перші хворі були до-
64
ставлені 14 червня 1897 р. Лікарня обслуговувала Київську, Подільську та Волинську губернії. Першим директором лікарня був В. Кузнєцов. З 1897 по 1900 р. молодшим ординатором у лікарні працював О.І. Юще-нко, ім’я якого пізніше присвоєно лікарні. В 1920 р. її перейменовано у 4-ту радянську.
Накази Міністерства охорони здоров’я; протоколи комітету з будів-ництва лікарні; постанови та протоколи засідань правління лікарні; роз-порядження директора; звіти про роботу лікарні; відомості про роботу лікарні; відомості про кількість хворих; історії хвороб; особові справи працівників лікарні; списки працюючих та хворих; листування з Поділь-ською контрольною палатою та Медичним департаментом про затвер-дження штату, з приватними особами про ремонт лікарні, з установами та організаціями про прийом хворих;історичний нарис.
ВІННИЦЬКИЙ ПОВІТОВИЙ КОМІТЕТ
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
Ф. 239, 22 од. зб., 1852-1904 рр. Опис.
Створений у 1852 р. для охорони народного здоров’я та прийняття своєчасних заходів для запобігання епідемічних та епізоотичних хво-роб. В комітет входили: повітовий предводитель дворянства, справник, поліцмейстр, повітовий та міський лікарі, представник духівництва та інш. Підпорядковувався губернському комітету громадського здоров’я.
Обіжники лікарняного відділу Подільського губернського прав-ління; протоколи засідань Подільського губернського та Вінницького і Липовецького повітових комітетів громадського здоров’я; справа про відкриття лікарні в с. Сутисках; відомості про кількість епідемічних захворювань в повіті; листування з Подільським губернським розпоря-дчим комітетом про стан лікарень, з Вінницьким земським судом та повітовим предводителем дворянства – про епідемію холери та боро-тьбу з нею, з волосними правліннями про створення в селах санітарних дільниць.
ВІННИЦЬКА ПОВІТОВА САНІТАРНО-ВИКОНАВЧА КОМІСІЯ
Ф. 376, 4 од. зб., 1893 р. Опис.
Створена при Вінницькому повітовому комітеті громадянського здоров’я в 1892 р. на підставі Правил Медичного департаменту Міністерства внут-
65
рішніх справ. Виконувала функції із захисту від виникнення епідемії холе-ри та її поширення. В склад комісії входило кілька лікарів. Всі населені пункти поділялися на санітарні дільниці, якими керували санітарні попе-чителі, що призначалися з священиків, учителів, землевласників.
Відомості про захворювання холерою по Вінницькому повіту; рапо-рти лікарів про епідемічні захворювання; листування з Подільським губе-рнським правлінням про роботу комісії, про організацію “летючих” сані-тарних загонів.
ВІННИЦЬКИЙ ПОВІТОВИЙ ВІСПЯНИЙ КОМІТЕТ
Ф. 238, 31 од. зб., 1851-1888 рр. Опис.
Підпорядковувався Подільському губернському віспяному комітету.
Протоколи засідань комітету; відомості про кількість щеплень віс-пи; про кількість дітей, які народилися і померли в повіті; журнал реєст-рації документів.
ВІННИЦЬКИЙ ГОСПІТАЛЬ ПОДІЛЬСЬКОГО
ГУБЕРНСЬКОГО ЗЕМСТВА
Ф. 581, 15 од. зб., 1914-1915 рр. Опис.
Внутрішній розпорядок госпіталю був регламентований наказом Верхов-ного начальника санітарно-евакуаційної частини від 19. 11. 1914 р. Знахо-дився на території насіннєвого заводу Раббетге і Гізеке.
Обіжники Вінницького повітового військового начальника; протоколи засідань ради лікарів; відомості про особовий склад госпіталю та померлих офіцерських і нижніх чинів у госпіталі; історії хвороб; поіменні списки хво-рих, поранених та військовополонених; листування з Подільським губернсь-ким комітетом з питань комплектування штатів, з господарських питань.
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ
Ф. 786, 2 од. зб., 1901-1902 рр. Опис.
Книга реєстрації хворих.
66
ПОВІТОВІ РЕВІЗЬКІ КОМІСІЇ
7 фондів, 97 справ, 1795-1878 рр. Описи.
Журнали засідань ревізьких комісій; ревізійні списки; посімейні списки дворян; відомості про майновий стан, рід занять населення м. Гай-сина.
Брацлавська, ф. 731, 25 од. зб., 1832-1858 рр.;
Вінницька, ф. 603, 20 од. зб., 1795-1878 рр.;
Гайсинська, ф. 725, 10 од. зб., 1858-1863 рр.;
Липовецька, ф. 679, 2 од. зб., 1850 р.;
Могилів-Подільська, ф. 727, 10 од. зб., 1855-1858 рр.;
Ольгопільська, ф. 885, 1 од. зб., 1816 р.;
Ямпільська, ф. 726, 29 од. зб., 1858 р.
ПОВІТОВІ ЗЕМЛЕМІРИ
7 фондів, 208 од. зб., 1799-1910 рр. Описи, каталог.
Повітові землеміри були введені у 1796 р. з утворенням повітів на терито-рії губернії. Займалися усіма видами межування, починаючи з генерально-го і закінчуючи розмежуванням селянських наділів; складали плани, крес-лення, встановлювали межі між маєтками тощо. Підпорядковувалися гу-бернським землемірам. Посади землемірів ліквідовані після встановлення радянської влади.
67
8. УСТАНОВИ СТАТИТСТИКИ, СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ
В дореформений період на Правобережній Україні переписи населення
(ревізії) проведено у 1795, 1811, 1816, 1834, 1850 і 1858 рр. Переписи
слугували основою при оподаткуванні та виконанні рекрутської пови-
нності. У 1795, 1811, 1816 і 1834 переписуванню підлягали усі стани,
пізніше – тільки нижчі (селяни і міщани). Ревізійн списки на кріпаків
складалися поміщиками або економами маєтків, на міщан – виборними
органами станового самоврядування, дворяни подавали ревізійні відо-
мості особисто. Загальне керівництво проведенням ревізії в повіті здій-
снювала повітова ревізька комісія, до складу якої входив повітовий
предводитель дворянства і повітовий стряпчий. Зібравши ревізійні спи-
ски, комісія передавала їх в повітове казначейство і казенну палату.
Остання подавала дані в Сенат, а з 8-ї ревізії (1834 р.) – в Міністертво
фінансів.
Справи про встановлення меж церковних, поміщицьких, селянських земель, про влаштування поштових доріг, про відведення землі під будівництво церков, для кладовищ, листування про складання проектних планів міст Бердичева та Липівця.
Брацлавський, ф. 526, 3 од. зб., 1833-1846 рр.;
Вінницький, ф. 839, 1 од. зб., 1874 р.;
Вінницький міський, ф. 565, 3 од. зб., 1880-1910 рр.;
Липовецький, ф. 677, 157 од. зб., 1799-1873 р.;
Махнівський, ф. 881, 97 од. зб., 1804-1845 рр.;
Могилів-Подільський, ф. 512, 2 од. зб., 1842-1848 рр.;
Ольгопільський, ф. 528, 6 од. зб., 1876-1878 рр.
ВІННИЦЬКИЙ ПОВІТОВИЙ КОМІТЕТ
ЗІ ЗНИЩЕННЯ САРАНЧІ
Ф. 396, 3 од. зб., 1860-1863 рр. Опис.
Утворений відповідно до розпорядження губернатора від 26 вересня 1860 р. для боротьби з саранчею. Головою комітету був повітовий предводитель дворянства. До його складу входили: дільничні розпорядники, справник, повітовий штаб-лікар.
Звіти про діяльність комітету, листування з Подільським губернським правлінням про організацію та хід боротьби з саранчею.
ЗАВІДУВАЧІ РОБОТАМИ З УКРІПЛЕННЯ ТА
ЗАЛІСНЕННЯ ЛЕТЮЧИХ ПІСКІВ І ДІЮЧИХ ЯРІВ
2 фонди, 97 од. зб., 1911-1918 рр. Описи.
Встановлені Головним управлінням землеустрою і землеробства в 1911 р. для боротьби з ерозією ґрунтів на території Подільської губернії. Припинили діяльність у 1918 р.
Звіти та відомості про ерозію ґрунтів та хід боротьби із зазначеним явищем, характеристики та топографічні карти ярів, каталог лісокультурного матеріалу розсадників Поділля.
Вінницького району Волинсько-Подільського округу, ф. 448, 35 од. зб., 1911-1918 рр.;
68
Могилів-Подільського району Волинсько-Подільського округу, ф. 38, 62 од. зб., 1911-1918 рр.
ЛІСНИЦТВА
3 фонди, 246 од. зб., 1832-1920 рр. Описи, каталог.
Утворені згідно з наказом Міністерства державного майна від 13 травня 1843 р. для управління казенними лісами. Підпорядковувалися лісовому відділенню Подільської палати державного майна, згодом – губернському управлінню землеробства та державного майна. Ліквідовані після встанов-лення радянської влади.
Обіжники Міністерства землеробства та державного майна про умо-ви продажу та здачі в оренду державних земель, надання допомоги земле-впорядним комісіям тощо; відомості про межі державних лісових дільниць, про стан лісових дач, про культури лісу та розсадники, плани лісових діля-нок; документи про торгівлю лісом, звіти про витрати на утримання ліс-ництв. В фонді 370 відклалися документи про лісове господарство брац-лавського старостинського управління за період 1832-1838 рр.
Брацлавське, ф. 370, 228 од. зб., 1832-1920 рр.;
Куняно-Райгородське, ф. 399, 13 од. зб., 1919-1920 рр.;
Ольгопільське, ф. 683, 5 од. зб., 1889-1919 рр.
МАЛЬЧІВЕЦЬКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ПОДІЛЬСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ЗЕМСТВА
Ф. 380, 2 од. зб., 1916 р. Опис, каталог.
Звіт Мальчівецької сільськогосподарської дослідної станції за 1916 р.
УПРАВЛІННЯ НЕМИРІВСЬКИМ МАЄТКОМ
ГРАФИНІ СТРОГАНОВОЇ
Ф. 564, 7 од. зб., 1861-1912 рр. Опис, каталог.
Опис будівель, журнал обліку робіт в маєтку, книга прибутків та видатків, листування з Подільським губернаторм про облаштування ву-лиць у Немирові.
69
9. ГРОМАДСЬКІ ТА ОПІКУНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПОВІТОВІ ВІДДІЛЕННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ПІКЛУВАЛЬНОГО ПРО В’ЯЗНИЦІ ТОВАРИСТВА
2 фонди, 587 од. зб., 1852-1916 рр. Описи.
Укази Сенату; обіжники Головного тюремного управління, департаменту поліції, подільського губернатора, губернського піклувального про в’язниці комітету; протоколи засідань губернського правління, Вінницького тюремного відділення; звіти про утримання ув’язнених; акти про витрачання коштів на утримання ув’язнених; списки в’язнів, директорів Вінницького тюремного відділення; справа про призначення графа Строганова директором Брацлавського тюремного відділення.
Брацлавське, ф. 628, 2 од. зб., 1872 р.;
Вінницьке, ф. 50, 585 од. зб., 1852-1916 рр.
ВІННИЦЬКИЙ ПОВІТОВИЙ КОМІТЕТ
ПІКЛУВАННЯ ПРО НАРОДНУ ТВЕРЕЗІСТЬ
Ф. 244, 21 од. зб., 1896-1914 рр. Опис.
Протокол зборів засновників та статут Вінницької громадської бібліотеки ім. Гоголя, звіти про роботу комітету, звіти про відкриття шкіл, бібліотек, читалень, їдалень. Відомості про зарплату службовців Вінницького народного будинку.
ОПІКУНСТВА ДИТЯЧИМИ ПРИТУЛКАМИ
2 фонди, 21 од. зб., 1872, 1875, 1810-1918 рр. Описи.
Постанови, протоколи засідань губернського та повітових опікунств; звіти губернського, повітових, сільських опікунств дитячих притулків; кошториси; листування про будівництво нових притулків, про прийом дітей, усиновлення сиріт; кошторис за 1875 р. на будівництво дитячого притулку в м. Кам’янець-Подільський (ф. 662, оп. 1, од. зб. 6, арк. 221).
Подільське губернське, ф. 662, 7 од. зб., 1872, 1875, 1913-1918 рр.;
Вінницьке повітове, ф. 555, 14 од. зб., 1907, 1910-1918 рр.
70
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ ТОВАРИСТВО
ДОПОМОГИ БІДНИМ ЄВРЕЯМ
Ф. 793, 4 од. зб., 1915-1919 рр. Опис.
Засноване 1 лютого 1912 р. Займалося збиранням пожертвувань для мате-ріальної допомоги бідному єврейському населенню.
Звіти товариства; книга запису членських внесків та одноразової до-помоги; касова книга.
ВІННИЦЬКЕ ПОВІТОВЕ ОПІКУНСТВО ІЗ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІМЕЙ ЗАПАСНИХ ВІЙСЬКОВИХ
ЧИНІВ ТА РАТНИКІВ ОПОЛЧЕННЯ
Ф. 542, 61 од. зб., 1914-1918 рр. Опис.
Справи про видачу допомоги сім’ям мобілізованих; списки; осо-бові справи мобілізованих.
ВІННИЦЬКИЙ ПОВІТОВИЙ КОМІТЕТ ТОВАРИСТВА ПО-РАНЕНИХ ТА ХВОРИХ ВОЇНІВ
Ф. 250, 11 од. зб., 1870-1908 рр. Опис.
Комітет був утворений у 1871 р. Підпорядковувався повітовому предводи-телю дворянства.
Обіжники Подільського губернатора про розміщення хворих та по-ранених воїнів; звіти комітету; прибутково-видаткові книги, листування з державними та громадськими установами про забезпечення хворих та поранених воїнів продуктами харчування, одягом тощо.
10. РЕЛІГІЙНІ УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
БРАЦЛАВСЬКА ПРАВОСЛАВНА
ДУХОВНА КОНСИСТОРІЯ
Ф. 669, 25 од. зб., 1792-1865 рр. Опис.
71
Укази, протоколи засідань консисторій, справи про будівництво, освячення церков, про призначення, звільнення та переміщення свяще-ників, метричні книги; книга реєстрації вхідної кореспонденції церкви с. Монастирок Брацлавського повіту за 1851-1865 р.
ДУХОВНІ ПРАВЛІННЯ
9 фондів, 1000 од. зб., 1795-1860 рр. Описи, каталог.
На Правобережній Україні створені у 1796 р. Виконували функції нижчої ланки духовного управління православної церкви. Підпорядковувалися спочатку Брацлавсько-Подільській, а згодом – Подільській духовній кон-систорії. Ліквідовані за розпорядженням Сенату від 20 січня 1860 р.
Укази Синоду, розпорядження Подільської духовної консисторії; відомості про кількість церковної землі по парафіях, про надходження та видатки коштів по церквах; списки церков Подільської єпархії; листуван-ня з Подільською духовною консисторією про призначення священиків на парафії, про забезпечення сільського духовенства землею, про будів-ництво церков тощо.
Брацлавське, ф. 799, 186 од. зб., 1796-1860 рр.;
Вінницьке, ф. 506, 214 од. зб., 1800-1860 рр.;
Гайсинське, ф. 798, 110 од. зб., 1796-1860 рр.;
Липовецьке, ф. 846, 4 од. зб., 1800-1836 рр.;
Літинське, ф. 604, 84 од. зб., 1796-1860 рр.;
Махнівське, ф. 762, 2 од. зб., 1836-1842 рр.;
Могилів-Подільське, ф. 513, 272 од. зб., 1795-1860 рр.;
Ольгопільське, ф. 606, 114 од. зб., 1796-1858 рр.;
Ямпільське, ф. 800, 14 од. зб., 1800-1850 рр.
72
Брацлавсько-Житомирська православна духовна консисторія відкрита 11
вересня 1792 р. в Богуславі згідно ухвал Пінської генеральної конгрегації
1791 р. Була органом адміністративного управління для православних це-
рков Брацлавської та Житомирської дієцезій. Припинила свою діяльність в
середині 1793 р., а підпорядковані їй парафії увійшли до новоствореної
Мінської архієпископії. Брацлавську православну духовну консисторію
створено в грудні 1795 р. Була органом духовного управління і суду Брац-
лавсько-Подільської єпархії. Місцем її перебування було м. Шаргород. Пі-
сля ліквідації Брацлавського намісництва переведена до Кам’янця-
Подільського (1799) й стала називатися Подільською д. к.
ДЕКАНАТИ
2 фонди, 14 од. зб., 1872-1879, 1886 рр. Описи.
Церковно-адміністративні органи католицької церкви у ХІХ – на поч. ХХ ст., які об’єднували парафії в межах одного або двох повітів.
Листування з Кам’янець-Подільською римо-католицькою консисто-рією та Луцько-Житомирською дієцезією з адміністративних та господар-ських питань; заяви з проханнями та скаргами громадян; метричні книги.
Літинський, ф. 711, 7 од. зб. 1873-1879 рр.;
Ямпільський, ф. 712, 6 од. зб., 1872-1878, 1886.
МОНАСТИРІ
2 фонди, 122 од. зб., 1838-1914 рр. Описи.
Немирівський Свято-Миколаївський уніатський жіночий монастир збудо-вано у другій половині ХVІІІ ст. на кошти графа Віцентія Потоцького. У 1795 р. його переведено у православ’я. Покровський чоловічий монастир м. Бар існував у ХVІ – ХVІІ ст. як православний, у 1715 р. навернений на унію у чин Св. Василія. 1837 р. переведений на синодальне російське пра-вослав’я, а з 1881 р. реорганізований у жіночий.
Укази, Обіжники Подільської духовної консисторії, протоколи засі-дань правління Подільської духовної консисторії.
Літопис Немирівського жіночого монастиря.
Книги прибутків та витрат. Списки ченців.
Миколаївський православний жіночий монастир м. Немирів, ф. 777, 2 од. зб., 1913-1914 рр.;
Покровський православний монастир м. Бар, ф. 108, 120 од. зб., 1838-1912 рр.
СВЯТО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ СОБОР М. ВІННИЦЯ
Ф. 805, 3 од. зб., 1807-1896 рр. Опис.
Соборна Кузьмо-Дем’янівська дерев’яна церква у м. Вінниці споруджена 1756 р. До 1795 р. була уніатською, пізніше – православною. Згоріла під час пожежі у 1833 р. Після того на соборну православну церкву перетво-рено приміщення костелу щойно закритого царським урядом Вінницького 73
домініканського монастиря, яке розташовувалося поряд з Кузьмо-Дем’янівською церквою. Освячено її на честь Преображення Господнього.
Укази Сенату, Подільської духовної консисторії, Вінницького духо-вного правління; листування з Подільською духовною консисторією.
КОСТЬОЛИ
5 фондів, 48 од. зб., 1784-1917 рр. Описи.
Укази Луцько-Житомирської римо-католицької дієцезії, листу-вання костьолів з духовною консисторією та деканами про призначен-ня духовних осіб на парафії, з господарських питань тощо; книга пере-пису майна Брацлавського костьолу; метричні книги; списки сповіда-льників; дошлюбні опитування наречених; списки осіб, що прийняли католицький обряд.
Білопільський, ф. 741, 22 од. зб., 1784-1911 рр.;
Брацлавськиий, ф. 802, 5 од. зб., 1799-1829 рр.;
Вінницький, ф. 803, 2 од. зб., 1796-1814 рр.;
Пиківський, ф. 409, 13 од. зб., 1788-1908 рр.;
Уланівський, ф. 653, 6 од. зб., 1855-1917 рр.
ЦЕРКОВНО-УЧИТЕЛЬСЬКІ
ШКОЛИ ДРУГОГО КЛАСУ
4 фонди, 119 од. зб., 1896-1918 рр. Описи.
Обіжники Подільської єпархіальної училищної ради; протоколи за-сідань педрад; звіти про роботу шкіл; документи про успішність та пове-дінку учнів; списки учнів, їх особові документи; відомості про учителів.
Забузька, ф. 190, 9 од. зб., 1913-1917 рр.;
Майдано-Трепівська, ф. 284, 27 од. зб., 1906-1917 рр.;
Степашська, ф. 189, 71 од. зб., 1896-1918 рр.;
Чуківська, ф. 349, 11 од. зб., 1903-1917 рр.
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА ЄПАРХІАЛЬНА
УЧИЛИЩНА РАДА ТА ЇЇ ПОВІТОВІ ВІДДІЛЕННЯ
3 фонди, 138 од. зб., 1885-1918 рр. Описи, каталог.
74
Створені у 1884 р. як органи організаційно-методичного управління духов-ними навчальними закладами. До їх складу входили представники місцево-го духівництва, ректори і викладачі духовних семінарій, директори та інспе-ктори народних училищ. Ліквідовані після встановлення радянської влади.
Обіжники попечителя Київського учбового округу, Подільської гу-бернської єпархіальної училищної ради; протоколи засідань Вінницького повітового відділення Подільської губернської єпархіальної училищної ради; відомості про стан церковно-парафіяльних шкіл; особові справи учителів та учнів; списки учнів.
Подільська губернська, ф. 654, 19 од. зб., 1893-1905 рр.
Повітові відділення:
Брацлавське, ф. 665, 7 од. зб. 1908-1917 рр.;
Вінницьке, ф. 283, 112 од. зб., 1885-1918 рр.
Ф. 577, 4 од. зб., 1886-1918 рр. Опис.
Обіжники Подільської губернської єпархіальної училищної ради; листування з нею про стан церковно-парафіяльних шкіл.
ТУЛЬЧИНСЬКЕ ДВОКЛАСНЕ ДУХОВНЕ УЧИЛИЩЕ
Ф. 444, 13 од. зб., 1888-1919 рр. Опис.
Відкрите у 1862 р.
Журнал правління училища; списки учнів; свідоцтва про закінчення училища; відомості про учителів.
ЦЕРКВИ
65 фондів, 2040 од. зб., 1792-1929 рр. Описи.
75
НАГЛЯДАЧ ЦЕРКОВНО-ПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ
2-ГО РАЙОНУ 5-ГО ЛІТИНСЬКОГО ОКРУГУ
Укази Синоду, Подільської духовної консисторії; відомості про церкви; описи церковного майна; клірові відомості; списки сповідаль-ників; шлюбні обшуки; метричні книги; фінансові документи.
Київська губернія
Бердичівський повіт:
Петропавлівська, м-ко Білопілля, ф. 746, 14 од. зб., 1802-1907 рр.;
Вознесенська, с. Котюжинці, ф. 163, 58 од. зб., 1809-1917 рр.;
Лукинська, с. Малий Чернятин, ф. 102, 50 од. зб., 1821-1914 рр.;
Михайлівська, с. Нова Гребля, ф. 146, 102 од. зб., 1802-1916 рр.;
Михайлівська, с. Овечаче, ф. 131, 48 од. зб., 1802-1914 рр.;
Преображенська, с. Поличинці, ф. 870, 55 од. зб., 1809-1918 рр.;
Лукинська, с. Чернятин, ф. 156, 14 од. зб., 1859-1919 рр.
Липовецький повіт:
Покровська, с. Немeнка, ф. 153, 39 од. зб., 1808-1871 рр.;
Михайлівська, с. Паріївка, ф. 578, 46 од. зб., 1796-1899 рр.;
Іоанно-Богословська, с. Яблуновиця, ф. 97, 34 од. зб., 1801-1912 рр.;
Троїцька, с. Якубівка, ф. 93, 42 од. зб., 1845-1925 рр.
Подільська губернія
Брацлавський повіт:
Вознесенська, с. Боблів, ф. 139, 25 од. зб., 1867-1916 рр.;
Різдво-Богородицька, с. Криківці, ф. 116, 52 од. зб., 1803-1917 рр.;
Воскресенська, с.Рубань, ф. 113, 8 од. зб., 1839-1870 рр.;
Успенська, с. Селевинці, ф. 107, 15 од. зб., 1803-1907 рр.;
Михайлівська, с. Сорокотяжинці, ф. 92, 16 од. зб., 1823-1892 рр.;
Іллінська, с. Стрільчинці, ф. 112, 15 од. зб., 1865-1918 рр.
Вінницький повіт:
Михайлівська, с. Великий Острожок, ф. 748, 19 од. зб., 1796-1910 рр.;
Миколаївська, м. Вінниця, ф. 693, 3 од. зб., 1840-1868 рр.;
Покровська, с. Вишенька, ф. 685, 9 од. зб., 1792-1893 рр.;
Успенська, с. Гущинці, ф. 130, 102 од. зб., 1797-1920 рр.;
Троїцька, с. Заливанщина, ф. 86, 18 од. зб., 1823-1913 рр.;
Богородицька, с. Кривошиїнці, ф. 411, 13 од. зб., 1803-1896 рр.;
Дмитрівська, с. Лаврівка, ф. 120, 16 од. зб., 1882-1915 рр.;
Преображенська, с. Лука-Мелешківська, ф. 160, 4 од. зб., 1796-1864 рр.;
Дмитрівська, с. Малий Острoжок, ф. 747, 3 од. зб., 1813-1906 рр.;
Михайлівська, с. Махнівка, ф. 127, 12 од. зб., 1876-1916 рр.;
Різдво-Богородицька, с. Мізяківські Хутори, ф. 413, 13 од. зб., 1796-1872 рр.;
Іоанно-Богословська, с. Павлівка, ф. 145, 14 од. зб., 1824-1903 рр.;
Різдво-Богородицька, с. П’ятничани, ф. 154, 33 од. зб., 1823-1921 рр.;
Михайлівська, с. Сабарів, ф. 105, 8 од. зб., 1809-1884 рр.;
Хресто-Воздвиженська, с. Сальник, ф. 96, 40 од. зб., 1796-1920 рр.;
Іоанно-Богословська, с. Слобідка-Потікська, ф. 91, 48 од. зб., 1854-1917 рр.;
Михайлівська, с. Сосонка, ф. 162, 1 од. зб., 1845-1863 рр.;
76
Аннинська, с. Уланівка, ф. 164, 29 од. зб., 1814-1918 рр.;
Параскевська, с. Бабин, ф. 89, 61 од. зб., 1811-1919 рр.;
Кузьмо-Дем’янівська, с. Ступник, ф. 687, 81 од. зб., 1794-1929 рр.;
Покровська, с. Сьомаки, 141 арк., 21 од. зб., 1875-1914 рр.;
Богословська, с. Хомутинці, ф. 85, 11 од. зб., 1796-1860 рр.;
Покровська, с. Шереметка, ф. 95, 1 од. зб., 1849-1852 рр.;
Миколаївська, с. Якушинці, ф. 406, 5 од. зб., 1875-1885 рр.;
Миколаївська, м. Янів, ф. 692, 3 од. зб., 1803-1916 рр.
Гайсинський повіт:
Миколаївська, М. Гранів, ф. 845, 2 од. зб., 1824-1876 рр.;
Дмитрівська, с. Мельниківці, ф. 133, 5 од. зб., 1803-1855 рр.;
Михайлівські церкви сіл: Велика Жмеринка – Вінницького, Клітище – Лі-тинського, Мітлинці – Гайсинського повітів, ф. 114, 46 од. зб., 1831-1919 рр.
Літинський повіт:
Михайлівська, с. Великий Митник, ф. 132, 41 од. зб., 1800-1912 рр.;
Різдво-Богородицька, с. Бруслинів, ф. 121, 43 од. зб., 1809-1916 рр.;
Іоанно-Богословська, с. Зиновинці, ф. 101, 43 од. зб., 1823-1915 рр.;
Параскевська, с. Курилівці, ф. 124, 26 од. зб., 1800-1915 рр.;
Різдво-Богородицька, с. Кусиківці, ф. 126, 3 од. зб., 1905-1917 рр.;
Іоанно-Богословська, с. Новоселиця, ф. 88, 78 од. зб., 1808-1922 рр.;
Параскевська, с. Новоселиця-Залужна, ф. 767, 1 од. зб., 1822-1844 рр.;
Воздвиженська, с. Рожни, ф. 416, 15 од. зб., 1839-1914 рр.;
Михайлівська, с. Сербинівка, ф. 123, 26 од. зб., 1844-1915 рр.;
Різдво-Богородицька, с. Слобода-Межирівська, ф. 104, 61 од. зб., 1803-1920 рр.;
Іоанно-Богословська, с. Стодульці, ф. 128, 100 од. зб., 1803-1918 рр.;
Кузьмо-Дем’янівська, с. Чернятинці, ф. 686, 38 од. зб., 1796-1913 рр.
Могилів-Подільський повіт:
Успенська, с. Малинівка, ф. 841, 1 од. зб., 1840-1865 рр.
Ольгопільський повіт:
Покровська, с. Демидівка, ф. 90, 68 од. зб., 1821-1911 рр.
Ямпільський повіт:
Михайлівська, с. Лопатинці, ф. 99, 9 од. зб., 1853-1917 рр.;
Миколаївська, с. Пирогів, ф. 137, 64 од. зб., 1803-1917 рр.;
Різдво-Богородицька, с. Рахни-Польові, ф. 138, 14 од. зб., 1853-1912 рр.;
Іоанно-Богословська, с. Сапіжанка, ф. 842, 1 од. зб., 1888-1890 рр.;
Богородицька, с. Строїнці, ф. 94, 74 од. зб., 1803-1918 рр.;
Св. Дмитрівські церкви сіл: Стадниці та Старого Потока Вінницького повіту й Черемошного Ямпільського повіту, ф. 109, 100 од. зб., 1795-1918 рр.
ЄВРЕЙСЬКІ МОЛИТОВНІ ГРОМАДИ
8 фондів, 537 од. зб., 1823-1915 рр. Описи.
Книги запису прибутків і видатків, описи майна громад, метричні книги, ревізійні списки єврейського населення.
77
Браїлівська, ф. 171, 6 од. зб., 1836-1915 рр.;
Вінницька, ф. 397, 142 од. зб., 1823-1882 рр.;
Іллінецька, ф. 407, 108 спро., 1843-1882 рр.;
Пиківська, ф. 170, 12 од. зб., 1902-1906 рр.;
Станіславчицька, ф. 401, 14 од. зб., 1891-1906 рр.;
Тиврівська, ф. 402, 48 од. зб., 1836-1910 рр.;
Юзвинська, ф. 404, 37 од. зб., 1834-1907 рр.;
Янівська, ф. 400, 109 од. зб., 1853-1914 рр.
11. ОСОБОВІ ФОНДИ
ГРОХОЛЬСЬКІ, ГРАФИ, ПОМІЩИКИ
ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ
Ф. 866, 81 од. зб., 1853-1918 рр. Опис.
Протоколи засідань комісії Ради Подільського сільськогосподарсь-кого товариства, справи про діяльність Польського виконавчого комітету в Росії; Вінницького товариства пам’яток старовини, землеробського си-ндикату; повідомлення про одруження, смерть членів родини Потоцьких; матеріали про діяльність лікарні; особисте та ділове листування, лист з повідомленням про епідемію холери в м. Вінниці; господарчо-майнові документи: звіти про діяльність маєтку, молочної ферми; кошторис на будівництво флігеля ; накладні на перевезення вантажу.
ЛЕВАШОВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, ГРАФ,
ВЛАСНИК ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ
Ф. 857, 5 од. зб., 1861-1895 рр. Опис.
Статут Левашово-Війтівецького цукрового заводу; документи про будівництво залізничного під’їзного шляху до цукрового заводу, листу-вання з правліннями залізничних товариств; шляхові замітки про поїздку у фортецю Нишлот (Фінляндія), записи про колонізацію Сибіру.
ПОТОЦЬКІ, ГРАФИ, ПОМІЩИКИ ПОДІЛЬСЬКОЇ
ТА ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЙ
Потоцький Болеслав Станіславович
Потоцька Марія Болеславівна 78
Ф.879, 47 од. зб., 1825-1917 рр. Опис.
Заповіт, опис майна, звіт про витрати коштів; особисте та ділове лис-тування; господарчо-майнові документи – плани маєткових земель, церкви, лісів; листування родичів з різними особами; звернення товариства моло-дих поляків за кордоном з приводу смерті Юліуша Словацького.
СТРОГАНОВИ, ГРАФИ, ПОМІЩИКИ
Григорій Сергійович, Марія Григорівна, Марія Болеславівна
Ф. 880, 68 од. зб., 1841-1914 рр. Опис.
Копія указу імператора про внесення роду Строганових в Дворянсь-ку родовідну книгу; формулярний список про службу; особисте та ділове листування з родичами, друзями; лист директора Московського Строга-нівського художньо-промислового училища; документи господарчо-майнового характеру, господарчі папери, опис парового котла і локомобі-ля; плани сіл маєткових земель, ферм, лісових урочищ; листування з бан-ками; співчуття імператора Олександра з приводу смерті Строганова С.Г.
ЩЕРБАТОВИ, КНЯЗІ, ПОМІЩИКИ ПОДІЛЬСЬКОЇ
ТА ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЙ
Марія Григорівна, Олексій Григорович, Олександра Олексіївна, Володимир Олексійович
Ф. 863, 117 од. зб., 1862-1920 рр. Опис.
Справи про діяльність безкоштовної лікарні, лазарету, про органі-зацію виставок; листування з музеєм про передачу експонатів та призна-чення шкільної стипендії графа Строганова, з керуючим маєтком, роди-чами, друзями; список картин; список біженців; господарські, майнові та ділові документи; плани маєтків, ферм, сіл, посівів, винокурного заводу, лісонасаджень; проекти дерев’яних будівель, вузькоколійної залізниці; акти огляду лісових дач; щоденник погоди; фотографії.
79
12. КОЛЕКЦІЇ ДОКУМЕНТІВ
КОЛЕКЦІЯ ДОКУМЕНТІВ РИМО-КАТОЛИЦЬКИХ ДЕКАНАТІВ: КИЄВО-ВАСИЛЬКІВСЬКОГО, СКВИРСЬКОГО, БОГУСЛАВСЬКО-УМАНСЬКОГО, МАХНІВСЬКО-ЛИПОВЕЦЬКОГО, ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО, ТАРАЩАНСЬКОГО, РАДОМИШЛЬСЬКОГО, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ТА МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОГО
Ф. 737, 143 од. зб., 1762-1869 рр. Опис, каталог.
Укази Могильовської римо-католицької консисторії; метричні книги; акти візитацій бернардинських та капуцинських монастирів Подільської губернії (од. зб. 3).
МЕТРИЧНІ КНИГИ ЦЕРКОВ, КОСТЬОЛІВ ТА РАБИНАТІВ ПОДІЛЬСЬКОЇ І КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЙ
Ф. 904, 4544 од. зб., 1772-1923 рр. Описи.
Метричні книги.
МЕТРИЧНІ КНИГИ ЦЕРКОВ, КОСТЬОЛІВ
І РАБИНАТІВ М. ВІННИЦІ
Ф. 905, 169 од. зб., 1827-1834, 1840-1841, 1844-1920 рр. Описи.
Метричні книги.
КАРТИ І ПЛАНИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК І БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ ВІННИЧЧИНИ
Ф. 896, 183 од. зб., 1759-1916 рр. Опис, каталог.
Карти та плани населених пунктів, цукрових заводів, церковних поміщицьких і селянських земель Подільської губернії; проекти палацу Потоцьких, гімназії, лютеранської кірхи та православної церкви у Немирові; плани маєтку Грохольських у с. П’ятничанах.
80
Розділ 2.
ФОНДИ УСТАНОВ ПЕРІОДУ ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ,
УНР ТА ГЕТЬМАНАТУ
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ КОМІСАР
ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ
Ф. Р-2734, 27 од. зб., 1917-1918 рр. Опис.
Посада губернського комісара була введена у березні 1917 р. після пере-моги Лютневої буржуазно-демократичної революції. Підпорядковувався Міністерству внутрішніх справ Тимчасового уряду. Г. к. здійснював пов-новаження державної виконавчої влади у межах губернії, контролював ді-яльність цивільних урядових установ, повітових комісарів. Після прого-лошення ІІ Універсалу Української Центральної Ради губернські комісари були підпорядковані Генеральному секретаріату України. Посада комісара ліквідована в квітні 1918 р. у зв’язку із встановленням влади гетьмана П. Скоропадського.
Обіжники Міністерства внутрішніх справ Генерального секретаріа-ту та Головного управління у справах міліції Тимчасового уряду про за-стосування заходів у боротьбі з виступами селян проти поміщиків; поста-нови 2-го селянського з’їзду Балтського повіту на підтримку Центральної Ради; представлення прокурора Вінницького окружного суду про протес-ти селян проти влади гетьмана і підтримку ними УНР; донесення, теле-грами повітових комісарів про виступи селян проти поміщиків, погроми, грабежі у повітах; матеріали про реквізицію приватних лісів для потреб залізниць, що обслуговують Південно-Західний та Румунський фронти; про діяльність шовіністичного товариства “Красная точка”; справа про зняття з посади гайсинського повітового комісара О. Савостіянова; лист матроса Чорноморського флоту до Центральної Ради про безладдя на місцях з пропозиціями щодо покращення становища.
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ СТАРОСТА
Ф. Р-1543, 5 од. зб., 1918 р. Опис.
Посада Подільського губернського старости була введена на початку тра-вня 1918 р. після державного перевороту, у результаті якого до влади при-йшов гетьман П. Скоропадський. Г.с. виконуав функції представника дер-жавної влади в губернії; контролював діяльність цивільних урядових уста-
81
нов, повітових старост. Посада ліквідована в листопаді 1918 р. у зв’язку з відновленням УНР.
Закон Української Держави про право на урожай 1918 р. (копія); протокол з’їзду хліборобів Ольгопільського повіту; списки членів Ма-лої Центральної Ради, осіб, які були заарештовані за агітацію проти гетьманської влади або були членами Центральної Ради; відомості про діяльність товариства “Просвіта” с. Северинівка; документи про робо-ту подільського губернського демобілізаційного комітету та Вінниць-кої повітової комісії з реквізиції приміщень для розташування військо-вих частин; листування з Міністерством внутрішніх справ Української Держави, повітовими старостами про розшук та арешт членів Центра-льної Ради.
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ КОМЕНДАНТ
Ф. Р-1196, 35 од. зб., 1918-1919 рр. Опис.
Універсали Української Центральної Ради; Закони Української Держави про право продажу та купівлі землі поза міськими населеними пунктами, про право на урожай 1918 р., про забезпечення цукрових заво-дів буряками урожаю 1918 р. (копії); накази та відозви Уряду УНР, Центральної Ради, військового міністра УНР, губернського та повітового комендантів; накази військам УНР Головного отамана С.В. Петлюри (ко-пії); перелік законів і постанов уряду УНР, виданих з 24 грудня 1918 р. по 21 липня 1919 р.; договір між Українською Державою та Російською рес-публікою від 12 червня 1918 р. (копія); звіти Генерального штабу геть-манського уряду, донесення губернського та повітового комендантів про політичне та економічне становище на Поділлі; списки повітових комен-дантів; листування з повітовими комендантами й іншими установами про охорону і використання військового майна, покинутого військовими час-тинами, про упорядкування та облік документації військових частин, про розквартирування військ.
КОМЕНДАНТ М. МОГИЛЕВА-ПОДІЛЬСЬКОГО
Ф. Р-4163, 1 од. зб., 1920 рр. Опис.
Доповідна записка начальника юридичного відділу комендатури про стан та умови утримання заарештованих; прохання про звільнення з-під арешту громадянина С. Романюка.
82
ВІННИЦЬКА ПОВІТОВА УПРАВА
Ф. Р-3979, 1 од. зб., 1919 р. Опис.
Заявка Подільському губернському лісничому про виділення дров для опалення приміщення управи, будинку ув’язнених, шкіл та інших установ.
ВОЛОСНІ НАРОДНІ УПРАВИ
2 фонди, 2 од. зб., 1919 р. Описи.
Анкетні відомості про землі колишніх нетрудових володінь Білопільської волості; списки інвалідів та їх сімей Гавришівської волості; листування з Гавришівським відділенням Всеросійської спілки покалічених воїнів про надання допомоги інвалідам.
Білопільська, ф. Р-4289, 1 од. зб., 1919 р.;
Гавришівська, ф. Р-4290, 1 од. зб., 1919 р.
ВОЛОСНІ ЗЕМЕЛЬНІ УПРАВИ
3 фонди, 30 од. зб., 1917-1919 рр. Описи.
Закон УНР про ліси (копія); універсали, накази, відозви уряду УНР, отамана Подільського корпусу, Гайсинського повітового коменданта; обіжники Подільської губернської, Гайсинської повітової управ, Гайсинського повітового комісара про облік землі, сільськогосподарського реманенту, про накладення на населення контрибуції за привласнення поміщицького майна; протоколи волосних сходів, засідань сільських земельних управ, земельних комісій з питань землекористування; списки мешканців Кіблицької та Ладижинської волостей, які мали у власності 15 і більше десятин землі; донесення управителів про стан маєтків та економій; листування з Гайсинською повітовою земельною управою, управителями поміщицьких маєтків, лісничими про утворення сільських земельних комітетів, землекористування, план проведення земельної реформи, самовільну вирубку державних і поміщицьких лісів тощо.
Кіблицька, ф. Р-4242, 19 од. зб., 1917-1919 рр.;
Ладижинська, ф. Р-3868, 9 од. зб., 1917-1919 рр.;
Обіднянська, ф. Р-5174, 2 од. зб., 1919 р.
83
САЛЬНИЦЬКА МІСЬКА УПРАВА
Ф. Р-4140, 45 од. зб., 1917-1920 рр. Опис.
Обіжники, розпорядження, відозви, накази центральних і місце-вих органів влади УНР; накази військам УНР; протоколи засідань земе-льної комісії, інструкції про проведення земельної реформи, протоколи загальних зборів громадян; доповіді управи Літинському повітовому коменданту;списки орендарів землі та осіб, прийнятих в охорону Голо-вного отамана військ УНР; паспорти, свідоцтва громадян про їх службу в Армії УНР; відомості про розподіл землі, санітарний стан міста, дія-льність єврейського комітету бідноти; листування з установами та ор-ганізаціями про проведення виборів до Українських установчих зборів, міської думи, постачання населення предметами першої необхідності та інш.
СТАВЕЦЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ КОМІСАР
Ф. Р-896, 1 од. зб., 1919 р. Опис.
Розпорядження Піщанського волревколму про негайний розподіл поміщицької землі; витяг з протоколу загальних зборів громадян села про вибори секретаря сільської земельної управи; повідомлення голови волосної земельної управи про те, що церковна земля переходить у розпорядження сільської земельної управи; документи про особовий склад.
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ЄВРЕЙСЬКА
ГРОМАДСЬКА УПРАВА
Ф. Р-4155, 90 од. зб., 1918-1920 рр. Опис.
Витяг з “Вісника Генерального секретаріату УНР” типового Стату-ту єврейської національної громади та тимчасових Правил проведення виборів до єврейських громадських рад; обіжники міністерств УНР та гетьманського уряду, Єврейського національного секретаріату про дія-льність єврейських громад, ведення діловодства на українській та єврей-ській мовах; інструкції Могилів-Подільського та Ямпільського районних громадських управлінь про проведення виборів до єврейських громадсь-ких управ, включення юристів у комісію із розслідування погромів; протоколи засідань Могилів-Подільської єврейської громадської 84
управи; містечкових єврейських управ; доповідь про становище єврейсь-кого населення на Поділлі; відомості про стан єврейських національних шкіл; списки мешканців м. Могилева-Подільського, біженців із Бессара-бії, учнів єврейських шкіл; листування з Міністерством єврейських справ Директорії УНР, містечковими управами про відпуск коштів для надання матеріальної допомоги, постачання продуктів, палива для населення, яке постраждало від погромів, про боротьбу з епідемією тифу тощо.
ПОЛЬОВИЙ СУД ГАЛИЦЬКОГО КОРПУСУ
Ф. Р-1168, 2 од. зб., 1919 р. Опис.
Судова справа про звинувачення у конокрадстві громадян Б. Бе-рмана, С. Черницького та М. Шимановського.
СУДОВИЙ СЛІДЧИЙ З ОСОБЛИВИХ СПРАВ
ВІННИЦЬКОГО ОКРУЖНОГО СУДУ
Ф. Р-3980, 2 од. зб., 1918 р. Опис.
Справа по звинуваченню голів волосних земельних комітетів Гай-синського повіту в надісланні у штаб гетьмана Скоропадського телеграми з протестом проти арешту членів уряду Центральної Ради та проти кара-льного режиму гетьманської влади.
УПРАВА ПОДІЛЬСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ
Ф. Р-3976, 8 од. зб., 1919-1920 рр. Опис.
Обіжники, накази начальника Подільської залізниці; протоколи засідань фінансової комісії при головному уповноваженому уряду УНР; авансові звіти каси управи.
ПОДІЛЬСКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ КОМІТЕТ
У ШКІРЯНИХ СПРАВАХ
Ф. Р-1095, 62 од. зб., 1917-1920 рр. Описи.
85
Створений в грудні 1917 р. на підставі закону Тимчасового Уряду від 21 квітня 1917 р. про шкіряну монополію. Підпорядкований Центральному українському комітету у шкіряних справах.
Обіжники Подільського губернського комітету у шкіряних справах.
Листування з Подільським губернським комісаром Тимчасового уряду, Вінницькою міською управою, власниками шкірзаводів.
Списки членів Подільського губернського комітету у шкіряних спра-вах, власників заводів; відомості про особовий склад шкіряних заводів.
УПРАВЛІННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНОГО ОКРУГУ
Ф. Р-3975, 12 од. зб., 1920 р. Опис.
Постанова загальних зборів службовців Могилів-Подільської по-штово-телеграфної контори про скорочення штатів; заяви громадян про прийняття на службу; формулярні списки чиновників; рахунки поштово-телеграфного управління; листування з поштово-телеграфними конторами про відновлення надходжень пошти, укомплектування кадрами, ремонт телефонних і телеграфних ліній, про фінансування.
ПОВІТОВІ ЛІСНИЧІ
3 фонди, 19 од. зб., 1919-1920 рр. Описи.
Обіжники Міністерства земельних справ, Подільського губернсько-го лісництва про відпуск лісоматеріалів, про боротьбу з самовільною ви-рубкою лісу; заяви про прийом на роботу та накази про призначення ліс-ничих; відомості про видачу заробітної плати службовцям Брацлавського та Вінницького повітових лісництв; листування з повітовими земельними управами, лісництвами про надання дозволу на розробку лісу, відпуск лі-соматеріалів, фінансування.
Брацлавський, ф. Р-3977, 3 од. зб., 1919-1920 рр.;
Вінницький, ф. Р-3974, 11 од. зб., 1919 р.;
Ольгопільський, ф. Р-3973, 5 од. зб., 1919 р.
86
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА КОНТОРА
ДЕРЖАВНОГО ХЛІБНОГО БЮРО
Ф. Р-4259, 1 од. зб., 1918-1919 рр. Опис.
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА ЗЕМСЬКА
КАСА ДРІБНОГО КРЕДИТУ
Ф. Р-4162, 4 од. зб., 1917-1919 рр. Опис.
Обіжники Подільської губернської каси дрібного кредиту; протокол позачергових загальних зборів уповноважених Жабокрицької спілки спо-живчих товариств; доповідь Кам’янець-Подільської губернської ревізій-ної комісії про результати ревізії Подільської губернської земської упра-ви; баланси і оборотні відомості кредитних спілок і споживчих товариств.
РАЙОННИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ ІЗ ЗАГОТІВЛІ
НЕЗЕРНОВОГО ФУРАЖУ НА ВОЛИНІ ТА ПОДІЛЛІ
МІНІСТЕРСТВА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УНР
Ф. Р-656, 111 од. зб., 1918-1919 рр. Опис.
Відомості про складання планів перевезень і заготівлі; звіти ревізо-рів, відомості завідуючих дільницями про хід заготівлі.
Акти на майно, прийняте від Комісії постачання.
87
Листування з начальником управління Південно-Західної заліз-
ниці; залізничними станціями про перевезення хліба, акти, телеграми із
зазначеного питання.
Розпочав роботу у 1918 році. Займався заготівлею, прийомом, перероб-
кою, зберіганням та розподіленням незернового фуражу. Ліквідований
відповідно до наказу Міністерства Народного господарства УНР від 25
серпня 1919 року.
Відомості від завідуючих дільницями про хід заготівлі, випадки
підпалу фуражу; листування з губернським і повітовими уповноваженими
НК продовольства про переведення грошей для потреб районів; з губерн-
ським військовим комісаром, комісіями постачання та завідувачами ра-
йонних дільниць про придбання незернового фуражу для потреб району
та розподілення його серед дільниць.
ВОЛОСЬКО-МАХАРИНЕЦЬКА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ШКОЛА 1-ГО РОЗРЯДУ
Ф. Р-3747, 25 од. зб., 1917-1919 рр. Опис.
Обіжники Департаменту землеробства.
Протоколи засідань педагогічної ради.
Бухгалтерські документи.
Листування з Київською губернською земською управою, Києво-Подільським управлінням землеробства і державного майна з адміністра-тивних і господарських питань.
88
Розділ 3.
ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
І. ОРГАНИ ВЛАДИ, ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ РАДИ
РОБІТНИЧИХ І СОЛДАТСЬКИХ ДЕПУТАТІВ
Ф. Р-4364, 15 од. зб., 1917-1918 рр. Опис, каталог.
Після перемоги Лютневої буржуазно-демократичної революції 6 березня 1917 року була створена Вінницька рада робітничих депутатів. 8 березня до складу ради були введені солдатські депутати з частин вінницького гарнізо-ну і вона приймає назву Вінницька рада робітничих і солдатських депутатів. Виконавчий комітет був виконавчим і розпорядчим органом ради робітни-чих і солдатських депутатів. Основним завданням виконкому було об’єднання солдат, робітників і селян міста та його повіту, керівництво по-літичним рухом, організація робітників і солдат і трудове селянство Поділ-ля на ґрунті політичної боротьби за їх вимоги, просвіти та вирішення різних поточних питань. В січні 1918 року члени виконкому брали участь в розгоні Вінницької міської думи та арешті членів міської управи. Припинив свою діяльність у лютому 1918 року.
Накази по Київському військовому округу, по Вінницькому військо-вому гарнізону; протоколи засідань Вінницької міської ради робітничих і сол-датських депутатів та її виконкому, ради робітничих, солдатських і се-лянських депутатів та ради робітничих і солдатських депутатів; протокол об’єднаного засідання членів міської управи і представників виконкому ради робітничих і солдатських депутатів від 22 січня 1918 р. з інформацією про роз-гін Вінницької міської Думи; протоколи загальних зборів робітни-ків Вінни-цького заводу “Молот”, взуттєвої фабрики “Яструб”, Гніванського цукрового заводу та ін. промислових підприємств, солдатів вінницького гарнізону; лис-тування з ВЦВК, волосними виконавчими комітетами про страйкову боротьбу за підвищення заробітної плати, 8-ми годинний робочий день та ін.
РЕВОЛЮЦІЙНІ КОМІТЕТИ
62 фонди, 1025 од. зб., 1918-1922 рр. Описи.
Утворені в березні-квітні 1919 року на підставі Декрету Тимчасового робіт-ничо-селянського уряду України від 14 січня 1919 року “Про організацію 89
влади на місцях”. Вся влада на місцях передавалася ревкомам. Ревкоми під-порядковувалися відділу внутрішніх справ Тимчасового робітничо-селянського уряду України. Основним завданням ревкомів було: організа-ція радянської влади в губернії, боротьба з “контрреволюцією”, встанов-лення найсуворішого порядку, створення і керівництво діяльністю радянсь-ких установ, підготовка і проведення виборів до рад. Припинили діяльність в квітні-травні 1919 року, в зв’язку з організацією рад робітничих, селянсь-ких і червоноармійських депутатів. Відновлені в січні 1920 року. З кінця квітня до середини червня 1920 року не діяли в зв’язку з відновленням на Поділлі влади УНР. Зі скликанням в лютому-липні 1921 року місцевих з’їздів рад ревкоми були ліквідовані. Документи ревкомів збереглися част-ково. В окремих фондах відклалися документи установ УНР.
Звернення Вінницького повітового комісара про формування гайда-мацького загону ім. Отамана Кармалюка; оголошення про мобілізацію до війська УНР; доповіді та зведення про організацію та роботу повітових та волосних ревкомів, про роботу губернських та повітових відділів народної освіти, охорони здоров’я, комунального господарства, земельних, соціаль-ного забезпечення, про кількість населення по волостях, селах, про роботу промислових підприємств, землекористування; списки волосних та сільсь-ких ревкомів, населених пунктів, перелік установ губернії; паспортні, анке-тні та реєстраційні картки іноземних підданих; свідоцтва про народження, одруження, смерть жителів Жмеринського повіту (Р-393, оп.1, спр.6); лис-тування про політичний стан в селах, націоналізацію майна, боротьбу з де-зертирством, працевлаштування, постачання населення продовольством та паливом, реєстрацію профспілок, громадських і наукових товариств, підго-товку до з’їздів рад, відкриття дитячих садків, клубів та ін.
Вінницький староміський, ф. Р-2636, 1 од. зб., 1920-1921 рр.;
Ольгопільський міський, ф. Р-4213, 5 од. зб., 1920-1921 рр.;
Сальницький міський, ф. Р-4942, 48 од. зб., 1919-1920 рр.
Повітові:
Брацлавський, ф. Р-1139, 167 од. зб., 1919-1922 рр.;
90
Універсал Директорії УНР до трудового народу та селянства, поста-
нова Директорії УНР про амністію; постанови, накази, обіжники ВУЦВК,
РНК УСРР, Наркомату внутрішніх справ, губревкому, губернської ради
народного господарства, губернської надзвичайної комісії з боротьби з
контрреволюцією, повітових та волосних ревкомів; копії відозв головного
отамана військ УНР С. Петлюри про боротьбу з більшовицькими агітато-
рами, про безчинства китайців у складі більшовицьких військ та методи
боротьби з ними; протоколи засідань губернського, повітових, міських, во-
лосних революційних комітетів, волосних безпартійних конференцій, зага-
льних зборів жителів сіл.
Гайсинський, ф. Р-2616, 30 од. зб., 1919-1921 рр.;
Жмеринський, ф. Р-393, 9 од. зб., 1920-1921 рр.;
Липовецький, ф. Р-1152, 23 од. зб., 1920-1921 рр.;
Літинський, ф. Р-4929, 4 од. зб., 1919-1920 рр.;
Могилів-Подільський, ф. Р-4930, 47 од. зб., 1919-1921 рр.;
Ольгопільський, ф. Р-4931, 17 од. зб., 1920-1921 рр.;
Ямпільський, ф. Р-4932, 86 од. зб., 1920-1921 рр.
Волосні
Бердичівського повіту:
Білопільський, ф. Р-4079, 30 од. зб., 1919-1921 рр.;
Вахнівський, ф. Р-383, 5 од. зб., 1920-1921 рр.;
Дзюньківський, ф. Р-2132, 15 од. зб., 1920-1921 рр.;
Козятинський, ф. Р-2478, 30 од. зб., 1920-1921 рр.;
Малочернятинський, ф. Р-1138, 17 од. зб., 1920-1921 рр.;
Махнівський, ф. Р-3674, 17 од. зб., 1919-1921 рр.;
Пузирецький, ф. Р-5034, 38 од. зб., 1919-1921 рр.;
Самгородоцький, ф. Р-4090, 1 од. зб., 1920-1920р.;
Староприлуцький, ф. Р-386, 6 од. зб., 1920-1921 рр.;
Ширмівський, ф. Р-4085, 17 од. зб., 1920-1921 рр.
Брацлавського повіту:
Вороновицький, ф. Р-1154, 13 од. зб., 1920-1921 рр.;
Клебанський, ф. Р-905, 3 од. зб., 1918-1920 рр.;
Немирівський, ф. Р-1145, 26 од. зб., 1919-1921 рр.;
Обіднянський, ф. Р-4938, 6 од. зб., 1919-1921 рр.;
Печерський, ф. Р-3748, 20 од. зб., 1918-1921 рр.;
Тростянецький, ф. Р-892, 12 од. зб., 1919-1921 рр.;
Холодівський, ф. Р-881, 11 од. зб., 1920-1921 рр.
Вінницького повіту:
Браїлівський, ф. Р-377, 2 од. зб., 1920-1921 рр.;
Гавришівський, ф. Р-1149, 3 од. зб., 1919-1921 рр.;
Калинівський, ф. Р-384, 47 од. зб., 1918-1921 рр.;
Люлинецький, ф. Р-4937, 9 од. зб., 1920-1921 рр.;
Острожецький, ф. Р-4939, 15 од. зб., 1919-1921 рр.
Гайсинського повіту:
Кисляцький, ф. Р-2634, 1 од. зб., 1920 р.;
Кіблицький, ф. Р-893, 7 од. зб., 1919-1921 рр.;
Кунянський, ф. Р-907, 15 од. зб., 1919-1920 рр.;
Соболівський, ф. Р-3477, 12 од. зб., 1919-1920 рр.
Липовецького повіту:
Андрушівський, ф. Р-5056, 3 од. зб., 1920-1921 рр.;
Зозівський, ф. Р-4934, 5 од. зб., 1920-1921 рр.;
Іллінецький, ф. Р-4935, 7 од. зб., 1919-1920 рр.
91
Могилів-Подільського повіту:
Вендичанський, ф. Р-5072, 3 од. зб., 1919-1920 рр.;
Лучинецький, ф. Р-4936, 3 од. зб., 1919-1921 рр.;
Шаргородський, ф. Р-4940, 4 од. зб., 1920 р.;
Яришівський, ф. Р-4941, 1 од. зб., 1920-1921 рр.
Ольгопільського повіту:
Бершадський, ф. Р-890, 29 од. зб., 1920-1921 рр.;
Демівський, ф. Р-3737, 7 од. зб., 1919-1921 рр.;
Лузький, ф. Р-903, 9 од. зб., 1920-1921 рр.;
М’ястківський, ф. Р-3796, 24 од. зб., 1919-1921 рр.;
Ободівський, ф. Р-887, 39 од. зб., 1920-1921 рр.;
Піщанський, ф. Р-894, 19 од. зб., 1919-1921 рр.;
П’ятківський, ф. Р-904, 6 од. зб., 1921 р.
Ямпільського повіту:
Бабчинецький, ф. Р-4933, 8 од. зб., 1919-1921 рр.;
Княжівський, ф. Р-3419, 21 од. зб., 1919-1920 рр.;
Пеньківський, ф. Р-4946, 3 од. зб., 1919-1920 рр.;
Тиманівський, ф. Р-889, 6 од. зб., 1920-1921 рр.
Сільські
Брацлавського повіту:
Мазурівський, ф. Р-1143, 1 од. зб., 1921 р.;
Штильово-Мар’янівський, ф. Р-4944, 3 од. зб., 1919-1920 рр.
Гайсинського повіту:
Шиманівський, ф. Р-4165, 2 од. зб., 1919 р.
Могилів-Подільського повіту:
Гибалівський, ф. Р-4943, 1 од. зб., 1920 р.
Ольгопільського повіту:
Вербко-Волоський, ф. Р-5190, 2 од. зб., 1920 р.;
Гонорівський, ф. Р-897, 1 од. зб., 1920 р.;
Піщанський, ф. Р-895, 3 од. зб., 1920 р.
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ВІДДІЛ ПОДІЛЬСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВО-НОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ
Ф. Р-197, 2612 од. зб., 1918-1925 рр. Описи.
92
Створений в квітні 1919 р. при Подільському губвиконкомі як Подільський губернський відділ управління. У зв’язку із військово-політичною ситуаці-єю з серпня 1919 до липня 1921 р. відділ працював у складі губревкому. З 1921 р. – у складі губвиконкому. На підставі постанови ВУЦВК від 4 листо-пада 1923 р. “Про радянське будівництво” та постанови Президії Подільсь-кого губвиконкому від 18 грудня 1923 року – реорганізований в адміністра-тивний відділ. Як місцевий орган НКВС виконував функції впровадження в життя постанов та розпоряджень центральних та місцевих органів влади з питань адміністративного порядку, керівництво роботою органів міліції, відділів ЗАГС, проведення обліку та реєстрації іноземців, впроваджував у дію закон по відокремленню церкви від держави. Ліквідований 1 липня 1925 року у зв’язку з адміністративно-територіальною реформою.
У фонді відклалися документи Подільського губернського відділу управ-ління за 1918-1923 рр., а також документи з особового складу (накази, відо-мості, списки співробітників, особові справи іноземців, осіб, які порушили постанови губвиконкому).
Постанови РНК УСРР; обіжники, розпорядження, інструкції НКВС, губвиконкому; накази НК іноземних справ, губміліції та губадмінвідділу.
Плани та звіти про роботу відділу управління, адмінвідділу, райадмі-нвідділів, підвідділів.
Акти обстеження підвідомчих органів; документи про діяльність ре-лігійних громад, роботу Центрального виправно-трудового відділу, від’їзд громадян за кордон, про прийняття українського та іноземних громадянств, збитки, нанесені в період громадянської війни, про Подільську крайову це-рковну нараду; листування з адміністративних питань.
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ ВИКОНАВЧИЙ
КОМІТЕТ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ ТА
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ
Ф. Р-925, 1739 од. зб., 1919-1925 рр. Описи, каталог.
Вперше був обраний 13 квітня 1919 року на засіданні Подільської губерн-ської ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. У зв’язку із військово-політичною ситуацією, у серпні 1919 року губвиконком припинив свою діяльність. 10-14 липня 1921 р. відбувся 1 з’їзд рад Поділля, на якому був обраний Подільський губернський виконком. При губвикон-комі працювали губекономнарада та губвійськнарада. Виконував функції виконавчої влади в губернії. Ліквідований 4 серпня 1925 року.
Постанови та обіжники РНК СРСР; положення, постанови; декрети, обіжники, накази, протоколи ВУЦВК, РНГ УСРР; постанови Всеукраїнсь-кого з’їзду рад; обіжники НКВС, НК фінансів, земельних справ, зовнішньої 93
торгівлі; постанови, накази, інструкції, протоколи губкому КП(б)У, гу-бвиконкому, губревкому, губвійськкомату.
Річні та квартальні плани робіт губвиконкому, повітвиконкомів та їх відділів; статистичні звіти, політичні та інформаційні зведення; прибутко-во-видаткові кошториси; штатні розписи.
Документи губернських з’їздів рад про незаконні дії червоноар-мійців, реальний стан промисловості та сільського господарства на Поділлі; відомості про повстання в Ямпільському повіті у 1921 р.; ін-формації про вибори у місцеві ради, проведення колективізації та ін.; лист селян Ново-Ободівки про причини виникнення бандитизму.
ПОВІТОВІ ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ ТА ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ (ПОВІТВИКОНКОМИ)
9 фондів, 1849 од. зб., 1919-1923 рр. Описи, каталог.
Утворювались в квітні-травні 1919 р. на підставі постанови РНК Укра-їни від 8 лютого 1919 р. “Про організацію радянської влади та порядок управлін-ня”. Були органами виконавчої влади на території повітів. Свою діяльність реалізовували через відділи: управління, земельний, військовий, юстиції, соціального забезпечення, народної освіти, праці, фінансів, охорони здо-ров’я та ін. Упродовж 1919-1921 рр., у зв’язку з військово-політичним ста-новищем неодноразово припиняли свою дія-льність. Ліквідовані відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р.
Частину документів фондів розпочато діловодством повітревко-мів. У фондах відклались документи з особового складу.
Накази, розпорядження та постанови Подільського губвиконко-му, повітових та волосних ревкомів та виконкомів; протоколи засідань еконо-мнарад, повітових та волосних виконкомів, сільрад та КНС, гу-бернської військнаради, загальних зборів населення сіл.
Плани та звіти повітвиконкомів та їх структурних підрозділів, волвиконкомів та Ольгопільського міськвиконкому; план електрифіка-ції м. Жмеринки.
Матеріали повітових з’їздів рад, конференцій і нарад працівників ревкомів, виконкомів та КНС про націоналізацію та розподіл землі, ві-домості про економічний та політичний стан повітів, про хід продово-льчих, посів-них та податкових кампаній; подвірні описи господарств повітів; докумен-ти повітових ліквідаційних комісій по відокремленню церкви від держави; списки та анкети незаможних селян Ольгопілсько-го повіту; списки фабрично-заводських підприємств м. Тульчина.
94
Брацлавський, ф. Р-252, 246 од. зб., 1919-1923 рр.;
Вінницький, ф. Р-850, 221 од. зб., 1921-1923 рр.;
Гайсинський, ф. Р-886, 231 од. зб., 1920-1923 рр.;
Жмеринський, ф. Р-253, 202 од. зб., 1920-1923 рр.;
Липовецький, ф. Р-4239, 12 од. зб., 1920-1922 рр.;
Літинський, ф. Р-160, 182 од. зб., 1920-1923 рр.;
Могилів-Подільський, ф. Р-2587, 20 од. зб., 1919-1923 рр.;
Ольгопільський, ф. Р-587, 314 од. зб., 1920-1923 рр.;
Ямпільський, ф. Р-835, 421 од. зб., 1920-1923 рр.
ПОВІТОВІ ВІДДІЛИ УПРАВЛІННЯ ВИКОНКОМІВ РАД
РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ ТА ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ
4 фонди, 621 од. зб., 1920-1923 рр. Описи.
Створені при повітвиконкомах на підставі положення “Про створення відді-лів управління УСРР” від 28 лютого 1919 р. Здійснювали охорону револю-ційного порядку, контролювали діяльність органів ЗАГСу, проводили в життя закон про відокремлення церкви від держави. Ліквідовані у 1923 р. у зв’язку з адміністративно-територіальною реформою.
Накази, розпорядження, обіжники Подільського губернського відділу управління та відділів управління повітвиконкомів; накази повітревкомів; протоколи волосних та сільських сходів, протоколи колегій Могилів-Подільського повітового відділу соцзабезу.
Доповіді про діяльність волвиконкомів; рапорти начальників міліції, рапорти про проведення податкової кампанії.
Документи ЗАГСів Липовецького та Літинського повітів (книги ре-єстрації народження та смерті, реєстрації шлюбу та розлучень, справи про розлучення, статистичні відомості демографічного характеру); статути та списки релігійних громад; відомості про зруйнування господарств; листу-вання про мобілізацію населення на будівництво залізниць та шосейних доріг; листування з Могилів-Подільським відділенням Всеукраїнського бюро Російського телеграфного агентства про надання карти Західного фронту.
Жмеринський, ф. Р-2751, 99 од. зб., 1922 р.;
Липовецький, ф. Р-2612, 420 од. зб., 1920-1923 рр.;
Літинський, ф. Р-3680, 76 од. зб., 1920-1923 рр.;
Могилів-Подільський, ф. Р-4284, 26 од. зб., 1920-1922 рр.
95
ВОЛОСНІ ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ РАД РОБІТНИЧИХ,
СЕЛЯНСЬКИХ ТА ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ (ВОЛВИКОНКОМИ)
77 фондів, 4969 од. зб., 1917-1923 рр. Описи.
Утворені на підставі постанови РНК України від 8 лютого 1919 р. “Про ор-ганізацію радянської влади та порядок управління”. Були органами вико-навчої влади на території волостей. Ліквідовані постановою ВУЦВК від 7 березня 1923 р. У фонді відклалися документи управ за 1918 р., а також кни-ги записів актів громадянського стану і документи з особового складу.
Постанови, накази, розпорядження, обіжники ВУЦВК та РНК Украї-ни, Подільського губвиконкому та його відділів; інструкції повітвиконко-мів; накази, розпорядження, протоколи засідань волвиконкомів та волрев-комів; протоколи засідань волосних з’їздів та конференцій, нарад керівни-ків закладів м. Немирова.
Плани та звіти відділів волвиконкомів.
Вироки виїзної сесії Подільського губревтрибуналу; відомості про політичний, економічний та демографічний стан волостей; документи про землекористування, збирання податків, про боротьбу з бандитизмом у Ши-рмівській волості, про роботу шкіл, відкриття Немирівського санаторію; акти обстеження роботи волвиконкомів; списки платників податків, пост-раждалих від громадянської війни.
Бердичівського повіту:
Білопільський, ф. Р-4080, 147 од. зб., 1919-1923 рр.;
Вахнівський, ф. Р-388, 73 од. зб., 1920-1922 рр.;
Дзюньківський, ф. Р-2131, 253 од. зб., 1920-1923 рр.;
Животівський, ф. Р-5932, 165 од. зб., 1920-1923 рр.;
Козятинський, ф. Р-2691, 83 од. зб., 1919-1922 рр.;
Малочернятинський, ф. Р-415, 47 од. зб., 1920-1922 рр.;
Махнівський, ф. Р-2251, 158 од. зб., 1920-1923 рр.;
Пузирецький, ф. Р-5035, 115 од. зб., 1920-1923 рр.;
Самгородоцький, ф. Р-4089, 29 од. зб., 1920-1922 рр.;
Спичинецький, ф. Р-5658, 22 од. зб., 1919-1922 рр.;
Староприлуцький, ф. Р-4285, 3 од. зб., 1922-1923 рр.;
Ширмівський, ф. Р-4084, 106 од. зб., 1920-1923 рр.;
Юзефівський, ф. Р-5707, 17 од. зб., 1921-1922 рр.
Брацлавського повіту:
Журавлівський, ф. Р-868, 100 од. зб., 1921-1923 рр.;
Клебанський, ф. Р-795, 144 од. зб., 1920-1923 рр.;
Лучанський, ф. Р-349, 96 од. зб., 1919-1923 рр.;
Монастирський, ф. Р-2598, 30 од. зб., 1920-1923 рр.;
96
Немирівський, ф. Р-403, 43 од. зб., 1920-1923 рр.;
Обіднянський, ф. Р-3881, 113 од. зб., 1918-1923 рр.;
Печерський, ф. Р-2597, 39 од. зб., 1920-1923 рр.;
Савинецький, ф. Р-1150, 11 од. зб., 1920-1922 рр.;
Тростянецький, ф. Р-4286, 12 од. зб., 1920-1922 рр.;
Холодівський, ф. Р-880, 183 од. зб., 1920-1923 рр.;
Шпиківський, ф. Р-3479, 18 од. зб., 1921-1923 рр.
Вінницького повіту:
Браїлівський, ф. Р-381, 74 од. зб., 1920-1923 рр.;
Гавришівський, ф. Р-396, 122 од. зб., 1919-1923 рр.;
Гніванський, ф. Р-3982, 3 од. зб., 1922-1923 рр.;
Калинівський, ф. Р-2642, 3 од. зб., 1921-1923 рр.;
Люлинецький, ф. Р-113, 261 од. зб., 1919-1923 рр.;
Малокутищанський, ф. Р-310, 32 од. зб., 1921-1923 рр.;
Острожоцький, ф. Р-200, 306 од. зб., 1920-1923 рр.;
Пиківський, ф. Р-999, 147 од. зб., 1919-1923 рр.;
Станіславчицький, ф. Р-2596, 11 од. зб., 1922-1923 рр.;
Стрижавський, ф. Р-400, 97 од. зб., 1919-1923 рр.;
Юзвинський, ф. Р-2567, 44 од. зб., 1919-1923 рр.
Гайсинського повіту:
Гранівський, ф. Р-920, 2 од. зб., 1922 р.;
Кисляцький, ф. Р-3283, 11 од. зб., 1920-1921 рр.;
Кіблицький, ф. Р-865, 41 од. зб., 1920-1923 рр.;
Кунянський, ф. Р-882, 142 од. зб., 1920-1923 рр.;
Кущинецький, ф. Р-900, 41 од. зб., 1920-1923 рр.;
Ладижинський, ф. Р-1148, 6 од. зб., 1919-1921 рр.;
Нижньокропивнянський, ф. Р-374, 2 од. зб., 1922 рр.;
Соболівський, ф. Р-884, 74 од. зб., 1920-1923 рр.;
Тернівський, ф. Р-914, 3 од. зб., 1922-1923 рр.
Жмеринського повіту:
Мовчанський, ф. Р-3012, 2 од. зб., 1923 р.
Липовецького повіту:
Андрушівський, ф. Р-5009, 75 од. зб., 1918-1923 рр.;
Жаданівський, ф. Р-4194, 1 од. зб., 1919 р.;
Зозівський, ф. Р-3907, 22 од. зб., 1921-1923 рр.;
Іваньківський, ф. Р-4215, 48 од. зб., 1919-1923 рр.;
Іллінецький, ф. Р-954, 131 од. зб., 1919-1923 рр.;
Медівський, ф. Р-452, 11 од. зб., 1919-1921 рр.;
Підвисоцький, ф. Р-4230, 3 од. зб., 1921 р.;
Юрковецький, ф. Р-3587, 6 од. зб., 1919-1922 рр.
Літинського повіту:
Кожухівський, ф. Р-385, 149 од. зб., 1920-1923 рр.;
97
Межирівський, ф. Р-4187, 192 од. зб., 1920-1923 рр.;
Соснівський, ф. Р-25, 72 од. зб., 1919-1922 рр.;
Терешпільський, ф. Р-3984, 94 од. зб., 1919-1923 рр.;
Уланівський, ф. Р-3574, 3 од. зб., 1922 р.;
Хмільницький, ф. Р-265, 111 од. зб., 1921-1923 рр.
Могилів-Подільського повіту:
Хоньковецький, ф. Р-3604, 14 од. зб., 1920-1921 рр.;
Шаргородський, ф. Р-4195, 3 од. зб., 1919-1921 рр.;
Яришівський, ф. Р-1030, 58 од. зб., 1917-1923 рр.
Новоушицького повіту:
Мурованокуриловецький, ф. Р-2433, 15 од. зб., 1921-1923 рр.
Ольгопільського повіту:
Бершадський, ф. Р-2594, 12 од. зб., 1920-1922 рр.;
Загнітківський, ф. Р-4288, 6 од. зб., 1921-1923 рр.;
Лузький, ф. Р-4287, 14 од. зб., 1921-1922 рр.;
М’ястківський, ф. Р-912, 176 од. зб., 1919-1923 рр.;
Ободівський, ф. Р-2569, 22 од. зб., 1920-1923 рр.;
Піщанський, ф. Р-4302, 12 од. зб., 1920-1922 рр.
П’ятківський, ф. Р-866, 81 од. зб., 1921-1923 рр.
Ямпільського повіту:
Бабчинецький, ф. Р-4189, 2 од. зб., 1920-1921 рр.;
Великокісницький, ф. Р-3014, 2 од. зб., 1922-1923 рр.;
Княжівський, ф. Р-888, 75 од. зб., 1920-1923 рр.;
Комаргородський, ф. Р-4404, 28 од. зб., 1920-1922 рр.;
Тиманівський, ф. Р-2364, 11 од. зб., 1920-1922 рр.;
Томашпільський, ф. Р-793, 68 од. зб., 1920-1923 рр.;
Ямпільський, ф. Р-2599, 21 од. зб., 1920-1923 рр.
ОКРУЖНІ ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ РАД РОБІТНИЧИХ,
СЕЛЯНСЬКИХ ТА ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ
4 фонди, 5959 од. зб., 1921-1930 рр. Описи, каталог.
Створені в листопаді-грудні 1923 р. на підставі “Положення про окру-жні з’їзди Рад і окружні виконавчі комітети” від 30 травня 1923 р. При окрвиконкомах діяли комісії: планова, бюджетна, адміністративно-територіальна, незаможних селян, виборча, ліквідаційна та ін., а також архівне управління, бюро нацменшин та економнарада (ліквідована у 1924 р.). Виконували функції виконавчої влади у межах округу. Гай-синський окрвиконком ліквідований у 1925 р., решта – у 1930.
У фондах відклалися документи повітвиконкомів за 1921-1922 рр.
98
Постанови ВУЦВК та РНК УСРР; накази, розпорядження, обіж-ники, інструкції НК праці, земельних справ, наросвіти, охорони здо-ров’я, внутрішньої торгівлі, соцзабезпечення та ін., Комісії у справах нацменшин при ВУЦВК; протоколи засідань Подільської губернської економнаради, Подільського губернського, окружних та районних ви-конкомів, їх структурних підрозділів; накази Могилів-Подільської окружної військнаради; протоколи пленумів та засідань президії губ-виконкому, окружних та райвиконкомів, районних виборчих комісій; протоколи засідань Тираспільського райвиконкому.
Плани та звіти окрвиконкомів, райвиконкомів; річні звіти про ви-трати бюджету по Вінницькому округу; статистичні відомості та звіти відділів та комісій, бюро нацменшин; звіти про склад та діяльність сільрад, про роботу Подільського губернського архівного управління; звіти про роботу окрпрокуратур.
Документи окружних та районних з’їздів рад; огляди політично-го та економічного стану Вінницької округи; орендні договори; договір та акт про передачу частини колишньої садиби княгині Щербатової в м. Немирові для організації будинку відпочинку у січні 1926 р.; плани будівель м. Вінниці; документи про увіковічення пам’яті М. Коцюбин-ського; листування з підвідомчими установами.
Вінницький, ф. Р-595, 2594 од. зб., 1922-1930 рр.;
Гайсинський, ф. Р-836, 346 од. зб., 1921-1925 рр.;
Могилів-Подільський, ф. Р-489, 1430 од. зб., 1923-1930 рр.;
Тульчинський, ф. Р-93, 1589 од. зб., 1922-1930 рр.
ОКРУЖНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ВІДДІЛИ ОКРУЖНИХ
ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ РАД РОБІТНИЧИХ,
СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ
(ОКРАДМІНВІДДІЛИ)
4 фонди, 5053 од. зб., 1920-1930 рр. Описи, каталог.
Утворювались при окрвиконкомах у 1923 р. відповідно до “Положення про окружні з’їзди Рад і окружні виконавчі комітети” від 30 травня 1923 р. На підставі постанови ВУЦВК “Про радянське будівництво” від 4 листопада 1923 р. та постанови Президії губвиконкому від 18 грудня 1923 р. з їх відома вилучались організаційні функції. Постановою від 20 вересня 1924 р. було введено нове “Положення про адмінвідділи”. Відповідно до нього структура була такою: адміністративне відділення, відділення міліції та розшуку, зага-льна канцелярія. Як місцеві органи НКВС, здійснювали контроль за вико-нанням постанов органів центральної та місцевої влади, керували роботою органів міліції, відділень ЗАГСів; проводили реєстрацію та облік іноземних 99
громадян, впроваджували в дію закон про відокремлення церкви від держа-ви, реєстрували та давали дозвіл на організацію товариств та спілок. Гай-синський окрадмінвідділ ліквідований у 1925 р., решта – у 1930 р.
У фонді Вінницького окрадмінвідділу відклались супроводжувальні доку-менти до особових справ іноземців за 1920, 1921 рр., також у фондах від-клались документи повітових ліквідаційних комісій, та документи з особо-вого складу.
Обіжники, накази, розпорядження, інструкції ВУЦВК, НКВС, губ-виконкому та окрвиконкомів; накази, розпорядження, інструкції губвідді-лу управління та губадміннвідділу; протоколи засідань відділів окрвикон-комів; протоколи засідань загальних зборів членів товариств та спілок; протокол засідання губернського з’їзду євангельських християн.
Плани роботи та звіти окрадмінвідділів, райвиконкомів та їх струк-турних підрозділів.
Статути товариств та спілок; акти ревізій райвиконкомів, обстеження райміліцій, прийому-передачі майна окрадмінвідділів; доповіді про діяль-ність окрадмінвідділів; відомості про роботу відділів міліції, про кількість релігійних громад та членів у них; описи матеріальних цінностей релігій-них громад; реєстраційні картки товариств та спілок; заяви осіб про вихід з українського громадянства, про отримання дозволів на торгівлю, про зре-чення релігійного сану; дозволи на відкриття готелів, майстерень, на право торгівлі, на виїзд за кордон; списки членів товариств та спілок, служників культу, осіб, позбавлених виборчих прав, що отримали закордонні паспор-ти; угоди з релігійними громадами про оренду приміщень; акти обстежен-ня сільських ЗАГСів Тульчинського округу; матеріали про виселення по-міщиків зі своїх маєтків; листування з НКВС з питань культів, з іноземни-ми консульствами – з питань надання відомостей про громадян, які виїхали за кордон, з установами та організаціями – з питань основної роботи.
Вінницький, ф. Р-196, 4546 од. зб., 1920-1930 рр.;
Гайсинський, ф. Р-2826, 70 од. зб., 1922-1925 рр.;
Могилів-Подільський, ф. Р-687, 204 од. зб., 1922-1930 рр.;
Тульчинський, ф. Р-2827, 233 од. зб., 1922-1930 рр.
ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ РАЙОННИХ РАД
62 фонди, 54128 од. зб., 1922-2000 рр. Описи, каталог.
Створені на підставі Постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. як районні ви-конавчі комітети рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. За Конституцією УРСР 1937 р. – виконавчі комітети районних рад депутатів трудящих. Підпорядковувались Вінницькій обласній раді депутатів трудя-
100

щих. В період між з’їздами рад були органами державної влади на території районів. Відповідно до нової Конституції УРСР, прийнятої у 1977 році, – перейменовані на виконавчі комітети районних рад народних депутатів. Для здійснення функціональних обов’язків виконкомом створено галузеві відділи, які були підпорядковані виконавчим комітетам та обласним відді-лам і управлінням за газузями діяльності. Згідно з Законом України “Про Представника Президента України” та постановою Верховної Ради України “Про порядок введення в дію Закону України “Про Представника Президе-нта України” у 1992 р. виконавчі комітети районних рад ліквідовано, а на їх базі створені районні державні адміністрації. Такий порядок організації влади на місцях закріплено Конституцією України 1996 р.
У фондах відклалися документи, розпочаті волосними виконкомами у 1920-1922 рр.
Постанови ЦВК та РНК України, Президії Верховної Ради УРСР, Ради Міністрів УРСР, Вінницького обкому КП України та облвиконкому; розпорядження Народних Комісаріатів УРСР, губернських, окружних, об-ласного виконкомів та їх відділів; рішення виконкому облради; протоколи засідань пленумів і президій райвиконкомів, міських і сільських рад, сесій районних рад, секцій міських і сільських рад, постійних комісій при райви-конкомах; протоколи зборів про висування кандидатів у народні судді; протоколи дільничних виборчих комісій за результатами голосування по виборчих округах районів; протоколи дільничних комісій районів з підго-товки до референдуму СРСР (1991 р.) та зведені дані про результати голо-сування.
Плани робіт, звіти, доповіді про діяльність райвиконкомів і їх відділів, сільрад, постійних комісій рад; звіти, доповідні записки, відомості райсільго-спвідділів і МТС про виконання сільськогосподарських робіт в колгоспах районів; звіти керівників районних організацій і промислових підприємств про виконання виробничих і фінансових завдань; зведення райвиконкомів про виконання планів по заготівлі сільськогосподарської продукції.
101
Акти обліку збитків, нанесених німецько-фашистськими окупантами
районам області; акти обстеження економічно-господарського та фінансо-
во-бюджетного стану районів; статистичні відомості про економічний стан
районів, відомості про кількість землі і посівів в колгоспах, про розвиток
садівництва, городництва, тваринництва; інформації про організаційно-
масову роботу сільрад, виконання постанов і рішень облвиконкому; інфор-
мації про участь в республіканській і всесоюзній сільськогосподарській
виставках передових працівників виробництва (1959 р.); листування з Він-
ницьким облвиконкомом, райкомом КПУ, територіальними управліннями,
колгоспами з фінансово-господарських питань; з відділами райвиконкому,
сільрадами та колгоспами про хід колективізації, ліквідацію неписьменнос-
ті, відокремлення церкви від держави, проведення сільськогосподарських
кампаній, про заготівлю сільськогосподарської продукції, розвиток земле-
робства, скотарства, садівництва, бджільництва, охорону лісів та ставків, про будівництво шкіл, медичних, культурних установ, адміністративно-територіальні зміни на території області, районів.
Барський, ф. Р-5091, 1220 од. зб., 1922-1938, 1944-1991 рр.;
Білопільський, ф. Р-4083, 303 од. зб., 1923-1924 рр.;
Бершадський, ф. Р-5073, 1246 од. зб., 1930-1931, 1939, 1944-1991 рр.;
Брацлавський, ф. Р-1304, 1176 од. зб., 1922-1930, 1944-1962 рр.;
Вапнярський, ф. Р-2513, 2 од. зб., 1925 р.;
Вахнівський, ф. Р-31, 11 од. зб., 1922-1929 рр.;
Великокісницький, ф. Р-1236, 110 од. зб., 1922-1925 рр.;
Вінницький, ф. Р-236, 3430 од. зб., 1922-1931, 1944-1962, 1965-1992 рр.;
Вороновицький, ф. Р-4597, 970 од. зб., 1934-1935, 1944-1959 рр.;
Гайсинський, ф. Р-586, 1400 од. зб., 1922-1933, 1944-1987 рр.;
Гранівський, ф. Р-2000, 197 од. зб., 1923-1930 рр.;
Дашівський, ф. Р-913, 142 од. зб., 1923-1931, 1935-1937, 1939, 1944-1958 рр.;
Джулинський, ф. Р-4515, 250 од. зб., 1944-1959 рр.;
Джуринський, ф. Р-4497, 429 од. зб., 1923-1930, 1944-1959 рр.;
Дзюньківський, ф. Р-2144, 8 од. зб., 1922-1924 рр.;
Жмеринський, ф. Р-3412, 1368 од. зб., 1923-1936, 1944-1992 рр.;
Зятковецький, ф. Р-589, 83 од. зб., 1923-1925 рр.;
Іллінецький, ф. Р-5074, 1138 од. зб., 1944-1991 рр.;
Козятинський, ф. Р-1597, 1073 од. зб., 1922-1923, 1944-1991рр.;
Калинівський, ф. Р-2243, 1326 од. зб., 1923-1936, 1944-1995 рр.;
Комсомольський, ф. Р-2413, 966 од. зб., 1923-1932, 1944-1962 рр.;
Копайгородський, ф. Р-5075, 213 од. зб., 1944-1959 рр.;
Крижопільський, ф. Р-5076, 1015 од. зб., 1944-1994 рр.;
Ладижинський, ф. Р-2414, 78 од. зб., 1923-1930 рр.;
Липовецький, ф. Р-1556, 1518 од. зб., 1923-1930, 1938-1941, 1944-1987 рр.;
Літинський, ф. Р-1998, 1901 од. зб., 1922-1930, 1944-1962, 1966-1999 рр.;
Малокутищанський, ф. Р-201, 231 од. зб., 1922-1926 рр.;
Межирівський, ф. Р-3787, 637 од. зб., 1922-1927 рр.;
Могилів-Подільський, ф. Р-5052, 802 од. зб., 1958-1992 рр.;
Мурованокуриловецький, ф. Р-1164, 1530 од. зб., 1922-1934, 1939-1940, 1944-1992 рр.;
М’ястківський, ф. Р-924, 141 од. зб., 1922-1929 рр.;
Немирівський, ф. Р-4128, 1328 од. зб., 1924-1927, 1944-1988 рр.;
Обіднянський, ф. Р-3367, 129 од. зб., 1922-1925 рр.;
Ободівський, ф. Р-387, 620 од. зб., 1923-1930, 1944-1958 рр.;
Ольгопільський, ф. Р-5010, 141 од. зб., 1944-1957 рр.;
Оратівський, ф. Р-5092, 456 од. зб., 1944-1962, 1979-1992 рр.;
Піщанський, ф. Р-2001, 1837 од. зб., 1923-1931, 1944-1991 рр.;
Пиківський, ф. Р-961, 1103 од. зб., 1920-1929 рр.;
Плисківський, ф. Р-2481, 700 од. зб., 1923-1933, 1944-1962 рр.;
Погребищенський, ф. Р-2002, 1511 од. зб., 1924-1930, 1944-1992 рр.;
Самгородоцький, ф. Р-2527, 94 од. зб., 1923-1924, 1940-1941, 1944-1957 рр.;
102
Ситковецький, ф. Р-1997, 241 од. зб., 1926-1930, 1944-1959 рр.;
Соболівський, ф. Р-864, 624 од. зб., 1922-1930 рр.;
Станіславчицький, ф. Р-2228, 1165 од. зб., 1922-1936, 1944-1957 рр.;
Староприлуцький, ф. Р-945, 587 од. зб., 1922-1928 рр.;
Теплицький, ф. Р-2252, 1323 од. зб., 1923-1930, 1944-1992 рр.;
Терешпільський, ф. Р-3558, 346 од. зб., 1923-1925 рр.;
Тиврівський, ф. Р-2601, 1356 од. зб., 1924, 1944-1992 рр.;
Томашпільський, ф. Р-791, 2102 од. зб., 1922-1930, 1944-2000 рр.;
Тульчинський, ф. Р-2420, 2556 од. зб., 1923-1938, 1941, 1944-1989 рр.;
Тростянецький, ф. Р-1930, 1284 од. зб., 1921-1934, 1944-1988 рр.;
Турбівський, ф. Р-4478, 662 од. зб., 1944-1959 рр.;
Уланівський, ф. Р-5029, 511 од. зб., 1944-1962 рр.;
Устянський, ф. Р-918, 2 од. зб., 1923 р.;
Хмільницький, ф. Р-2257, 1888 од. зб., 1922-1932, 1944-1980 рр.;
Чернівецький, ф. Р-5051, 321 од. зб., 1944-1962 рр.;
Чечельницький, ф. Р-5011, 1157 од. зб., 1944-1962, 1967-1992 рр.;
Шаргородський, ф. Р-4984, 1113 од. зб., 1944-1962, 1965-1991 рр.;
Шпиківський, ф. Р-2232, 953 од. зб., 1923-1930, 1944-1962 рр.;
Юзвинський, ф. Р-416, 326 од. зб., 1920-1925 рр.;
Ямпільський, ф. Р-654, 2223 од. зб., 1920-1934, 1946-1990 рр.;
Яришівський, ф. Р-1016, 555 од. зб., 1923-1930, 1944-1958 рр.
СІЛЬСЬКІ РАДИ ТА ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ
СІЛЬСЬКИХ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ
550 фондів, 41206 од. зб., 1918-1937, 1944-1976 рр. Описи.
Створені відповідно до постанови РНК УРСР від 8 лютого 1919 р. як ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. Після проведення виборів 1939 р., згідно із новою Конституцією 1937 р. – перейменовані у сільські ради депутатів трудящих. З жовтня 1977 р. – перейменовані у вико-нкоми сільських рад народних депутатів. Здійснювали керівництво культу-рно-політичним і господарським будівництвом на території своєї діяльності; забезпечували охорону державного, кооперативного майна і майна грома-дян; здійснювали контроль за дотриманням законів, використанням бюдже-тних коштів.
Постанови, накази, розпорядження, інструкції РНК УРСР, окружних, волосних виконкомів, райкомів КП(б)У, райвиконкомів; протоколи засі-дань райвиконкомів, окружних і районних пленумів, рад і конференцій, правлінь колгоспів, волосних безпартійних конференцій; протоколи засі-дань загальних зборів про вибори до місцевих Рад, підсумків голосування; протоколи засідань земельних, економічних, оздоровчих комісій, економі-
103
чних, культурно-просвітницьких, соціального забезпечення, праці, фінан-сових, податкових, охорони здоров’я секцій.
Плани робіт окрвиконкому, райвиконкомів, сільрад; річні бухгалтер-ські звіти, кошториси адміністративно-керівних витрат; статистичні звіти про вибори до місцевих Рад; статистичні звіти про чисельність сільського населення за віком і статтю.
Акти ревізій, обстеження сільрад; акти про збитки, нанесені німець-ко-фашистськими загарбниками селам, колгоспам і радгоспам; відомості про економічний стан сіл, антирелігійну роботу, про проведення колективі-зації, діяльність КНС, товариств взаємодопомоги; відомості про діяльність народних судів, виконання вироків (1930 р.), про хід сільськогосподарсь-ких кампаній; книги записів актів громадянського стану про смерть (1932-1933) по селах Якушинці та Сосонка; листування з окружними, волосними виконкомами, районними і міськвиконкомами, організаціями та установа-ми про виборчі кампанії, роботу КНС, товариств взаємодопомоги, їх участь у хлібозаготівельній кампанії; про організацію сільських судів, про релігій-ні товариства і боротьбу з релігійними конфесіями; про розвиток сільсько-го господарства.
Сільські ради
Бердичівського повіту:
Медведівська, ф. Р-4093, 1 од. зб., 1922 р.
Брацлавського повіту:
Кобилівська, ф. Р-4305, 2 од. зб., 1921 р.;
Мазурівська, ф. Р-4291, 2 од. зб., 1921 р.
Гайсинського повіту:
Великомочульська, ф. Р-874, 6 од. зб., 1921-1922 рр.;
Жерденівська, ф. Р-827, 35 од. зб., 1922-1923 рр.;
Гнатівська, ф. Р-2595, 3 од. зб., 1922-1923 рр.;
Крутогорбська, ф. Р-831, 32 од. зб., 1921-1924 рр., 1945-1953 рр.;
Кунківська, ф. Р-828, 8 од. зб., 1922-1923 рр.;
Мелешківська, ф. Р-820, 29 од. зб., 1919-1924 рр.;
Митківська, ф. Р-830, 26 од. зб., 1919-1923 рр.;
Тимарська, ф. Р-822, 16 од. зб., 1922-1925 рр.
Жмеринського повіту:
Мартинівська, ф. Р-4950, 9 од. зб., 1921-1923 рр.
Ольгопільського повіту:
Баштанівська, ф. Р-2453, 7 од. зб., 1920-1922 рр.;
Вербко-Волоська, ф. Р-812, 21 од. зб., 1920-1923 рр.;
Високогребельська, ф. Р-2631, 1 од. зб., 1922-1923 рр.;
Гонорівська, ф. Р-4308, 9 од. зб., 1920-1922 рр.;
104
Джугастрівська, ф. Р-829, 20 од. зб., 1921-1922 рр.;
Жабокрицька, ф. Р-1202, 103 од. зб., 1922-1929 рр.;
Мар’янівська, ф. Р-4125, 7 од. зб., 1921-1923 рр.;
М’ястківська, ф. Р-833, 29 од. зб., 1922-1923 рр.;
Піщанська, ф. Р-4307, 5 од. зб., 1919-1921 рр.;
Ставківська, ф. Р-4304, 3 од. зб., 1920-1921 рр.;
Чорноминська, ф. Р-899, 1 од. зб., 1921 р.
Ямпільського повіту:
Головорусавська, ф. Р-800, 9 од. зб., 1922-1923 рр.
Барського району:
Калівська, ф. Р-2089, 43 од. зб., 1929-1933 рр.
Бердичівського району:
Клітенська, ф. Р-2106, 30 од. зб., 1926-1931 рр.;
Фридрівська, ф. Р-2164, 66 од. зб., 1927-1930 рр.
Брацлавського району:
Забузька, ф. Р-1309, 55 од. зб., 1924-1931 рр.;
Мачуська, ф. Р-1266, 28 од. зб., 1926-1927 рр.;
Салинецька, ф. Р-2187, 59 од. зб., 1922-1928 рр.;
Скрицька, ф. Р-2194, 32 од. зб., 1926-1928 рр.
Вахнівського району:
Вахнівська, ф. Р-3278, 8 од. зб., 1926-1928 рр.;
Лозоватська, ф. Р-3590, 13 од. зб., 1923-1928 рр.;
Ясинецська, ф. Р-2448, 11 од. зб., 1926-1927 рр.
Великокісницького району:
Вольфанівська, ф. Р-1208, 97 од. зб., 1923-1930 рр.;
Слободо-Підлісівська, ф. Р-2369, 5 од. зб., 1927-1928 рр.
Вінницького району:
Майдано-Почапинецька, ф. Р-2064, 165 од. зб., 1923-1929 рр.;
Переорська, ф. Р-2179, 66 од. зб., 1923-1933 рр.;
П’ятничанська, ф. Р-2058, 360 од. зб., 1922-1937 рр.;
Староміська, ф. Р-2165, 24 од. зб., 1921, 1925-1935 рр.;
Тяжилівська, ф. Р-2097, 56 од. зб., 1922-1929 рр.;
Янківська, ф. Р-2078, 184 од. зб., 1922-1931 рр.
Гайсинського району:
Грузьківська, ф. Р-814, 16 од. зб., 1923 рр.;
Кисляцька, ф. Р-821, 13 од. зб., 1923-1924 рр.;
Кіблицька, ф. Р-826, 19 од. зб., 1923 р.;
Тишківська, ф. Р-816, 9 од. зб., 1922-1924 рр.;
Шуро-Метлинецька, ф. Р-817, 18 од. зб., 1923-1924 рр.
105
Калинівського району:
Великочернятинська, ф. Р-2122, 19 од. зб., 1922-1933 рр.;
Гущинецька, ф. Р-2506, 3 од. зб., 1926-1930 рр.;
Корделівська, ф. Р-2076, 50 од. зб., 1922-1930 рр.;
Куравська, ф. Р-1305, 24 од. зб., 1922-1934 рр.;
Малочернятинська, ф. Р-1120, 38 од. зб., 1920-1930 рр.;
Павлівська, ф. Р-1294, 6 од. зб., 1924-1934 рр.;
Писарівська, ф. Р-1288, 5 од. зб., 1925-1927 рр.;
Попівська, ф. Р-1259, 18 од. зб., 1922-1932 рр.;
Радівська, ф. Р-1256, 46 од. зб., 1923-1932 рр.;
Старопиківська, ф. Р-1258, 11 од. зб., 1926-1935 рр.;
Черепашинецька, ф. Р-3002, 19 од. зб., 1922-1933 рр.
Копайгородського району:
Снітківська, ф. Р-2099, 71 од. зб., 1927-1928 рр.
Крижопільського району:
Соколівська, ф. Р-1276, 37 од. зб., 1922-1930 рр.
Ладижинського району:
Гордіївська, ф. Р-2091, 106 од. зб., 1922-1930 рр.;
Ладижинська єврейська, ф. Р-3019, 23 од. зб., 1928-1930 рр.;
Скибинецька, ф. Р-1295, 99 од. зб., 1923-1929 рр.;
Тростянчицька, ф. Р-3105, 12 од. зб., 1926 р.;
Четвертинівська, ф. Р-2105, 77 од. зб., 1925-1931 рр.
Липовецького району:
Пісочинська, ф. Р-2077, 35 од. зб., 1925-1928 рр.;
Попівська, ф. Р-1260, 3 од. зб., 1925-1926 рр.;
Скитецька, ф. Р-3107, 8 од. зб., 1923-1924 рр.;
Щасливська, ф. Р-1281, 16 од. зб., 1921-1929 рр.
Літинського району:
Балинська, ф. Р-1283, 27 од. зб., 1922-1928 рр.;
Борківська, ф. Р-1254, 32 од. зб., 1925-1929 рр.;
Бруслинівська, ф. Р-1268, 61 од. зб., 1923-1929 рр.;
Вонячинська, ф. Р-2075, 55 од. зб., 1925-1929 рр.;
Гуто-Літинська, ф. Р-3402, 32 од. зб., 1926-1931 рр.;
Дашковецька, ф. Р-1261, 61 од. зб., 1924-1931 рр.;
Дяковецька, ф. Р-3581, 16 од. зб., 1924-1927 рр.;
Кулизька, ф. Р-2183, 9 од. зб., 1924-1926 рр.;
Кусиковецька, ф. Р-1287, 12 од. зб., 1926-1929 рр.;
Літинська, ф. Р-2157, 46 од. зб., 1923-1929 рр.;
Микулинецька, ф. Р-2168, 71 од. зб., 1924-1929 рр.;
Новоселицько-Залужанська, ф. Р-2185, 26 од. зб., 1927-1929 рр.;
Новоселицько-Літинська, ф. Р-2175, 27 од. зб., 1926-1927 рр.;
Ріжок-Микулинецька, ф. Р-3393, 27 од. зб., 1928-1931 рр. 106
Лучинецького району:
Попелюська, ф. Р-1282, 27 од. зб., 1923-1930 рр.
Махнівського району:
Лемешівська, ф. Р-2161, 115 од. зб., 1922-1933 рр.;
Малокутищанська, ф. Р-2214, 62 од. зб., 1924-1931 рр.;
Молотківська, ф. Р-1273, 29 од. зб., 1927-1929 рр.;
Нападівська, ф. Р-3295, 8 од. зб., 1923-1926 рр.;
Юрівська, ф. Р-2121, 104 од. зб., 1919-1933 рр.
Межирівського району:
Вінниковецька, ф. Р-1285, 38 од. зб., 1923-1929 рр.;
Лисогірська, ф. Р-3790, 4 од. зб., 1924-1926 рр.
Мурованокуриловецький району:
Бахтинська, ф. Р-3626, 27 од. зб., 1923-1935 рр.;
Березівська, ф. Р-1278, 8 од. зб., 1925-1927 рр.;
Вербовецька, ф. Р-3024, 47 од. зб., 1922-1930 рр.;
Вороновецька, ф. Р-3281, 15 од. зб., 1923-1934 рр.;
Галайківецька, ф. Р-2518, 24 од. зб., 1924-1932 рр.;
Дерешівська, ф. Р-1291, 59 од. зб., 1924-1935 рр.;
Долинянська, ф. Р-1310, 29 од. зб., 1923-1935 рр.;
Жванська, ф. Р-2192, 44 од. зб., 1923-1928 рр.;
Житницька, ф. Р-3485, 37 од. зб., 1923-1928 рр.;
Кривохижинецька, ф. Р-3656, 1 од. зб., 1933-1934 рр.;
Курашовецька, ф. Р-3591, 22 од. зб., 1925-1927 рр.;
Новоселицька, ф. Р-3643, 3 од. зб., 1929-1935 рр.;
Петриманська, ф. Р-2181, 31 од. зб., 1926-1935 рр.;
Посухівська, ф. Р-2466, 8 од. зб., 1923-1928 рр.;
Сказинецька, ф. Р-2095, 22 од. зб., 1925-1928 рр.;
Татариська, ф. Р-2159, 51 од. зб., 1924-1928 рр.;
Татарівська, ф. Р-2828, 8 од. зб., 1929-1931 рр.
М’ястківського району:
Андріяшівська, ф. Р-873, 10 од. зб., 1923 р.;
Дахталійська, ф. Р-818, 16 од. зб., 1922-1925 рр.;
Леонівська, ф. Р-832, 23 од. зб., 1921-1923 рр.;
Ротмистрівська, ф. Р-803, 19 од. зб., 1920-1923 рр.;
Савчинська, ф. Р-4365, 4 од. зб., 1923 р.;
Шляхетненська, ф. Р-3273, 8 од. зб., 1923 р.
Ободівського району:
Бандурівська, ф. Р-1205, 65 од. зб., 1922-1931 рр.;
Будянська, ф. Р-652, 56 од. зб., 1926-1930 рр.
Пиківського району:
Антонопільська, ф. Р-798, 21 од. зб., 1921-1927 рр.;
107
Байківська, ф. Р-2377, 5 од. зб., 1924-1926 рр.;
Жигалівська, ф. Р-2718, 3 од. зб., 1924-1926 рр.;
Журавненська, ф. Р-1290, 59 од. зб., 1927-1929 рр.;
Кам’яногірська, ф. Р-2738, 2 од. зб., 1926 р.;
Колибабинська, ф. Р-2094, 79 од. зб., 1921-1929 рр.;
Майдан-Бобрицька, ф. Р-2126, 28 од. зб., 1925-1929 рр.;
Новопиківська, ф. Р-2739, 1 од. зб., 1926 р.;
Олександрівська, ф. Р-3025, 15 од. зб., 1924-1930 рр.;
Пиківська, ф. Р-1544, 4 од. зб., 1924-1926 рр.;
Соломирська, ф. Р-2173, 68 од. зб., 1921-1930 рр.;
Томашпільська, ф. Р-6052, 112 од. зб., 1923-1929 рр.;
Шепіївська, ф. Р-2234, 16 од. зб., 1923-1930 рр.
Піщанського району:
Рудницька, ф. Р-3557, 5 од. зб., 1924-1930 рр.
Плисківського району:
Обозівська, ф. Р-3372, 12 од. зб., 1927 р.;
Розкопанська, ф. Р-2174, 27 од. зб., 1925-1930 рр.;
Спичинецька, ф. Р-2176, 40 од. зб., 1922-1931 рр.
Погребищенського району:
Степанківська, ф. Р-2068, 42 од. зб., 1922-1931 рр.
Станіславчицького району:
Станіславчицька єврейська, ф. Р-2178, 65 од. зб., 1926-1931 рр.;
Дзялівська, ф. Р-2111, 154 од. зб., 1921-1930 рр.
Тетіївського району:
Довгалівська, ф. Р-2101, 15 од. зб., 1924-1931 рр.
Тиврівського району:
Пилявська, ф. Р-1021, 2 од. зб., 1922-1924 рр.;
Селищенська, ф. Р-2066, 27 од. зб., 1923-1934 рр.
Томашпільського району:
Антонівська, ф. Р-1277, 16 од. зб., 1922-1923 рр., 1944 рр.;
Нетребівська, ф. Р-801, 12 од. зб., 1922-1923 рр.;
Пеньківська, ф. Р-802, 10 од. зб., 1923 р.
Тростянецького району:
Демидівська, ф. Р-1265, 22 од. зб., 1923-1929 рр.;
Ілляшівська, ф. Р-1271, 59 од. зб., 1923-1930 рр.;
Капустянська, ф. Р-2092, 113 од. зб., 1922-1930 рр.;
Китайгородська, ф. Р-2191, 39 од. зб., 1927-1929 рр.;
Козинецька, ф. Р-839, 24 од. зб., 1925-1927 рр.;
Красногірська, ф. Р-2124, 32 од. зб., 1927-1928 рр.;
108
Олександрівська, ф. Р-2115, 80 од. зб., 1924-1929 рр.;
Савинецька, ф. Р-872, 15 од. зб., 1927-1930 рр.
Тульчинського району:
Ганнопільська, ф. Р-4306, 9 од. зб., 1921, 1924-1925 рр.;
Кинашівська, ф. Р-3541, 6 од. зб., 1932 р.
Хмільницького району:
Березнянська, ф. Р-1262, 76 од. зб., 1926-1930 рр.;
Білорукавська, ф. Р-1284, 23 од. зб., 1928-1930 рр.;
Будківська, ф. Р-1297, 94 од. зб., 1926-1931 рр.;
Війтовецька, ф. Р-1267, 86 од. зб., 1922-1932 рр.;
Вугринівська, ф. Р-2166, 48 од. зб., 1925-1929 рр.;
Голодьківська, ф. Р-1292, 28 од. зб., 1923-1928 рр.;
Дзержинівська, ф. Р-2602, 9 од. зб., 1928-1930 рр.;
Думенська, ф. Р-2492, 102 од. зб., 1923-1931 рр.;
Зинов’ївська, ф. Р-3476, 55 од. зб., 1923-1930 рр.;
Качанівська, ф. Р-1275, 42 од. зб., 1926-1930 рр.;
Клітищанська, ф. Р-3556, 34 од. зб., 1924-1929 рр.;
Куриловецька, ф. Р-2110, 72 од. зб., 1926-1929 рр.;
Лозівська, ф. Р-1296, 25 од. зб., 1925-1930 рр.;
Новокостянтинівська, ф. Р-2102, 63 од. зб., 1925-1930 рр.;
Погорільська, ф. Р-2103, 77 од. зб., 1925-1929 рр.;
Порубинецька, ф. Р-2125, 95 од. зб., 1923-1930 рр.;
Сандраківська, ф. Р-1289, 21 од. зб., 1922-1927 рр.;
Сьомацька, ф. Р-2717, 105 од. зб., 1924-1929 рр.;
Терешпільська, ф. Р-2160, 114 од. зб., 1923-1930 рр.;
Чудинівецька, ф. Р-2206, 68 од. зб., 1925-1937 рр.;
Широкогребельська, ф. Р-3731, 6 од. зб., 1923-1925 рр.;
Яновецька, ф. Р-2100, 70 од. зб., 1923-1929 рр.
Цибулівського району:
Шабастівська, ф. Р-2114, 45 од. зб., 1923-1931 рр.
Юзвинського району:
Майдан-Юзвинська, ф. Р-2731, 28 од. зб., 1922-1930 рр.
Ялтушківського району:
Конищівська, ф. Р-3652, 2 од. зб., 1926-1929 рр.
Ямпільського району:
Білянська, ф. Р-1227, 140 од. зб., 1921-1931 рр.;
Гальжбіївська, ф. Р-1234, 107 од. зб., 1924-1930 рр.;
Добрянська, ф. Р-1212, 70 од. зб., 1921-1930 рр.;
Дорошівська, ф. Р-1232, 117 од. зб., 1923-1930 рр.;
Кетроська, ф. Р-1220, 48 од. зб., 1922-1930 рр.;
Краснодільська, ф. Р-1210, 65 од. зб., 1925-1930 рр.;
109
Миронівська, ф. Р-1225, 78 од. зб., 1925-1929 рр.;
Михайлівська, ф. Р-1218, 61 од. зб., 1922-1933 рр.;
Петрашівська, ф. Р-1221, 114 од. зб., 1922-1930 рр.;
Петрівська, ф. Р-2163, 9 од. зб., 1928-1929 рр.;
Писарівська, ф. Р-1215, 147од. зб., 1921-1930 рр.;
Підлісівська, ф. Р-1209, 167 од. зб., 1922-1930 рр.;
Порізька, ф. Р-1231, 105 од. зб., 1920-1931 рр.;
Ратуська, ф. Р-1219, 29 од. зб., 1923-1930 рр.;
Русавська, ф. Р-1230, 103 од. зб., 1922-1930 рр.;
Тростянецька, ф. Р-1229, 157 од. зб., 1922-1931 рр.;
Флеминдська, ф. Р-2192, 52 од. зб., 1926-1930 рр.;
Ямпільська, ф. Р-1222, 50 од. зб., 1924-1930 рр.;
Янкулівська, ф. Р-875, 116 од. зб., 1922-1931 рр.
Виконавчі комітети сільських рад
Барського району:
Балківської, ф. Р-5610, 66 од. зб., 1944-1968 рр.;
Ялтушківської, ф. Р-5611, 117 од. зб., 1944, 1947-1968 рр.
Бершадського району:
Бершадської, ф. Р-5508, 82 од. зб., 1944-1965 рр.;
Піски-Бершадської, ф. Р-5501, 53 од. зб., 1944-1954 рр.;
Пилипонівської, ф. Р-5500, 120 од. зб., 1948-1966 рр.;
Тирлівської, ф. Р-5499, 22 од. зб., 1944-1950, 1952-1953, 1959-1960 рр.;
Шляхівської, ф. Р-5498, 172 од. зб., 1944-1973 рр.
Вінницького району:
Бохоницької, ф. Р-926, 377 од. зб., 1921-1932, 1944-1966 рр.;
Великокрушлинецької, ф. Р-5289, 107 од. зб., 1944-1966 рр.;
Вінницько-Хуторянської, ф. Р-2072, 212 од. зб., 1923-1933, 1945-1965 рр.;
Гавришівської, ф. Р-2067, 205 од. зб., 1922-1933, 1944-1954, 1959-1967 рр.;
Гуменської, ф. Р-5185, 86 од. зб., 1944-1966 рр.;
Зарванецької, ф. Р-5186, 20 од. зб., 1949-1954 рр.;
Іванівської, ф. Р-5287, 102 од. зб., 1944-1967 рр.;
Ільківської, ф. Р-2727, 96 од. зб., 1923-1930, 1944-1966 рр.;
Коло-Михайлівської, ф. Р-2726, 28 од. зб., 1925-1926, 1944-1959 рр.;
Комарівської, ф. Р-5286, 142 од. зб., 1944-1966 рр.;
Ксаверівської, ф. Р-2197, 126 од. зб., 1923-1934, 1944-1959 рр.;
Лаврівської, ф. Р-2730, 162 од. зб., 1924-1926, 1944-1966 рр.;
Луко-Мелешківської, ф. Р-2728, 89 од. зб., 1926, 1944-1966 рр.;
Майданської, ф. Р-5187, 139 од. зб., 1949-1966 рр.;
Малохуторянської, ф. Р-5288, 34 од. зб., 1944-1954 рр.;
Малокрушлинецької, ф. Р-1541, 131 од. зб., 1924-1925, 1944-1966 рр.;
Медведівської, ф. Р-1938, 204 од. зб., 1922-1926, 1944-1959 рр.;
Медвежо-Вушківської, ф. Р-5184, 168 од. зб., 1945-1966 рр.;
Мізяківсько-Хуторянської, ф. Р-2070, 178 од. зб., 1922-1934, 1944-1966 рр.;
Некрасівської, ф. Р-2729, 125 од. зб., 1924-1926, 1944-1966 рр.;
110
Оленівської, ф. Р-5290, 97 од. зб., 1944-1966 рр.;
Парпуровецької, ф. Р-5188, 180 од. зб., 1949-1966 рр.;
Пироговської, ф. Р-2118, 307 од. зб., 1920-1933, 1940, 1941, 1944-1966 рр.;
Писарівської, ф. Р-2096, 172 од. зб., 1923-1933, 1944-1966 рр.;
Прибузької, ф. Р-2723, 179 од. зб., 1925-1926, 1944-1966 рр.;
Сокиринецької, ф. Р-2063, 251 од. зб., 1923-1933, 1944-1964 рр.;
Сосонської, ф. Р-927, 298 од. зб., 1923-1933, 1944-1966 рр.;
Стадницької, ф. Р-2062, 405 од. зб., 1921-1933, 1944-1966 рр.;
Степанівської, ф. Р-5283, 103 од. зб., 1944-1966 рр.;
Стрижавської, ф. Р-2725, 85 од. зб., 1921-1929, 1944-1966 рр.;
Хижинецької, ф. Р-2724, 191 од. зб., 1922-1931, 1944-1966 рр.;
Цвіжинської, ф. Р-2123, 174 од. зб., 1926-1932, 1944-1954 рр.;
Широкогребельської, ф. Р-445, 199 од. зб., 1923-1931, 1944-1966 рр.;
Щітківської, ф. Р-2107, 163 од. зб., 1926-1939, 1944-1954 рр.;
Якушинецької, ф. Р-2061, 529 од. зб., 1922-1935, 1944-1965 рр.
Вороновицького району:
Байраківської, ф. Р-4616, 13 од. зб., 1944-1947 рр.;
Воловодівської, ф. Р-4797, 2 од. зб., 1944-1947 рр.;
Ганщинської, ф. Р-4730, 40 од. зб., 1944-1954 рр.;
Глинянецької, ф. Р-4835, 11 од. зб., 1944-1947 рр.;
Дубовчицько-Маслівської, ф. Р-4777, 9 од. зб., 1944-1947 рр.;
Зарудинецької, ф. Р-4785, 50 од. зб., 1946-1954 рр.;
Кальнишівської, ф. Р-4842, 15 од. зб., 1949-1953 рр.;
Кордишівської, ф. Р-4776, 41 од. зб., 1944-1949, 1953-1959 рр.;
Кудлаївської, ф. Р-4788, 32 од. зб., 1944-1949 рр.;
Латанецької, ф. Р-4731, 73 од. зб., 1944-1951 рр.;
Лучанської, ф. Р-4787, 47 од. зб., 1944-1951 рр.;
Михайлівської, ф. Р-4786, 50 од. зб., 1945-1954 рр.;
Никифорівецької, ф. Р-4775, 26 од. зб., 1944-1950 рр.;
Обіднянської, ф. Р-4790, 30 од. зб., 1944-1949 рр.;
Сорочинської, ф. Р-4773, 31 од. зб., 1944-1951 рр.;
Шендерівської, ф. Р-4724, 14 од. зб., 1944-1947 рр.
Гайсинського району:
Краснопільської, ф. Р-5602, 97 од. зб., 1950-1968 рр.;
Кунянської, ф. Р-5604, 82 од. зб., 1948-1968 рр.;
Мар’янівської, ф. Р-819, 44 од. зб., 1923-1925, 1945-1954 рр.;
Шиманівської, ф. Р-5532, 152 од. зб., 1945-1970 рр.
Джулинського району:
М’якохідської, ф. Р-4852, 13 од. зб., 1945-1951 рр.;
Нижче-Ташлицької, ф. Р-4872, 7 од. зб., 1944-1946 рр.;
Раківської, ф. Р-4516, 36 од. зб., 1944-1946 рр.;
Теофілівської, ф. Р-4791, 58 од. зб., 1944-1954 рр.;
Хмарівської, ф. Р-4534, 12 од. зб., 1944-1946 рр.; 111
Червоненської, ф. Р-4853, 8 од. зб., 1944-1947 рр.;
Чорногребельської, ф. Р-4514, 70 од. зб., 1944-1954 рр.
Джуринського району:
Голинчинецької, ф. Р-4720, 46 од. зб., 1944-1953 рр.;
Деребчинської, ф. Р-4714, 41 од. зб., 1944-1952 рр.;
Довжоцької, ф. Р-4722, 52 од. зб., 1940-1942, 1945-1953 рр.;
Лопатинецької, ф. Р-4733, 54 од. зб., 1944-1954 рр.;
Малодеребчинської, ф. Р-4725, 50 од. зб., 1944-1954 рр.;
Писарівської, ф. Р-4721, 41 од. зб., 1938-1953 рр.;
Політанківської, ф. Р-4706, 47 од. зб., 1944-1953 рр.;
Попелівської, ф. Р-4719, 59 од. зб., 1944-1953 рр.;
Рекечинецької, ф. Р-4726, 50 од. зб., 1944-1954 рр.;
Стрільницької, ф. Р-4713, 58 од. зб., 1944-1953 рр.;
Хоменківської, ф. Р-4723, 74 од. зб., 1944-1953 рр.
Жмеринського району:
Біликовецької, ф. Р-5300, 118 од. зб., 1944-1968 рр.;
Браїлівської, ф. Р-5295, 104 од. зб., 1945-1968 рр.;
Будьківської, ф. Р-2169, 171 од. зб., 1920-1928, 1944-1959 рр.;
Великожмеринської, ф. Р-5294, 138 од. зб., 1944-1970 рр.;
Ворошилівської, ф. Р-4712, 66 од. зб., 1944-1953 рр.;
Демидівської, ф. Р-5305, 163 од. зб., 1944-1970 рр.;
Дубівської, ф. Р-5740, 124 од. зб., 1945-1971 рр.;
Жуковецької, ф. Р-5308, 138 од. зб., 1944-1970 рр.;
Кам’яногірської, ф. Р-4424, 166 од. зб., 1944-1968 рр.;
Кармалюківської, ф. Р-2499, 194 од. зб., 1923-1926, 1944-1970 рр.;
Кацмазівської, ф. Р-1272, 203 од. зб., 1927-1929, 1944-1971 рр.;
Козачівської, ф. Р-5298, 18 од. зб., 1947-1954 рр.;
Коростівецької, ф. Р-2550, 52 од. зб., 1923-1926, 1944-1959 рр.;
Краснянської, ф. Р-5296, 106 од. зб., 1944-1970 рр.;
Кудіївської, ф. Р-2198, 204 од. зб., 1923-1927, 1944-1971 рр.;
Куриловецької, ф. Р-2575, 195 од. зб., 1926, 1944-1971 рр.;
Лопатинецької, ф. Р-2514, 68 од. зб., 1924-1926, 1945-1959 рр.;
Луко-Мовчанської, ф. Р-1264, 174 од. зб., 1922-1929, 1944-1960 рр.;
Людавської, ф. Р-5310, 187 од. зб., 1944-1970 рр.;
Лисянської, ф. Р-5313, 7 од. зб., 1951-1954 рр.;
Маложмеринської, ф. Р-5306, 120 од. зб., 1944-1963 рр.;
Межирівської, ф. Р-3730, 208 од. зб., 1919-1928, 1945-1963 рр.;
Могилівської, ф. Р-5306, 36 од. зб., 1945-1959 рр.;
Мовчанської, ф. Р-2098, 239 од. зб., 1923-1929, 1944-1970 рр.;
Москалівської, ф. Р-5297, 31 од. зб., 1944-1954 рр.;
Новоселицької, ф. Р-5293, 74 од. зб., 1944-1959 рр.;
Носковецької, ф. Р-2073, 295 од. зб., 1922-1929, 1944-1971 рр.
Олексіївської, ф. Р-1274, 107 од. зб., 1926-1927, 1944-1958 рр.;
Петранської, ф. Р-2559, 56 од. зб., 1926, 1944-1954 рр.;
Потоківської, ф. Р-5311, 136 од. зб., 1944-1971 рр.;
112
Почапинецької, ф. Р-3104, 132 од. зб., 1925-1926, 1944-1970 рр.;
Пултівецької, ф. Р-5312, 29 од. зб., 1945-1954 рр.;
Рівської, ф. Р-3789, 109 од. зб., 1926, 1946-1958, 1964-1970 рр.;
Рожепської, ф. Р-5285, 34 од. зб., 1944-1954 рр.;
Рижавської, ф. Р-5307, 22 од. зб., 1946-1954 рр.;
Северинівської, ф. Р-5301, 140 од. зб., 1946-1971 рр.;
Сьомаківської, ф. Р-5302, 62 од. зб., 1945-1959 рр.;
Сербинівської, ф. Р-3458, 171 од. зб., 1925, 1945-1970 рр.;
Слободо-Межирівської, ф. Р-5299, 102 од. зб., 1944-1970 рр.;
Слободо-Чернятинської, ф. Р-5284, 21 од. зб., 1944-1954 рр.;
Станіславчицької, ф. Р-4417, 220 од. зб., 1945-1969 рр.;
Стодулецької, ф. Р-3788, 165 од. зб., 1924-1926, 1944-1970 рр.;
Тарасівської, ф. Р-1228, 228 од. зб., 1923-1930, 1944-1971 рр.;
Тартацької, ф. Р-5292, 39 од. зб., 1944-1954 рр.;
Телелинецької, ф. Р-1257, 199 од. зб., 1924-1929, 1944-1970 рр.;
Токарівської, ф. Р-5309, 45 од. зб., 1945-1954 рр.;
Чернятинської, ф. Р-2647, 142 од. зб., 1926, 1946-1970 рр.;
Щучинецької, ф. Р-5303, 55 од. зб., 1944-1959 рр.
Іллінецького району:
Бабинської, ф. Р-4458, 8 од. зб., 1944-1947 рр.;
Володимирівської, ф. Р-4459, 11 од. зб., 1944-1948 рр.;
Голицької, ф. Р-4460, 4 од. зб., 1944-1947 рр.;
Джупинівської, ф. Р-4461, 3 од. зб., 1944-1946 рр.;
Жорницької, ф. Р-4462, 7 од. зб., 1944-1948 рр.;
Іллінецької, ф. Р-4463, 13 од. зб., 1944-1948 рр.
Калинівського району:
Варшицької, ф. Р-3006, 105 од. зб., 1925-1933, 1944-1959 рр.;
Глинської, ф. Р-2093, 263 од. зб., 1924-1930, 1944-1970 рр.;
Сальницької, ф. Р-2186, 28 од. зб., 1925-1941 рр.;
Хомутинецької, ф. Р-5679, 253 од. зб., 1944-1970 рр.;
Шевченківської, ф. Р-5399, 52 од. зб., 1944-1954 рр.
Козятинського району:
Бродецької, ф. Р-4092, 171 од. зб., 1921-1922, 1945-1970 рр.
Крижопільського району:
Гарячківської, ф. Р-823, 132 од. зб., 1918-1923, 1944-1970 рр.;
Малотернівської, ф. Р-4119, 5 од. зб., 1934-1941 рр.;
Вільшанської, ф. Р-834, 80 од. зб., 1918-1922, 1944-1970 рр.;
Слободо-Шарапанівської, ф. Р-4120, 5 од. зб., 1940-1941 рр.
Літинського району:
Багринівської, ф. Р-2167, 283 од. зб., 1924-1929, 1945-1970 рр.;
Селищенської, ф. Р-4129, 18 од. зб., 1925-1928 рр.;
Уладівської, ф. Р-2137, 253 од. зб., 1922-1929, 1947, 1949-1970 рр.
113
Могилів-Подільського району:
Бабчинецької, ф. Р-5179, 218 од. зб., 1944-1975 рр.;
Бабчинецької (ІІ), ф. Р-5130, 60 од. зб., 1944-1954 рр.;
Бандишівської, ф. Р-5132, 148 од. зб., 1944-1975 рр.;
Білянської, ф. Р-5111, 204 од. зб., 1946-1975 рр.;
Березівської, ф. Р-5402, 193 од. зб., 1944, 1946-1975 рр.;
Борівської, ф. Р-5164, 247 од. зб., 1944-1975 рр.;
Борщівецької, ф. Р-5155, 87 од. зб., 1944-1959 рр.;
Бронницької, ф. Р-5152, 190 од. зб., 1944-1975 рр.;
Вендичанської, ф. Р-5141, 207 од. зб., 1944-1975 рр.;
Вило-Ярузької, ф. Р-5129, 211 од. зб., 1944-1975 рр.;
Воєводчинецької, ф. Р-5156, 192 од. зб., 1944-1975 рр.;
Воєводчинецької, ф. Р-5176, 30 од. зб., 1945-1954 рр.;
Володієвецької, ф. Р-5115, 218 од. зб., 1945-1975 рр.;
Гонтівської, ф. Р-5119, 206 од. зб., 1945-1975 рр.;
Грабарівської, ф. Р-5148, 13 од. зб., 1944-1959 рр.;
Григорівської, ф. Р-5150, 79 од. зб., 1944-1959 рр.;
Грушківської, ф. Р-5127, 178 од. зб., 1944-1954, 1959-1975 рр.;
Жеребилівської, ф. Р-5168, 182 од. зб., 1944-1975 рр.
Івонівської, ф. Р-5154, 71 од. зб., 1944-1959 рр.;
Іракліївської, ф. Р-5123, 43 од. зб., 1944-1954 рр.;
Карпівської, ф. Р-5166, 173 од. зб., 1944-1975 рр.;
Козлівської, ф. Р-5161, 151 од. зб., 1944-1975 рр.;
Конівської, ф. Р-5121, 188 од. зб., 1944-1975 рр.;
Косянської, ф. Р-5125, 59 од. зб., 1944-1954 рр.;
Кремінської, ф. Р-5406, 67 од. зб., 1944-1959 рр.;
Кричанівської, ф. Р-5143, 204 од. зб., 1944-1977 рр.;
Кукавської, ф. Р-5403, 266 од. зб., 1944-1975 рр.;
Липчанської, ф. Р-5160, 64 од. зб., 1944-1959 рр.;
Лозівської, ф. Р-5131, 86 од. зб., 1944-1959, 1974-1975 рр.;
Лядівської, ф. Р-5151, 80 од. зб., 1944-1959 рр.;
Мазурівської, ф. Р-5116, 243 од. зб., 1945-1977 рр.;
Матеївської, ф. Р-5145, 21 од. зб., 1944-1954 рр.;
Мервинецької, ф. Р-5178, 99 од. зб., 1945-1954, 1962-1974 рр.;
Моївської, ф. Р-5408, 191 од. зб., 1944-1975 рр.;
Нагорянської, ф. Р-5147, 56 од. зб., 1944-1954 рр.;
Немійської, ф. Р-5133, 202 од. зб., 1944-1975 рр.;
Нижчеольчедаївської, ф. Р-5405, 128 од. зб., 1944-1959 рр.;
Озаринецької, ф. Р-5146, 182 од. зб., 1944-1975 рр.;
Оленівської, ф. Р-5157, 31 од. зб., 1944-1954 рр.;
Пилипівської, ф. Р-5134, 162 од. зб., 1944-1975 рр.;
Садківської, ф. Р-5124, 47 од. зб., 1944-1959 рр.;
Садковецької, ф. Р-5162, 46 од. зб., 1944-1956 рр.;
Садівської, ф. Р-5136, 35 од. зб., 1944-1954 рр.;
Саїнської, ф. Р-5159, 244 од. зб., 1944-1975 рр.;
Серебрійської, ф. Р-5404, 199 од. зб., 1944-1975 рр.;
Серебринецької, ф. Р-5165, 170 од. зб., 1944-1975 рр.;
114
Слідянської, ф. Р-5144, 207 од. зб., 1944-1975 рр.;
Слободо-Шлишковецької, ф. Р-5138, 36 од. зб., 1944-1958 рр.;
Слободо-Яришівської, ф. Р-5153, 204 од. зб., 1944-1954, 1959-1977 рр.;
Сокільської, ф. Р-5120, 215 од. зб., 1945-1975 рр.;
Суботівської, ф. Р-5140, 174 од. зб., 1944-1975 рр.;
Сугаківської, ф. Р-5139, 172 од. зб., 1944-1975 рр.;
Тропівської, ф. Р-5177, 186 од. зб., 1944-1975 рр.;
Хоньківецької, ф. Р-5135, 188 од. зб., 1944-1975 рр.;
Чернівецької, ф. Р-5128, 220 од. зб., 1944-1975 рр.;
Шлишковецької, ф. Р-5137, 40 од. зб., 1944-1959 рр.;
Юрковецької, ф. Р-5122, 135 од. зб., 1944-1975 рр.;
Ястребнівської, ф. Р-5126, 33 од. зб., 1944-1954 рр.;
Яришівської, ф. Р-5112, 187 од. зб., 1944-1975 рр.;
Ярузької, ф. Р-5149, 167 од. зб., 1944-1975 рр.
Мурованокуриловецького району:
Мурованокуриловецької, ф. Р-2109, 360 од. зб., 1922-1937, 1944-1985 рр.;
Переоринецької, ф. Р-2177, 56 од. зб., 1925-1934, 1945-1946, 1948-1954 рр.;
Погорільської, ф. Р-2588, 51 од. зб., 1922-1930, 1944-1949, 1951, 1954-1959 рр.;
Рівненської, ф. Р-5636, 146 од. зб., 1946-1972 рр.;
Роздолівської, ф. Р-2180, 155 од. зб., 1922-1935, 1944-1946, 1949-1973 рр.
Немирівського району:
Боблівської, ф. Р-4340, 9 од. зб., 1944-1948 рр.;
Вовчоцької, ф. Р-4341, 15 од. зб., 1944-1948 рр.;
Гуньківської, ф. Р-4374, 16 од. зб., 1944-1947 рр.;
Криковецької, ф. Р-4343, 8 од. зб., 1945-1948 рр.;
Малобушинської, ф. Р-4345, 5 од. зб., 1946-1948 рр.;
Муховецької, ф. Р-4350, 10 од. зб., 1944-1948 рр.;
Потоківської, ф. Р-4158, 18 од. зб., 1944-1950 рр.;
Рогізненської, ф. Р-4344, 2 од. зб., 1944-1945 рр.;
Рубанської, ф. Р-4342, 22 од. зб., 1944-1948 рр.;
Селевинецької, ф. Р-4346, 12 од. зб., 1944-1948 рр.;
Стрільчинецької, ф. Р-4347, 9 од. зб., 1944-1948 рр.;
Чеколапівської, ф. Р-4348, 10 од. зб., 1944-1949 рр.;
Чуківської, ф. Р-5493, 186 од. зб., 1944-1970 рр.;
Шолудьківської, ф. Р-4375, 2 од. зб., 1944-1945 рр.;
Язвинківської, ф. Р-4376, 11 од. зб., 1944-1948 рр.
Плисківського району:
Адамівської, ф. Р-4336, 7 од. зб., 1944-1948 рр.;
Андрушівської, ф. Р-4265, 14 од. зб., 1945-1947 рр.;
Богданівської, ф. Р-4470, 13 од. зб., 1944-1949 рр.;
Будьонівської, ф. Р-5732, 36 од. зб., 1944, 1946-1954 рр.;
Васильківської, ф. Р-4266, 8 од. зб., 1944-1947 рр.;
Вербівської, ф. Р-4333, 71 од. зб., 1944-1948, 1950-1959 рр.;
Дзюньківської, ф. Р-4334, 3 од. зб., 1944-1947 рр.; 115
Довжоцької, ф. Р-4471, 8 од. зб., 1944-1949 рр.;
Долотецької, ф. Р-4444, 8 од. зб., 1944-1949 рр.;
Закриничанської, ф. Р-4446, 43 од. зб., 1944-1954 рр.;
Збаржівської, ф. Р-4267, 7 од. зб., 1945-1948 рр.;
Кожанської, ф. Р-3373, 36 од. зб., 1923-1930, 1944-1947 рр.;
Наказнянської, ф. Р-4335, 4 од. зб., 1946-1948 рр.;
Очеретнянської, ф. Р-4332, 9 од. зб., 1944-1948 рр.;
Плисківської, ф. Р-4264, 5 од. зб., 1944-1946 рр.;
Скалянської, ф. Р-4445, 101 од. зб., 1944-1959 рр.;
Човновицької, ф. Р-4469, 9 од. зб., 1944-1949 рр.;
Чернявської, ф. Р-4443, 11 од. зб., 1944-1949 рр.
Погребищенського району:
Білашківської, ф. Р-2171, 59 од. зб., 1923-1928, 1944-1951 рр.;
Іваньківської, ф. Р-4804, 14 од. зб., 1946-1950 рр.;
Люлинецької, ф. Р-1270, 166 од. зб., 1922-1931, 1944-1951 рр.;
Малинківської, ф. Р-4803, 321 од. зб., 1944-1976 рр.;
Павлівської, ф. Р-4801, 60 од. зб., 1944-1951 рр.;
Педосівської, ф. Р-4802, 70 од. зб., 1944-1954 рр.;
Саражинецької, ф. Р-2184, 32 од. зб., 1925-1927, 1944-1950 рр.;
Смаржинецької, ф. Р-4091, 33 од. зб., 1922, 1944-1950 рр.;
Черемошненської, ф. Р-4805, 19 од. зб., 1944-1949 рр.
Станіславчицького району:
Возновецької, ф. Р-4501, 54 од. зб., 1944-1954 рр.;
Олександрівської, ф. Р-2844, 41 од. зб., 1923-1927, 1944-1954 рр.;
Слободо-Носковецької, ф. Р-2069, 154 од. зб., 1922-1929, 1944-1954 рр.
Теплицького району:
Антонівської, ф. Р-5533, 28 од. зб., 1944-1950, 1952-1954 рр.;
Брідоцької, ф. Р-5626, 110 од. зб., 1944-1970 рр.;
Іванівської, ф. Р-5529, 37 од. зб., 1944-1954 рр.;
Кам’янецької, ф. Р-5624, 26 од. зб., 1944-1954 рр.;
Кожухівської, ф. Р-5623, 22 од. зб., 1944-1948, 1950-1953 рр.;
Комарівської, ф. Р-5530, 165 од. зб., 1944-1955, 1957-1970 рр.;
Росошанської, ф. Р-5625, 96 од. зб., 1944-1951, 1953-1970 рр.;
Соболівської, ф. Р-5531, 103 од. зб., 1944-1970 рр.
Тиврівського району:
Жахнівської, ф. Р-5661, 100 од. зб., 1944, 1956-1969 рр.;
Івонівецької, ф. Р-5662, 28 од. зб., 1944-1954 рр.;
Онитківської, ф. Р-5660, 27 од. зб., 1944-1954 рр.;
Сутисківської, ф. Р-5541, 140 од. зб., 1946-1967 рр.
Томашпілського району:
Білянської, ф. Р-4012, 1 од. зб., 1944 р.;
Вапнярської, ф. Р-4014, 2 од. зб., 1944 р.;
116
Великорусавської, ф. Р-4067, 1 од. зб., 1944 р.;
Вербівської, ф. Р-4015, 1 од. зб., 1944 р.;
Вилянської, ф. Р-799, 30 од. зб., 1922-1923, 1944 рр.;
Гнатівської, ф. Р-813, 2 од. зб., 1944 р.;
Горишківської, ф. Р-4016, 1 од. зб., 1944 р.;
Жолобівської, ф. Р-4017, 2 од. зб., 1944 р.;
Кислицької, ф. Р-4018, 5 од. зб., 1944 р.;
Комаргородської, ф. Р-3998, 2 од. зб., 1944-1946 рр.;
Крижопільської, ф. Р-4020, 2 од. зб., 1944 р.;
Липівської, ф. Р-806, 17 од. зб., 1923-1924, 1944 рр.;
Малорусавської, ф. Р-4121, 3 од. зб., 1944 р.;
Марківської, ф. Р-4022, 2 од. зб., 1944 р.;
Раківської, ф. Р-3675, 10 од. зб., 1923, 1944 рр.;
Рожнятівської, ф. Р-4048, 1 од. зб., 1944 р.;
Томашпільської, ф. Р-805, 17 од. зб., 1923-1929, 1944 рр.;
Яланецької, ф. Р-807, 20 од. зб., 1922-1924, 1944 рр.
Тростянецького району:
Летківської, ф. Р-2113, 194 од. зб., 1924-1930, 1944-1968 рр.;
Лукашівської, ф. Р-2139, 267 од. зб., 1920-1932, 1944-1959 рр.;
Северинівської, ф. Р-811, 88 од. зб., 1921-1928, 1944-1954 рр.
Тульчинського району:
Журавлівської, ф. Р-5654, 179 од. зб., 1946-1969 рр.;
Кирнасівської, ф. Р-1269, 298 од. зб., 1923-1930, 1944-1968 рр.;
Липівської, ф. Р-5555, 70 од. зб., 1944-1954 рр.;
Самгородоцької, ф. Р-5655, 22 од. зб., 1944-1953 рр.;
Тиманівської, ф. Р-5554, 221 од. зб., 1944-1967 рр.
Турбівського району:
Білянської, ф. Р-4483, 13 од. зб., 1944-1948 рр.;
Кіровської, ф. Р-4351, 23 од. зб., 1944-1948 рр.;
Козинецької, ф. Р-4436, 26 од. зб., 1944-1949 рр.;
Костянтинівської, ф. Р-4488, 12 од. зб., 1944-1949 рр.;
Косаківської, ф. Р-4648, 24 од. зб., 1944-1948 рр.;
Лісово-Лисіївської, ф. Р-4484, 11 од. зб., 1944-1949 рр.;
Новогребельської, ф. Р-4486, 11 од. зб., 1945-1948 рр.;
Новоприлуцької, ф. Р-4428, 15 од. зб., 1944-1949 рр.;
Овечацької, ф. Р-4836, 6 од. зб., 1944-1949 рр.;
Польово-Лисіївської, ф. Р-4489, 20 од. зб., 1944-1949 рр.;
Сиваковецької, ф. Р-4477, 29 од. зб., 1944-1949 рр.;
Староприлуцької, ф. Р-4485, 21 од. зб., 1944-1949 рр.;
Червонотрибунівської, ф. Р-4480, 7 од. зб., 1946-1949 рр.;
Чупринівської, ф. Р-4481, 17 од. зб., 1944-1949 рр.
Уланівського району:
Маркушівської, ф. Р-4352, 15 од. зб., 1944-1948 рр.
117
Хмільницького району:
Великомитницької, ф. Р-1280, 146 од. зб., 1922-1932, 1944-1948 рр.;
Забузької, ф. Р-3386, 79 од. зб., 1924-1929, 1944-1948 рр.;
Кожухівської, ф. Р-2108, 118 од. зб., 1923-1928, 1945-1950 рр.;
Кривошиїнської, ф. Р-2170, 68 од. зб., 1924-1931, 1945-1948 рр.;
Кумановецької, ф. Р-1286, 68 од. зб., 1925-1927, 1945-1948 рр.;
Семківської, ф. Р-4457, 26 од. зб., 1944-1949 рр.;
Слобідської, ф. Р-2172, 80 од. зб., 1926-1929, 1945-1949 рр.;
Тесівської, ф. Р-2182, 42 од. зб., 1925-1929, 1944-1949 рр.
Чернівецького району:
Борівської, ф. Р-5118, 54 од. зб., 1945-1954 рр.;
Букатинської, ф. Р-5114, 72 од. зб., 1945-1959 рр.;
Гамулівської, ф. Р-5117, 33 од. зб., 1947-1954 рр.;
Гоцулівської, ф. Р-5167, 90 од. зб., 1944-1954 рр.;
Лужоцької, ф. Р-5420, 20 од. зб., 1950-1954 рр.;
Новомикільської, ф. Р-5180, 51 од. зб., 1944-1954 рр.;
Пелинівської, ф. Р-5142, 65 од. зб., 1944-1954 рр.;
Хрінівської, ф. Р-5113, 43 од. зб., 1945-1954 рр.;
Шендерівської, ф. Р-5152, 96 од. зб., 1944-1959 рр.
Чечельницького району:
Білокамінської, ф. Р-4408, 13 од. зб., 1938-1939, 1944-1946 рр.;
Вербської, ф. Р-4437, 13 од. зб., 1944-1946 рр.;
Куренівської, ф. Р-4409, 13 од. зб., 1944-1947 рр.;
Липецької, ф. Р-4410, 9 од. зб., 1944-1949 рр.;
Тартацької, ф. Р-4411, 18 од. зб., 1944-1949 рр.;
Червоногребельської, ф. Р-4412, 10 од. зб., 1944-1949 рр.
Шаргородського району:
Гибалівської, ф. Р-4452, 8 од. зб., 1945-1950 рр.;
Жданівської, ф. Р-4453, 20 од. зб., 1944-1948 рр.;
Лозовської, ф. Р-5620, 190 од. зб., 1944-1968 рр.;
Пацьорівської, ф. Р-4454, 5 од. зб., 1946-1948 рр.;
Пеньківської, ф. Р-4674, 13 од. зб., 1944-1948 рр.;
Теклівської, ф. Р-4455, 61 од. зб., 1944-1954 рр.;
Федорівської, ф. Р-4456, 6 од. зб., 1946-1948 рр.;
Юридико-Щаргородської, ф. Р-5395, 25 од. зб., 1944-1949 рр.
Шпиківського району:
Замлинянської, ф. Р-5553, 58 од. зб., 1944-1954 рр.;
Рахнянської, ф. Р-4606, 27 од. зб., 1944-1949 рр.;
Садко-Острівської, ф. Р-4607, 87 од. зб., 1944-1954 рр.
Ямпільського району:
Великокісницької, ф. Р-1233, 280 од. зб., 1922-1930, 1944-1970 рр.;
Дзигівської, ф. Р-1224, 254 од. зб., 1924-1930, 1944-1970 рр.;
118
Качківської, ф. Р-1223, 195 од. зб., 1923-1930, 1944, 1946-1970 рр.;
Клембівської, ф. Р-1226, 284 од. зб., 1921-1931, 1944-1970 рр.;
Цекинівської, ф. Р-1216, 313 од. зб., 1920-1929, 1944-1970 рр.
Яришівського району:
Бернашівської, ф. Р-5163, 35 од. зб., 1944-1954 рр.;
Ломозівської, ф. Р-5407, 62 од. зб., 1944-1954 рр.;
Нишівецької, ф. Р-5637, 35 од. зб., 1944-1954 рр.
ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ МІСЬКИХ
РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
12 фондів, 15151 од. зб., 1920-1993 рр. Описи.
Створені відповідно до Конституції УСРР від 10 березня 1919 р. і постанови ВУЦВК від 20 квітня 1921 р. як міські ради робітничих, селянських і чер-воноармійських депутатів. З 30 січня 1937 р. на підставі статті Конституції УРСР перейменовані у виконавчі комітети міських рад депутатів трудя-щих. Після прийняття Конституції 1977 р. – виконкоми міських рад народ-них депутатів. За Конституцією України 1996 р. – виконавчі комітети місь-ких рад. У фондах відклалися документи ревкомів за 1920 р.
Постанови, розпорядження, обіжники, накази, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Вінницького окружного виконавчого комітету, ЦК компартії України, Ради Міністрів України, Президії Верховної Ради УРСР, Вінни-цького облвиконкому, районних виконавчих комітетів; протоколи засідань загальних зборів робітників і службовців підприємств, установ та організа-цій з виборів до міськрад; протоколи засідань і сесій постійно діючих комі-сій міськрад про проведення виборів до міських рад, виділення комуналь-них квартир, земельних ділянок під індивідуальне будівництво.
Плани робіт виконкомів міськрад, плани відбудови та розвитку на-родного господарства, народної освіти, охорони здоров’я, культури; ком-плексні плани з благоустрою міст, п’ятирічні плани по підприємствах міст; бюджети і кошториси видатків; річні бухгалтерські звіти, звіти постійно діючих комісій, засідань місцевкомів; статистичні звіти про підготовку та проведення виборів до міських рад.
Акти про збитки, завдані народному господарству міст німецько-фашистськими загарбниками, акти оцінки майна та плодово-ягідних наса-джень жителів міст; відомості про хід відбудови житлово-комунального господарства міст, відкриття учбових, медичних та культурних закладів; інформації про нагородження орденами та медалями учасників війни, пе-редовиків виробництва, багатодітних матерів; листування з Радою Мініст-рів УРСР з питань відновлення народного господарства області, з організа-
119
ціями та установами міст про відбудову промислових підприємств міст області, відновлення роботи шкіл, медичних та дитячих закладів; листу-вання з районними, міськими та сільськими організаціями та установами з господарських питань.
Барської, ф. Р-5609, 586 од. зб., 1944-1992 рр.;
Бершадської, ф. Р-5502, 303 од. зб., 1967-1986 рр.;
Вінницької, ф. Р-151, 9079 од. зб., 1920-1938, 1944-1992 рр.;
Гайсинської, ф. Р-5524, 453 од. зб., 1944-1987 рр.;
Жмеринської, ф. Р-5070, 817 од. зб.. 1944-1988 рр.;
Козятинської, ф. Р-5582, 715 од. зб., 1944-1986 рр.;
Могилів-Подільської, ф. Р-5053, 1651 од. зб., 1944-1993 рр.;
Немирівської, ф. Р-3967, 3 од. зб., 1921 р.;
Немирівської, ф. Р-5496, 467 од. зб., 1944-1988рр.;
Ольгопільської, ф. Р-4312, 1 од. зб., 1920-1921 рр.;
Сальницької, ф. Р-4188, 64 од. зб., 1920-1923 рр.;
Тульчинської, ф. Р-5551, 882 од. зб., 1945-1985 рр.;
Хмільницької, ф. Р-3549, 597 од. зб., 1928-1931, 1944-1983 рр.
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Ф. Р-2700, 10042 од. зб., 1931-1941, 1943-1998 рр.
Описи, каталог.
27 лютого 1932 р. на підставі постанови ІV сесії Всеукраїнського ЦВК ХІІ скликання (9 лютого 1932 р.) була створена Вінницька область. Для проведення всієї організаційної роботи, пов’язаної із запровадженням обласної системи, був організований Вінницький обласний виконавчий (організаційний) комітет, який підпорядковувався Президії ВУЦВК і РНК УСРР. Згідно з Конституцією УРСР, прийнятою 30 січня 1937 р. була обрана Вінницька обласна рада депутатів трудящих, яка утворила виконавчий комітет. За конституцією Української РСР 1977 р. – Вінни-цька обласна рада народних депутатів. Виконавчий комітет ради лікві-довано у 1992 р. Відновив діяльність в 1994 р. Остаточно ліквідований в серпні 1995 р. Функції перейшли до обласної державної адміністра-ції. За Конституцією України 1996 р. – Вінницька обласна рада. Здійс-нює функції органу місцевого самоврядування.
Постанови, рішення, розпорядження РНК, ЦК ВЛКСМ, ЦК КП України, Президії Верховної Ради УРСР, Ради Міністрів УРСР, Українсь-кої Республіканської ради профспілок, Вінницького облвиконкому; Укази Президії Верховної Ради СРСР про нагородження громадян області уря-довими нагородами; протоколи засідань організаційного комітету Президії
120
Верховної Ради УРСР; протоколи та стенограми сесій обласної ради депу-татів трудящих; протоколи засідань Вінницького облвиконкому, районних рад депутатів трудящих, постійних комісій.
Плани розвитку народного господарства; річні плани роботи облви-конкому; зведені статистичні звіти та звіти обласної, міських та районних рад народних депутатів про організаційну роботу міськрад; зведення про стан тваринництва та птахівництва, про стан посівів, урожайність та заготі-влю сільськогосподарських культур.
Акти про завдання збитків німецько-фашистськими окупантами на території Вінницької області; акти обстеження підприємств організацій, шкіл, лікувальних закладів, дитячих установ; відомості про хід колективі-зації по районах, забезпечення землею одноосібників та розкуркулення; статистичні відомості про кількість і національний склад населення; листу-вання з Радою Міністрів СРСР, УРСР, Міністерствами м’ясної та молочної промисловості, сільського господарства УРСР, облвідділом сільського гос-подарства, райвиконкомами з питань розвитку сільського господарства, підвищення продуктивності тваринництва, заготівлі сільськогосподарських продуктів; листування з республіканськими, обласними та районними бу-дівельними організаціями з питань промислового, сільського та шляхового будівництва.
ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ РАЙОННИХ РАД
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ М. ВІННИЦІ
3 фонди, 5334 од. зб., 1945-1994 рр. Описи.
Створені як територіальні органи державної влади, на підставі ст. 54 Консти-туції УРСР після звільнення м. Вінниці від німецько-фашистських загарбни-ків у 1944 р. Ліквідовані в серпні 1948 р., на підставі наказу Президії Верхов-ної Ради УРСР та рішення виконкому облради депутатів трудящих № 1884 від 16 серпня 1948 р. Діяльність виконавчих комітетів було поновлено Ука-зом Президії Верховної Ради УРСР від 20 березня 1972 р. “Про створення ра-йонів у м. Вінниці Вінницької області” та постанови Ради Міністрів УРСР № 155 від 31 березня 1972 р. “Про структуру і штати райвиконкомів м. Вінниці”. З прийняттям Конституції УРСР 1977 р. – перейменовані у виконавчі комітети районних рад народних депутатів. Підпорядковувались виконкому Вінницької міської ради народних депутатів.
Постанови, рішення, розпорядження обласного, міського, районного комітетів Компартії України, обласного та міського виконкомів; протоколи засідань звітно-виборчих та профспілкових зборів, засідань виконкому, ад-міністративних комісій, комісій з питань релігій, у справах неповнолітніх; протоколи сесій, засідань дільничних та окружних виборчих комісій.
121
Звіти депутатів перед виборцями, фінансові та статистичні звіти, кошториси витрат та облікові рахунки.
Акти перевірки роботи підприємств та організацій району; відо-мості про нагородження громадян державними нагородами; листуван-ня з Міністерствами УРСР, міським, районним комітетами Компартії України, міськвиконкомами, підприємствами та організаціями міста з господарських, політико-освітніх та культурних питань.
Замостянський (Свердловський), ф. Р-4891, 1296 од. зб., 1945-1948, 1972-1994 рр.;
Ленінський, ф. Р-4888, 2346 од. зб., 1945-1948, 1972-1992 рр.;
Староміський (Кіровський), ф. Р-4887, 1692 од. зб., 1945-1948, 1972-1991 рр.
ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ СЕЛИЩНИХ
РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
24 фонди, 7614 од. зб., 1922-1990 рр. Описи.
Створені відповідно до постанови РНК УРСР від 8 лютого 1919 р. Піс-ля проведення виборів 1939 р., відповідно до Конституції УРСР 1937 р. – виконавчі комітети селищних рад депутатів трудящих. За Конститу-цією УРСР 1977 р. перейменовані у селищні ради народних депутатів. Виконували функції місцевих органів радянської влади.
Постанови ЦВК УРСР, губернських, окружних, обласних, район-них рад і виконкомів, райкому КП України; розпорядження, накази, ін-струкції відділів райвиконкомів; протоколи засідань пленумів і сесій се-лищних рад, загальних зборів громадян селищ; протоколи засідань КНС, товариств взаємодопомоги; окружних, дільничних виборчих комісій.
Перспективні плани робіт виконкомів селищних рад народних де-путатів; річні, квартальні, місячні плани робіт селищних рад; плани по-стійних комісій; звіти про стан і розвиток народної освіти, охорони здо-ров’я, соціального забезпечення, будівництва, благоустрій району; річні, місячні фінансові звіти; звітні відомості про прибутки та видатки бюдже-ту селищних рад; статистичні звіти про витрати фонду заробітної плати працівникам селищних рад.
Акти ревізій бюджету селищних рад, обстеження шкіл; акти про ви-ділення присадибних ділянок для індивідуальних забудовників селищ; ві-домості про стан тваринництва, хід весняних посівних кампаній, урожай-ність; звіти про відбудову народного господарства після війни, про робо-ту товариських судів, груп народного контролю, про відкриття медичних та освітніх установ; інформації про виконання рішень райвиконкому, про до-
122
тримання законодавства про релігійні культи; заяви і скарги громадян; списки землевласників; листування з райвиконкомами та їх відділами про репатрійованих та біженців (1923 р.); листування з питань народної освіти, сільськогосподарського податку, благоустрою селищ, з фінансових питань, з питань культурно-просвітницької роботи.
Бершадської, ф. Р-5509, 106 од. зб., 1947-1966 рр.;
Брацлавської, ф. Р-5495, 249 од. зб., 1944-1970 рр.;
Вапнярської, ф. Р-4013, 239 од. зб., 1944-1975 рр.;
Вороновицької, ф. Р-5279, 219 од. зб., 1944-1972 рр.;
Гніванської, ф. Р-5542, 163 од. зб., 1944-1967 рр.;
Іллінецької, ф. Р-6060, 288 од. зб., 1944-1984 рр.;
Калинівської, ф. Р-2090, 568 од. зб., 1922-1941, 1944-1987 рр.;
Копайгородської, ф. Р-5850, 211 од. зб., 1944-1972 рр.;
Крижопільської, ф. Р-5401, 332 од. зб., 1944-1988 рр.;
Ладжинської, ф. Р-3101, 227 од. зб., 1928-1930, 1944-1974 рр.;
Липовецької, ф. Р-5882, 325 од. зб., 1944-1987 рр.;
Літинської, ф. Р-2156, 377 од. зб., 1926-1929, 1944-1973 рр.;
Мурованокуриловецької, ф. Р-2109, 360 од. зб., 1922-1937, 1944-1985 рр.;
Погребищенської, ф. Р-5710, 380 од. зб., 1944-1977 рр.;
Ситковецької, ф. Р-5494, 213 од. зб., 1944-1970 рр.;
Теплицької, ф. Р-5528, 372 од. зб., 1944-1946, 1948-1984 рр.;
Томашпільської, ф. Р-5560, 212 од. зб., 1945-1973 рр.;
Тростянецької, ф. Р-2162, 332 од. зб., 1925-1929, 1944-1947, 1949-1974 рр.;
Турбівської, ф. Р-4476, 222 од. зб., 1944-1970 рр.;
Чечельницької, ф. Р-4413, 384 од. зб., 1944-1985 рр.;
Шаргородської, ф. Р-5394, 578 од. зб., 1944-1989 рр.;
Шпиківської, ф. Р-5552, 241 од. зб., 1944-1967 рр.;
Ямпільської, ф. Р-5477, 549 од. зб., 1944-1990 рр.
КОМІСІЯ ТА КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН (КНС)
46 фондів, 3683 од. зб., 1920-1933 рр. Описи.
Сільські та волосні комітети незаможних селян створені згідно із Постановою Робітничо-селянського уряду України від 9 травня 1920 р. з метою захисту інтересів бідняків і середняків села. За Положенням ВУЦВК від 25 травня 1921 р. створено підвідділ по роботі комнезамів при відділі управління Подільського губвиконкому. Постановою від 18 січня 1922 р. створена Подільська губернська комісія незаможних селян при губернському підвідділі комнезамів. Декретом ВУЦВК від 11 липня 1923 р. підвідділ комнезамів був ліквідований, а його функції перейшли безпосередньо до губернської комісії незаможних селян, яка існувала при президії губвиконкому. Згідно з цим же Положенням були створені районні та окружні комісії незаможних селян. У зв’язку з 123
ліквідацією волостей і повітів (1923 р.), волосні комітети та повітові комісії незаможних селян були ліквідовані. За постановою ВУЦВК і РНК УРСР від 16 листопада 1925 р., комісії незаможних селян були реорганізовані в добровільні громадські організації захисту інтересів селянської бідноти – комітети незаможних селян. У зв’язку з адміністративно-територіальною реформою припинили свою діяльність: губернський у 1925 р., окружні – у 1930 р. Після завершення колективізації сільського господарства і ліквідації заможного селянства, у 1933 р. районні та сільські комітети були ліквідовані.
Обіжники, директивні вказівки ВУЦВК, Центральної комісії, губернського підвідділу комітетів незаможних селян, повітвиконкомів; протоколи засідань Центральної комісії КНС, губвиконкому, з’їздів губернських комісій незаможних селян інших губерній України; протоколи засідань губернського бюро із землевлаштування державних фондів, волосних з’їздів КНС.
Доповіді, звіти, зведення про діяльність повітових, волосних, сільських комітетів незаможних селян.
Акти обстеження окружних і районних КНС; відомості про колективні господарства по округах губернії (1924 р.); документи про організацію волосних комісій допомоги демобілізованим червоноармійцям, чистку, перереєстрацію та заяви про вступ в члени КНС; анкети делегатів Брацлавського повітового з’їзду КНС; анкети, списки членів комнезамів; листування про проведення політичної, організаційної роботи сількомнезамів, про кредитування, придбання сільськогосподарських машин, лісонасадження, культурно-освітню роботу, державне страхування, допомогу дітям-сиротам та інвалідам-червоноармійцям, стан шефської роботи на селі, надання медичної та санітарної допомоги членам КНС, надання матеріальної допомоги студентам і учням членам КНС.
Подільська губернська комісія, ф. Р-1901, 79 од. зб., 1922-1925 рр.
Комітети
повітові:
Брацлавський, ф. Р-928, 73 од. зб., 1921-1923 рр.;
Гайсинський, ф. Р-2031, 20 од. зб., 1921-1923 рр.;
Липовецький, ф. Р-2611, 19 од. зб., 1921-1922 рр.;
Літинський, ф. Р-2030, 6 од. зб., 1922-1923 рр.;
Ольгопільський, ф. Р-4311, 12 од. зб., 1920-1921 рр.;
окружні:
Вінницький, ф. Р-951, 324 од. зб., 1922-1930 рр.;
Гайсинський, ф. Р-2032, 4 од. зб., 1925 рр.;
Могилів-Подільський, ф. Р-401, 21 од. зб., 1927-1930 рр.;
Тульчинський, ф. Р-584, 212 од. зб., 1922-1930 рр.;
124
районні:
Брацлавський, ф. Р-1908, 56 од. зб., 1923-1929 рр.;
Вахнівський, ф. Р-350, 137 од. зб., 1922-1929 рр.;
Великокісницький, ф. Р-1241, 23 од. зб., 1923-1925 рр.;
Вінницький, ф. Р-1904, 99 од. зб., 1923-1929 рр.;
Гайсинський, ф. Р-784, 24 од. зб., 1923-1932 рр.;
Гранівський, ф. Р-788, 6 од. зб., 1924-1930 рр.;
Дзюньківський, ф. Р-3642, 2 од. зб., 1923-1924 рр.;
Зятковецький, ф. Р-5036, 3 од. зб., 1924 р.;
Калинівський, ф. Р-2034, 35 од. зб., 1922-1930 рр.;
Ладижинський, ф. Р-787, 17 од. зб., 1922-1925 рр.;
Липовецький, ф. Р-404, 88 од. зб., 1923-1931 рр.;
Малокутищанський, ф. Р-3512, 4 од. зб., 1923 р.;
Махнівський, ф. Р-1910, 118 од. зб., 1925-1932 рр.;
Межирівський, ф. Р-1932, 97 од. зб., 1923-1927 рр.;
Мурованокуриловецький, ф. Р-2657, 32 од. зб., 1925-1930 рр.;
М’ястківський, ф. Р-2033, 8 од. зб., 1922-1923 рр.;
Немирівський, ф. Р-1906, 48 од. зб., 1927-1929 рр.;
Обіднянський, ф. Р-1950, 2 од. зб., 1925 р.;
Ободівський, ф. Р-2026, 29 од. зб., 1927-1928 рр.;
Пиківський, ф. Р-906, 111 од. зб., 1922-1929 рр.;
Плисківський, ф. Р-1907, 108 од. зб., 1923-1930 рр.;
Погребищенський, ф. Р-2017, 3 од. зб., 1923-1924 рр.;
Станіславчицький, ф. Р-971, 250 од. зб., 1921-1931 рр.;
Староприлуцький, ф. Р-360, 102 од. зб., 1922-1929 рр.;
Терешпільський, ф. Р-4400, 26 од. зб., 1923-1925 рр.;
Томашпільський, ф. Р-2037, 15 од. зб., 1922-1924 рр.;
Тростянецький, ф. Р-2035, 25 од. зб., 1923-1925 рр.;
Тульчинський, ф. Р-232, 143 од. зб., 1923-1933 рр.;
Турбівський, ф. Р-363, 37 од. зб., 1929-1930 рр.;
Хмільницький, ф. Р-2052, 185 од. зб., 1922-1930 рр.;
Шпиківський, ф. Р-2036, 119 од. зб., 1924-1929 рр.;
Юзвинський, ф. Р-1949, 32 од. зб., 1923-1925 рр.;
Ямпільський, ф. Р-2013, 48 од. зб., 1923-1930 рр.;
Яришівський, ф. Р-2440, 16 од. зб., 1923-1930 рр.;
Волосні комітети незаможних селян Поділля (О.А.Ф.), ф. Р-4075, 270 од. зб., 1920-1923 рр. (Бабчинецький, Білопільський, Браїлівський, Гавришівський, Гніванський, Дзюньківський, Животівський, Журавлівський, Загнітківський, Іваньківський, Іллінецький, Кіблицький, Клебанський, Кожухівський, Липо-вецький, Люлинецький, Махнівський, Межирівський, Мурованокурилове-цький, М’ястківський, Немирівський, Нижньокропивнянський, Обіднянсь-кий, Ободівський, Острожецький, Піщанський, Пиківський, Пузирецький, Сосонський, Староприлуцький, Терешпільський, Томашпільський, Холодів-ський, Хоньківецький, Юзвинський, Юрковецький);
125
Сільські комітети незаможних селян Поділля (О.А.Ф.), ф. Р-2041, 595 од. зб., 1920-1933 рр. (Антонівський, Антонопільський, Багринівський, Білоусівський, Білянський, Березнянський, Березівський, Василівський, Великокісницький, Великостратіївський, Війтівецький, Вуйківський, Гавришівський, Гальжбіївський, Ганнопільський, Гонорівський, Гордіївський, Губницький, Дібровенецький, Ілляшівський, Калінінський, Кам’янський, Кацмазівський, Кинашівський, Кле-банський, Клітищанський, Кобилівський, Копіївський, Корделівський, Косаківський, Крищинецький, Кумановецький, Куравський, Лемешівський, Лозо-ватський, Мазурівський, Малокутищанський, Межирівський, Михайлівський, Мовчанський, Новогребельський, Носовецький, Олександрівський, Орловський, Паріївський, Пісочинський, Переорський, Писарівський, Погорільський, Попівський, Порубинецький, П’ятничанський, Ріжок-Микулинецький, Северинівський, Скибинецький, Скитський,Слободо-Дашкoвецький, Соболівський, Соломирський, Снітківський, Спичинецький, Стадницький, Старо-прилуцький, Степашківський, Струтинецький, Тарасівський, Тростянецький, Тро-стянчицький, Тяжилівський, Феліксівський, Флеминдський, Харпацький, Холодівський, Четвертинівський, Ширмівський, Широкогребельський, Шуро-Метлинецький, Юрівський, Янкулівський, Янівецький, Ярмолинецький).
ПІЩАНСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ КОМІТЕТ БІДНОТИ
Ф. Р-4310, 1 од. зб., 1919 р. Опис.
Створений 6 квітня 1919 р. згідно з Декретом Тимчасового робітничо-селянського уряду України від 14 січня 1919 “Про організацію влади на місцях”. Вибирався сільським сходом у кількості трьох чоловік. Займався організацією колективного обробітку землі та об’єднанням селян в сільськогос-подарські комуни, наглядом за своєчасною оранкою та засівом полів та збором урожаю, охороною революційного порядку, мобілізацією до Червоної Армії, стягненням податків, наданням допомоги місцевим про-довольчим органам у здійсненні реквізиції хліба вселян. Ліквідований після звільнення Поділля від більшовиків армією УНР в серпні 1919 р.
Статут, тимчасове положення, інструкція про сільські комітети бід-ноти; накази, розпорядження військового комісара Ольгопільського повіту, голів повітового та волосного ревкомів. Резолюції Ольгопільського повітового з’їзду рад про роботу повітового земельного відділу та стан борошномельної справи. Заяви селян про наділення їх землею.
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ
З ЛІКВІДАЦІЇ ГУБЕРНСЬКИХ УСТАНОВ
Ф. Р-3889, 40 од. зб., 1925-1926 рр. Опис.
126
Створена згідно з постановою ВУЦВК і РНК УСРР “Про організацію і по-рядок діяльності губернських ліквідаційних комісій” від 10 червня 1925 р. Займалася ліквідацією губернських установ відповідно до реформи три-ступеневої системи управління в Україні. Працювала під безпосереднім ке-рівництвом губвиконкому і керувалась загальними постановами та ін-струкціями Центральної комісії з проведення реформи.
Постанови, інструкції Центральної комісії по проведенню реформи системи управління про ліквідацію губустанов; протоколи засідань Центра-льної, губернської комісій, губвиконкому.
Плани, звіти про роботу комісії по ліквідації губернських установ.
Акти, відомості про ліквідацію губустанов, розподіл майна між уста-новами та округами.
ГАЙСИНСЬКА ОКРУЖНА ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ
ГАЙСИНСЬКОГО ОКРУЖНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ (ОКРЛІКВІДКОМ)
Ф. Р-3502, 16 од. зб., 1924-1925 рр. Опис.
Ліквідаційна комісія з ліквідації Гайсинської округи створена 6 червня 1925 р. згідно з інструкцією Центральної адміністративно-територіальної комісії, затвердженої Президією ВУЦВК на підставі постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 3 червня 1925 р.
У фонді відклалися документи окружної технічної ліквідаційної підкомісії за 1924 рік.
Інструкція губвиконкому про ліквідацію Гайсинської округи; про-токоли об’єднаного пленуму окрвиконкому, ліквідаційної комісії, техніч-ної ліквідаційної підкомісії.
План ліквідації Гайсинського округу.
Акти ліквідації округи, прийому-передачі справ і майна районів, установ і організацій; списки службовців.
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Ф. Р-6147, 327 од. зб., 1992-1998 рр. Описи.
Відповідно до Закону України від 14. 05.1992 р. «Про представника Пре-зидента України», постанови ВР України від 05.03.1992 р. «Про по-рядок введення в дію Закону «Про представника Президента України»»,
127
указу Президента України від 14.04.1992 р. № 252 «Про Положення про місцеву державну адміністрацію» та згідно з розпорядженням предста-вника Президента України у Вінницькій області від 19.05.1992 р. № 34 на базі виконавчого комітету Вінницької обласної ради утворена Він-ницька обласна державна адміністрація.
Обласна державна адміністрація діє відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», є органом державної виконавчої влади і підпорядковується Президенту України, Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України.
Укази Президента України про присвоєння працівникам підпри-ємств, установ та організацій різних галузей народного господарства, освіти, культури, охорони здоров’я та ін. почесних звань України.
Розпорядження Представника Президента України у Вінницькій області.
Протоколи засідань колегії при представникові Президента Укра-їни. Протоколи засідань конкурсної комісії облдержадміністрації.
Обласні програми соціально-економічного розвитку області, роз-витку галузей народного господарства, комунального господарства, медичного обслуговування населення, освіти та культури.
Документи загальнодержавних нарад – семінарів з питань роботи агропромислового комплексу, буряко-цукрового виробництва.
Довідки та таблиці показників про підсумки роботи народного господарства області. Доповідна записка робочої групи КМУ щодо виконання рішення протоколу № 29 засідання Президії КМУ від 13.12.1995 р. «Про результати роботи урядової комісії з вивчення стану справ в економіці та соціальній сфері Вінницької області». Інформації з питань приватизації майна державних підприємств та об’єктів у Він-ницькій області; з питань розвитку агропромислового комплексу; про заходи реалізації Державної програми боротьби зі злочинністю. Доку-менти з питань змін меж між районами області, здійснення земельної реформи. Довідки про результати перевірок діяльності виконавчих ор-ганів міських рад із здійснення ними делегованих повноважень держа-вної виконавчої влади. Довідки про стан виконавської дисципліни та дотримання чинного законодавства в районних державних адміністра-ціях.
Кошториси видатків та штатні розписи.
Письмові звернення громадян та документи про результати їх розгляду.
Листування з АП Президента України з питань нагородження ор-денами і медалями трудящих області; з міністерствами, управліннями стосовно соціально-економічного розвитку та аналізу тенденцій розви-тку галузей економіки області., про стан реалізації антимонопольної 128
політики у галузях промисловості, будівництва, зовнішньоекономічних зв’язків, про роботу закладів охорони здоров’я, освіти, культури.
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ОБОРОНИ
І МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ВІННИЦЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Ф. Р-6158, 5 од. зб., 1995 – 2010 рр. Опис.
Розпорядження голови Вінницької облдержадміністрації про утворення управління від 16.11.1995 р. Накази начальника управління з основної діяльності.
Документи про ліквідацію управління.
Штатні розписи управління.
Ф. Р-1683, 1129 од. зб., 1941-1945 рр. Описи, каталог.
Створена на підставі постанови РНК СРСР від 16 березня 1943 р. Роз-почала свою роботу в квітні 1944 р. Керувала діяльністю районних і міських комісій, складала зведені відомості про злодіяння німецько-фашистських загарбників і їх спільників та заподіяні ними збитки на-родному господарству області і громадянам.
Постанови РНК СРСР, об’єднаного засідання обкому КП Украї-ни та облвиконкому; розпорядження обласної комісії; інструкції Над-звичайної державної комісії про порядок визначення збитків; протоко-ли засідань обласної, районних комісій.
Акти, доповідні записки про збитки і злодіяння, заподіяні окупантами колгоспам, підприємствам, установам, громадським організаціям, громадя-нам; акти і протоколи опитування свідків про масове знищення окупантами радянських громадян на території області; зведені відомості про збитки, заподіяні гітлерівськими окупантами окремим галузям народного госпо-
129
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОМІСІЯ СПРИЯННЯ РОБОТІ
НАДЗВИЧАЙНОЇ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ ІЗ ВСТАНОВЛЕН-
НЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ НІМЕЦЬКО-
ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ ТА ЇХ СПІЛЬНИКІВ І ЗА-
ПОДІЯНИХ НИМИ ЗБИТКІВ ГРОМАДЯНАМ, КОЛГОСПАМ,
ГРОМАДСЬКИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ, ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИ-
ЄМСТВАМ ТА УСТАНОВАМ СРСР
дарства, народному господарству районів, міст області в цілому; допові-дні записки, довідки про роботу обласної, районних та міських комісій.
ВИБОРЧІ КОМІСІЇ З ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (О.А.Ф.)
Ф. Р-2260,560 од. зб., 1945-1991 рр. Описи.
Протоколи засідань окружних та дільничних виборчих комісій про результати голосувань в округах та дільницях по виборах до Вер-ховної Ради СРСР. Протоколи зустрічей кандидатів у депутати ВР СРСР з виборцями.
Матеріали окружних виборчих комісій про результати голосу-вань в округах по виборах до Ради Національностей та Ради Союзу Верховної Ради СРСР.
Біографії кандидатів у депутати ВР СРСР.
ВИБОРЧІ КОМІСІЇ З ВИБОРІВ У МІСЦЕВІ РАДИ ДЕПУ-ТАТІВ ТРУДЯЩИХ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (О.А.Ф.)
Ф. Р-4269, 921 од. зб., 1947-1990 рр. Описи.
Протоколи засідань дільничних виборчих комісій про результати виборів до обласної, районних, міських, селищних і сільських рад. Протоколи засідань виконкомів сільських рад про затвердження вибо-рчих округів з виборів до сільських рад депутатів трудящих. Матеріали загальних зборів організацій, установ і підприємств з питань висування кандидатів у депутати місцевих рад. Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати місцевих рад.
Відомості про кандидатів в депутати обласної, районних, місь-ких, селищних і сільських рад. Списки членів виборчих комісій.
ВИБОРЧІ КОМІСІЇ
7 фондів, 1715 од. зб., 1997-1999, 2002, 2004-2007 рр. Описи.
Окружні виборчі комісії з виборів народних депутатів України від Він-ницької області (О.А.Ф.), ф. Р-6088, 202 од. зб., 1997-1998 рр.;
Окружні виборчі комісії з виборів Президента України (О.А.Ф.), ф. Р-6112, 292 од. зб., 1999, 2004 – 2005 рр.;
130
Окружні виборчі комісії з виборів народних депутатів України 2002 р. від Вінницької області (О.А.Ф.), ф. Р-6131, 197 од. зб., 2002 р.;
Міські (міст обласного значення), районні в м. Вінниці територіальні вибо-рчі комісії з виборів депутатів міських та районних рад, міських голів у Вінницькій області та агітаційні матеріали виборчої кампанії 2006 р. (О.А.Ф.), ф, Р-6148, 436 од. зб., 2006 р.;
Окружні територіальні виборчі комісії з виборів народних депутатів Украї-ни 2006 р. та агітаційні матеріали виборчої кампанії у Вінницькій обла-сті (О.А.Ф.), ф. Р- 6149, 252 од. зб., 2006 р.;
Обласна територіальна виборча комісія з виборів депутатів Вінницької об-ласної ради 2006 р. та агітаційні матеріали виборчої кампанії, ф. Р-6150, 182 од. зб., 2006 р.;
Окружні територіальні виборчі комісії з позачергових виборів народ-них депутатів України 30 вересня 2007 р. у Вінницькій області (О.А.Ф.), ф. Р-6155, 84 од. зб., 2007 р.
ВІДДІЛ У СПРАВАХ РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ВЛАСНОСТІ І ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ВІННИЦЬКОЇ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Ф. Р-6067, 12 од. зб., 1992-1996 рр. Описи.
2. ОРГАНИ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ ІНСПЕКЦІЇ,
ДЕРЖАВНОГО ТА ПАРТІЙНОГО КОНТРОЛЮ
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА ІНСПЕКТУРА
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ ІНСПЕКЦІЇ
Ф. Р-991, 717 од. зб., 1919-1925 рр. Описи.
За постановою Народного комісаріату державного контролю України від 15 березня 1919 р. було створено Подільське губернське відділення На-родного комісаріату державного контролю, яке здійснювало контроль за ді-яльність радянських установ на території губернії. Згідно з наказом На-родного комісаріату РСІ від 25 лютого 1920 р. губернське відділення реор-ганізоване в губернський відділ РСІ, за постановою ВУЦВК від 26 травня 1920 р. відділ був реорганізований у відділ державного контролю при гу-бернському виконкомі. На підставі положення, затвердженого ВУЦВК 26 липня 1922 р., відділ державного контролю перейменований у відділ робіт-ничо-селянського державного контролю. У відповідності з положенням, за-твердженим ВУЦВК 7 березня 1923 р., його реорганізовано у відділ ро-бітничо-селянської інспекції, а за постановою 3 сесії ВУЦВК 8 скликання 131
від 12 жовтня 1924 р. – в Інспектуру робітничо-селянської інспекції Подільського губернського виконкому. Ліквідована 15 липня 1925 р.
Декрети, постанови ВУЦВК, РНК України, обіжники Народного Комісаріату робітничо-селянської інспекції СРСР, Подільського губе-рнського відділу юстиції, губфінвідділу; накази Народного Комісаріату РСІ; протоколи засідань президії губекономнаради, губернського від-ділу РСІ; інструкції про порядок виборів осередків сприяння РСІ та про участь у їх роботі робітників та селян; плани роботи та звіти губе-рнських установ і повітових відділів РСІ; кошториси губернських і по-вітових установ; акти, доповіді, висновки ревізій та обстежень установ і підприємств.
ПОВІТОВІ ВІДДІЛИ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ ІНСПЕКЦІЇ
5 фондів, 93 од. зб., 1920-1922 рр. Описи.
Створені на підставі наказу Народного комісаріату РСІ України від 25 лютого 1920 р. Контролювали діяльність радянських установ на території повітів. Ліквідовані відповідно до постанови ВУЦВК від 8 березня 1922 р.
Декрети, постанови РНК СРСР, Народного комісаріату робітни-чо-селянської інспекції, накази губернських відділів РСІ та праці; про-токоли засідань повітових відділів РСІ, економічних нарад, загальних зборів вчителів Липовецької волості та робітників цукрових заводів; доповіді про діяльність повітових продовольчих інспекцій; акти ревізій повітових та волосних установ; листування з губвиконкомом, повіто-вими установами про поліпшення матеріального добробуту населення, про вилучення лишків землі у заможних селян, виконання продрозкла-дки.
Гайсинський, ф. Р-2116, 6 од. зб., 1920-1922 рр.;
Жмеринський, ф. Р-3017, 22 од. зб., 1920-1922 рр.;
Липовецький, ф. Р-392, 24 од. зб., 1920-1921 рр.;
Літинський, ф. Р-2060, 30 , од. зб., 1920-1922 рр.;
Ольгопільський, ф. Р-5037, 11 од. зб., 1920-1921 рр.
ОКРУЖНІ ВІДДІЛИ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ ІНСПЕКЦІЇ
3 фонди, 978 од. зб., 1923-1930 рр. Описи.
132
Створені відповідно до положення, затвердженого ВУЦВК 29 серпня як окружні відділення РСІ при окрвиконкомах. Відповідно до постано-ви РНК УРСР від 17 червня 1925 р. були реорганізовані у відділи. Лік-відовані в 1930 р.
Постанови, обіжники ВУЦВК, Народного комісаріату РСІ УСРР, окружних РСІ; протоколи засідань президій окрвиконкомів, колегій окрРСІ, економічних секцій, загальних зборів працівників окружних установ; доповіді про стан колективізації в Тульчинському районі (1930 р.), стан механізації сільського господарства Могилів-Подільського округу, проведення хлібозаготівлі в селах Тульчинського району.
Річні плани та звіти про роботу окружних відділів РСІ, звіти ту-беркульозного диспансеру, психіатричної лікарні, агрономічного тех-нікуму, дитячих колоній м. Вінниці.
Відомості про особовий склад .
Вінницький, ф. Р-997, 725 од. зб., 1923-1930 рр.;
Могилів-Подільський, ф. Р-3201, 59 од. зб., 1926-1930 рр.;
Тульчинський, ф. Р-1996, 194 од. зб., 1926-1930 рр.
РАЙОННІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ ІНСПЕКЦІЇ
3 фонди, 120 од. зб., 1927-1934 рр. Описи.
Створені в жовтні 1930 р. відповідно до постанови ВУЦВК від 23 сер-пня 1930 р. Ліквідовані на підставі постанови ЦВК та РНК СРСР від 11 лютого 1934 р. У фондах відклалися документи секцій робітничо-селянських інспекцій при райвиконкомах за 1927-1930 рр.
Постанови, обіжники, інструкції Народного комісаріату РСІ; про-токоли засідань районних РСІ, президії Ситковецького райвиконкому, сільрад; акти обстежень районних, сільських установ, підприємств і громадських організацій; заяви та скарги громадян на рішення район-них комісій РСІ; списки співробітників установ Тульчинського району, відомості про особовий склад сільрад Ситковецького району.
Гайсинська, ф. Р-2557, 61 од. зб., 1928-1934 рр.;
Ситковецька, ф. Р-3764, 11 од. зб., 1929-1931 рр.;
Тульчинська, ф. Р-2112, 48 од. зб., 1927-1934 рр.
133
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ ІНСПЕКЦІЇ
Ф. Р-994, 392 од. зб., 1929-1934 рр. Опис.
Створений відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 11 липня 1928р. як секція РСІ міськради. Відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УРСР від 20 травня 1931 р. – реорганізовано у відділ робітничо-селянської інспекції міськради. Ліквідований відповідно до постанови ЦВК і РНК СРСР від 11 липня 1934 р.
Постанови, обіжники РНК УСРР, Народного комісаріату РСІ, зо-крема про розширення будівництва в м. Вінниці в зв’язку з утворенням облас-ного центру; протоколи засідань президії міськради, бюро секції РСІ та бюро скарг; документи про обстеження стану та роботу органі-зацій, промислових підприємств, навчальних закладів, медичних уста-нов, колгоспів; відомості про стан колективізації, виконання плану хлібозаготівель, проведення сільськогосподарських кампаній у Вінни-цькому районі (1930-1934 рр.); заяви і скарги громадян, документи про їх розгляд.
ГРУПА ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИТРАЧАННЯМ ТА ЗБЕРІГАННЯМ ХЛІБОПРОДУКТІВ МІНІСТЕРСТВА
ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Ф. Р-202, 20 од. зб., 1947-1951 рр. Опис.
Створена відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 24 листо-пада 1946 р. Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 6 бере-зня 1951 р., в зв’язку з ліквідацією державного контролю за витрачан-ням і зберіганням хлібопродуктів, наказом Міністра Держконтролю СРСР від 28 березня 1951 р. група ліквідована.
Протоколи виробничих нарад; інформації, доповідні записки Мі-ністерству держконтролю СРСР та партійним органам; плани та звіти про роботу групи; особові справи контролерів.
ГРУПА ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СХОРОННІСТЮ ТА ВИТРАЧАННЯМ СПИРТУ МІНІСТЕРСТВА ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ СРСР ПО ВІННИЦЬКОМУ СПИРТОТРЕСТУ
Ф. Р-2840, 41 од. зб., 1949-1951 рр. Опис. 134
Створена відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 16 липня 1949 р. Основним завданням групи був контроль за схоронністю та витрачанням спирту на заводах Вінницького спиртового тресту. Ліквідована відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 6 березня 1951 р. та наказу Міністра Держконтролю СРСР від 28 березня 1951 р.
Протоколи службових нарад; відомості, доповідні записки про ро-боту групи, про результати перевірок; документи з особового складу.
ГРУПА ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СХОРОННІСТЮ ДЕРЖАВНИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ
РЕЗЕРВІВ МІНІСТЕРСТВА ДЕРЖКОНТРОЛЮ СРСР ПО ВІННИЦЬКОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННЮ
Ф. Р-3806, 75 од. зб., 1949-1953рр. Опис.
Створена згідно постанови Ради Міністрів СРСР від 17 червня 1949р. Лік-відована відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 8 травня 1953р. та наказу Міністра Держконтролю СРСР від 16 травня 1953р.
Накази Міністерства Держконтролю СРСР; акти перевірок якості та зберігання зерна, м’яса, цукру та інших продуктів; документи з особового складу.
ГРУПА КОМІСІЇ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ РАДИ
МІНІСТРІВ УРСР ПО ВІННИЦЬКОМУ ЕКОНОМІЧО-АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ
Ф. Р-5003, 111 од. зб., 1960-1963 рр. Опис.
Створена відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 18 жовтня 1960р. Група функціонувала з 1 січня 1961р. Здійснювала контроль за ви-конанням рішень КПРС та Уряду з найважливіших питань народного гос-подарства та дотримання державної дисципліни у Вінницькій та Хмельни-цькій областях. Згідно з рішенням Листопадового Пленуму ЦК КПРС 1962р. про створення комітету партійно-державного контролю, Указом Президії Верховної Ради УРСР від 6 грудня 1962р. комісії державного ко-нтролю Ради Міністрів УРСР були ліквідовані. В зв’язку з чим з січня 1963р. припинила свою діяльність і група по Вінницькій області.
135
Плани та звіти про роботу групи; документи про перевірку якості то-варів, що поставлялись на експорт підприємствами Вінницького раднарго-спу; стан торгівлі та громадського харчування, про стан та діяльність уста-нов охорони здоров’я та народної освіти, роботу транспорту.
ЛІТИНСЬКО-ЛЕТИЧІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОДІЛЬСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ ІНСПЕКЦІЇ
КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ОКРУГУ
Ф. Р-1848, 9 од. зб., 1921р. Опис.
Накази, інструкції Військової Ради Республіки, Наркома робітничо-селянської інспекції, командувача військами Київського військового окру-гу; накази начальника районного відділення; термінові донесення і відомо-сті про діяльність районного відділення.
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКА ІНСПЕКЦІЯ ПРИ УПРАВЛІННІ ВІЙСЬКОВО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ 13-ГО РАЙОНУ
Ф. Р-3290, 2 од. зб., 1920р. Опис.
Декрети та постанови Ради Народних Комісарів і Ради праці та обо-рони, накази Реввійськнаради республіки про функції робітничо-селянської інспекції; накази начальника управління військово-будівельних робіт про формування загонів; доповідна записка начальнику управління Київського військового контролю, у якій вказана дата заснування та штати Подільсь-кого відділу військово-окружного контролю.
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ
НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ
Ф. Р-5054, 4590 од. зб., 1963-1991рр. Описи.
На підставі постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 14 лютого 1963р. бу-ли створенні Вінницький обласний промисловий та Вінницький обласний сіль-ський комітети партійно-державного контролю. Перевіряли виконання партійно-урядових постанов з розвитку соціалістичної економіки, керівництва кому-ністичним будівництвом, дотримання партійної та державної дисципліни. Від-
136
повідно до постанови Пленуму ЦК КПРС від 16 листопада 1964 р. сіль-ський та промисловий комітети було об’єднано, а в грудні 1964 р.був створений Комітет партійно-державного контролю Вінницького обко-му КП України та облвиконкому. Відповідно до постанови Пленуму ЦК КПРС від 9 грудня 1965р., Указу Президії Верховної Ради СРСР від 9 грудня 1965р. органи партійно-державного контролю реорганізовані в органи народного контролю, відповідно був створений Вінницький обласний комітет народного контролю. Ліквідований з 1 лютого 1991р. згідно з рішенням облвиконкому від 21 січня 1991р.
У фонді зберігаються документи групи партійно-радянського контро-лю при Вінницькому обкомі КП(б) У за 1934-1938рр., які були переда-ні колишнім партійним архівом обкому КП України в 1966р.
Постанови обласного комітету; протоколи засідань обласного, міського комітетів партдержконтролю та народного контролю, матері-али до них; інформації, доповідні записки про роботу обласного та ра-йонних комітетів; документи про результати перевірок діяльності про-мислових підприємств, колгоспів, радгоспів, установ, організацій; до-кументи з особового складу.
ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ В СПРАВАХ ВИ-РОБНИЧОЇ І СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ПРИ РМ СРСР ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Ф. Р-3595, 47 од. зб., 1947-1950 рр. Описи.
Протоколи виробничих нарад апарату інспекції за результатами ревізій і перевірок.
Плани роботи інспекції, кооперативних організацій.
Доповіді старшого інспектора Головному управлінню в справах виробничої і споживчої кооперації при РМ СРСР за результатами про-ведених ревізій і перевірок по боротьбі з розтратами та розкраданням.
Листування з радянськими та партійними органами про роботу коо-перативних систем; з організаціями споживчої кооперації – про покращення роботи на селі. Скарги громадян з питань роботи коопера-тивних організацій.
КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Ф. Р-6159, 99 од. зб., 1993-1995 рр. Опис. 137
Відповідно до Закону України «Про державну контрольно-ревізійну служ-бу в Україні», постанови КМУ від 5.07.1993 р. № 515 створено Головне ко-нтрольно-ревізійне управління України у Вінницькій області. Підпорядко-вується Міністерству фінансів України і підзвітне йому. Головні функції: здійснення державного контролю за використанням та збереженням коштів і матеріальних цінностей, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах.
Накази начальника управління з основної діяльності. Рішення про вилучення і стягнення коштів та застосування фінансових санкцій за ре-зультатами перевірок.
Зведені звіти про роботу контрольно-ревізійного управління. Зведені та річні статистичні звіти про наслідки ревізій збереження грошових кош-тів і матеріальних цінностей в установах, що фінансуються з бюджетів сільських, селищних та міських рад. Документи про наслідки ревізій фі-нансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств. Рі-чні бухгалтерські звіти про виконання кошторису витрат на утримання апарату обласного управління, апаратів райміськвідділів контрольно-ревізійного управління.
Інформації, надіслані управлінням комісії з питань боротьби з орга-нізованою злочинністю і корупцією ВР України та правоохоронним орга-нам Вінницької області.
РАЙОННІ КОМІТЕТИ НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ
26 фондів, 11321 од. зб., 1963-1990 рр. Описи.
Створені відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 27 листопада 1962р. як комітети партійно-державного контролю. Головним завданням в діяльності комітетів була перевірка виконання директив партії та Уряду в розвитку соціалістичної економіки, дотримання партійної та державної дисципліни. Відповідно до постанови Пленуму ЦК КПРС від 6 грудня 1965р. реорганізовані в комітети народного контролю. Ліквідовані відповідно до постанови Верховної Ради УРСР від 20 листопада 1990р. та рішень сесій районних рад.
Протоколи засідань районних комітетів, зборів і нарад органів народного контролю; інформації та доповідні записки про роботу районних комітетів; документи про результати перевірок установ, організації та підприємств.
Барський, ф. Р-5093, 523 од. зб., 1963-1990 рр.;
Бершадський, ф. Р-5503, 522 од. зб., 1963-1990 рр.;
138
Вінницький, ф. Р-5089, 8 05 од. зб., 1965-1990 рр .;
Гайсинський, ф. Р-5522, 237 од. зб., 1963-1990 рр.;
Жмеринський, ф. Р-5071, 401 од. зб., 1963-1990 рр.;
Іллінецький, ф. Р-5979, 694 од. зб., 1965-1990 рр.;
Калинівський, ф. Р-5049, 863 од. зб., 1963-1990 рр.;
Козятинський, ф. Р-5055, 349 од. зб., 1963-1990 рр.;
Крижопільський, ф. Р-5077, 181 од. зб., 1963-1990 рр.;
Літинський, ф.Р-5559, 463 од. зб., 1967-1990 рр.;
Липовецький, ф. Р-5880, 380 од. зб., 1963-1990 рр.;
Могилів-Подільський, ф. Р-5063, 101 од. зб., 1963-1965 рр.;
Мурованокуриловецький, ф. Р-5520, 247 од. зб., 1967-1990 рр.;
Немирівський, ф. Р-5492, 453 од. зб., 1963-1990 рр.;
Оратівський, ф. Р-6020, 154 од. зб., 1980-1990 рр.;
Піщанський, ф. Р-6003, 485 од. зб., 1967-1990 рр.;
Погребищенський, ф. Р-5106, 537 од. зб., 1963-1990 рр.;
Теплицький, ф. Р-5527, 204 од. зб., 1967-1990 рр.;
Томашпільький, ф. Р-5561, 314 од. зб., 1967-1990 рр.;
Тростянецький, ф. Р-5685, 304 од. зб., 1965-1990 рр.;
Тульчинський, ф. Р-5064, 1032 од. зб., 1963-1990 рр.;
Тиврівський, ф. Р-5543, 389 од. зб., 1965-1990 рр.;
Хмільницький, ф. Р-5048, 320 од. зб., 1963-1990 рр.;
Чечельницький, ф. Р-5544, 698 од. зб., 1966-1990 рр.;
Шаргородський, ф. Р-5393, 334 од. зб., 1965-1990 рр.;
Ямпільський, ф. Р-5476, 331 од. зб., 1965-1990 рр.
КОНТРОЛЕР-РЕВІЗОР КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПО ВОРОНОВИЦЬКОМУ РАЙОНУ
Ф. Р-4781, 5 од. зб., 1946-1953рр. Опис.
3. ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ УСТАНОВИ
ТА ВІЙСЬКОВІ ЧАСТИНИ
ВІЙСЬКОВІ КОМІСАРІАТИ
45 фондів, 3048 од. зб., 1917-1967 рр. Описи.
Губернський та повітові військові комісаріати створено на підставі наказу Революційної Військової Ради Республіки від 6 січня 1919 р. Губернський комісаріат в міру необхідності організовував районні військові комісаріати, діяльність яких поширювалась на декілька волостей, а також волосні війсь-кові комісаріати. В 1923 р. створені окружні військові комісаріати. Займались 139
обліком військовозобов’язаних, проведенням мобілізації, організацією за-гального військового навчання, забезпеченням військових частин продо-вольством, одягом, фуражем. Згідно постанови РНК УСРР від 20 квітня 1921 р. волосні військові комісаріати були ліквідовані, а їх функції передано військовим відділам волвиконкомів. З ліквідацією повітів (1923 р.), губернії (1925р.) і округів (1930 р.) ліквідовувались також відповідні військові комісаріати. За постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 2 вересня 1930 р. ство-рювались районні військові комісаріати.
Обіжники, накази та розпорядження губернського, окружних, пові-тових, волосних, обласного і районних військкоматів про проведення мобі-лізації, демобілізації, загального військового навчання, облік допризовни-ків, про допомогу сім’ям червоноармійців, боротьбу з дезертирством.
Довідки про військово-економічний стан в районах.
Листування з організаціями, військовими частинами про постачання продовольства, одягу, облік військовозобов’язаних, надання відпусток червоноармійцям тощо.
Подільський губернський, ф. Р-1555, 956 од. зб., 1919-1925 рр.;
Вінницький обласний, ф. Р-5175, 202 од. зб., 1934-1937, 1941-1963 рр.
Повітові:
Бершадський, ф. Р-1584, 33 од. зб., 1920-1923 рр.;
Брацлавський, ф. Р-1557, 242 од. зб., 1917-1923 рр.;
Вінницький, ф. Р-1559, 157 од. зб., 1919-1923 рр.;
Гайсинський, ф. Р-1593, 219 од. зб., 1919-1923 рр.;
Жмеринський, ф. Р-1592, 160 од. зб., 1919-1923 рр.;
Липовецький, ф. Р-2632, 49 од. зб., 1919-1923 рр.;
Літинський, ф. Р-3732, 109 од. зб., 1920-1923 рр.
Могилів-Подільський, ф. Р-1582, 37 од. зб., 1919-1922 рр.;
Тульчинський, ф. Р-1607, 31 од. зб., 1920-1922 рр.;
Хмільницький, ф. Р-2467, 10 од. зб., 1920-1921 рр.;
Ямпільський, ф. Р-1591, 84 од. зб., 1920-1923 рр.;
Волосні:
Андрушівський, ф. Р-4880, 17 од. зб., 1920-1921 рр.;
Білопільський, ф. Р-4082, 16 од. зб.. 1920-1921 рр.;
Бахнівський, ф. Р-1586, 6 од. зб., 1920 р.;
Гавришівський, ф. Р-1583, 29 од. зб., 1920-1921 рр.;
Гніванський, ф. Р-1921, 5 од. зб., 1919-1923 рр.;
Дзюньківський, ф. Р-2190, 9 од. зб., 1920-1921 рр.;
Зозівський, ф. Р-1793, 5 од. зб., 1920 р.;
Іллінецький, ф. Р-1791, 44 од. зб., 1919-1921 рр.;
Конело-Попівський, ф. Р-4164, 9 од. зб., 1919 рр.;
Ладижинський, ф. Р-1606, 2 од. зб. ,1920 р.;
Люлинецький, ф. Р-4214, 21 од. зб., 1919-1921 рр.; 140
Мовчанський, ф. Р-4190, 3 од. зб., 1919 р.;
Немирівський, ф. Р-2429, 33 од. зб., 1920-1923 рр.;
Пиківський, ф. Р-2605, 8 од. зб.,1920-1923 рр.;
Пузирецький, ф. Р-4994, 54 од. зб., 1920-1922 рр.;
Сосновецький, ф. Р-2366, 15 од. зб., 1920-1921 рр.;
Томашпільський, ф. Р-1595, 11 од. зб. ,1920-1921 рр.;
Тростянецький, ф. Р-3757, 7 од. зб., 1921 рр.;
Хмільницький, ф. Р-1792, 11 од. зб., 1920 р.;
Хоньковецький, ф. Р-2679, 13 од. зб., 1919-1920 рр.;
Юзвинський, ф. Р-1587, 15 од. зб.,1920-1921 рр.;
Яришівський, ф. Р-4226, 4 од. зб., 1919-1920 рр.
Окружні:
Гайсинський, ф. Р-1554, 228 од. зб., 1922-1925 рр.;
Тульчинський, ф. Р-1558, 93 од. зб., 1921-1925 рр.
Районні:
Барський, ф. Р-1299, 8 од. зб., 1919-1921 рр.;
Джуринський, ф. Р-5267, 3 од. зб., 1949-1954 рр.;
Козятинський, ф. Р-3763, 8 од. зб., 1920-1921 рр.;
Крижопільський, ф. Р-5277, 33 од. зб., 1945-1963 рр.;
Межирівський, ф. Р-3895, 1 од. зб., 1925 р.;
Погребищенський, ф. Р-3762, 7 од. зб., 1920-1921 рр.;
Шаргородський, ф., Р-5266, 8 од. зб., 1954, 1962, 1965-1967 рр..
Вінницький міський військкомат, ф. Р-1608, 33 од. зб., 1921-1922, 1944-1967 рр.
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ КОМІТЕТ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ ОБОРОНИ
Ф. Р-4196, 7 од. зб., 1919р. Опис.
Утворений 3 липня 1919 р. Проводив мобілізацію до лав Червоної Армії, за-готівлю провіанту та обмундирування. Ліквідований в серпні 1919 р. в зв’язку з зайняттям території Подільської губернії військами УНР.
Накази Подільського губернського комітету робітничо-селянської оборони, Подільського губернського та Вінницького повітового військових комісаріатів.
Звіти політичного, військово-заготівельного відділів та відділу соціа-льного забезпечення комітету.
Відомості про політичний стан в губернії.
141
Листування з губернським військкоматом, губернським відділом народної освіти та іншими організаціями про проведення мобілізації. Надання приміщень для мобілізованих та постачання їх провіантом.
ШТАБ 2-ГО ПОДІЛЬСЬКОГО КОРПУСУ
Ф. Р-1691, 13 од. зб., 1918-1919 рр. Опис.
Накази командира 2-го Подільського корпусу.
Листування з Військовим міністерством УНР, військовими установами з військових питань.
Документи з особового складу.
УПРАВЛІННЯ ІНТЕНДАНТА 2-го ПОДІЛЬСЬКОГО КОРПУСУ
Ф. Р-1724, 3 од. зб., 1917-1918 рр. Опис.
Обіжники, розпорядження командуючого Київським військовим округом, Подільського губернського комісара. Листування з командиром 132 запасного полку.
КОМАНДИР ДИВІЗІЙНОГО ОБОЗУ
5-ОЇ ПІХОТНОЇ СІЧОВОЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ДИВІЗІЇ
Ф. Р-1725, 3 од. зб., 1917-1918 рр. Опис.
Дивізійний обоз 5-ої піхотної січової запорізької дивізії розформовано згідно з наказом командира дивізійного обозу від 2 лютого 1919 р. (книга наказів Р-1725, оп. 1, од. зб., 1, арк. 221).
Накази командира дивізійного обозу. Відомості на видачу платні особовому складу.
ПЕРШИЙ ПОДІЛЬСЬКИЙ РАДЯНСЬКИЙ ВАРТОВИЙ БАТАЛЬЙОН ПРИ ПОДІЛЬСЬКОМУ ГУБЕРНСЬКОМУ ВІЙСЬКОВОМУ КОМІСАРІАТІ
Ф. Р-1817, 19 од. зб., 1920-1921 рр. Опис.
142
Дата створення не встановлена. Ліквідований згідно з наказом Комісара По-дільського губвійськкомату від 18 листопада 1920 р.
Накази Революційної військової Ради республіки, Київського окруж-ного, Подільського губернського військових комісаріатів, командира бата-льйону. Документи з особового складу.
ВІЙСЬКОВИЙ КОМЕНДАНТ М. ВІННИЦЯ
Ф. Р-1759, 23 од. зб., 1922-1924 рр. Опис.
Накази, копії наказів коменданта м. Вінниці.
Відомості про кількісний склад командирів та червоноармійців, їх оснащення у військових частинах та установах.
Документи з особового складу.
УПРАВЛІННЯ ЯМПІЛЬСЬКОГО
ПОВІТОВОГО КОМЕНДАНТА
Ф. Р-5040, 1 од. зб., 1918-1919 рр. Опис.
Накази повітового коменданта (копії).
УПРАВЛІННЯ НАЧАЛЬНИКА ГАРНІЗОНУ
МІСТЕЧОК ТЕПЛИК І КРАСНОСІЛКА
Ф. Р-4065, 1 од. зб., 1920 р. Опис.
Створене згідно з наказом начальника гарнізону від 1 червня 1920 р.
Накази начальника гарнізону.
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА
ВІЙСЬКОВО-ІНЖЕНЕРНА ДИСТАНЦІЯ
Ф. Р-1823, 236 од. зб.,1919-1923 рр. Опис.
143
Обіжники, накази Революційної Військової Ради, Головного військо-во-інженерного управління, губернського військкомату, коменданта міста Вінниці.
Протоколи засідань господарської будівельної комісії, загальних збо-рів червоноармійців.
Проекти на будівництво будівель, мостів.
Акти прийому будівель, казарм після ремонту.
Документи про ремонт будівель в м. Вінниці, Гайсині, Тульчині.
Документи з особового складу.
РЕМОНТНО-КАВАЛЕРІЙСЬКЕ ДЕПО
УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ОКРУГУ
Ф. Р-1850, 151 од. зб., 1924-1926 рр. Опис.
Сформовано згідно з наказом Революційної Військової Ради від 22 листопа-да 1924 р.
Обіжники, інструкції командуючого Українського військового округу.
Накази начальника ремонтно-кавалерійського депо.
Листування з військовими установами і частинами з питань поста-чання, про особовий склад.
ВІННИЦЬКА ГАРНІЗОННА УЧБОВА КУЗНЯ
Ф. Р-3758, 28 од. зб., 1919-1922 рр. Опис.
Створена відповідно до наказу Революційної Військової Ради республіки від 22 травня 1919 р. Основними завданнями була організація ковальської спра-ви в армії та спеціальна підготовка ковалів.
Накази, розпорядження командуючого Київським військовим округом, Головного ветеринарного управління, Подільського губвійськомату (копії ).
Відомості та звіти про роботу кузні.
Документи про особовий склад.
ЗАВІДУЮЧИЙ ПОДІЛЬСЬКИМ ГУБЕРНСЬКИМ
КІННИМ ЗАПАСОМ
Ф. Р-1819, 10 од. зб., 1920-1921 рр. Опис.
144
Документи з особового складу.
ЖМЕРИНСЬКИЙ ЕВАКУАЦІЙНИЙ ПУНКТ № 200
ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ФРОНТУ
Ф. Р-3843, 208 од. зб., 1920-1921 рр. Опис.
Копії наказів по санчастині Південно-Західного фронту. Накази нача-льника головуправління військ Української Республіки. Накази начальника евакпункту, засідань культурно-просвітної комісії, загальних зборів служ-бовців евакпункту. Рапорти про перевезення поранених і хворих.
Історії хвороб, відомості про хворих та поранених червоноармійців.
82-Й ШЛЯХОВИЙ ЗАГІН 5 РАЙОНУ УПРАВЛІННЯ ПІВДЕН-НО-СХІДНИХ ШОСЕЙНИХ І ГРУНТОВИХ ДОРІГ
Ф. Р-1866, 136 од. зб., 1918-1922 рр. Опис.
Обіжники, накази Революційної Ради Республіки, управління Пів-денно-Східних шосейних і ґрунтових доріг, начальника 82-го військово-шляхового загону.
Протоколи загальних зборів співробітників.
Плани і кошториси на будівництво мостів і доріг.
Документи з особового складу.
УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВОГО КОМЕНДАНТА
УКРАЇНСЬКОЇ ТРУДОВОЇ АРМІЇ У ВІННИЦЬКОМУ
РАЙОНІ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Ф. Р-3840, 1 од. зб., 1921 р. Опис.
Відповідно до наказу Подільського губернського військового комісара від 31 березня 1921 р. охорона цукрових заводів Поділля передавалась Поділь-ській окремій стрілецькій бригаді.
Документи про організацію охорони цукрозаводів, про напади банд на цукрозаводи.
145
УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВОГО КОМЕНДАНТА 3-ї ДІЛЬНИЦІ ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ТРУДОВОЇ АРМІЇ
Ф. Р-1843, 12 од. зб., 1920-1921 рр. Опис.
Накази військового коменданта.
Доповідні записки про діяльність управління.
Листування з районним військовим комендантом про використання червоноармійців на лісорозробках.
Документи з особового складу.
ПОДІЛЬСЬКИЙГУБЕРНСЬКИЙВІДДІЛЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ BІЙСЬКОВИМИПРОМИСЛОВИМИ TА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИПІДПРИЄМСТВАМИ HА УКРАЇНІ ТА В КРИМУ
Ф. Р-2043, 605 од. зб., 1922-1925 рр. Опис.
Організований 15 червня 1922 р. Об’єднував і керував роботою військово-продовольчих, промислових і сільськогосподарських підприємств Поділля. Ліквідований 23 січня 1926 р.
Протоколи адміністративних та виробничих нарад відділу.
Річні плани та звіти Подільського губернського відділення військових радгоспів.
Відомості про роботу військових радгоспів, про врожайність овочів та технічних культур.
Акти обстежень стану військових промислових та сільськогосподар-ських підприємств Поділля.
УПОВНОВАЖЕНИЙ НАЧАЛЬНИКА УКРАЇНСЬКОГО ВІЙ-СЬКОВОГО ОКРУГУ З ЗАГОТОВЛІ ТА ПОСТАЧАННЯ ПА-ЛИВА ЧЕРВОНІЙ АРМІЇ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
Ф. Р-4051, 55 од. зб., 1922-1923 рр. Опис.
Обіжники, накази, розпорядження командуючого військами Київсь-кого військового округу, начальника відділу по заготівлі та постачанню палива Червоній Армії.
146
Відомості, доповіді уповноважених по районах про хід хлібозаготіве-льних робіт.
Документи з особового складу.
Листування з державними установами, військовими частинами про заборону вирубки лісу, заготівлю та вивезення дров.
ЖМЕРИНСЬКИЙ ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВІЙСЬКОВО-ПРОДО-ВОЛЬЧИЙ ПУНКТ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ
Ф. Р-5090, 3 од. зб., 1921-1922 рр. Опис.
Розпочав роботу згідно з наказом командуючого всіма військовими силами на Україні та Криму від 3 травня 1922 р.
Ліквідований 1 серпня 1922 р. відповідно до розпорядження командуючого всіма військовими силами на Україні та Криму.
Накази начальника пункту з основної діяльності та особового складу.
ВІЙСЬКОВО-ПРОДОВОЛЬЧІ МАГАЗИНИ
8 фондів, 752 од. зб., 1921-1928 рр. Описи.
Вінницький військово-продовольчий магазин був сформований 20 березня 1919 р., знаходився у відданні господарського відділу Губвійськомату По-ділля. 31 жовтня 1924 р. на підставі наказу Командувача військами УВО за № 998 від 20 вересня 1924 р. при реорганізації Губвійськпродмага Поділля, Вінницький військпродмаг перейшов у безпосереднє підпорядкування На-чальника постачання УВО. Війсьпродмаг займався розподілом фуражу між військовими частинами.
Накази командуючого збройними силами України та Криму, началь-ника постачання УВО.
Обіжники Подільського губернського військкомату, окружного вій-ськово-господарського управління Українського військового округу.
Акти ревізій продовольчих магазинів.
Місячні звіти про роботу магазинів.
Документи з особового складу.
Листування з військовими частинами з питань постачання фуражу.
Подільський губернський, ф. Р-1922, 185 од. зб., 1921-1925 рр.;
Вінницький, ф. Р-2685, 119 од. зб., 1923-1926 рр.;
Жмеринський, ф. Р-1826, 307 од. зб., 1922-1928 рр.;
147
Гайсинський районний, ф. Р-1831, 98 од. зб., 1922-1924 рр.;
Ямпільський повітовий, ф. Р-1829, 18 од. зб., 1921-1922 рр.;
Ольгопільський повітовий, ф. Р-1837, 6 од. зб., 1922 р.;
Продовольчий магазин Брацлавського повітового відділу військово-продовольчого постачання, ф. Р-2686, 12 од. зб., 1921-1922 рр.;
Продовольчий магазин Липовецького повітового військового комісаріату, ф. Р-3823, 7 од. зб., 1922 р.
ВІННИЦЬКИЙ ВІЙСЬКОВО-ПРОДОВОЛЬЧИЙ СКЛАД УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ОКРУГУ
Ф. Р-1875, 60 од. зб., 1925-1928 рр. Опис .
Обіжники, накази начальника постачання Українського Військового округу.
Акти перевірок, звіти про роботу продовольчого складу.
Листування з військовими частинами з питань постачання.
Документи з особового складу.
ЖМЕРИНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВО-ПРОДОВОЛЬЧИЙ СКЛАД УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ОКРУГУ
Ф. Р-1827, 42 од. зб., 1926-1928рр. Опис.
Накази начальника постачання Українського військового округу.
Відомості про стан постачання військових частин продовольством, про стан складів.
Документи з особового складу.
ВІННИЦЬКИЙ ГАРНІЗОННИЙ ДЕЗИНФЕКЦІЙНИЙ ПУНКТ
Ф. Р-1701, 3 од. зб., 1921- 1922рр. Опис.
Розформований згідно з наказом начальника гарнізону від 19 жовтня 1922 р.
Обіжники, накази начальника гарнізону м. Вінниці.
Документи про особовий склад.
148
ЖМЕРИНСЬКИЙ ГАРНІЗОННИЙ БАННО-ПРАЛЬНИЙ ЗАГІН
Ф. Р-1743, 6 од. зб., 1922 р. Опис.
Створений згідно з приписом Подільського губернського санітарного підвідділу від 26 серпня 1922 р. Розформований відповідно до наказу губернсь-кого санітарного підвідділу від 17 жовтня 1922 р.
Накази начальника банно-прального загону. Вимогові відомості на видачу заробітної плати.
ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ ВІЙСЬКОВО-СПОЖИВЧОГО
ТОВАРИСТВА ВІЙСЬК ПОДІЛЛЯ
Ф. Р-2669, 10 од. зб., 1924-1925рр. Опис.
Комісія з ліквідації військово-споживчого товариства військ Поділля створена на підставі телеграми Головкооператкому від 28 червня 1924 р. і від-ношення Губкооператкому від 30 червня 1924 р.
Обіжники Верховного суду УСРР, управління військової коопе-рації України і Криму.
Протоколи засідань правління головного кооперативного коміте-ту РНК УСРР, ліквідаційної комісії військово-споживчих товариств Поділля.
Звіти про хід ліквідації військово-споживчих товариств.
ШТАБ МІСЦЕВОЇ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ
ОБОРОНИ М. ВІННИЦІ
Ф. Р-4642, 268 од. зб., 1944-1960 рр. Опис.
Створений 31 березня 1944 р. з метою забезпечення місцевої протипо-вітря-ної оборони м. Вінниці. В червні 1951р. відповідно до постанови Ради Міні-стрів СРСР штаб МППО міста Вінниці був реорганізований в управління служби місцевої протиповітряної оборони міста Вінниці. Згідно з постано-вою Ради Міністрів СРСР від 29 червня 1955 р. та на-казу МВС СРСР від 8 липня 1955 р. управління реорганізоване в штаб місцевої протиповітряної оборони м. Вінниці.
Накази начальника штабу. Плани та звіти про роботу. Документи про стан місцевої протиповітряної оборони міста.
149
4. ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ, СУДУ, ПРОКУРАТУРИ ТА
ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
ЮСТИЦІЯ
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ ВІДДІЛ ЮСТИЦІЇ
ПОДІЛЬСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ
Ф. Р-1035, 201 од. зб. 1919-1922рр. Опис.
Створений згідно постанови Ради Народних Комісарів України від 8 лютого 1919 року. Здійснював керівництво і контроль за діяльністю органів прокуратури, слідства, суду, захисту і виправно-трудових уста-нов. Ліквідований постановою ВУЦВК від 6 березня 1922 року.
Декрети, постанови, обіжники ВУЦВК, РНК УСРР. Накази, роз-порядження, інструкції НК юстиції УСРР, Подільського губернського відділу юстиції.
Квартальні та місячні звіти, доповіді губернського та повітових відділів юстиції та народних судів. Матеріали про проведення амністій (постанови, інструкції, протоколи, листування).
Листування з НК юстиції УСРР, повітовими відділами юстиції, народними судами, юридичними консультаціями та військкоматами з питань діяльності та фінансових питань.
ПОВІТОВІ БЮРО ЮСТИЦІЇ
6 фондів, 430 од. зб., 1919-1923 рр. Описи.
Створені відповідно до постанови РНК від 8 лютого 1919 р. при повітових виконавчих комітетах рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів як повітові відділи юстиції. В 1922 р. реорганізовані в повітові бюро юстиції. Припинили діяльність в березні 1922 р.
Накази, розпорядження, інструкції Подільського губернського від-ділу юстиції.
150

Протоколи засідань президії губвиконкому, губвідділу юстиції, ко-легій захисників та обвинувачів при повітових юридичних відділах (бю-ро), розпорядчих засідань повітових відділів юстиції.
Річні, квартальні звіти. Матеріали про проведення амністій (поста-нови, інструкції, протоколи, листування). Відомості про рух карних та цивільних справ в нарсудах.
Листування з Подільським губвідділом юстиції, повітовими викон-комами, народними слідчими з питань діяльності.
Брацлавське, ф. Р-1104, 51 од. зб., 1920-1922 рр.;
Гайсинське, ф. Р-4369, 1 од. зб., 1921-1923 рр.;
Липовецьке, ф. Р-456, 163 од. зб., 1920-1922 рр.;
Літинське, ф. Р-1036, 61 од. зб., 1920-1923 рр.;
Ольгопільське, ф. Р-1065, 119 од. зб., 1919-1923 рр.;
Ямпільське, ф. Р-4272, 35 од. зб., 1920-1923 рр.
РАЙОННІ ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
2 фонди, 2 од. зб., 1931-1932 рр. Описи.
Протоколи президії колегії оборонців.
Плисківська, ф. Р-4247, 1 од. зб., 1932 р.;
Погребищенська, ф. Р-3109, 1 од. зб., 1931-1932 рр.
ВІДДІЛ ЮСТИЦІЇ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
Ф. Р-5008, 1175 од. зб., 1944-1956, 1970-1987 рр. Описи.
На підставі закону про судоустрій СРСР від 16.08.38 року при Вінницькій обласній раді депутатів трудящих було створено обласне управління НК юстиції. На підставі наказу президії Верховної Ради УРСР від 30.08.56 р. обласне управління юстиції було ліквідовано. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 04.12.70 р. № 611 розпочав діяльність відділ юстиції облвиконкому. Здійснював керівництво судами, нотаріальними конторами і колегією адвокатів.
Постанови, накази, розпорядження, інструкції МЮ СРСР та УРСР. Розпорядження, інструкції обласного комітету КПРС, обласного викон-кому.
151
Річні, квартальні звіти, статистичні аналізи фінансово-господарської діяльності обласного управління юстиції. Плани робіт.
Листування з нотаріальними конторами, нарсудами, адвокатура-ми, органами прокуратури із законодавчих та правових питань.
Документи з особового складу.
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ СУД
Ф. Р-217, 861 од. зб., 1922-1925 рр. Опис.
Створений згідно з постановою ВУЦВК від 16 грудня 1922 р.
Був судом першої інстанції з розгляду справ, віднесених законом до відання губернського суду, та касаційною – стосовно до народних судів. Ліквідований 25 липня 1925 року.
Постанови, розпорядження, обіжники ВУЦВК, РНК УСРР, НК юстиції УСРР, Подільського губернського суду.
Протоколи засідань президій губернського та окружних виконав-чих комітетів, окружних нарад працівників юстиції.
Річні, квартальні, місячні звіти окружних та народних судів.
Листування з окружними, народними судами, народними слідчими та судовими виконавцями з питань діяльності судових уста-нов.
ОКРУЖНІ СУДИ
3 фонди, 5496 од. зб., 1923-1930 рр. Описи
Створені відповідно до постанови РНК УСРР від 6 липня 1925 р. Були вищою судовою інстанцією в окрузі та органом контролю за діяльністю народних судів. Припинили діяльність в 1930 р. в зв’язку з ліквідацією округів.
Постанови, рішення, розпорядження, обіжники ВУЦВК, РНК УСРР, НК юстиції, губернського та окружних судів.
Протоколи окружних нарад працівників юстиції, пленумів дис-циплінарних колегій, розпорядчих засідань окружних судів, президій губернського та окружних виконкомів.
Річні і квартальні звіти. Плани роботи окружних і народних дільничних судів, судових виконавців, народних слідчих і районних консультацій. Акти ревізій та обстежень нарсудів.
152
Листування з губернським судом, прокуратурою, народними суда-ми, нотаріальними конторами з питань судової діяльності.
Вінницький, ф. Р-218, 1498 од. зб.,1923-1930 рр.;
Могилів-Подільський, ф. Р-726, 2070 од. зб., 1925-1930 рр.;
Тульчинський, ф. Р-743, 1928 од. зб., 1923-1930 рр.
СУДОВО-ЗЕМЕЛЬНІ КОМІСІЇ
30 фондів, 6382 од. зб., 1920-1930 рр. Описи.
Створені згідно з постановою ВУЦВК УСРР від 22 листопада 1922 р. За-ймались розглядом спірних питань в справах землевлаштування та земле-користування. Ліквідовані відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 15 лютого 1930 р. У фондах є документальні матеріали, розпочаті пові-товими судами в 1919-1920 рр.
Постанови, накази, обіжники губернського та окружних виконко-мів, судово-земельних комісій.
Протоколи засідань губернського та окружних виконкомів, судово-земельних комісій.
Акти обстежень районних судземкомісій. Звіти, відомості про рух спірних справ. Судові справи по позовах на земельні ділянки та нерухоме майно.
Листування з губернськими, окружними виконкомами, сільськими радами з питань розгляду спірних справ, адміністративно-фінансової дія-льності комісій.
Подільська губернська, ф. Р-194, 93 од. зб., 1921-1925 рр.;
Липовецька повітова, ф. Р-3904, 8 од. зб., 1921 р.
Окружні:
Вінницька, ф. Р-204, 1147 од. зб., 1922-1929 рр.;
Могилів-Подільська, ф. Р-402, 75 од. зб., 1921-1929 рр.;
Тульчинська, ф. Р-990, 337 од. зб., 1920-1930 рр.
Волосні:
Махнівська, ф. Р-3370, 139 од. зб., 1920-1921 рр.;
Пузирецька, ф. Р4982, 23 од. зб., 1920-1921рр.
Районні:
Брацлавська, ф. Р-3103, 61 од. зб., 1926-1929 рр.;
Вахнівська, ф. Р-3382, 41 од. зб., 1927-1929 рр.;
Вінницька, ф. Р-2656, 1145 од. зб., 1923-1929 рр.;
153
Гайсинська, ф. Р-3488, 14 од. зб., 1926-1929 рр.;
Гранівська, ф. Р-2655, 121 од. зб., 1923 -1929 рр.;
Ладижинська, ф. Р-3376, 134 од. зб., 1924-1929 рр.;
Малокутищанська, ф. Р-3551, 28 од. зб., 1924-1925 рр.;
Махнівська, ф. Р-3108, 633 од. зб., 1922-1929 рр.;
Межирівська, ф. Р-3916, 389 од. зб., 1923-1924 рр.;
Мурованокуриловецька, ф. Р-3366, 173 од. зб., 1922-1927 рр.;
Обіднянська, ф. Р-3897, 3 од. зб., 1923 р.;
Піщанська, ф. Р-2235, 161 од. зб., 1923-1929 рр.;
Пиківська, ф. Р-2547, 204 од. зб., 1921 – 1928 рр.;
Плисківська, ф. Р-3400, 21 од. зб., 1926-1929 рр.;
Соболівська, ф. Р-3505, 104 од. зб., 1923-1927 рр.;
Теплицька, ф. Р-3489, 317 од. зб., 1923-1930рр.;
Терешпільська, ф. Р-284, 50 од. зб., 1923-1925 рр.;
Тульчинська, ф. Р-2039, 188 од. зб., 1923-1929 рр.;
Тиврівська, ф. Р-2079, 32 од. зб., 1923-1927рр.;
Хмільницька, ф. Р-2549, 96 од. зб., 1922-1931 рр.;
Шпиківська, ф. Р-2236, 394 од. зб.,1919-1929 рр.;
Юзвинська, ф. Р-390, 169 од. зб., 1921-1925 рр.;
Ярошівська ф. Р-1031, 82 од. зб., 1923-1928 рр.
ОСОБЛИВІ НАРОДНІ СУДИ
2 фонди, 108 од. зб., 1921-1923. Описи.
Створені відповідно до декрету ВУЦВК від 14 лютого 1919 р. при народних судах. Здійснювали розгляд окремих цивільних і кримінальних справ, які не підлягали компетенції народних судів. Припинили діяльність в 1923 р.
Розпорядження, обіжники, інструкції НК юстиції. Цивільні та кри-мінальні справи.
Особливий народний суд при Подільському губернському суді, ф. Р-1094, 81 од. зб., 1921-1923 рр.;
Особливий народний суд Літинського повіту, ф. Р-1177, 27 од. зб., 1922-1923 рр.
НАРОДНІ СУДИ
62 фонди, 40054 од. зб., 1918-1930 рр. Описи.
Створені на підставі декрету РНК УСРР від 19 лютого 1919 року. До 1923 р. призначалися повітовими виконавчими комітетами, з 1923 р. райвикон- 154
комами. Розглядали цивільні і карні справи, діяли у складі постійного суду і народних засідателів.
Постанови, накази, обіжники, інструкції НК юстиції, фінансів УСРР.
Протоколи розпорядчих засідань народних судів.
Акти ревізій та обстежень нарсудів. Місячні, квартальні звіти та відомості про рух судових справ. Цивільні та кримінальні справи.
Бердичівського повіту:
5-ї дільниці, ф. Р-4099, 146 од. зб., 1920-1922 рр.
Брацлавського повіту:
1-ї дільниці, ф. Р-216, 505 од. зб., 1921-1923 рр.;
2-ї дільниці, ф. Р-276, 1305 од. зб., 1920-1923 рр.;
4-ї дільниці, ф. Р-318, 124 од. зб., 1918-1923 рр.;
7-ї дільниці, ф. Р-4273, 125 од. зб., 1918-1922 рр.;
8-ї дільниці, ф. Р-622, 46 од. зб., 1918-1921 рр.
Вінницького повіту:
1-ї дільниці, ф. Р-4402, 386 од. зб., 1921-1922 рр.;
2-ї дільниці, ф. Р-4368, 2 од. зб., 1921 р.;
4-ї дільниці, ф. Р-209, 747 од. зб., 1919-1923 рр.;
5-ї дільниці, ф. Р-328, 586 од. зб., 1919-1923 рр.;
7-ї дільниці, ф Р-206, 365 од. зб., 1917-1923 рр.;
8-ї дільниці, ф. Р-1040, 239 од. зб., 1921р.;
9-ї дільниці, ф. Р-1093, 79 од. зб., 1921р.
Гайсинського повіту:
2-ї дільниці, ф. Р-769, 338 од. зб., 1922-1923 рр.;
5-ї дільниці, ф. Р-1032, 220 од. зб.,1922-1923 рр.;
7-ї дільниці, ф. Р-1033, 94 од. зб., 1921-1923 рр.;
8-ї дільниці, ф. Р-757, 574 од. зб., 1920-1922 рр.;
9-ї дільниці, ф. Р-495, 1090 од. зб., 1920-1923 рр.
Жмеринського повіту:
3-ї дільниці, ф. Р-620, 305 од. зб.,1921-1922рр.
Липовецького повіту:
1-ї дільниці, ф. Р-214, 28 од. зб., 1920-1923 рр.;
2-ї дільниці, ф. Р-215, 56 од. зб., 1920-1922 рр.;
3-ї дільниці, ф. Р-222, 603 од. зб., 1920-1923 рр.
Літинського повіту:
1-ї дільниці, ф. Р-1066, 248 од. зб., 1920-1923 рр.;
4-ї дільниці, ф. Р-1003, 120 од. зб., 1922 р.; 155
6-ї дільниці, ф. Р-2812, 2 од. зб., 1921-1922 рр.
Могилів-Подільського повіту:
12-ї дільниці, ф. Р-231, 335 од. зб., 1923-1924рр.
Ольгопільського повіту:
3-ї дільниці, ф. Р-29, 1303 од. зб.,1922-1923 рр.;
5-ї дільниці, ф. Р-1103, 246 од. зб.,1920-1922 рр.;
6-ї дільниці, ф. Р-942, 530 од. зб.. 1919-1922 рр.;
9-ї дільниці, ф. Р-4270, 264 од. зб., 1920-1921 рр.;
12-ї дільниці, ф. Р-946, 145 од. зб., 1917-1923 рр.
Ямпільського повіту:
4-ї дільниці, ф. Р-3285, 18 од. зб., 1920-1921 рр.;
5-ї дільниці, ф. Р-1069, 104 од. зб., 1920-1921 рр.;
9-ї дільниці, ф. Р-618, 111 од. зб.,1920 р.
Бердичівського округу:
3-ї дільниці, ф. Р-2445. 50 од. зб., 1924 р.;
4-ї дільниці, ф. Р-2476, 53 од. зб., 1924-1926 рр.;
8-ї дільниці, ф. Р-2449, 153 од. зб., 1923 рр.;
14-ї дільниці, ф. Р-205, 37 од. зб., 1923-1924 рр.;
15-ї дільниці, ф. Р-322, 963 спр, 1922-1924 рр.
Вінницького округу:
1-ї дільниці, ф. Р-459, 5368 од. зб., 1920-1930 рр.;
2-ї дільниці, ф. Р-208, 387 од. зб., 1920-1929 рр.;
3-ї дільниці, ф. Р-267, 840 од. зб., 1929-1930 рр.;
4-ї дільниці, ф. Р-648, 3319 од. зб., 1923-1930 рр.;
7-ї дільниці, ф. Р-211, 324 од. зб., 1922-1925 рр.;
9-ї дільниці, ф. Р-1018, 308 од. зб., 1921-1926 рр.;
10-ї дільниці, ф. Р-1180, 245 од. зб., 1923-1929 рр.;
11-ї дільниці, ф. Р-621, 199 од. зб., 1923-1925 рр.;
13-ї дільниці, ф. Р-1175, 209 од. зб., 1922-1929 рр.;
14-ї дільниці, ф. Р-1170, 49 од. зб., 1930 рр.;
15-ї дільниці, ф. Р-213, 151 од. зб., 1925-1929 рр.;
16-ї дільниці, ф. Р-1068, 255 од. зб., 1923-1924 рр.;
20-ї дільниці, ф. Р-1200, 2494 од. зб., 1925-1929рр.;
21-ї дільниці, ф. Р-395, 237 од. зб., 1924-1928 рр.;
23-ї дільниці, ф. Р-1038, 5 од. зб., 1925 рр.
Гайсинського округу:
7-ї дільниці. ф. Р-4363, 118 од. зб., 1923-1924 рр.;
8-ї дільниці, ф. Р-4139, 1359 од. зб., 1923 рр.
Могилів-Подільського округу:
6-ї дільниці, ф. Р-321, 20 од. зб., 1923-1927 рр.
156
Тульчинського округу:
1-ї дільниці, ф. Р-50, 5119 од. зб., 1923-1929 рр.;
2-ї дільниці, ф. Р-484, 6214од. зб. 1923-1928 рр.;
8-ї дільниці, ф. Р-943, 180 од. зб., 1923-1924 рр.
Брацлавського району:
ф. Р-4949, 2 од. зб., 1932 р.
Могилів-Подільського району:
3-ї дільниці, ф. Р-1211, 7 од. зб., 1932-1934 рр.
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СУД
Ф. Р-4820, 1746 од. зб., 1944-1994 рр. Описи.
Утворений 27 лютого 1938 р. Підпорядковувався НК юстиції, з 1946 р.- Міністерству юстиції УРСР. Здійснював розгляд цивільних та криміналь-них справ, віднесених законом до його компетенції. Був другою (касаційою) інстанцією стосовно до нарсудів області. Наказом Президії ВР УРСР у 1956 р., в зв’язку з ліквідацією управлінь Міністерства юстиції, облсуду надавалось право керівництва та кон-тролю за діяльністю нарсудів та нотаріальних контор.
Постанови, накази, інструкції НК юстиції УРСР, Президії Вер-ховного суду УРСР.
Протоколи оперативних нарад працівників облсуду.
Річні, квартальні плани роботи облсуду. Копії визначень судово-касаційних колегій облсуду у цивільних та кримінальних справах. Ак-ти ревізій фінансово-господарської діяльності облсуду, нарсудів, нотаріальних контор області. Зведені статистичні звіти. Річні бухгалтерські звіти.
Документи з особового складу.
РАДИ НАРОДНИХ СУДДІВ
3 фонди, 2588 од. зб., 1919-1923 рр. Описи.
Створені згідно декрету РНК УСРР від 14 лютого 1919 р. Встановлю-вали порядок розгляду справ, виголошували вироки та рішення. Були апеляційними інстанціями в справах, розглянутих нарсудами.
Відомості про рух цивільних та кримінальних справ. Описи справ нарсудів. Цивільні і кримінальні справи.
157
Подільська губернська, ф. Р-212, 2532 од. зб., 1919-1923 рр.;
Брацлавська повітова, ф. Р-4274, 21 од. зб., 1919-1920 рр.;
Липовецька повітова, ф. Р-457, 35 од. зб., 1919-1922 рр.
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ
РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ТРИБУНАЛ
Ф. Р-207, 277 од. зб., 1919-1923 рр. Описи.
Створений на підставі декрету РНК УСРР від 14 лютого 1919 р. Здійснював розгляд особливо важливих справ, які не підлягали компетенції народних судів. Ліквідований постановою ВУЦВК від 16 грудня 1922 р. „Про введення в дію Положення про судоустрій УСРР”.
Постанови, розпорядження, обіжники, інструкції ВУЦВК, ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У, НК юстиції. Накази політуправління Київського військового округу Подільського губернського ревтрибуналу.
Протоколи засідань бюро Подільського губернського ревкому, розпорядчих засідань виїзної продсесії губревтрибуналу.
Касаційні справи. Описи справ.
Листування з Верховним трибуналом, повітовими виконкомами, продовольчими комісіями з питань діяльності.
Документи з особового складу.
ТРУДОВІ СЕСІЇ СУДІВ
12 фондів, 5211 од. зб., 1922-1929 рр. Описи.
Створені згідно з постановою ВУЦВК від 2 грудня 1922 р. Розглядали справи про порушення законів про працю і суперечки між наймачами і працівниками. Ліквідовані: губсуду – в 1925 р., окружних судів – в 1930р.
Постанови, розпорядження, обіжники, інструкції НК юстиції УСРР, Подільського губернського суду.
Протоколи засідань нарад головуючих трудових сесій.
Журнали обліку трудових конфліктів. Списки сільрад Вінницького округу. Цивільні та кримінальні справи. Документи з особового складу.
Трудова сесія Подільського губернського суду по Вінницькому округу,
ф. Р-461, 55 од. зб., 1923-1924 рр.;
Трудова сесія Подільського губернського суду по Гайсинському окру-гу, ф. Р-460, 15 од. зб., 1922-1925 рр. 158
Трудові сесії окружних судів:
Вінницького, ф. Р-32, 3149 од. зб., 1923-1929 рр.;
Тульчинського, ф. Р-941, 1258 од. зб., 1923-1926 рр.
Особливі трудові сесії
Окружних судів:
Бердичівського, ф. Р-4103, 14 од. зб., 1923-1924 рр.
Гайсинського, ф. Р-937, 389 од. зб.,1923-1925 рр.
Дільничних судів
Бердичівського округу:
3-ї дільниці, ф. Р-2150, 3 од. зб.,1923-1924 рр.
4-ї дільниці, ф. Р-2615, 125 спр, 1923-1924 рр.
7-ї дільниці, ф. Р-3487, 7 од. зб., 1923-1924 рр.
14 –ї дільниці, ф. Р-3863, 12 од. зб., 1924 р.
15-дільниці, ф. Р-3861, 54 од. зб., 1923-1924 рр.
Липовецького повіту:
1-ї дільниці, ф. Р-1263, 130 од. зб., 1922 р.
ОКРУЖНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ СУДИ ПРИ ОКРУЖНИХ ВИ-КОНАВЧИХ КОМІТЕТАХ РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬ-КИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ
2 фонди, 121 од. зб., 1926-1929 рр. Описи.
Створені відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УРСР від 3 березня 1926 р. Підпорядковувались окружним виконкомам та Головному дисципліна-рному суду при ВУЦВК. Розглядали справи про зловживання по службі працівників державних установ та організацій, підприємств місцевого зна-чення.
У фондах відклалися документи губвиконкому за 1923 р.
Постанови ВУЦВК, НК юстиції, праці УСРР.
Обіжники, інструкції Подільського губернського виконавчого комітету.
Протоколи засідань Тульчинського окружного дисциплінарного суду.
Книги обліку справ. Справи про зловживання по службі працівників державних, кооперативних і громадських установ та організацій.
Вінницький, ф. Р-441, 47 од. зб., 1923-1929 рр.;
Тульчинський, ф. Р-3385, 74 од. зб., 1926-1929 рр.
159
ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД
ВІННИЦЬКОГО ГАРНІЗОНУ
Ф. Р-6152, 76 од. зб., 1987 – 2005 рр. Описи.
Річні звіти суду про діяльність.
Вироки, ухвали, постанови суду та наступні ухвали і постанови су-дів у кримінальних справах. Рішення, ухвали, постанови суду та наступні ухвали і постанови судів вищого рівня в цивільних справах. Постанови у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ ПРОКУРОР
Ф. Р-1882, 55 од. зб., 1922-1925 рр. Опис.
Посада введена згідно з положенням ВУЦВК про прокурорський на-гляд від 22 червня 1922 р. Здійснював нагляд і контроль за законністю дій всіх органів державної влади, судових, адміністративних, коопера-тивних та громадських установ. Ліквідований в 1925 р.
Постанови , накази, обіжники, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, НК юстиції УСРР.
Обіжники, інструкції Головного управління робітничо-селянської міліції УСРР.
Протоколи засідань бюро та секретаріату комітету КП(б)У.
Матеріали про політичний та економічний стан Поділля (огляди, інформаційні зведення, політдоповіді).
Листування з НК юстиції, губкомітетом КП(б)У, губвиконкомом про діяльність окрпрокурорів, судових та слідчих органів губернії.
ПОМІЧНИК ПОДІЛЬСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО
ПРОКУРОРА ПО ГАЙСИНСЬКОМУ ОКРУГУ
Ф. Р-3565, 125 од. зб., 1922-1924 рр. Опис.
Посада введена на підставі Положення про прокурорський нагляд від 28 червня 1922 р.
Здійснював нагляд за законністю дій органів державної влади, діяльністю судово-слідчих, адміністративно-господарських, громадсь-ких установ та промислових підприємств губернії.
Ліквідований в 1925 р.
160
Розпорядження, обіжники Подільського губпрокурора, окружного прокурора.
Реєстри кримінальних справ. Наглядові справи.
Документи з особового складу (списки, відомості, анкети, листу-вання).
ОКРУЖНІ ПРОКУРАТУРИ
4 фонди, 1930 од. зб., 1923-1930 рр. Опис.
Створені згідно з постановою ВУЦВК від 13 листопада 1923 р.
Здійснювали нагляд за дотриманням законів органами державної влади на місцях, за діяльністю судових та слідчих органів, підтримували державне обвинуваченням при розгляді судами кримінальних та цивільних справ. Гайсинська окрпрокуратура припинила діяльність в 1925 р., Вінницька, Могилів-Подільська, Тульчинська – в 1930 р. після ліквідації округів.
Постанови, розпорядження, накази, інструкції ВУЦВК і РНК УСРР, НК юстиції, фінансів, Генерального прокурора УСРР.
Протоколи засідань президії райвиконкомів, пленумів окружних су-дів.
Акти перевірок діяльності окрземвідділів, райвиконкомів, раймілі-цій та слідчих дільниць. Статистичні відомості про рух справ в народних судах. Протести прокуратур на постанови судів. Народних судів.
Листування з НК юстиції УСРР, генпрокукрором УСРР, райсудами, райвідділами міліції, дільничними нарсудами з питань розгляду судово-слідчих справ, касаційних скарг, проведення амністій та контролю за дія-льністю місцевих органів влади.
Вінницька, ф. Р-1020, 47 од. зб., 1923-1930 рр.;
Гайсинська, ф. Р-1140, 14 од. зб., 11923-1925 рр.;
Могилів-Подільська, ф. Р-417, 67 од. зб., 1923-1930 рр.;
Тульчинська, ф. Р-848, 1802 од. зб., 1923-1930 рр.
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА
Ф. Р-1883, 4098 од. зб.,1932-1937, 1941, 1944-1992 рр. Описи.
Створена згідно з постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 20 травня 1932 р. Основні функції: здійснення нагляду за дотриманням законності держав-ними установами, організаціями, підприємствами і громадянами, коорди-
161
нація діяльності правозахисних органів, керівництво діяльністю районних та міських прокуратур.
Постанови ВУЦВК, накази, розпорядження, обіжники Міністерства юстиції УРСР, головного управління міліції, облвідділу ДПУ. Розпоря-дження, інструкції Генпрокуратури УРСР, прокурора області.
Протоколи засідань колегії прокуратури, координаційних та відом-чих нарад. Протоколи допитів підсудних за 1932-1933 рр. Відомості, ін-формації, аналізи з питань прокурорсько-слідчої роботи. Плани роботи облпрокуратури, районних прокуратур. Річні, квартальні бухгалтерські і статистичні звіти. Спостережні справи за 1944-1966 рр. Листування з ген-прокурором УРСР, райпрокурорами, народними слідчими з судово-слідчих, адміністративно-фінансових питань.
Відомості з особового складу.
ВІННИЦЬКА МІЖРАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Ф. Р-2447, 12 од. зб., 1931-1932 рр. Опис.
Створена на підставі постанови ВУЦВК та РНК УСРР від 29 вересня 1930 року „Про реорганізацію місцевих установ юстиції УСРР”.
Ліквідована в 1932 р.
Накази, обіжники, інструкції НК юстиції УСРР, Державного полі-туправління УСРР, генерального прокурора УСРР.
Протоколи засідань оперативної трійки відділу ДПУ УСРР, бюро Вінницького міському КП(б)У.
Відомості про особовий склад.
Списки осіб, що перебували під слідством, ув’язнених.
Листування з НК юстиції, генпрокурором УСРР, Вінницьким до-пром з питань нагляду, контролю за справами підсудних, діяльністю ді-льничних прокуратур, перевірки кадрів та інших судово-слідчих питань.
РАЙОННІ ПРОКУРАТУРИ
5 фондів, 296 од. зб., 1944-1976 рр. Опис.
Утворені на підставі постанови ВУЦВК і РНК УРСР від 21 березня 1934 р. Основні функції: здійснення нагляду за законністю дій державних установ і громадських організацій, порушення кримінального провадження і під-тримка державного обвинувачення в суді.
162
Накази, розпорядження, інструкції обласної, районних прокуратур.
Акти збитків, завданих німецько-фашистськими загарбниками.
Звіти районних прокуратур.
Відомості на видачу зарплати.
Листування з обласною прокуратурою, райвідділами НКВС з судо-во-слідчих та адміністративних питань.
Козятинська, ф. Р-5942, 90 од. зб., 1944-1976 рр.;
Комсомольська, ф. Р-5943, 27 од. зб., 1946-1960 рр, 1962 р.;
Самгородоцька, ф. Р-5944, 10 од. зб., 1945р., 1947-1955 рр.;
Ольгопільська, ф. Р-4588, 102 од. зб., 1944-1952 рр.;
Станіславчицька, ф. Р-4614, 67 од. зб., 1944-1950 рр.
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА КОЛЕГІЯ ЗАХИСНИКІВ ПРИ ПОДІЛЬСЬКОМУ ГУБЕРНСЬКОМУ СУДІ
Ф. Р-75, 7 од. зб., 1924 р. Опис.
Створена згідно положення ВУЦВК від 2 жовтня 1922 р.
Припинила діяльність в 1925 р. в зв’язку з ліквідацією губернії.
Протоколи засідань президії колегії захисників. Дисциплінарні справи членів колегії захисників. Листування з губернським судом з пи-тань діяльності.
ОКРУЖНІ КОЛЕГІЇ ЗАХИСНИКІВ ПРИ
ОКРУЖНИХ СУДАХ
2 фонди, 7 од. зб., 1926-1930 рр. Описи.
Створені в 1925 р. Здійснювали керівництво і контроль за діяльністю юри-дичних консультацій. Припинили діяльність в 1930 р. у зв’язку з ліквідаці-єю округів.
Протоколи засідань президії колегії захисників. Місячні, річні звіти, акти перевірок колегії. Листування з районними колегіями захисників з питань діяльності.
Вінницька, ф. Р-74, 5 од. зб., 1926-1929 рр.;
Могилів-Подільська, ф. Р-3114, 3 од. зб., 1929-1930 рр.
163
ВІННИЦЬКА МІЖРАЙОННА КОЛЕГІЯ ЗАХИСНИКІВ
ПРИ ВІННИЦЬКОМУ МІЖРАЙОННОМУ СУДІ
Ф. Р-3113, 10 од. зб., 1929-1932 рр. Опис.
Здійснювала контроль за діяльністю районних юридичних консультацій. Вирішувала питання про їх фінансування. Ліквідована відповідно до постанови ВУЦВК і РНК від 20 травня 1932 р.
Протоколи засідань президії Тульчинської окружної, Вінницької міжрайонної колегій захисників. Звіти, відомості, інформації про діяль-ність районних кабінетів захисників.
Листування з районними кабінетами захисників з питань діяльності.
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УРСР
Ф. Р-104, 701 од. зб., 1931-1932, 1944-1986 рр. Описи.
Утворена в 1932 р. як Вінницька обласна колегія оборонців при Вінницькому обласному суді. З 1939 р. – Вінницька обласна колегія адвокатів НК юстиції УРСР, з 1946 р. – Вінницька обласна колегія адвокатів Міністерства юстиції УРСР. Підпорядковувалася Міністерству юстиції УРСР. Основні функції: захист на попередньому слідстві та суді, надання юридичної допомоги установам, організаціям, підприємствам та громадянам.
Накази, розпорядження, обіжники Міністерства юстиції УРСР з пи-тань адвокатської діяльності.
Протоколи засідань оргбюро Вінницької обласної колегії адвокатів. Протоколи загальних зборів адвокатів Вінницької області. Протоколи засідань комісії з перевірки якості роботи адвокатів при президії обласної колегії і документи до них. Протоколи виробничих нарад адвокатів юридичних консультацій області.
Річні бухгалтерські звіти. Квартальні звіти президії Вінницької обласної колегії адвокатів про роботу.
Акти збитків, завданих німецько-фашистськими загарбниками районним юридичним консультаціям Вінницької області. Списки адвокатів Вінницької області. Інформаційні листи про досвід роботи адвокатів юридичних консультацій. Документи перевірки діяльності президії обласної колегії адвокатів.
Листування з Міністерством юстиції УРСР, управлінням юстиції у Вінницькій області.
164
ДЕРЖАВНІ НОТАРІАЛЬНІ СТОЛИ ТА КОНТОРИ
НОТАРІАЛЬНІ КОНТОРИ
7 фондів, 618 од. зб., 1921-1930 рр. Описи.
Створені згідно постанови ВУЦВК від 27 липня 1921 р. Підпорядковувались НК юстиції УСРР. Здійснювали нотаріальне посвідчення угод, актів розділу майна, заповітів, дарчих, копій докуме-нтів, фактів громадянського права. Припинили діяльність 1930 р. після ліквідації округів.
Постанови, накази, обіжники ВУЦВК, РНК, НК юстиції, НК фінан-сів УСРР, розпорядження Подільського губернського суду. Інструкція Народного Комісаріату юстиції про державний нотаріат (1923 р.). поста-нови Ольгопільського повітового виконкому про перереєстрацію релігій-них громад.
Витяги з наказів по Тульчинські нотаріальній конторі.
Квартальні звіти про роботу нотаріальних контор.
Актові книги. Орендні угоди, акти оренди будівель, приміщень. Договори на будівництво. Посвідчення, довідки на право будівництва і придбання будівель. Особові справи домовласників. Договір про пере-дачу в оренду водяного млина в с. Миткові (1922 р.). Договір про пере-дачу в оренду Гайсинському комітету боротьби з безробіттям народно-го театру (1925 р.). Посвідчення, довідки, доручення на право будівни-цтва і придбання будинків. Заборони на будівництво. Заповіти грома-дян. Акти застави на домоволодіння. Наряди відчуження заставних до-моволодінь.
Акти обстеження діяльності нотаріальних контор. Опис інвента-рю Тульчинської нотаріальної контори (1924 р.).
Списки співробітників Бершадської нотаріальної контори.
Листування з конторами Держбанку про видачу векселів; з на-родними судами, відділами місцевого господарства – з питань продажу будинків.
Окружні:
Вінницька, ф. Р-1246, 27 од. зб., 1925-1930 рр.;
Могилів-Продільська, ф. Р-1251, 11 од. зб., 1924-1930 рр.;
Тульчинська, ф. Р-959, 223 од. зб, 1922-1930 рр.;
Гайсинська, ф. Р-960, 2 од. зб., 1923-1925 рр.
Бершадська волосна, ф. Р-962, 14 од. зб., 1921-1923 рр.
165
Вінницькі міські:
1-а контора, ф. Р-1247, 271 од. зб., 1922-1929 рр.;
2-а контора, ф. Р-1244, 70 од. зб., 1923-1929 рр.
НОТАРІАЛЬНІ СТОЛИ ПРИ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТАХ РАЙОННИХ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ
6 фондів, 88 од. зб., 1936-1940 рр. Описи.
Створені згідно з постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 25 вересня 1931 р. Здійснювали нотаріальне посвідчення прав і фактів юридичного значення.
Постанови, накази, інструкції ЦВК та РНК УРСР, НК юстиції УРСР. Обіжники, інструкції Вінницького обласного суду.
Угоди купівлі-продажу будівель. Реєстри нотаріальних актів, угод. Посвідчення дійсності копій.
Калинівський, ф. Р-1248, 15 од. зб., 1938-1940 рр.;
Липовецький, ф. Р-1252, 17 од. зб., 1936-1940 рр.;
Літинський, ф. Р-1245, 6 од. зб., 1939 р.;
Томашпільський, ф. Р-1250, 27 од. зб., 1937-1939 рр.;
Тростянецький, ф. Р-1249, 15 од. зб., 1938-1939 рр.;
Чечельницький, ф. Р-1253, 8 од. зб., 1937-1939 рр.
РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
ВІДДІЛИ ЗАПИСУ АКТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ
10 фондів, 131 од. зб., 1920-1932 рр. Описи.
Створені згідно з Декретом РНК України “Про організацію відділів запису актів громадянського стану” від 20 лютого 1919 р. Відповідно до цього Декрету, реєстрація актів громадянського стану покладалась на відділи за-пису актів громадянського стану, які створювались при губернських, пові-тових, волосних виконкомах, міських радах в містах. Цим Декретом всім духовним установам різних конфесій, які раніше були зобов’язані вести реєстрацію шлюбів, народжень, смертей і розлучень, наказувалось негай-но здати відповідні книги записів в місцеві відділи ЗАГСу. На Поділлі ор-гани ЗАГСу були створені в другій половині 1920 р., а метричні книги з духовних установ вилучено у 1921 р. Український Кодекс законів про сім’ю, опіку і шлюб 1926 р. визнав органами реєстрації актів громадянсь-кого стану в селах і селищах відповідні Ради, а в містах і районних центрах – міські й районні бюро ЗАГС.
166
Постанови, розпорядження, обіжники Наркомату внутрішніх справ, губвиконкому, губернського відділу ЗАГСу.
Відомості про діяльність повітових відділів ЗАГСу; описи мет-ричних книг; заяви громадян про реєстрацію народжень, шлюбів, сме-ртей; листування з губернським, повітовими статбюро, відділами ЗАГ-Су про виписки з метричних книг, їх збереженість.
Подільський губернський відділ запису актів громадянського стану По-дільського губернського виконавчого комітету ради робітничих, селянсь-ких і червоноармійських депутатів, ф. Р-3353, 25 од. зб., 1921-1922рр.;
Вінницький міський відділ запису актів громадянського стану Вінницько-го міського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоно-армійських депутатів, ф. Р-3354, 12 од. зб., 1920-1921рр.
Районні відділи:
Іллінецький, ф. Р-2609, 3 од. зб., 1924 р.;
Липовецький, ф. Р-2524, 4 од. зб., 1924р.;
Махнівський, ф. Р-3275, 5 од. зб., 1926-1927 рр.;
Мурованокуриловецький, ф. Р-2457, 10 од. зб., 1924-1929 рр.;
Ободівський, ф. Р-2484, 4 од. зб., 1927-1928 рр.;
Пиківський, ф. Р-2485, 14 од. зб., 1922-1926 рр.;
Хмільницький, ф. Р-2412, 45 од. зб., 1923-1932 рр.;
Яришівський, ф. Р-3879, 9 од. зб., 1923-1925 рр.
КНИГИ ЗАПИСІВ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ ПО НАСЕ-ЛЕНИХ ПУНКТАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (КОЛЕКЦІЯ)
Ф. Р-6129, 3115 од. зб., 1918-1935 рр. Описи.
Книги записів актів цивільного стану про народження, одруження, розлучення і смерть.
АРБІТРАЖ
АРБІТРАЖНА КОМІСІЯ ПРИ ПОДІЛЬСЬКІЙ
ГУБЕРНСЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАРАДІ
Ф. Р-438, 134 од. зб., 1923-1924 рр. Опис.
167
Створена в 1922 р. згідно з постановою ВУЦВК і РНК УСРР.
Здійснювала розгляд майнових суперечок, справ про порушення угод між державними, кооперативними установами, організаціями та підприємствами. Припинила діяльність в лютому 1931 р.
Арбітражні справи.
ДЕРЖАВНИЙ АРБІТРАЖ ПРИ ВИКОНКОМІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ
Ф. Р-5398, 331 од. зб., 1945-1991рр. Описи.
Створений відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 5 червня 1931 р. Здійснював розгляд всіх майнових і переддоговірних суперечок між державними, кооперативними установами, організаціями та підприємствами.
Протоколи виробничих нарад обласного держарбітражу. Плани роботи. Акти перевірок облдержарбітражу. Документи по соцзмаганню (соцзобов’язання, звіти про підсумки соцзмагання).
Річні статистичні та бухгалтерські звіти. Річні кошториси витрат.
Реєстри справ по майнових та переддоговірних суперечках. Арбітражні справи.
Листування з обласною прокуратурою, органами народного кон-тролю, партійними організаціями з питань діяльності.
ОХОРОНА ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ
Ф. Р-425, 10 од. зб., 1919-1920 рр. Опис.
Діяла згідно з декретом Тимчасового робітничо-селянського уряду України від 14 січня 1919 р. Здійснювала розгляд справ про контрреволюцію, державну зраду, шпигунство, спекуляцію та посадові злочини. Ліквідована 22 березня 1922 р.
Обіжники Всеукраїнського надзвичайного комітету.
168
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА НАДЗВИЧАЙНА КОМІСІЯ З
БОРОТЬБИ З КОНТРРЕВОЛЮЦІЄЮ, БАНДИТИЗМОМ,
СПЕКУЛЯЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИНАМИ НА ПОСАДАХ.
Протоколи допитів ув’язнених та затриманих громадян. Списки агентів Подільської губернської НК. Інформації про обшук в Нідерландському консульстві.
ВІДДІЛИ ДПУ
2 фонди, 5 од. зб., 1920-1927 рр. Описи.
Губернський відділ ДПУ організований на підставі постанови ВУЦВК від 22 березня 1922 р. Окружні відділи ДПУ створені в серпні 1925 р. у зв’язку з ліквідацією Подільської губернії. Здійснювали заходи з виявлення та придушення антирадянських виступів, боротьби зі шпигунством, бандитизмом, контрабандою, охорони залізниць, водних шляхів та кордонів.
Кримінальні справи. Справа про конфіскацію майна.
Подільський губернський, ф. Р-1125, 4 од. зб., 1920-1923 рр.;
Тульчинський окружний, ф. Р-3996, 1 од. зб., 1926-1927 рр.
УПРАВЛІННЯ 24- ГО МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ ДПУ
Ф. Р-3760, 1 од. зб., 1928 р. Опис.
Кримінальна справа по звинуваченню прикордонника.
ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ КОМЕНДАТУР,
КОМЕНДАТУРИ КУЩОВИХ УПРАВЛІНЬ,
ЦУКРОКОМБІНАТІВ ТА ЦУКРОЗАВОДІВ ВІЙСЬК ДПУ ПО ОХОРОНІ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (О.А.Ф.)
Ф. Р-4064, 634 од. зб., 1921-1924 рр. Описи.
169
Подільське відділення комендатур військ ДПУ з охорони цукрової промисло-
вості; управління військових комендантів кущів: Погребищенського, Вінни-
цького, Барського, Шпиківського; управління військових комендантів цукро-
комбінатів та цукрозаводів: Гайсинського, Деребчинського, Заливанщинсько-
го, Іллінецького, Клембівського, Корделівського, Липовецького, Моївського,
Плисківсько-Андрушівського, Погребищенського, Соболевського, Соколівсь-
кого, Сосновецького, Цибулівського, Чечельницького, Шпиківського, Юзефо-
Миколаївського, Спичинецького.
Утворені згідно з наказом коменданта військ ДПУ Правобережної Украї-ни та керівника Подільським відділом цукротресту від 12 квітня 1923 р. Здійснювали охорону цукрових заводів, комбінатів, кущів від нападів зло-чинців.
Накази, розпорядження, обіжники Подільського відділення комен-датур.
Доповіді. Оперативні звіти про стан охорони цукрових об’єктів, прояви бандитизму. Протоколи загальних зборів профспілок. Документи з особового складу (особові справи, анкети, характеристики, списки).
Листування з Подільським відділом комендатур з питань відомос-тей про особовий склад, охорони цукрових об’єктів.
КОЛЕКЦІЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ, СЛІДЧИХ ТА НАГЛЯДОВИХ СПРАВ, ПЕРЕДАНИХ УСБУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Ф. Р-6023, 77999 од. зб., 1918-1999 рр. Описи.
Згідно указу Президії ВР України від 9 вересня 1991 р. „Про передачу ар-хівних документів Комітету державної безпеки України до державних ар-хівів республіки”, розпорядження представника Президента України по Вінницькій області № 184 від 27 квітня 1993 р. з січня 1994 по жовтень 1995 р. було проведено передачу архівних документів з управління СБУ у Вінницькій області до державного архіву.
Слідчі справи на репресованих громадян. Фільтраційні справи на громадян, примусово вивезених в Німеччину під час Другої світової вій-ни. Трофейні карти на військовослужбовців Радянської Армії, які були в німецькому полоні в роки Другої світової війни.
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ КАРНИЙ
ВІДДІЛ НК ЮСТИЦІЇ УСРР
Ф. Р-2610, 31 од. зб., 1920-1924 рр. Опис.
Створений згідно Тимчасового положення НК юстиції УСРР від 7 березня 1920 р. Здійснював загальне керівництво місцями ув’язнення на території губернії. Припинив діяльність в 1925 р. після ліквідації Подільської губе-рнії.
Накази, положення НК юстиції УСРР, розпорядження, інструкції Подільського губернського карного відділу НК юстиції УСРР.
170
Книга наказів по концтабору. Списки ув’язнених та відомості про них.
Листування з Подільським губернським революційним трибуналом про втечі ув’язнених та розшук їх, з повітовими виправно-трудовими від-ділами з питань діяльності.
ВІННИЦЬКА ІНСПЕКЦІЯ ВИПРАВНО-ТРУДОВИХ РОБІТ УПРАВЛІННЯ МВС ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Ф. Р-3947, 28 од. зб., 1945–1953 рр. Опис.
До 1935 р. існували бюро виправно-трудових робіт, які діяли при нарсудах і підпорядковувались НК юстиції УРСР. В 1935 р. бюро ВТР були переда-ні у відання НКВС УРСР і безпосередньо підпорядковувались окружним (обласним) відділам місць ув’язнення. В 1939 р. бюро ВТР перейменовано в інспекцію ВТР НКВС, після перейменування наркоматів в міністерства – інспекція ВТР МВС УРСР. Постановою Ради Міністерств СРСР від 28 бе-резня 1953 р. ДУТАБ МВС з підпорядкованими йому інспекціями ВТР були передані у відання Міністерства юстиції.
Особові справи, облікові картки, присуди осіб, засуджених до ви-правно-трудових робіт без позбавлення волі.
БУДИНКИ ПРИМУСОВИХ РОБІТ
2 фонди, 119 од. зб., 1921-1929 рр. Описи.
Накази, обіжники, розпорядження НК юстиції УСРР, НК внутрі-шніх справ УСРР. Постанови, рішення Вінницького окрвиконкому.
Відомості на видачу харчів ув’язненим. Списки ув’язнених.
Відомості про нарахування зарплатні працівникам БПРів.
Листування з управлінням виправно-трудових колоній НКВС, Він-ницьким окрвиконкомом, держбанком з питань фінансування та звітності, про роботу ув’язнених та інших питань діяльності БПРів.
Вінницький будинок примусових робіт Вінницької окружної виправно-трудової інспекції НКВС УСРР, ф. Р-3352, 88 од. зб., 1923-1929 рр.;
Липовецький повітовий громадський будинок примусових робіт, ф. Р-5386, 31 од. зб., 1921-1922 рр.
171
УЛАНІВСЬКЕ РАЙОННЕ БЮРО ПРИМУСОВИХ РОБІТ УЛАНІВСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ ТА ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ
Ф. Р-3676, 115 од. зб., 1925 р. Опис.
Особові справи осіб, направлених на примусові роботи.
ОКРЕМИЙ ТАБІРНИЙ ПУНКТ ПРИ ОБ’ЄКТІ № 45 ОВТК НКВС ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Ф. Р-4077, 21 од. зб., 1941 р. Опис.
Створений в квітні 1941 р. Забезпечував робочою силою будівництво ае-родрому. Припинив діяльність в липні 1941 р. в зв’язку з окупацією тери-торії Вінницької області німецькими військами.
Інструкції відділу ВТК НКВС УРСР. Програми бойової підготовки воєнізованої охорони таборів. Інструкції по вербовці до воєнізованої охо-рони таборів. Відомості про втікачів та затриманих, про результати обшу-ків. Меморіальні ордери. Арматурні картки ув’язнених. Штатні розклади.
ТАБІР БУДІВНИЦТВА № 211 ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІН-НЯ ТАБОРІВ І КОЛОНІЙ НКВС СРСР (ДУТАБ НКВС), С. СТРИЖАВКА
Ф. Р-3921, 90 од. зб., 1935-1941 рр. Опис.
Діяв з 1935 р. Припинив діяльність в липні 1941 р. в зв’язку з окупацією території Вінницької області німецькими військами.
Особові справи ув’язнених.
УПРАВЛІННЯ ТАБОРУ № 253 МВС СРСР
Ф. Р-5069, 24 од. зб., 1945-1948 рр. Опис.
Управління було утворене після звільнення території Вінницької області від німецько-фашистських загарбників в 1944 р. Йому підпорядковувались 5 табірних відділень: в м. Вінниці, м. Полонному, ст. Шепетівці, с. Глухів-
172
цях, с. Судилкові. Здійснювало контроль за діяльністю табірних відділень, розподіл військовополонених та інтернованих по виробничих об’єктах, відправку військовополонених на батьківщину. В червні 1948 р. управлін-ня табору № 253 було ліквідовано відповідно до наказу начальника УМВС по Вінницькій області № 126 від 29 червня 1948 р.
Директиви, накази, інструкції МВС УРСР.
Документи про втечі військовополонених та їх розшук. Списки вій-ськовополонених та інтернованих.
Листування з табірними відділеннями з питань діяльності.
ТАБІРНЕ ВІДДІЛЕННЯ № 37 УПРАВЛІННЯ ВИПРАВНО-ТРУДОВИХ ТАБОРІВ І КОЛОНІЙ МВС УРСР
Ф. Р-4122, 55 од. зб., 1947-1956 рр. Опис.
Створено в 1944 р. на підставі наказу по УВТТК МВС УРСР № 010.
Згідно з наказом МВС УРСР № 0216 від 22 грудня 1955 р. табірне відді-лення № 37 було розформоване.
Директиви, накази, інструкції УВТТК МВС УРСР, розпорядження УМВС по Вінницькій області.
Акти обстеження табірного відділення. Звіти про забезпечення ув’язнених речами та продовольством. Книги обліку ув’язнених. Допові-дні записки, щоденні зведення про наявність та рух ув’язнених.
Відомості про особовий склад. Бухгалтерські документи (кошторис, річні, квартальні звіти).
ТРУДОВІ ЮНАЦЬКІ ТА ДИТЯЧІ КОЛОНІЇ
ОРГАНІВ НАРОДНОЇ ОСВІТИ
2 фонди, 41 од. зб., 1924-1926 рр. Описи.
Утворені відповідно до розпорядження Гайсинського окрвиконкому від 27 вересня 1924 р. Підпорядковувались Гайсинській окружній інспектурі на-родної освіти. Здійснювали навчання, виховання, трудову підготовку, за-безпечували житлом дітей сиріт і напівсиріт, а також дітей, чиї батьки сплачували вартість утримання їх у колонії.
Обіжники, інструкції Гайсинської окрінспектури народної освіти, окрвиконкому. Положення Гайсинської окрінспектури народної освіти про утворення трудових дитячих колоній.
173
Протоколи засідань педрад, загальних зборів колективів колоній. Списки вихованців. Акти обстежень колоній.
Листування з Гайсинським, Дашівським відділом народної освіти з питань діяльності.
Гайсинська трудова юнацька колонія при Гайсинському райвідділі народ-ної освіти, ф. Р-911, 7 од. зб., 1924-1925 рр.;
Дашівська трудова дитяча колонія Вінницької окружної інспектури на-родної освіти, ф. Р-3294, 34 од. зб., 1924-1926 рр.
СТРИЖАВСЬКА ДИТЯЧА ТРУДОВА КОЛОНІЯ
УМВС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Ф. Р-3818, 159 од. зб., 1921-1929 рр., 1955-1959 рр.
Відповідно до постанови НК юстиції від 18 квітня 1920 р. „Про скасування поділу тюрем і в’язниць на роди по важкості норм і перейменування їх на „будинки примусової суспільної праці” створена Стрижавська виправно-трудова колонія для засуджених до примусової праці без позбавлення волі. Підпорядковувалась Вінницькому окрадмінвідділу. В 1929 р. припинила діяльність. Згідно з наказом МВС УРСР від 27 січня 1956 р. № 013 створе-на дитяча виховна колонія, з 1 листопада 1957 р. – дитяча трудова коло-нія. Підпорядковувалась Вінницькому обласному управлінню внутрішніх справ та відділу дитячих колоній МВС УРСР. Ліквідована відповідно до наказу МВС УРСР від 18 липня 1959 р. Здійснювала виховання, серед-нє та профтехнічне навчання неповнолітніх правопорушників.
Директиви ВДК МВС УРСР, розпорядження, інструкції УВС по Він-ницькій області. Накази, інструкції НК освіти. Накази керуючого колонією.
Протоколи засідань педради колонії. Плани навчально-виховної та методичної роботи. Звіти по професійно-технічному навчанню.
Відомості про рух неповнолітніх правопорушників. Оперативні службові документи по охороні та обороні ЛВ-37. Списки ув’язнених.
Відомості на видачу зарплатні працівникам колонії. Бухгалтерські документи (плани, кошториси, річні та квартальні звіти).
Листування з Вінницьким окружним та районним виконкомом, УВС по Вінницькій області про навчання, виховання, забезпечення робо-тою неповнолітніх правопорушників.
174
ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
УПРАВЛІННЯ МІЛІЦІЇ ТА РОЗШУКУ
ПОДІЛЬСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ
Ф. Р-195, 1648 од. зб., 1920-1925 рр. Описи.
Створено відповідно до постанови РНК УСРР від 3 квітня 1920 року. Здійснювало охорону існуючого порядку та безпеку громадян, бороть-бу з правопорушеннями. Після ліквідації губернії в 1925 р. функції губуправління були передані управлінню міліції та розшуку Вінницького округу.
Постанови, накази, розпорядження, обіжники, інструкції ВУЦВК, НКВС УСРР, РНК УСРР, НК юстиції, Головуправління робітничо-селянської міліції УСРР.
Протоколи нарад керівників, політпрацівників окружних, повітових, районних міліцій.
Звіти, відомості, інформації про діяльність губуправління, окруж-них, повітових, районних міліцій. Матеріали (накази, інструкції, відомос-ті, рапорти) про охорону різних об’єктів.
Листування з Головуправлінням міліції УСРР, повітовими, район-ними міліціями з питань діяльності.
Документи з особового складу.
ОКРУЖНІ УПРАВЛІННЯ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ
2 фонди, 1701 од. зб., 1920-1930 рр. Описи.
Створені згідно з постановою ВЦВК та РНК СРСР від 10 червня 1920 року. Ліквідовані відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 13 липня 1930р.
Постанови, директиви, РНК УСРР, НК внутрішніх справ, ГУ роз-шуку УСРР. Накази, розпорядження, інструкції Подільської губернської робітничо-селянської міліції, Подільського губернського адмінвідділу. Обіжники повітових виконкомів.
Протоколи засідань окрміліцій, окружних ліквідаційних комітетів. Інформаційні зведення. Річні, піврічні плани робіт. Акти ревізій окрміліцій. Доповіді, відомості про діяльність міліцій.
175
Описи майна релігійних громад. Реєстраційні картки релігійних громад. Угоди підприємств, організацій, установ, магазинів, контор та інших об’єктів з міліцією про охорону. Списки заарештованих, амністо-ваних, емігрантів.
Листування з вищими органами, повітовими міліціями, устано-вами, організаціями, підприємствами з питань діяльності.
Документи з особового складу (особові справи, анкети, списки).
Гайсинське, ф. Р-681, 259 од. зб., 1920-1925 рр.;
Тульчинське, ф. Р-2216, 1442 од. зб., 1920-1930 рр.
ПОВІТОВІ ТА РАЙОННІ УПРАВЛІННЯ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ
18 фондів, 2926 од. зб., 1919-1923 рр. Описи.
Створені на підставі Декрету РНК України від 9 лютого 1919 року. Здійснювали охорону існуючого порядку, боротьбу з правопорушен-нями та злочинами. Після ліквідації повітів в 1923 р. припинили діяльність.
Накази, розпорядження, інструкції ГУ робітничо-селянської міліції УСРР, Подільської губернської міліції. Обіжники Вінницького повітового комісара.
Відомості про охорону цукрозаводів та інших промислових підприємств. Рапорти, відомості, інформаційні зведення про правопо-рушення та злочини. Доповіді про політичний стан міліції.
Листування з вищими органами про незаконні дії співробітників карного розшуку, про розшук осіб, втраченого майна, боротьбу зі зло-чинами та правопорушеннями, з питань фінансування управлінь та інших питань діяльності.
Документи з особового складу (особові справи, анкети, списки).
Повітові:
Брацлавське, ф. Р-2195, 269 од. зб., 1920-1923 рр.;
Вінницьке, ф. Р-199, 384 од. зб., 1919-1923 рр.;
Гайсинське, ф. Р-2233, 646 од. зб., 1920-1923 рр.;
Жмеринське, ф. Р-1116, 706 од. зб., 1920-1923 рр.;
Липовецьке, ф. Р-1748, 197 од. зб., 1920-1922 рр.;
Літинське, ф. Р-399, 383 од. зб., 1920-1923 рр.;
Ольгопільське, ф. Р-679, 79 од. зб., 1920-1923 рр.;
Ямпільське, ф. Р- 2439, 65 од. зб., 1920-1923 рр.
176
Районні
Брацлавського повіту:
1-го району, ф. Р-3524, 14 од. зб., 1921-1923 рр.;
2-го району, ф. Р-2805, 3 од. зб., 1922 р.;
3-го району, ф. Р-2582, 12 од. зб., 1920-1921 рр.
Бердичівського повіту:
2-го району, ф. Р-1794, 9 од. зб., 1920-1923 рр.
7-го району, ф. Р-2673, 19 од. зб., 1920-1923 рр.
Вінницького повіту:
1-го району, ф. Р-470, 17 од. зб., 1921-1923 рр.;
2-го району, ф. Р-469, 31 од. зб., 1919-1922 рр.;
3-го району, ф. Р-471, 20 од. зб., 1921-1922 рр.;
4-го району, ф. Р-3645, 58 од. зб., 1920-1922 рр.;
5-го району, ф. Р-473, 14 од. зб., 1919-1921 рр.
УПРАВЛІННЯ МІЛІЦІЇ УМВС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Ф. Р-4131, 34 од. зб., 1946-1956 рр. Опис.
Створено відповідно до постанови РНК СРСР від 25 травня 1931 р.
Здійснювало заходи по боротьбі з карними злочинами, хуліганством, охо-роні державного та суспільного майна, безпеки громадян та їхнього майна.
Директиви, накази політвідділу ГУ міліції НКВС СРСР, МВС СРСР.
Накази, розпорядження, інструкції Політвідділу ГУ міліції, МВС УРСР.
Плани роботи політчастин. Журнали реєстрації кореспонденції.
Листування з вищими організаціями, установами, підприємствами області з питань діяльності.
Документи з особового складу (відомості, списки).
РАЙОННІ УПРАВЛІННЯ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ
14 фондів, 226 од. зб., 1922-1930 рр. Описи.
Накази, обіжники, інструкції ВУЦВК, ГУ робітничо-селянської мі-ліції, Подільської губернської міліції. Накази окружних робітничо-селянських міліцій.
177
Інформаційні зведення, відомості, рапорти про злочини та правопо-рушення. Плани роботи.
Листування з вищими органами з питань діяльності.
Документи з особового складу (анкети, списки, листування).
Брацлавське, ф. Р-3646, 5 од. зб., 1922-1926 рр.;
Вінницьке, ф. Р-191, 64 од. зб., 1922-1930 рр.;
Гайсинське, ф. Р-877, 7 од. зб., 1922-1923 рр.;
Зятковецьке, ф. Р-878, 13 од. зб., 1923-1924 рр.;
Краснянське, ф. Р-4250, 16 од. зб. 1923-1927 рр.;
Малокутищанське, ф.Р-3009, 15 од. зб., 1924-1925 рр.;
Могилів-Подільське, ф. Р-2639, 5 од. зб., 1923 р.;
Межирівське, ф. Р-3573, 26 од. зб., 1923-1925 рр.;
Обіднянське, ф. Р-677, 17 од. зб., 1923-1925 рр;
Станіславчицьке, ф. Р-2443, 17 од. зб., 1923-1927 рр.;
Терешпільське, ф. Р-676, 13 од. зб., 1923 – 1925 рр.;
Тульчинське, ф. Р-3580, 7 од. зб., 1923-1926 рр.;
Шпиківське, ф. Р-2406, 16 од. зб., 1923-1929 рр.;
Юзвинське, ф. Р-683, 5 од. зб., 1923-1924 рр.
УПРАВЛІННЯ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТА РАЙОННИХ У М. ВІННИЦІ УПРАВЛІНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ
4 фонди, 1066 од. зб., 1919-1950 рр. Описи.
Утворені згідно з декретом РНК України від 3 лютого 1919 р. У фондах на-явні документи, що були у діловодстві під час німецько-фашистської оку-пації.
Постанови, накази, розпорядження, обіжники ГУ міліції УСРР, По-дільської губернської міліції. Накази керівника Вінницької міської міліції.
Протоколи засідань президії Вінницької міськради, нарад співробіт-ників міліції. Протоколи обшуків, допитів. Річні звіти, доповіді про роботу міліції. Домові книжки для прописки громадян за 1930-1950 рр. Слідчі справи. Акти обстежень, обшуків.
Листування з Подільською робітничо-селянською міліцією, райуп-равліннями робітничо-селянських міліцій про дисциплінарні та адмініст-ративні порушення, надання зброї особовому складу, обов’язки працівни-ків, боротьбу з бандитизмом та інших питань діяльності
Документи з особового складу (анкети, відомості, списки).
Міської, ф. Р-966, 29 од. зб., 1920-1923 рр.;
1-го району, ф. Р-192, 417 од. зб., 1919-1950 рр.;
178
2-го району, ф. Р-193, 497 од. зб., 1920-1950 рр.;
3-го відділення, ф. Р-4078, 123 од. зб.,1930-1950 рр.
ПОДІЛЬСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
КАРНОГО РОЗШУКУ
Ф. Р-475, 222 од. зб., 1920-1925 рр. Опис.
Створено відповідно до декрету РНК УСРР від 18 квітня 1919 р.
Здійснювало керівництво та нагляд за діяльністю окружних і повітових управлінь карного розшуку, займалось охороною правопорядку та громадської безпеки. Припинило діяльність в 1925 р. після ліквідації губернії.
Розпорядження, накази, обіжники НКВС УСРР, ГУ міліції та карного розшуку УСРР, Подільського губернського виконкому.
Звіти, доповіді, інформації про діяльність губернського, окружних та повітових управлінь карного розшуку. Акти ревізій.
Листування з окружними, повітовими управліннями карного розшуку з питань ведення слідства та розшуку, адміністративно-фінансових питань.
Документи з особового складу (особові справи, анкети, списки).
ВІННИЦЬКЕ ОКРУЖНЕ УПРАВЛІННЯ І УПРАВЛІННЯ
5-ГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОГО ОКРУЖНОГО КАРНОГО РОЗШУКУ
2 фонди, 1535 од. зб., 1922-1930 рр. Описи.
Створені відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р.
Ліквідовані постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 13 липня 1930 р.
Накази, розпорядження, інструкції НК внутрішніх справ УСРР. Накази, обіжники, інструкції губернського, окружного управління міліції.
Листування з Подільським губернським управлінням міліції, Вінницьким окружним прокурором, районними управліннями міліції з питань діяльності.
Документи з особового складу (особові справи, анкети, відомості).
179
Протоколи засідань окружного і районних управлінь міліції, комісії
з чистки окруправління міліції. Матеріали про діяльність окруправління
міліції (відомості, плани, рапорти, доповіді, листування).
Окружне, ф. Р-474, 1533 од. зб.,1922-1930 рр.;
5-го району, ф. Р-3960, 2 од. зб., 1923 р.
УПРАВЛІННЯ ЛІТИНСЬКОГО ПОВІТОВОГО
КАРНО-РОЗШУКОВОГО ВІДДІЛУ
Ф. Р-398, 40 од. зб., 1920-1923 рр. Опис.
Положення ВУЦВК і РНК УСРР. Постанови, накази, інструкції РНК, НК внутрішніх справ УСРР, Подільського губернського управління карного розшуку. Накази Літинського повітового відділу карного розшуку.
Річні, місячні звіти. Інформаційні зведення про правопорушення. Протоколи обшуків, допитів заарештованих. Журнал реєстрації заарештованих.
Документи з особового складу (анкети, списки, листування).
Листування з вищими органами, повітовими міліціями з питань діяльності.
УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧHОЇ МІЛІЦІЇ
ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ
4 фонди, 58 од. зб., 1920 р. Описи.
Створені відповідно до положення РНК УСРР за 1919 рік. Здійснювали охорону порядку, майна та вантажів на шляхах сполучення, забезпечували безпеку громадян, контролювали виконання пасажирами залізничних правил.
Накази керуючого Козятинської районної залізничної міліції.
Рапорти, відомості про діяльність управлінь. Відомості на отримання зарплатні службовцями.
Листування з дільницями з питань діяльності, про особовий склад.
Документи з особового складу (анкети, відомості, списки).
Вінницької дільниці Козятинської районної залізничної міліції, ф. Р-3906, 17 од. зб., 1920 рр.
Районні:
Жмеринської, ф. Р-3890, 13 од. зб., 1920 р.;
Козятинської, ф. Р-3913, 25 од. зб., 1920 р.;
Липовецької, ф. Р-3883, 3 од. зб., 1920 р.
180
5. ОРГАНИ ПЛАНУВАННЯ І СТАТИСТИКИ
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА ПЛАНОВА КОМІСІЯ ПРИ ПОДІЛЬСЬКОМУ ГУБЕРНСЬКОМУ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВО-НОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ
Ф. Р-147, 183 од. зб., 1922-1925 рр. Опис.
Створена відповідно до постанови Подільського губернського викон-кому і губернської економічної наради від 5 вересня 1922 року. Була органом дорадчого характеру при губернському виконавчому комітеті, вела роботу під спільним керівництвом президії губвиконкому та Укр-держплану. Розробляла господарські та фінансові плани губернії та на-глядала за їх виконанням. Розглядала і затверджувала перспективні та річні плани, роботи і виробничі програми господарчих органів, промис-лових підприємств. До структури комісії входили секції: сільськогоспо-дарська, промислова, енергетична, торговельна, статистична, місцевого господарства. Припинила діяльність в 1925 р. у зв’язку з ліквідацією губернії.
Протоколи засідань Української економічної наради, бюро Укрдерж-плану; постанови, протоколи засідань Подільського губвиконкому з питань розвитку промисловості, торгівлі, місцевого господарства, освіти, сільсько-го господарства; протоколи засідань Подільської губернської планової ко-місії та її секцій з питань розвитку народного господарства, денаціоналіза-ції дрібної та середньої промисловості, розвитку торгівлі та виконання сільськогосподарського податку.
Квартальні, річні плани та звіти; кошториси та штатні розписи; бюлетені товарної біржі; огляди з питань діяльності губернської та окружних планових комісій, їх секцій; кустарних промислових това-риств, розвитку сільського господарства, освіти.
Доповіді, матеріали, інформації про економічне становище губе-рнії, розвиток комунального господарства, житлового будівництва, народної освіти, охорони здоров’я; листуванням з держпланом УСРР та ін. плановими органами про розвиток промисловості, сільського господарства, кустарних промислів тощо; огляди та інші матеріали з економічного стану губернії; доповідь професора Л. Данилова про ме-теорологічні дослідження в губернії; відомості про стан цукрової, шкі-ряної, текстильної промисловості, гірничої справи в губернії. У фонді відклалися документи з особового складу: заяви, анкети списки.
181
ОКРУЖНІ ПЛАНОВІ КОМІСІЇ ПРИ ОКРУЖНИХ ВИКО-НАВЧИХ КОМІТЕТАХ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬ-КИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ
4 фонди, 1084 од. зб., 1924-1930 рр. Описи.
Окружні планові комісії утворені постановою Подільського губвикон-кому від 29 січня 1924р. Були підпорядковані безпосередньо окружним виконавчим комітетам. Структурно ділилися на секції: сільськогоспо-дарську, фінансово-економічну, місцевого господарства, торгово-кооперативну та ін. Займалися розробкою планів розвитку народного господарства та контролювали їх виконання; вивчали економіку округів та господарчу діяльність місцевих органів. Ліквідовані у 1930 р.
Копії постанов, наказів, циркулярів РНК, Наркомату фінансів, Наркомату внутрішніх справ та економічної наради УСРР; постанови, інструкції, протоколи засідань президії ВУЦВК УСРР; постанови, про-токоли засідань президії губвиконкому та губернської планової комісії про денаціоналізацію дрібної промисловості, затвердження бюджетів; протоколи засідань окружних планових комісій та їх секцій з питань землеустрою, шляхового будівництва, розподілу кредитів, кустарної промисловості, торгівлі та кооперації.
П’ятирічні, річні промислово-фінансові, кредитні, зведені плани розвитку народного господарства; річні статистичні зведені звіти; звіти про кредитування округів, цукрової промисловості, про стан виробни-чих кооперативів, землеустрою; балансові та природно-витратні кош-ториси, штатні розклади.
Матеріали вивчення та обстеження сільського та лісного госпо-дарства, землеустрою, розвитку промисловості; доповіді про стан сіль-ського господарства, торгівлі, про роботу цукрових заводів, кустарної промисловості, електрифікацію округів; акти обстеження діяльності підприємств та установ.
У фондах відклались документи з особового складу.
Вінницька, ф. Р-154, 524 од. зб., 1924-1930 рр.;
Гайсинська, ф. Р-1000, 32 од. зб., 1924-1925 рр.;
Могилів-Подільська, ф. Р-434, 150 од. зб., 1924-1929 рр.;
Тульчинська, ф. Р-684, 378 од. зб., 1924-1930 рр.
182
РАЙОННІ ПЛАНОВІ КОМІСІЇ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ РАЙОННИХ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
21 фонд, 1130 справ, 1944-1979 рр. Описи.
Створені відповідно до Постанови ЦВК та РНК СРСР від 23 вересня 1931 р. Були підпорядковані районним виконавчим комітетам та облас-ній плановій комісії. Розробляли, здійснювали керівництво та контроль за виконанням планів розвитку народного господарства, культури, охо-рони здоров’я, освіти, колгоспного будівництва та місцевої промисло-вості району.
Постанови й рішення райвиконкомів з питань планової роботи; протоколи засідань планових комісій; перспективні, п’ятирічні, річні плани розвитку місцевого господарства; плани електрифікації районів, будівництва об’єктів соціально-культурного та побутового значення; кошториси, штатні розклади.
Барська, ф.Р-5849, 101 од. зб., 1949-1977 рр.;
Бершадська, ф. Р-5977, 53 од. зб., 1955, 1964-1977 рр.;
Вінницька, ф. Р-5015, 42 од. зб., 1950-1962, 1971-1977 рр.;
Вороновицька, ф. Р-4604, 46 од. зб., 1946-1958 рр.;
Гайсинська, ф. Р-5523, 67 од. зб., 1957-1977 рр.;
Джулинська, ф. Р-4513, 32 од. зб., 1945-1950 рр.;
Жмеринська, ф. Р-4474, 122 од. зб., 1944-1978 рр.;
Крижопільська, ф. Р-5665, 125 од. зб., 1944-1977 рр.;
Липовецька, ф. Р-5992, 61 од. зб., 1952, 1955-1977 рр.;
Літинська, ф. Р-5975, 27 од. зб., 1966-1977 рр.;
Могилів-Подільська, ф. Р-6000, 24 од. зб., 1947-1978 рр.;
Мурованокуриловецька, ф. Р-5984, 19 од. зб., 1967-1976, 1978-1979 рр.;
Немирівська, ф. Р-5929, 72 од. зб., 1955-1977 рр.;
Ободівська, ф. Р-5957, 12 од. зб., 1945-1957 рр.;
Станіславчицька, ф. Р-4612, 9 од. зб., 1952-1956 рр.;
Теплицька, ф. Р-5997, 9 од. зб., 1959-1978 рр.;
Томашпільська, ф. Р-5562, 76 од. зб., 1944-1977 рр.;
Тростянецька, ф. Р-5956, 52 од. зб., 1945-1951, 1953-1958, 1961-1974 рр.;
Тульчинська, ф. Р-5974, 158 од. зб., 1944-1977 рр.;
Турбівська, ф. Р-4519, 1 од. зб., 1946-1947 рр.;
Шаргородська, ф. Р-5915, 22 од. зб., 1944-1947, 1959,1961, 1962, 1965-1976 рр.
УПОВНОВАЖЕНИЙ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНОВОГО КОМІ-ТЕТУ РАДИ МІНІСТРІВ СРСР ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Ф. Р-3236, 8 од. зб., 1948-1949 рр. Опис.
183
Призначався Держпланом СРСР як контролюючий орган за ходом ви-конання планових робіт з відбудови та розвитку народного господарст-ва на місцях. Інститут уповноваженого ліквідований згідно рішення Ра-ди Міністрів та указу Держплану СРСР від 18 червня 1949 року.
Постанови Ради Міністрів СРСР, накази Держплану СРСР; витя-ги із затвердженого Радою Міністрів СРСР Державного плану віднов-лення та розвитку народного господарства СРСР на 1949 р.; листуван-ня з установами та підприємствами Вінницької області про виконання планових показників, відновлення та розвиток народного господарства СРСР.
ГОЛОВНЕ ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
ВІННИЦЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ
Ф. Р-3966, 3236 од. зб., 1932-1941; 1944-1989 рр. Описи.
Утворене відповідно з постановою ВУЦВК і РНК УРСР від 20 лютого 1932 р. як Вінницька обласна планова комісія. Була підпорядкована облвиконкому та Держплану України. Мала структуру: відділ зведеного народногосподарського плану; відділ промисловості і торгівлі; відділ сільського господарства та заготовок; відділ житлово-комунального го-сподарства; відділ будівельних і проектних організацій та зв’язку; від-діл планування, обліку та розподілу матеріальних фондів. Здійснювала перспективне і поточне планування розвитку місцевого господарства та культури області. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 28 вересня 1988 р. та рішення Вінницької обласної Ради від 15 грудня 1988 р. на базі планової комісії Вінницького облвиконкому було утворено Головне планово-економічне управління Вінницького облвиконкому, як його структурний підрозділ. Методичне керівництво діяльністю управ-ління здійснював Держплан УРСР.
Директивні та методичні вказівки вищих державних органів та Держплану УРСР з перспективного та поточного планувань, доповідні записки, довідки про хід виконання народногосподарського плану об-ласті; рішення і постанови Вінницького обкому КПУ та облвиконкому; накази, протоколи засідань планової комісії, планово-економічного управління.
П’ятирічні плани розвитку народного господарства; плани з капі-таловкладень, додаткові планові показники зведених та річних планів по категоріях господарств; звіти про працю та річні бухгалтерські зві-ти.
184
Інформації, довідки, відомості про роботу підприємств, організа-цій, установ; підсумки виконання народногосподарських планів по об-ласті; документи про розподіл кормів, електрифікацію та механізацію сільського господарства; листування з обкомом КПУ та облвикон-комом з питань планування, розвитку народного господарства, про жи-тлове і комунальне будівництво.
У фонді відклалися документи з особового складу: накази голови обласної планової комісії та особові рахунки на видачу заробітної пла-ти; особові справи звільнених.
ПОДІЛЬСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ СТАТИСТИЧНЕ БЮРО
ГУБЕРНСЬКОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РАДИ
РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ
Ф. Р-965, 1352 од. зб., 1919-1925 рр. Описи, каталог.
Утворене в 1919 р. відповідно до постанови РНК України від 15 берез-ня 1919 р. “Про місцеві статистичні заклади України”. Входило до складу губвиконкому на правах самостійного відділу. Підпорядковува-лось Центральному Статистичному Управлінню, у його підпорядку-ванні перебували повітові, а з 1923 р. – окружні статистичні бюро. За-ймалося організацією переписів, а також обліком кількості, складу та руху населення; стану сільського господарства, промисловості, народ-ної освіти та ін. Крім проведення переписів 1920 та 1923 рр., займалося обробкою результатів переписів 1916 та 1917 рр. Готувало статистичні збірники, огляди. З березня 1923 р. щомісячно виходили статистичні бюлетені, у 1925 р. опубліковано збірник “Населені місця Поділля”. Припинило діяльність 23 липня 1925 р., у зв’язку із ліквідацією губер-нії.
Обіжники, інструкції, накази, постанови та розпорядження РНК, ВУЦВК УСРР, ЦСУ СРСР, Народних комісаріатів внутрішніх справ, освіти, фінансів; обіжники, інструкції, протоколи засідань губвикон-кому та губернського статистичного бюро з питань основної роботи.
Плани роботи губстатбюро та його структурних підрозділів; зві-ти та доповідями про роботу губернського, повітових та окружних ста-тистичних бюро; звіти про проведення губстатбюро та підвідомчими установами статистичних досліджень.
Статистичні матеріали про рух населення, відомості про його склад, як по окремих повітах, районах, округах, так і по губернії в ці-лому; статистичні зведення про землекористування, про стан посівів, урожайність, стан промислових підприємств, культурно-освітніх уста-
185
нов, установ народної освіти, охорони здоров’я; про інфекційні захво-рювання; кількість продукції, що випускали цукрові заводи у 1914-1919 рр.; відомості про середній висів зернових по повітах губернії за 1905-1914 рр.; списки дітей дитячих будинків, промислових підпри-ємств, власників садиб; анкети підприємств, споживчих товариств, продовольчих комітетів.
У фонді відклались документи з особового складу губстатбюро, повітстатбюро, цукрових заводів, міліції та інших установ і організа-цій.
ПОВІТОВІ СТАТИСТИЧНІ БЮРО ПОВІТОВИХ
ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ РАД РОБІТНИЧИХ,
СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ
4 фонди, 90 од. зб., 1920-1923 рр. Описи.
Утворені у 1920 р. відповідно до постанови РНК України від 15 берез-ня 1919 р. “Про місцеві статистичні заклади України”. Їх штати скла-далися із статистика та технічного співробітника. Крім того, повітова статис-тична мережа об’єднувала волосних статистиків та кореспонде-нтів держстатистики. Виконували статистичні роботи у межах повіту. Підпо-рядковувались губернському статистичному бюро.
Ліквідовані у 1923 р.
Постанови РНК України; обіжники ЦСУ України, Подільського губернського статбюро, повітових виконкомів з питань основної діяль-ності; протоколи засідань повітових виконкомів та губекономнаради з питань надання статистичної інформації; місячні звіти повітових ста-тистичних бюро; звіти волосних статистиків.
Статистичні відомості про стан сільського господарства, промис-ловості, народної освіти, про рух населення; списки домовласників, кореспондентів держстатистики; дані про особовий склад статбюро.
Жмеринське, ф. Р-2815, 41 од. зб., 1920-1923 рр.;
Літинське, ф. Р-2817, 21 од. зб., 1921-1922 рр.;
Могилів-Подільське, ф. Р-1017, 8 од. зб., 1920-1923 рр.;
Ольгопільське, ф. Р-2816, 20 од. зб., 1920-1923 рр.
ОКРУЖНІ СТАТИСТИЧНІ БЮРО
3 фонди, 756 од. зб., 1923-1930 рр. Описи.
186
Створені відповідно до постанови ВУЦВК від 9 травня 1923 р. До 1925 р. підпорядковувались губернському статбюро, після ліквідації губер-нії – ЦСУ України. В їх підпорядкуванні знаходились районні статис-тики. Виконували статистичні дослідження у межах округу. Ліквідова-ні у 1930 р. відповідно до постанови ВУЦВК та РНК УСРР від 5 люто-го 1930 р.
Обіжники, інструкції та розпорядження ВУЦВК, ЦСУ СРСР, на-родних комісаріатів фінансів, освіти, окружних статистичних бюро з питань основної діяльності; звіти окрстатбюро з основної діяльності.
Статистичні відомості про рух населення, економічний стан ра-йонів, торговельні заклади; дані про обстеження бюджетів селянських господарств, ціни; звіти ЗАГСів, народних судів; листування з устано-вами та організаціями з питань статистики.
У фонді містяться документи з особового складу.
Вінницьке, ф. Р-1174, 370 од. зб., 1923-1930 рр.;
Могилів-Подільське, ф. Р-2217, 292 од. зб., 1923-1930 рр.;
Тульчинське, ф. Р-2231, 97 од. зб., 1923-1930 рр.
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
Ф. Р-2355, 21127 од. зб., 1935-1996 рр. Описи, каталог.
Створене на підставі постанови РНК УСРР від 4 червня 1932 р. “Про організацію Управління народногосподарського обліку УСРР та його місцевих органів” як Вінницьке обласне управління народногосподар-ського обліку Держплану СРСР. У 1941, 1944-1948 рр. – Управління статистики Уповноваженого Держплану СРСР по Вінницькій області. У 1948-1951 рр. мало назву Вінницьке обласне статистичне управління ЦСУ при Раді Міністрів УРСР. У 1951-1987 рр. – Статистичне управ-ління Вінницької області. З 1 жовтня 1987 р., відповідно до наказу Держкомстату УРСР від 18.09.1987 р. № 8, носить назву Вінницьке об-ласне управління статистики. Підпорядковується Державному комітету статистики України.
Постанови, накази, інструкції РНК, Держплану СРСР; накази ЦСУ СРСР та УРСР, Вінницького обкому КПУ; постанови, розпо-рядження та рішення облвиконкому; накази начальника управління; протоколи засідань колегії управління з питань основної діяльності.
Плани роботи та річні звіти управління та його структурних під-розділів; річні бухгалтерські звіти управління та районних відділів; штатні розклади.
187
Статистичні відомості по усіх галузях народногосподарського обліку; списки населених пунктів із вказівкою чисельності населення за переписом 1939 р.; річні звіти обласних організацій за 1938 р.; відо-мості про кількість підприємств у м. Вінниці та області, їх роботу; де-мографічні дані про природній рух та міграцію населення; таблиці ди-намічних рядів по статистиці усіх галузей народного господарства; аналітичні огляди з усіх напрямків в розвитку народного господарства; листування з керівними організаціями з питань статистики; документи профкому.
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ СТАТИСТИКИ ВІННИ-ЦЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
Ф. Р-2071, 1466 од. зб., 1926-1988 рр. Описи.
Створений при Вінницькій міській раді, як Вінницька міська інспектура народно-господарського обліку відповідно до постанови ВУЦВК та РНК УСРР від 4 червня 1932 р. “Про організацію управління народно-господарського обліку УСРР та його місцевих органів”. Підпорядкову-валась обласному управлінню народно-господарського обліку, з 1941 р. – управлінню статистики у Вінницькій області та мала назву: Вінницька мі-ська інспектура держстатистики. На підставі наказу Вінницького обласно-го статистичного управління № 6 від 4 жовтня 1984 р. була перейменована у Відділ держстатистики з інформаційно-обчислювального обслуговуван-ня ОЦ Вінницяоблмашінформу у м. Вінниці. За наказом Держкомстату УРСР № 8 від 18 вересня 1987 р. – Вінницький міський відділ статистики. Займалася питаннями обліку та статистики на території міста.
У фонді відклались статистичні документи Вінницького окружного стат-бюро за 1926-1930 рр. та документи, розпочаті Вінницькою міською ра-дою за 1929-1931 рр.
Розпорядження Укрдержплану та облвиконкому; накази, розпо-рядження, інструкції ЦСУ СРСР та УРСР; накази обласного статупра-вління, рішення міськвиконкому з питань основної діяльності.
Плани робіт та звіти про роботу інспектури.
Акти перевірки підприємств та установ м. Вінниці (1948 р.), пра-вильності подання звітних даних; анкети обстеження електростанцій Вінницького району (1931 р.); документи (інструкції, відомості, стати-стичні відомості, списки, особові картки) про вибори до сільських рад.
Статистичні звіти, зведення, довідки, таблиці з усіх галузей на-родного господарства міста та району; відомості про природний рух населення та міграцію, роботу установ освіти, виконання планів з праці 188
підприємствами міста; статистичні відомості про кількісний та націо-нальний склад населення м. Вінниці та округу (1931 р.); економічний опис міських землеволодінь (1926-1927 рр.); доповідні записки про розвиток народного господарства міста; аналізи та доповіді про роботу підприємств; розрахунки руху міського житлового фонду; списки під-приємств; матеріали переписів; довідки про результати перевірок по-дання звітних даних; листування з підприємствами, установами та ор-ганізаціями з питань основної роботи.
ІНСПЕКТУРИ ДЕРЖСТАТИСТИКИ ТА
ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СТАНЦІЇ
33 фонди, 14274 од. зб., 1944-1988 рр. Описи.
Створені на підставі постанови РНК УСРР від 4 червня 1932 р. “Про організацію Управління народногосподарського обліку УСРР та його місцевих органів” як районні інспектури народногосподарського облі-ку. У 1941, 1944-1948 рр. мали назву: районні управління статистики Упов-новаженого Держплану СРСР. З 1948 р. – районні інспектури Центрального Статистичного Управління. Відповідно до наказу Стату-правління області № 31 від 9 лютого 1960 р. були перейменовані у ін-спектури державної статистики. На підставі наказу ЦСУ УРСР № 157 від 16 травня 1972 р. на базі машинно-обчислювальних станцій та ін-спектур держстатистики з 1 липня 1972 р. утворювались інформаційно-обчислювальні станції (ІОС). Відповідно до постанови РМ СРСР № 822 від 17 червня 1988 р. ІОС реорганізовано у відділи статистики. Ви-конували статистичні роботи у межах району чи міста.
Накази, рішення, розпорядження обласного, районних та міських виконкомів, обласного статистичного управління з питань основної діяльності.
Плани та звіти про роботу районних інспектур та інформаційно-обчислювальних станцій; річні бухгалтерські звіти; кошториси та шта-тні розписи. Статистичні відомості, таблиці, довідки про роботу про-мислових підприємств, автотранспорту, закладів культури, установ освіти, охорони здоров’я, розвиток сільського господарства, житлово-комунального господарства, виконання планів з капітального будівни-цтва; відомості про механічний та природній рух населення; річні звіти колгоспів; річні звіти про систему підприємств, установ охорони здо-ров’я, освіти та культури; звіти про заготівлю зернових культур, овочів кормів; довідки про роботу підприємств та організацій; аналітичні за-писки про розвиток міжколгоспного будівництва; відомості про чисе-
189
льність робітників та службовців; документи профкому; списки уста-нов, організацій, підприємств.
Районні інспектури держстатистики:
Вінницька, ф. Р-5282, 575 од. зб., 1944-1977 рр.;
Вороновицька, ф. Р-4748, 178 од. зб., 1844-1959 рр.;
Джулинська, ф. Р-4643, 283 од. зб., 1944-1957 рр.;
Джуринська, ф. Р-4506, 199 од. зб., 1946-1959 рр.;
Калинівська, ф. Р-5100, 519 од. зб., 1944-1977 рр.;
Копайгородська, ф. Р-5899, 62 од. зб., 1944-1958 рр.;
Липовецька, ф. Р-5881, 392 од. зб., 1959-1977 рр.;
Могилів-Подільська, ф. Р-5987, 249 од. зб., 1944-1972 рр.;
Мурованокуриловецька, ф. Р-5635, 493 од. зб., 1944-1982 рр.;
Ободівська, ф. Р-5686, 28 од. зб., 1944-1959 рр.;
Ольгопільська, ф. Р-4582, 65 од. зб., 1944-1949 рр.;
Станіславчицька, ф. Р-4448, 214 од. зб., 1944-1957 рр.;
Теплицька, ф. Р-5628, 412 од. зб., 1944-1970 рр.;
Томашпільська, ф. Р-5930, 449 од. зб., 1944-1977 рр.;
Турбівська, ф. Р-4479, 479 од. зб., 1944-1959.;
Уланівська, ф. Р-5066, 195 од. зб., 1944-1962 рр.;
Чечельницька, ф. Р-5869, 667 од. зб., 1944-1985 рр.;
Шаргородська, ф. Р-5234, 668 од. зб., 1944-1976 рр.;
Шпиківська, ф. Р-5651, 133 од. зб., 1944-1962 рр.;
Ямпільська, ф. Р-5512, 152 од. зб., 1944-1962 рр.
Міські та районні інформаційно-обчислювальні станції
Міські:
Жмеринська, ф. Р-5068, 1692 од. зб., 1944-1988 рр.;
Могилів-Подільська, ф. Р-5931, 232 од. зб., 1958-1975 рр.
Районні:
Барська, ф. Р-5614, 548 од. зб., 1944-1977 рр.;
Бершадська, ф. Р-5978, 505 од. зб., 1945-1978 рр.;
Іллінецька, ф. Р-5983, 580 од. зб., 1944-1978 рр.;
Козятинська, ф. Р-5964, 465 од. зб., 1944-1976 рр.;
Крижопільська, ф. Р-5676, 790 од. зб., 1944-1977 рр.;
Літинська, ф. Р-5101, 398 од. зб., 1944-1977 рр.;
Немирівська, ф. Р-5839, 489 од. зб., 1944-1977 рр.;
Погребищенська, ф. Р-5976, 588 од. зб., 1944-1982 рр.;
Тростянецька, ф. Р-5687, 336 од. зб., 1944-1976 рр.;
Тульчинська, ф. Р-5650, 743 од. зб., 1944-1978 рр.;
Хмільницька, ф. Р-2403, 496 од. зб., 1944-1976 рр.
190
6. ФІНАНСОВІ, СТРАХОВІ, КРЕДИТНО-ПОЗИЧКОВІ
УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ПОДІЛЬСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РАДИ РОБІТНИЧИХ,
СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ
Ф. Р-27, 1817 од. зб., 1919-1925 рр. Описи.
Подільський губернський фінансовий відділ був створений 22 лютого 1919 р. згідно з декретом РНК України “Про організацію фінансових від-ділів губернських і повітових виконавчих комітетів”. Керував діяльністю окружних і повітових фінансових відділів, здійснював контроль за вико-нанням в межах губернії декретів, правил, інструкцій з питань податкової, кошторисної та фінансової справ, розглядав кошториси прибутків і видат-ків місцевих органів влади і державних установ. З прийняттям постанови ВУЦВК від 3 червня 1925 р. “Про ліквідацію губерній” з 1 серпня 1925 р. припинив свою діяльність.
Постанови, oбіжники, розпорядження і інструкції Наркомату фі-нансів СРСР і УСРР, ВУЦВК і РНК УСРР, Держбанку СРСР, Подільсь-кого губернського фінансового відділу про складання прибутково-видаткових кошторисів, про податкові платежі; протоколи засідань коле-гії губернського фінвідділу, губернської і окружних податкових комісій з питань оподаткування, фінансового обстеження торговельно-промислових підприємств, діяльності окружних та повітових фінансових відділів. Річні і місячні звіти, доповіді губернського, окружних і повіто-вих фінвідділів; прибутково-видаткові кошториси губфінвідділу; відомо-сті про надходження податків, внесків; акти ревізій окружних і повітових фінвідділів. Листування з Народним комісаріатом фінансів УСРР, окруж-ними і повітовими фінансовими відділами, приватними власниками про організацію прибутково-видаткових кас, про обстеження підприємств, звільнених від оподаткування, про видачу патентів на право торгівлі. Документи з особового складу: накази, списки і особові справи працівни-ків губфінвідділу, окружних і повітових відділів, відомості видачі зарпла-ти, посвідчення, анкети, мандати, заяви про прийом на роботу.
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ВІННИЦЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Ф. Р-3666, 6646 од. зб., 1935-1937, 1944-1994 рр. Описи.
191
Фінансовий відділ Вінницького обласного виконавчого комітету розпочав роботу у 1932 році у новоствореній Вінницькій області. 16 лютого 1963 року відповідно до наказу Міністерства фінансів УРСР був реорганізова-ний в обласні: сільський і промисловий фінансові відділи. У зв’язку з лік-відацією раднаргоспів та поділу державних і партійних установ на сільські і промислові в грудні 1964 року відновлено діяльність обласного фінвідді-лу. Підпорядковувався обласному виконкому та Міністерству фінансів УРСР. Складав обласний бюджет, забезпечував його виконання, контро-лював роботу райміськфінвідділів.
Накази, інструкції Міністерства фінансів СРСР і УРСР; постанови, рішення, розпорядження облвиконкому; плани роботи облфінвідділу; річні бюджети області, районів, міст, звіти про їхнє виконання; протоколи нарад працівників фінансових відділів області; кошториси і штатний роз-клад облвиконкому і його відділів; матеріали про роботу з кадрами; акти ревізій і обстежень роботи відділу; листування з Міністерством фінансів УРСР і облвиконкомом з питань основної діяльності.
ФІНАНСОВІ ВІДДІЛИ ОКРУЖНИХ ВИКОНАВЧИХ
КОМІТЕТІВ РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ
4 фонди, 8299 од зб., 1921-1930 рр. Описи.
Окружні фінансові відділи Подільської губернії були створені згідно з по-становою ВУЦВК від 9 травня 1923 р. Були органами окружних вико-навчих комітетів і місцевими органами Народного комісаріату фінансів УCРР і діяли на загальних підставах з іншими відділами окрвиконкомів. Здійснювали в межах округу фінансово-податкову роботу з питань держа-вних і місцевих фінансів, а також керівництво і нагляд за діяльністю фі-нансових органів округу. Припинили свою діяльність відповідно до поста-нови ВУЦВК і РНК УCРР від 02.09.1930р. “Про ліквідацію округів та пе-рехід на двоступеневу систему управління”.
Обіжники, постанови, накази, розпорядження Народного комісаріату фінансів СРСР і УСРР, Ради Народних Комісарів, Подільського губернсько-го і окружних фінансових відділів про ліквідацію заборгованості з сільсько-господарського, промислового, місцевого, прибуткового та інших податків; про самооподаткування, розподіл місцевих бюджетів і сплату недоїмок.
Річні і місячні плани, звіти; доповіді окрфінвідділів. Інформації про то-рговельні і промислові підприємства, про надходження податків. Акти реві-зій райфінвідділів і прибутково-видаткових кас.
192
Справи про порушення окремими громадянами статуту про промисло-вий податок. Листування з Народним комісаріатом фінансів УСРР, губернсь-ким і окружними фінвідділами та приватними власниками про реєстрацію підприємств, реалізацію позик, ліквідацію заборгованості з оподаткування.
Вінницький, ф. Р-41, 1600 од зб.; 1921-1930 р.;
Гайсинський, ф. Р-277, 63 од зб.; 1921-1925 рр.;
Могилів-Подільський, ф. Р-42, 448 од зб.; 1922-1930 рр.;
Тульчинський, ф. Р-476, 6188 од зб.; 1922-1930 рр.
ФІНАНСОВІ ВІДДІЛИ ПОВІТОВИХ ВИКОНАВЧИХ
КОМІТЕТІВ РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ (О.А.Ф.)
Ф. Р-2831, 116 од. зб., 1920-1923 рр. Опис.
Фінансові відділи повітових виконавчих комітетів були утворені згідно з дек-ретом РНК УСРР від 22 лютого 1919 р. “Про організацію фінансових відділів губернських і повітових виконавчих комітетів”. В функції повітфінвідділів входило складання кошторисів державного бюджету, проведення нарахувань і збору державних податків, здійснення контролю за дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни установами та організаціями в межах повіту. Ліквідовані в 1923 році в зв’язку з ліквідацією повітів. Фінансові відділи складались з кошториснокасового і податкового підвідділів.
У фонді об’єднано документальні матеріали Брацлавського, Вінницького, Гайсинського, Жмеринського, Липовецького, Літинського, Могилів-Подільського, Ольгопільського, Ямпільського повітових фінансових відділів.
Декрети, постанови РНК, ВУЦВК, Народного комісаріату фінансів з питань фінансової роботи; oбіжники губфінвідділу, накази фінансових відділів, податкових підвідділів; зведення про надходжен-ня податків, про працездатне населення, про переміщення коштів; лис-тування з губфінвідділом про реалізацію державної виграшної позики, про курси іноземних валют; списки і особові рахунки платників податків, анкети, відомості на видачу заробітної плати; особові справи працівників фінансових відділів.
ФІНАНСОВІ ВІДДІЛИ ВІННИЦЬКОГО МІСЬКОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ТА РАЙОННИХ
ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ М. ВІННИЦІ
4 фонди, 2502 од. зб., 1923-1941,1944-1994 рр. Описи.
193
Створені: Вінницький міський – у 1923 р. згідно з постановою ВУЦВК про районування Подільської губернії, Замостянський, Ленінський, Старомі-ський – у 1972 році відповідно до Указу Президії ВР УРСР № 84 “Про утворення районів в м. Вінниці Вінницької області”. Фінансові відділи під-порядковувались міськвиконкомам і Вінницькому облфінвідділу. Контролювали бюджети міських і районних у місті рад, установ, підприємств, ор-ганізацій торгівлі, охорони здоров’я, культу-ри, освіти.
Накази, інструкції Міністерства фінансів СРСР і УРСР; рішення і розпорядження Вінницького облвиконкому і міськвиконкому з питань фінансової роботи; накази завідуючого з основної діяльності. Проекти і річні бюджети міста і районів Вінниці; штатні розписи і кошториси на утримання управлінського адмінапарату; протоколи виробничих нарад, засідань профкому; справи державної реєстрації підприємств; звіти бюджетних установ м. Вінниці, бухгалтерські звіти; акти і довідки ревізій та перевірок бюджетної роботи міськфінвідділу, які проводи-лись Міністерством фінансів УРСР; документи про стягнення податків з осіб вільних професій, про відшкодування вартості конфіскованого майна реабілітова-них; особові рахунки працівників.
Вінницький міський ф. Р-499, 1875 од. зб., 1923-1941; 1944-1994 рр.;
Районні в м. Вінниці:
Замостянський ф. Р-6114, 180 од. зб., 1972-1993 рр.;
Ленінський, ф. Р-6113, 224 од. зб., 1976-1993 рр.;
Староміський, ф. Р-6115, 223 од. зб., 1957-1993 рр.
ФІНАНСОВІ ВІДДІЛИ РАЙОННИХ
ТА МІСЬКИХ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ
45 фондів, 20668 од. зб., 1930-1941, 1944-1994 рр. Описи.
Розпочали свою діяльність у 1930 р. з переходом на двоступеневу сис-тему управління. Здійснювали облік об’єктів оподаткування, контро-лювали бю-джети районних і міських рад, нарахування і стягнення різних видів податків, видатки бюджетних коштів. Підпорядковувались районним і міським виконкомам та облфінвідділу.
Постанови, накази, інструкції, обіжники Міністерства фінансів СРСР, УРСР, облфінвідділу з питань бухгалтерського обліку; рішення і розпорядження районних і міськвиконкомів про виконання кошторисів; бюджети і штатні розписи рай- і міськфінвідділів; плани роботи; річні
194
бухгалтерські звіти; статистичні звіти з кадрових питань; акти ревізій і перевірок; документи місцевих комітетів.
Районні:
Барський, ф. Р-5613, 740 од. зб., 1944-1992 рр.;
Бершадський, ф. Р-5889, 631 од. зб., 1944-1983 рр.;
Брацлавський, ф. Р-5832, 53 од. зб., 1944-1962 рр.;
Вінницький, ф. Р-4978, 1092 од. зб., 1944-1992 рр.;
Вороновицький, ф. Р-4637, 312 од. зб., 1944-1959 рр.;
Гайсинський, ф. Р-5595, 626 од. зб., 1944-1987 рр.;
Джулинський, ф. Р-4638, 39 од. зб., 1944-1959 рр.;
Джуринський, ф. Р-4508, 185 од. зб., 1937-1959 рр.;
Жмеринський, ф. Р-5110, 915 од. зб., 1944-198 рр.;
Іллінецький, ф. Р-5980, 720 од. зб., 1944-1988 рр.;
Калинівський, ф. Р-4117, 1124 од. зб., 1930-1933, 1944-1988 рр.;
Козятинський, ф. Р-5585, 837 од. зб., 1944-1983 рр.;
Комсомольський, ф. Р-5586, 112 од. зб., 1944-1963 рр.;
Копайгородський, ф. Р-5793, 36 од. зб., 1946-1959 рр.;
Крижопільський, ф. Р-5666, 633 од. зб., 1944-1991 рр.;
Липовецький, ф. Р-5879, 499 од. зб., 1944-1987 рр.;
Літинський, ф. Р-5720, 385 од. зб., 1956-1989 рр.;
Могилів-Подільський, ф. Р-5058, 673 од. зб., 1958-1988 рр.;
Мурованокуриловецький, ф. Р-5521, 438 од. зб., 1944-1991 рр.;
Немирівський, ф. Р-4981, 1526 од. зб., 1944-1983 рр.;
Ободівський, ф. Р-5684, 19 од. зб., 1947-1958 рр.;
Ольгопільський, ф. Р-4564, 56 од. зб., 1944-1957 рр.;
Оратівський, ф. Р-6045, 185 од. зб., 1944-1958, 1980-1990 рр.;
Піщанський, ф. Р-6015, 773 од. зб., 1944-1991 рр.;
Плисківський, ф. Р-4442, 48 од. зб., 1944-1963 рр.;
Погребищенський, ф. Р-5708, 740 од. зб., 1946-1986 рр.;
Самгородоцький, ф. Р-5587, 115 од. зб., 1945-1957 рр.;
Станіславчицький, ф. Р-4397, 42 од. зб., 1944-1956рр.;
Теплицький, ф. Р-5629, 445 од. зб., 1944-1983 рр.;
Тиврівський, ф. Р-5659, 209 од. зб., 1944-1972 рр.;
Томашпільський, ф. Р-5564, 1255 од. зб., 1944-1988 рр.;
Тростянецький, ф. Р-4130, 559 од. зб., 1931-1933, 1944-1988 рр.;
Тульчинський, ф. Р-5652, 1003 од. зб., 1944-1988 рр.;
Турбівський, ф. Р-4495, 3 од. зб., 1948-1955 рр.;
Уланівський, ф. Р-5067, 143 од. зб., 1946-1962 рр.;
Хмільницький, ф. Р-4114, 542 од. зб., 1932-1980 рр.;
Чернівецький, ф. Р-5057, 81 од. зб., 1949-1962 рр.;
Чечельницький, ф. Р-5545, 701 од. зб., 1944-1991 рр.;
Шаргородський, ф. Р-5094, 869 од. зб., 1944-1989 рр.;
Шпиківський, ф. Р-5653, 111 од. зб., 1944-1962 рр.;
Ямпільський, ф. Р-5513, 320 од. зб., 1944-1986 рр.;
Яришівський, ф. Р-5059, 42 од. зб., 1949-1958 рр.
195
Міські:
Жмеринський, ф. Р-5109, 262 од. зб., 1963-1988 рр.;
Могилів-Подільський, ф. Р-5682, 474 од. зб., 1944-1983 рр.;
Хмільницький, ф. Р-6055, 95 од. зб., 1980-1984 рр.
ГОЛОВНИЙ КОНТРОЛЕР-РЕВІЗОР МІНІСТЕРСТВА
ФІНАНСІВ УРСР ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Р-5032, 1088 од. зб., 1944-1987 рр. Описи.
Посада введена 9 травня 1938 року на базі контрольного відділу при Він-ницькому облфінвідділі на основі Положення про КРУ Наркомфіну СРСР, затвердженого РНК СРСР 9 травня 1938 року. Здійснював контроль за ви-конанням державного і місцевих бюджетів, дотриманням визначених шта-тів, посадових ставок, фондів заробітної плати, утворенням і використан-ням небюджетних (спеціальних) коштів.
Підпорядковувався КРУ Мінфіну УРСР.
Накази, інструкції, розпорядження КРУ Мінфіну СРСР, УРСР, обл-фінвідділу з основної діяльності.
Протоколи виробничих і службових нарад апарату КРУ, обласних се-мінарів. Доповіді, інформації, доповідні записки про результати ревізій і пе-ревірок. Плани і звіти про роботу контролерів-ревізорів, статистичні звіти.
Акти, довідки з питань виконання бюджету, призначення і виплати пенсій. Кошториси і штатні розписи апарату КРУ. Анкети, нагородні лис-ти, характеристики нагороджених орденами і медалями.
Листи, заяви, скарги громадян. Листування з державними установа-ми з організаційних і кадрових питань.
ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
КООПЕРАТИВНОГО БАНКУ
Ф. Р-43, 788 од. зб., 1922-1930 рр. Описи.
Утворена 18.11.1922 р. Здійснювала кредитування кооперативних об’єднань та інших установ, займалась операціями посередницького хара-ктеру із закупівлі і продажу сільськогосподарських продуктів та промис-лових товарів. Ліквідована постановою ЦВК і РНК СРСР від 17.08.1936 р.
Обіжники і розпорядження, інструкції, постанови Вінницької філії Українбанку про заходи боротьби з нестачею товарів, про порядок видачі 196
позик, про кредитування підприємств Комітету боротьби з безробіттям, боротьбу з фальшивомонетниками.
Протоколи засідань Подільського губернського виконавчого комі-тету і накази про процентні відрахування в фонд комісії для боротьби з наслідками голоду (1922 р.). Протоколи засідань правління Українбанку та Кооперативно-фінансової ради кооперативних організацій Поділля про прийом пайовиків, зниження цін, організацію робітничих кас та шефство над кооперативними товариствами.
Положення про відділення Вінницької товарної біржі (1923 р.). Ста-тути кооперативних об’єднань.
Річні звіти і статистичні зведення про роботу відділів Українбанку, робі-тничих кас і комісіонерств; план товарно-комісійних операцій (1925-1926 рр.). Доповіді про діяльність філії. Акт обстеження діяльності філії (1924 р.).
РАЙОННІ ВІДДІЛЕННЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
КОНТОРИ ДЕРЖАВНОГО БАНКУ СРСР
8 фондів, 58 од. зб., 1934-1941 рр. Описи.
Накази, розпорядження голови правління Держбанку СРСР.
Річні звіти Калинівського відділення. Календарний план евакуації Могилів-Подільського відділення (1941 р.). Mобілізаційні плани польових кас, відділень Держбанку.
Список інкасаторів і касирів Могилів-Подільського відділення.
Листування з Вінницькою обласною конторою про порядок оформ-лення працівників інкасації, проведення з ними бойової і політичної під-готовки, про виявлення фальшивих банківських білетів.
Гайсинське, ф. Р-3812, 12 од. зб., 1939-1941 рр.;
Калинівське, ф. Р-4276, 3 од. зб., 1939-1941 рр.;
Козятинське, ф. Р-3811, 12 од. зб., 1934-1941 рр.;
Літинське, ф. Р-3810, 12 од. зб., 1940-1941 рр.;
Липовецьке, ф. Р-3813, 4 од. зб., 1941 р.;
Могилів-Подільське, ф. Р-3816, 8 од. зб., 1941 р.;
Немирівське, ф. Р-3814, 4 од. зб., 1939-1941 рр.;
Ободівське, ф. Р-3815, 3 од. зб., 1941 р.
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ
ПРОМБУДБАНКУ СРСР
Ф. Р-3828, 513 од. зб., 1922-1927, 1932-1941, 1944-1989 рр. Описи.
197
Утворене в 1922 р. як Вінницьке відділення Торговельно-промислового бан-ку СРСР. З 1936 р. – Вінницька обласна контора Промислового банку СРСР. З 1959 р. – Вінницька обласна контора будівельного банку СРСР. У 1987 р. реорганізована у Вінницьке обласне управління Промбудбанку СРСР.
Накази Будбанку СРСР і Української контори Будбанку. Накази з основної діяльності по обласній конторі.
Річні звіти контори з основної діяльності, річні бухгалтерські звіти контори і управління. Річний звіт про будівництво таборів ДУТАБу НКВС (1941 р.). Звіти про інженерні роботи. Річні звіти про контрольну роботу. Зведені звітні дані по довготерміновому кредитуванню.
Доповідна записка про стан кредитування індивідуального житлово-го будівництва у Вінницькій області за 1958-1959 рр. матеріали про кре-дитування індивідуального житлового будівництва. Списки співробітни-ків відділення. Договори з промисловими підприємствами та сільськогос-подарськими кооперативами про кредитування. Накази по обласній кон-торі. Листування з Промбудбанком СРСР з питань фінансування. Матері-али ревізій.
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА
ТОРГОВЕЛЬНОГО БАНКУ СРСР
Ф. Р-4339, 52 од. зб., 1936-1941, 1944-1956 рр. Опис.
Річні і квартальні плани фінансування капітальних робіт і мобіліза-ції засобів. Річні звіти обласної контори.
Доповідні записки контори для правління Торгбанку СРСР про дія-льність і таблиці до них. Акти ревізій контори і матеріали до них. Акти обстеження філіалів Держбанку СРСР з виконання ними операцій Торг-банку СРСР і матеріали до них.
ФІЛІЯ «ВІННИЦЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО КОМЕР-ЦІЙНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО БАНКУ «УКРАЇНА»»
Ф. Р-6103, 668 од. зб., 1987 – 2006 рр. Описи.
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКО-ГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО БАНКУ
Ф. Р-488, 34 од. зб., 1929-1930 рр. Опис.
198
Накази, обіжники НК фінансів УСРР, Bсеукраїнського сільськогос-подарського банку. Обіжники Подільського товариства сільськогосподар-ського кредиту про умови і порядок кредитування.
Річні звіти сільськогосподарських кредитних товариств.
Акти обстеження роботи сільськогосподарських кредитних това-риств.
Листування з сільськогосподарськими кредитними товариствами з фінансових питань; з Могилів-Подільською інспектурою праці – про по-кращення трудової дисципліни, працевлаштування громадян.
ПОДІЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ ТОВАРИСТВО
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КРЕДИТУ
Ф. Р-483, 1252 од. зб.; 1923-1929 рр. Описи.
Створене за постановою ВУЦВК від 24 січня 1923 р. для кредитування сільського господарства. В січні 1930 р. об’єдналось з Вінницькою філією Державного банку.
Положення Українського сільськогосподарського банку про поря-док кредитування на придбання сільськогосподарських машин.
Обіжники правління Подільського товариства «Сільбанк» про по-рядок заснування товариств сільськогосподарського кредиту, кредиту-вання на придбання сільськогосподарських машин та кооперування бід-ноти.
Протоколи засідань організаційного бюро Подільського губвикон-кому та загальних зборів фундаторів товариства сільськогосподарського кредиту (25 травня 1923 р.) про заходи допомоги бідноті, відкриття това-риства сільськогосподарського кредиту, протоколи І з’їзду колгоспників Проскурівського округу (1924 р.).
Статут Подільського товариства сільськогосподарського кредиту.
Акти обстежень колгоспів Вінницького, Кам’янець-Подільського, Проскурівського і Могилів-Подільського округів.
Річні плани та звіти Подільського районного товариства сільського-сподарського кредиту.
Листування з Українським сільськогосподарським банком, Поділь-ським губернським, окружним і районними виконкомами та сільськогос-подарськими навчальними закладами про кредитування районів, що по-терпіли від посухи, сільськогосподарських товариств та навчальних за-кладів.
199
ВІННИЦЬКЕ АГЕНТСТВО КООПЕРАТИВНОГО
СТРАХОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КООПЕРАТИВНОМУ СОЮЗІ
Ф. Р-82, 126 од. зб., 1928-1930 рр. Опис.
Обіжники Всеукраїнського кооперативного страхового союзу. Про-токоли засідань правлінь Могилів-Подільського та Вінницького коопера-тивних союзів.
Фінансові звіти агентства.
Списки пайовиків коопстраху Вінницького сільськогосподарського товариства. Акти страхових відшкодувань за збитками від вогню. Акти страхування майна. Акти про загибель застрахованих тварин. Генеральні угоди коопстраху з кооперативами про страхування кооперативного майна.
Листування із застрахованими підприємствами та організаціями про виплату страхових платежів.
КРЕДИТНО-ПОЗИЧКОВІ ТОВАРИСТВА
8 фондів, 1646 од. зб., 1918-1931 рр. Описи.
Створені згідно постанови ВУЦВК від 24 січня 1923 р. для кредитування сільського господарства. Відкривали кредити, визначали норми кредиту-вання, допомагали збувати сільгосппродукцію, купувати машини, насіння та ін. Ліквідовані у 1930 р. У фонді відклалися документи Подільської губернської спілки кредитних і позичкових товариств.
Постанови, обіжники, інструкції, накази, розпорядження ЦВК і РНК СРСР, НК фінансів СРСР, Московського бюро товариства взаємного кре-диту, окружних виконкому і фінвідділу про товарно-комерційні операції, про реалізацію державної позики. Протоколи, витяги з протоколів правління товариств, комітетів взаємних кредитів, зборів кустарів. Статути і програми товариств. Довідники цін, бюлетені РАТАУ. Плани і звіти про роботу; дані про розподіл кредитів. Акти ревізій і перевірок промислово-кредитних артілей, сільських товариств. Листування з товариствами з гос-подарських і фінансових питань, про кредитування. Списки, заяви, посвідчення, анкети, особові рахунки, особові справи членів товариств.
Вінницьке ремісничо-трудове державне кредитно-ощадне товариство, ф. Р-3289, 47 од. зб., 1921-1930 рр.;
Вінницьке товариство взаємного кредиту, ф. Р-233, 37 од. зб., 1924-1931 рр.;
200

Крижопільське районне товариство взаємного кредиту, ф. Р-2661, 9 од. зб., 1925-1928 рр.;
Мурованокуриловецьке кредитне промислово-кооперативне товариство, ф. Р-120, 9 од. зб., 1923-1930 рр.;
Немирівське товариство взаємного кредиту, ф. Р-462, 8 од. зб., 1925-1930 рр.;
Подільська губернська спілка кредитних і позичкових товариств, ф. Р-988, 91 од. зб., 1918-1920 рр.;
Староприлуцьке районне товариство взаємного кредиту, ф. Р-2699, 43 од. зб., 1923-1926 рр.;
Тульчинське окружне товариство взаємного кредиту, ф. Р-3492, 159 од. зб., 1925-1930 рр.
ПОДАТКОВІ БЮРО ПРОДОВОЛЬЧИХ КОМІТЕТІВ
ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (О.А.Ф.)
Барське, Бершадське, Гайсинське, Гніванське, Козятинське, Крижопільське, Липовецьке, Могилів-Подільське, Мурафське, Немирівське, Тульчинське, Хмільницьке, Янівське
Ф. Р-427, 236 од.зб., 1921-1923 рр. Описи.
Діяльність фондоутворювачів простежується за 1921-1923рр.
Розпорядження, oбіжники НК продовольства УСРР, губвиконкому, повітових та окружних продовольчих комітетів.
Акти обстеження рільничих земель, млинів. Відомості про надхо-дження продовольчого податку, про урожайність по селах, про землевпо-рядкування.
Листування з повітовими продовольчими комітетами, волосними і сільськими виконкомами про нарахування та сплату продовольчого пода-тку, надання населенню насіннєвої позики.
Списки платників продподатку.
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА КОНТОРА
ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ
Ф. Р-635, 781 од. зб., 1922-1925 рр. Описи.
За постановою РНК України від 25.11.1921 р. був створений страховий під-відділ Подільського губернського фінансового відділу. В 1922 р. його реор-ганізовано у Подільську губернську контору державного страхування. Ке-рувала проведенням добровільного і обов’язкового державного страхування 201
майна, худоби та посівів від стихійного лиха. Ліквідована згідно з постано-вою Подільського губернського виконавчого комітету від 30.06.1925 р.
Матеріали губернських з’їздів працівників держстраху, ліквідацій-ної комісії Подільської губернської контори державного страхування.
Річні, піврічні, місячні звіти, доповіді Подільської губернської кон-тори та страхових агентів губернії.
Листування з Всеукраїнською конторою державного страхування, НК фінансів УСРР, страховими агентами і статистичними відділами про переоці-нку та реєстрацію будівель, про страхування посівів від градобою, худоби – від падежу, будівель – від вогню та про обов’язкове окладне страхування.
ОКРУЖНІ ІНСПЕКТУРИ ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ
3 фонди, 1067 од. зб., 1922-1930 рр. Описи.
За постановою Подільського губвиконкому від 30.06.1925 р. були створені окружні контори державного страхування, які 15.06.1930 р. перейменовані в окружні інспек-тури. Керували діяльністю страхових органів на території округів. Ліквідовані в лис-топаді 1930 р. У фонді Вінницької окрінспектури держстраху відклалися документа-льні матеріали, розпочаті дільничними страховими агентствами в 1922-1924 рр.
Постанови, накази, обіжники, інструкції Всеукраїнського правління державного страхування та Подільської губернської контори про органі-зацію роботи в галузі державного страхування, про планування і звітність.
Протоколи засідань окружних інспектур державного страхування з питань впровадження серед населення всіх форм державного страхуван-ня, надання страхових винагород, фінансування, реєстрації та переоцінки житлових будинків і складання кошторисів.
Річні, квартальні і місячні плани, звіти та доповіді окружних та ра-йонних інспектур. Матеріали ліквідаційної комісії губернської контори та окружних інспектур.
Вінницька, ф. Р-636, 982 од. зб., 1922 – 1930 рр.;
Могилів-Подільська, ф. Р-686, 59 од. зб., 1925 – 1930 рр.;
Тульчинська, ф. Р-685, 26 од. зб., 1927 – 1930 рр.
ГАЙСИНСЬКИЙ ПОВІТОВИЙ ВІДДІЛ
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Ф. Р-3745, 6 од. зб., 1922 р. Опис.
202
Обіжники, постанови РНК УСРР про соціальне страхування робіт-ників і службовців, про визначення норм пенсійного забезпечення.
Протоколи засідань комісії з призначення пенсій та комісії з органі-зації громадських робіт.
Списки робітників і службовців установ і підприємств м. Гайсина.
РАЙОННІ ВІДДІЛИ ТА ДІЛЬНИЧНІ АГЕНТСТВА
ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ
11 фондів, 213 од. зб., 1922-1928, 1944-1949 рр. Описи.
Районні відділи:
Мурованокуриловецький, ф. Р-2452, 4 од. зб., 1923-1925 рр.;
Турбівський, ф. Р-4492, 6 од. зб., 1945-1949 рр.;
Томашпільський, ф. Р- 2431, 11 од. зб., 1923, 1944 рр.;
Дільничні агентства:
Гайсинське, ф. Р-2558, 3 од. зб., 1927-1928 рр.;
Козятинське, ф. Р-3855, 21 од. зб., 1922-1924 рр.;
Махнівське, ф. Р-3123, 106 од. зб., 1922-1928 рр.;
Межирівське, ф. Р-2419, 13 од. зб., 1922-1924 рр.;
Плисківське, ф. Р-2141, 12 од. зб., 1923-1928 рр.;
Погребищенське, ф. Р-2140, 10 од. зб., 1922-1925 рр.;
Самгородоцьке, ф. Р-4098, 18 од. зб., 1922-1924 рр.;
Уланівське, ф. Р-3795, 9 од. зб., 1922-1925 рр.
7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НАРОДНИМ
ГОСПОДАРСТВОМ, ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА,
БУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА РАДА
НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Ф. Р-992, 1882 од. зб., 1919-1924 рр. Описи, каталог.
Створена згідно з постановою РНК України від 8 лютого 1919 р. Здійсню-вала керівництво народним господарством губернії. В повітах губернську раду народного господарства представляли відділи та уповноважені губе-рнської ради при повітових комітетах. Ліквідована 15 лютого 1924 р.
203
Копії декретів, постанови, Обіжники, положення та інструкції ВУЦВК, РНК СРСР та УСРР, ВРНГ, Народного комісаріату фінансів; постанови, обіжники, накази та розпорядження Подільської губернсь-кої ради народного господарства; протоколи засідань президії губерн-ської ради народного господарства, комісії з ліквідації повітових відді-лів раднаргоспу, загальних зборів працівників.
Плани, звіти, доповіді та відомості про роботу губраднаргоспу та повітових відділів народного господарства; акти обстежень, орендні договори, прибутково-видаткові кошториси промислових підприємств; листування з господарськими органами, підприємствами про відбудо-ву, розвиток промисловості.
Документи з особового складу.
ПОВІТОВІ ВІДДІЛИ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ПОВІ-ТОВИХ ВИКОНАВЧИХ РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ
5 фондів, 479 од. зб., 1920-1922. Описи.
Створені відповідно до постанови РНК України від 8 лютого 1919 р. Займались організацією і керівництвом промисловими підприємствами місцевого значення. На початку 1922 р. реорганізовані в управління уповноважених рад народного господарства у повітах.
Накази, обіжники та розпорядження губернської ради народного го-сподарства; протоколи засідань повітових відділів народного господарст-ва, загальних зборів робітників промислових підприємств; статути сільсь-когосподарських та промислових артілей; листування з господарськими органами, підприємствами про перевірку роботи, здачу в оренду підпри-ємств, облік кустарів.
Брацлавський, ф. Р-2571, 74 од. зб., 1920-1922 рр.;
Гайсинський, ф. Р-1110, 69 од. зб., 1921-1922 рр.;
Ольгопільський ф. Р-651, 44 од. зб., 1919-1922 рр.;
Ямпільський, ф. Р-1111, 28 од. зб., 1920-1922 рр.;
Жмеринський, ф. Р-771, 264 од. зб., 1920-1922 рр.
УПОВНОВАЖЕНІ РАД НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
3 фонди, 52 од. зб., 1920-1922 рр. Описи.
204
Уповноважений Київського губраднаргоспу в Липовецькому повіті по-чав діяльність згідно з рішенням президії губраднаргоспу від 28 січня 1922 р., дільничні уповноважені – з кінця 1920, та початку 1921 р. Здій-снювали керівництво і контроль за діяльністю державних, приватних і кустарних промислових підприємств. Згідно з постановою президії Ки-ївського губраднаргоспу від 1 січня 1921 р. повітові відділи народного господарства були перейменовані у районні ради народного господарс-тва. Відповідно до наказу Бердичівської районної ради народого гос-подарства від 24 червня 1921р. посада уповноваженого по Погреби-щенській дільниці була ліквідована.
Інструкції, розпорядження Бердичівського райраднаргоспу, нака-зи уповноваженого Погребищенської дільниці; протоколи засідань ко-легії Бердичівської ради народного господарства; доповіді про діяль-ність уповноважених Погребищенської та Самгородоцької дільниці; акти, відомості про діяльність кустарних підприємств, шкіряних заво-дів, млинів, крупорушок; листування з губернськими, районними ра-дами народного господарства з питань виробництва, обліку та особо-вого складу.
Уповноважений Київської губернської ради по Липовецькому повіту, ф. Р-2486, 14 од. зб., 1920-1922 рр.;
Уповноважений Бердичівської районної ради по Погребищенському відділку, ф. Р-2143, 11 од. зб., 1921 р.;
Уповноважений Бердичівського повітового відділу по Самгородоцько-му відділку, ф. Р-4086, 27 од. зб., 1920-1922 рр.
БРАЦЛАВСЬКА ПОВІТОВА ЕКОНОМІЧНА РАДА ПРИ БРАЦЛАВСЬКОМУ ПОВІТОВОМУ ВИКОНАВЧОМУ
КОМІТЕТІ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ
Ф. Р-2029, 21 од. зб., 1921-1923 рр. Опис.
Створена в 1921 р. з метою організації відбудови народного господарс-тва в повіті. Припинила діяльність в березні 1923 р. у зв’язку з ліквіда-цією повітів.
Протоколи засідань повітовії економічної наради, великої колегії Брацлавського повітпродкому; проект електрифікації сіл Ковалівка, Тар-
205
так, Завалля; листування з губекономнарадою про електрифікацію Брацлавського повіту.
РАДА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЬСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ УКРАЇНСЬКОЇ РАДИ
НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Ф. Р-5042, 6022 од. зб., 1957-1966 рр. Описи.
Створена згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 31 травня 1957р. Вінницькому раднаргоспу підпорядковувались промислові під-приємства, будівельні та інші організації Вінницької та Хмельницької областей. Підпорядковувалась Раді Міністрів УРСР, а з 1960 р. – Укра-їнській Раді народного господарства. 26 грудня 1926 р. відповідно до указу Президії Верховної Ради УРСР був утворений Подільський еко-номічний адміністративний район в складі Вінницької, Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей з центром у м. Вінниці. Від-повідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 10 січня 1963р. була створена Рада народного господарства Подільського району. Раднар-госп і його управління припинили свою діяльність в 1966р. на підставі Закону СРСР від 2 жовтня 1965 р. ”Про зміни системи органів управ-ління промисловістю та реорганізації інших органів державного управ-ління”.
Постанови, розпорядження, накази раднаргоспу та управлінь. Протоколи засідань раднаргоспу, техніко-економічної ради та техніч-них нарад. Перспективні плани розвитку народного господарства ре-гіону, річні виробничі плани. Звіти, відомості про діяльність управлінь та підприємств, виконання планів розвитку та впровадження нової техніки, механізації та автоматизації виробничих процесів.
Доповіді записки, довідки про підсумки роботи окремих галузей та підприємств, про хід капітального будівництва, про будівництво Ла-ди-жинської електростанції та лінії електропередач.
Листування з Укрраднаргоспом, господарськими органами про роз-виток народного господарства, фінансування, інших виробничих питань.
ПАЙОВЕ ТОВАРИСТВО З ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ
ВІННИЦЬКОГО ОКРУГУ
Ф. Р-11, 267 од. зб., 1924-1929 рр. Описи.
206
Засновано 29 травня 1924 р. на підставі постанови Української економічної наради від 10 травня 1924 р. Згідно статуту товариство займалося будівни-цтвом гідро-, електро- та теплових станцій, електрифікацію промислових підприємств і сільського господарства. Ліквідоване в 1930 р. в зв’язку з лік-відацією округу згідно з постановою ВУЦВК і УСРР від 2 вересня 1930 р.
Обіжники, інструкції Вищого технічного будівельного комітету при НКВС УСРР, Українського акціонерного товариства та пайового товари-ства. Протоколи засідань Вінницького окрвиконкому, правління пайового товариства, засідань ревізійної комісії; плани електрифікації районів і сіл округу, звіти пайового товариства електростанцій, сільських кооператив-них товариств; акти обстежень електростанцій округу.
Листування з правлінням державного електротехнічного тресту, Всеукраїнським кооперативним банком про будівництво сільських елект-ростанцій, придбання електроустаткування.
ВІННИЦЬКА МІЖОБЛАСНА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕКСПЛУА-ТАЦІЙНА КОНТОРА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ГО-ЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР
Ф. Р-5028, 26 од. зб., 1949-1959 рр. Описи.
Організована в 1949 р. Підпорядковувалась Головному управлінню елект-рифікації сільського господарства УРСР. Ліквідована згідно з наказом Мі-ністерства сільського господарства від 30 вересня 1960 р.
Накази та розпорядження директора міжобласної енергетичної експлуатаційної контори; кошториси, фінансові плани та звіти контори та електростанцій; листування з Головсільенерго, електростанціями з питань експлуатації, впровадження нової техніки.
Ф. Р-5344, 268 од. зб., 1967-1972 рр. Описи.
Будівництво Ладижинської ДРЕС було розпочато згідно з постановою ЦК КП України та Ради Міністрів УРСР від 4 березня 1966 р. До 1968 р. підго-товчі роботи по будівництву проводила Ладижинська будівельно-монтажна дільниця Молдавської ДРЕС, а в 1968 р. було створено управ-
207
УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ЛАДИЖИНСЬКОЇ ДРЕС
ТРЕСТУ “ПІВДЕНЬЕНЕРГОБУД”
ління будівництва Ладижинської ДРЕС, яке підпорядковувалось тресту „Південьенергобуд”. 26 квітня 1968 р. відбулося урочисте відкриття будів-ництва ДРЕС. 18 січня 1972 р. будівництво електростанції завершено.
Накази, рішення та розпорядження Міністерства енергетики та еле-ктрифікації СРСР, тресту „Південьенергобуд”, управління будівництва ДРЕС; протоколи технічних нарад та засідань технічної ради, профспіл-кових конференцій.
Плани, звіти про введення в експлуатацію потужностей, з раціоналі-зації та впровадження нової техніки.
Кон’юнктурні огляди, довідки про будівництво електростанції; акти про прийняття в експлуатацію енергоблоків, житлового селища, лікарня-ного комплексу, про нещасні випадки на будівництві ДРЕС; листування з партійними та державними органами з питань будівництва та постачання.
ВИРОБНИЧЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ
„ВІННИЦЯЕНЕРГО”
Ф. Р-5680, 3164 од. зб., 1959-1988 рр. Описи.
Організоване згідно з наказом Вінницького економічного району від 27 серпня 1960 р. як районне енергетичне управління. В 1962 р. перейшло в підпорядкування Міністерства енергетики та електрифікації УРСР. На під-ставі розпорядження Ради Міністрів УРСР від 12 серпня та наказу Мініс-терства енергетики та електрифікації УРСР від 14 серпня 1975р. на базі ра-йонного енергетичного управління було створене виробниче енергетичне об’єднання „Вінницяенерго”. Головне завдання об’єднання – забезпечення народного господарства та громадян електричною та тепловою енергією, подальший розвиток енергетики.
Постанови, розпорядження, накази Міністерства енергетики та елект-рифікації СРСР та УРСР, генерального директора „Вінницяенерго”; протоколи засідань ради директорів „Вінницяенерго”; виробничі пла-ни, звіти про їх виконання, про роботу теплових і гідроелектростанцій, про капітальне будівництво; акти про прийняття в експлуатацію, по-тужностей електростанцій; раціоналізаторські пропозиції та документи до них; листування з Міністерством енергетики СРСР, електростанці-ями з виробничих питань.
208
УПОВНОВАЖЕНИЙ УКРАЇНСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
З ПАЛИВА НА ПОДІЛЛІ
Ф. Р-3886, 9 од. зб., 1923-1924 рр. Описи.
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ВІДДІЛ ВИКОНКО-МУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ
Ф. Р-2454, 25 од. зб., 1932-1941, 1944-1955 рр. Описи.
Вінницький міський паливний відділ відновив свою діяльність в 1944 р. З 1 листопада 1945 р. діяв як самостійна госпрозрахункова організація з само-стійним балансом і розрахунковим рахунком в держбанку. Діяльність мі-ського відділу полягала в заготівлі палива і постачання ним установ, орга-нізацій і населення міста та найближчих районів. Ліквідований згідно з по-становою Ради Міністрів УРСР від 27 липня 1955 р.
Обіжники, накази Міністерства місцевої паливної промисловості, обласного паливного тресту, міського паливного відділу; протоколи засі-дань міськвиконкому; плани та звіти про діяльність міського паливного відділу; штатні розписи та кошториси.
УПРАВЛІННЯ ПО ЗАГОТІВЛІ ТА ПОСТАЧАННЮ ПАЛИ-ВОМ НАСЕЛЕННЯ, КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВИХ ПІДПРИ-ЄМСТВ І УСТАНОВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВІННИ-ЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
Ф. Р-5465, 684 од. зб., 1944-1992 рр. Описи.
209
Відповідно до наказу Головного гірничого управління при Вищій Раді На-
родного Господарства УСРР від 18 жовтня 1923р. було утворено Україн-
ське управління з палива. Згідно з положенням про управління в губерніях
вводились посади уповноважених, на яких покладались функції з розподі-
лу палива, постачання, обліку паливних ресурсів та їх використання. Поса-
да уповноваженого Українського управління з палива на Поділлі була лік-
відована 1 вересня 1924 р.
Накази Головного управління з палива в Україні (Укрпаливо); плани
та виробничі програми головного управління з палива; відомості про ціни
на паливо; листування з Укрпаливом, з установами і організаціями з пи-
тань постачання та розподілу паливних ресурсів.
Відповідно до постанови Народного Комісаріату комунального господарс-тва та паливної промисловості УРСР від 10 червня 1944 р. при Вінницько-му облвиконкомi створений обласний паливний трест „Облпаливо”. Голо-вним завданням тресту було забезпечення комунально-побутових підпри-ємств, установ, організацій та населення паливом. Згідно з постановою Ра-ди Міністрів УРСР від 12 квітня 1973 р., Указу Президії Верховної Ради УРСР від 18 квітня 1973 р., рішенням Вінницького облвиконкому від 10 травня 1973 р. було створено управління по заготівлі та постачанню кому-нально-побутових підприємств, установ, організацій паливом Вінницького облвиконкому (Облпаливо).
Перспективні та поточні плани розвитку галузі, капітального бу-дівництва, річні звіти управління та міських паливних контор та підпо-рядкованих підприємств, статистичні звіти; кошториси та штатні роз-писи управління.
Документи про введення в дію нових потужностей, основних фо-ндів; інформація про постачання палива та його реалізацію.
УПРАВЛІННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО НАРОДНОГО
КОМІСАРІАТУ ВАЖКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УСРР
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Ф. Р-241, 305 од .зб., 1932-1934 рр. Опис.
Створений згідно з постановою ВУЦВК та РНК УСРР від 4 травня 1932 р. Об’єднувало підприємства машинобудівної, гірничо-силікатної, хімічної промисловості, торфових, вапнякових і гранітних розробок, електропідпри-ємства республіканського і місцевого значення. Контролювало та фінансу-вало підпорядковані підприємства, займалось добором та розподілом кадрів, розробляло виробничі плани підприємств. Ліквідоване 22 вересня 1934 р.
Розпорядження уповноваженого Народного Комісаріату важкої промисловості УРСР по Вінницькій області; протоколи технічних і виро-бничих нарад; плани та звіти про роботу підприємств області; листування з облвиконкомом, підприємствами з виробничих питань.
ГАЙСИНСЬКИЙ ВІДДІЛ КИЇВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО УПРАВЛІННЯ МЕТАЛООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Ф. Р-2753, 18 од. зб., 1924 рр. Опис.
210
Накази, розпорядження Укрголовпалива, начальника обласного управ-
ління “Облпаливо”; протоколи засідань колегії управління, виробничих нарад.
Відкритий в березні 1924 р. як відділення Київського металотресту для реа-лізації землеробських машин, сільськогосподарського реманенту, вироблених підприємствами тресту. Ліквідований в листопаді 1924 р.
Доповідь про роботу Гайсинського відділення металообробної промисловості; листування з Київським губернським управлінням ме-талообробної промисловості, Гайсинським окрземвідділом, спожива-чами про виробництво, постачання сільськогосподарських машин та устаткування.
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ
ТРЕСТ „ЧЕРВОНИЙ МЕТАЛ”
Ф. Р-4244, 13 од. зб., 1934-1938 рр. Опис.
Листування з Наркоматом важкої промисловості УРСР про охо-рону підприємств, бронювання робочої сили, складання мобілізаційних планів. Документи з особового складу.
ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ
ІМ. 25 З’ЇЗДУ КПРС
Ф. Р-9, 3835 од. зб., 1927 – 1985 рр. Описи, каталог.
В 1880 р. підприємцем Конельським у м. Вінниці збудований чавуно-ливарний завод. В 1914 р. отримав назву „Молот”. Виробляв та ремон-тував деталі та машини для цукрових та винокурних заводів і сільсько-го господарства. В 1920 р. був націоналізованим і перейшов у підпо-рядкування Подільського губраднаргоспу. В 1932 р. завод „Молот” був об’єднаний з машинно-тракторною майстернею і перейменований в мотороремонтний завод з підпорядкуванням управлінню ремонтних підприємств Міністерства сільського господарства УСРР. Після визво-лення м. Вінниці від німецько-фашистських загарбників був відбудо-ваний і значно розширений. З 1956 р. завод, зберігаючи сільськогоспо-дарську спрямованість, реорганізовується в машинобудівне підприємс-тво і перейменовується у Вінницький агрегатний завод.
Накази, розпорядження Міністерства тракторного і сільськогоспо-дарського машинобудування, Міністерства сільського господарства, По-дільського раднаргоспу, директора заводу; протоколи засідань Колегії Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР і УРСР, виробничих нарад. 211
Виробничі плани, кон’юнктурні огляди, звіти про роботу заводу; докумен-ти про роботу заводу, про працевлаштування молоді, охорону праці, впрова-дження нової техніки, експорт продукції; плани та звіти про виробництво та реа-лізацію продукції, розвиток та впровадження нової техніки; листування з Головт-ракторопромом, підприємствами з питань планування, виробництва і реалізації продукції, впровадження раціоналізаторських пропозицій, виконання замовлень.
Акти про нещасні випадки на виробництві.
Особові справи працівників (1930 р.)
ВІСІМНАДЦЯТИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ
ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР
Ф. Р-5874, 1781 од. зб., 1963-1991 рр. Описи.
Згідно з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20 грудня 1962 р., постановою ЦК КП України та Ради Міністрів УРСР від 28 лютого 1963р. та постановою Раднаргоспу Подільського економічного району від 18 березня 1963р. в м. Вінниці почалося будівництво підшипникового за-воду – ДПЗ 18. Відповідно до наказу Міністра автомобільної промисловос-ті СРСР від 14 листопада 1967 р. 18 Державний підшипниковий завод був включений до діючих підприємств Головного управління з виробництва підшипників Міністерства автомобільної промисловості СРСР.
Накази, розпорядження Міністра автомобільної промисловості СРСР, директора заводу.
Плани та звіти про виробництво та реалізацію продукції, фінан-сування заводу, зниження трудомісткості виробництва, підготовку та підвищення кваліфікації працівників.
Документи про стан охорони праці і техніки безпеки; листування з Міністерством автомобільної промисловості СРСР, підприємствами з питань виробництва, збуту, експорту продукції.
ВІННИЦЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ГОЛОВНО-ГО УПРАВЛІННЯ „ГОЛОВІНСТРУМЕНТ” МІНІСТЕРСТВА ВЕРСТАТОБУДІВНОЇ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПРОМИС-ЛОВОСТІ СРСР
Ф. Р-4784, 1479 од. зб., 1945-1984 рр. Описи.
212
ЗАВОД ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ З ВИРОБНИЦТВА
ПІДШИПНИКІВ МІНІСТЕРСТВА АВТОМОБІЛЬНОЇ
Відповідно до постанови РНК УРСР і ЦК КП(б) України від 22 листопада 1945р. та постанови Вінницького облвиконкому та обкому КП(б)У на базі складу облспоживспілки було розпочато будівництво інструментального заводу. Першу продукцію завод випустив в квітні 1948 р. До 1957 р. завод підпорядковувався Міністерству верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР, а з серпня 1957р. – управлінню машинобудування Вінницького раднаргоспу. З 1966 р. – Міністерству верстатобудівної та ін-струментальної промисловості СРСР.
Накази, розпорядження Міністерства верстатобудівної та інстру-ментальної промисловості; протоколи засідань технічної ради, атеста-ційної та кваліфікаційної комісії.
Плани та звіти про виробництво та збут продукції, капітальне бу-дівництво, покращення умов праці, технологічний рівень та якість ви-робничої продукції; акти перевірки якості продукції, охорони праці та техніки безпеки; сертифікати якості перевірки випробування продукції, що призначена на експорт.
Документи про впровадження нової техніки, нових стандартів, раціоналізаторських пропозицій; листування з Міністерством верста-тобудівної та інструментальної промисловості, підприємствами, заво-дами про планування випуску продукції, її якість, постачання на екс-порт, впровадження нової техніки.
ВІННИЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГОРЕ-МТРЕСТУ МІНІСТЕРСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ ЛЕГКОЇ І ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ І ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ СРСР
Ф. Р-5705, 1205 од. зб., 1948-1988 рр. Описи.
Відповідно до рішення Державного всесоюзного тресту „Енергоремтрест” електроремонтна дільниця №18 була реорганізована у Вінницький елект-роремонтний завод „Укренергоремонту” Міністерства електропромисло-вості СРСР. Згідно з наказом Міністра електротехнічної промисловості від 29 вересня 1954 р. – у Вінницький електротехнічний завод.
Накази, розпорядження Міністра машинобудування для легкої та харчової промисловості СРСР, директора заводу; протоколи нарад при директорі, засідань технічної ради.
Плани та звіти про випуск та реалізацію продукції, її собівартість, зниження капіталовкладень, кошториси та штатні розписи.
Документи про впровадження нової техніки, раціоналізаторських пропозицій, стан охорони праці та техніки безпеки.
213
ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ „ЖОВТЕНЬ”, М. ВІННИЦЯ
Ф. Р-5681, 2531 од. зб., 1961-1991 рр. Описи.
На підставі постанови ЦК КП України та Ради Міністрів УРСР від 16 тра-вня 1961 р. та постанови Раднаргоспу Вінницького економічного району від 24 липня 1961 р. в м. Вінниці організований завод на базі колишньої сержантської школи і складських приміщень військової частини. Згідно з розпорядженням раднаргоспу від 9 вересня 1961р. заводу присвоєна умов-на назва „підприємство п/с №26” з випуску приймально-підсилювальних радіоламп. З квітня 1963 р. підприємство почало випуск продукції і зара-ховано до діючих підприємств Державного комітету електронної техніки СРСР. Відповідно до наказу Міністра електронної промисловості від 12 лютого 1966 р. завод став відкритим підприємством – Вінницький радіо-ламповий завод з випуску приймально-підсилювальних ламп. Згідно з на-казом Міністра електронної промисловості СРСР від 13 лютого 1978 р. на базі Вінницького радіо-лампового заводу ім. 60-річчя Жовтня та заводу „Бета” в м. Гайсині було створено виробниче об’єднання „Жовтень”.
Накази, розпорядження Міністра електронної промисловості СРСР, облвиконкому, директора заводу; протоколи технічних нарад, балансових комісій.
Доповіді та звіти з питань виробництва та збуту продукції, створен-ня та впровадження нової техніки та державних стандартів, капітального будівництва.
Листування з Міністерством електронної промисловості, установа-ми, підприємствами з питань виробництва, експорту продукції, стану тех-ніки безпеки, охорони праці, зниження норм використання енергоносіїв.
ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД РАДІОТЕХНІЧНОЇ АПАРАТУРИ
МІНІСТЕРСТВА РАДІОПРОМИСЛОВОСТІ СРСР
Ф. Р-5723, 1362 од. зб., 1968-1982 рр. Описи.
На підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 31 грудня 1967р. складено завдання на проектування підприємства в м. Вінниці. Згідно з наказом Мі-ністра радіопромисловості СРСР від 31 травня 1968 р. підприємству було присвоєно назву Вінницький завод радіотехнічної апаратури (ВЗРТА). Бу-дівництво першої черги почалося в листопаді 1968 р. В 1969 р. були орга-нізовані і почали випускати продукцію інструментальний, механічний це-хи, цех нестандартного устаткування, а вже в 1972 р. завод забезпечив зна-чний ріст виробництва.
214
Накази, розпорядження, рішення Міністерства радіопромисловості СРСР, облвиконкому, директора заводу; положення про структурні під-розділи, про оплату праці, систему бездефектної праці.
Плани організаційно-технічних заходів, виробництва та реалізації продукції, капітального будівництва, підвищення кваліфікації кадрів; зві-ти про хід будівництва заводу, капітальне будівництво, здачу в монтаж і експлуатацію промислового устаткування, споживання енергоносіїв.
Документи про впровадження нових досягнень науки і техніки, під-вищення кваліфікації кадрів, про нагородження робітників і службовців, про присвоєння робітникам і службовцям звання „Кращий за професією”, ”Переможець соцзмагань”.
ВІННИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ „ТЕРМІНАЛ” ВСЕСОЮЗНОГО ОБ’ЄДНАННЯ „СОЮЗЕЛЕКТРОМАШ”
Ф. Р-5994, 724 од. зб., 1968-1986 рр. Описи.
Відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 30 грудня 1967р. у м. Вінниці було розпочато будівництво заводу засобів автомати-ки. 11 лютого 1971 р. згідно з наказом Міністра приладобудування, засобів автоматизації та систем управління СРСР завод був введений в дію. Під-порядковувався Київському виробничому об’єднанню „Електромаш”. Згі-дно з наказом Міністра приладобудування, засобів автоматизації та систем управління СРСР від 5 жовтня 1978 р. завод був виведений з підпорядку-вання об’єднання „Електромаш” і підпорядкований Всесоюзному об’єднанню „Союзелектромаш”. З метою приведення назви заводу у від-повідність з його спеціалізацією, згідно з наказом Міністра приладобуду-вання, засобів автоматизації та систем управління від 25 жовтня 1977р., за-вод став іменуватись Вінницький завод „Термінал”, З 1981 р. – Вінницьке виробниче об’єднання „Термінал”.
Постанови, рішення облвиконкому, накази директора, розпоря-дження головного інженера; протоколи засідань ради директорів;
Плани та звіти по праці, з впровадження нової техніки, раціоналіза-торських винаходів, капітального будівництва, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, стандартизації.
Документи періоду будівництва та введення в дію заводу (1968-1970 рр.), про впровадження нових досягнень науки і техніки у виробництво, про стан охорони праці та забезпечення техніки безпеки.
215
ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД „КРИСТАЛ” ВСЕСОЮЗНОГО
І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ СРСР
Ф. Р-6013, 586 од. зб., 1971-1985 рр. Опис.
Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 28 листопада 1969 р. в 1970 р. в м. Вінниці було розпочато будівництво заводу з переробки алма-зної сировини „Кристал”. З 1971 по 1979р. підпорядковувався Всесоюзно-му державному госпрозрахунковому об’єднанню з виробництва приладів часу „Союзчаспром” Міністерства приладобудування, засобів автоматиза-ції та систем управління СРСР.
Накази, розпорядження Міністерства приладобудування, Всесоюз-ного промислового об’єднання „Союзпромкристал”, Московського виро-бничого об’єднання „Кристал”, директора заводу; протоколи ради дирек-торів, нарад з якості продукції та засідань постійно-діючої комісії з якості.
Плани та звіти про випуск та збут продукції, про виконання плану технічного переозброєння, надходження та впровадження раціоналізатор-ських пропозицій.
Документи про впровадження наукової організації праці, ефектив-ність використання сировини, про діяльність первинних організацій НТТ, про проведення конкурсів майстерності серед гранувальників алмазів, про наукові дослідження в умовах виробництва.
БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ГОЛОВХАРЧОП-РОМУ МІНІСТЕРСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ ЛЕГ-КОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ І ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ СРСР
Ф. Р-5972, 459 од. зб., 1944-1974 рр. Описи.
Машинобудівний завод в 1932 р. був переведений в м. Бар з м. Купянськ Харківської області. Підпорядковувався „Союзцукроремпостачу” СРСР. В 1937 р. завод перейшов у підпорядкування „Головхарчпрому” Наркомату харчової промисловості СРСР і отримав назву Барський машинобудівний завод. З 1952 р. завод у підпорядкуванні „Головмашдеталі” Міністерства машинобудування СРСР, а з 1953 р. – „Головпродмашу” того ж Міністерс-тва. З 1957 р. по 1965 р. завод підпорядковувався Вінницькому раднаргос-пу, а з 1966 р. перейшов у підпорядкування Міністерства машинобудуван-ня для легкої та харчової промисловості і побутових приладів СРСР. Завод 216
ПРОМИСЛОВОГО ОБ’ЄДНАННЯ З ВИРОБНИЦТВА
ДІАМАНТІВ (СОЮЗПРОМКРИСТАЛ) МІНІСТЕРСТВА
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ, ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ
здійснює виробництво та постачання технологічного обладнання для харчової промисловості.
Накази, розпорядження Міністерства машинобудування для легкої та харчової промисловості та побутових приладів СРСР; прото-коли виробничих нарад, затвердження технічних завдань, засідань конкурсних комісій з винаходів і раціоналізаторських пропозицій.
Плани та звіти про випуск та реалізацію продукції, технічне пе-реоснащення заводу, підготовку та підвищення кваліфікації кадрів; доповідні записки та відомості про укладання договорів про впровад-ження у виробництво дослідно-конструкторських розробок, проекту-вання нових зразків виробів.
Документи про науково-технічне співробітництво, взаємодопомогу, обмін досвідом з іншими підприємствами, про атестацію продукції на знак якості, впровадження нових зразків продукції, капітальне будівництво.
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. КІРОВА МІНІСТЕРСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ СРСР
Ф. Р-5946, 482 од. зб., 1944-1974 рр. Описи.
Заснований в 1885 р. німецьким підприємцем Германом Келлером. Ос-новною продукцією в той час було виливання чавунних деталей для обладнання цукрозаводів і млинів. В 1921р. був націоналізований, пе-рейшов у підпорядкування Губраднаргоспу. З 1934 по 1941рік підпорядкований облмісцевпрому. В 1949 р. був перейменований в машинобудівний завод тресту „Укрмашпром”, з 1966 р. підпорядкований Міністерству машинобудування для легкої та харчової промисловості побутових приладів СРСР. За 1935-1941 рр. документи не збереглися.
Накази, розпорядження Народного комісаріату місцевої промис-ловості УРСР, Міністерства машинобудування, облвиконкому; паспор-ти заводу.
Виробничі плани та звіти про випуск продукції, капітальне будівництво.
Документи про впровадження нової техніки, раціоналізаторських пропозицій, про стан охорони праці та техніки безпеки.
217
ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН „ХМІЛЬНИК-СІЛЬМАШ” ВСЕСОЮЗНОГО ПРО-МИСЛОВОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ МАШИН ДЛЯ ПІДГОТОВКИ І ВНЕСЕННЯ В ҐРУНТ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ І МАШИН ДЛЯ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН „СОЮЗСІЛЬГОСПХІММАШ”
Ф. Р-6035, 469 од. зб., 1950-1983 рр. Описи.
Заснований в 1905 р. приватним підприємцем Гуревичем. Після 1917 р. був націоналізований. Виробляв запасні частини до сільськогосподарських машин. До 1963 р. підприємство місцевої промисловості підпорядковува-лось райпромкомбінату. З 1963р. згідно з постановою Подільського радна-ргоспу став іменуватись ливарно-механічним заводом і перейшов у підпо-рядкування машинобудівного управління раднаргоспу. З 1964р. – Хміль-ницький машинобудівний завод. Відповідно до наказу Міністра трактор-ного і сільськогосподарського машинобудування СРСР завод переймено-вано в завод сільськогосподарських машин (”Хмільниксільмаш”) з підпо-рядкуванням виробничо-промисловому об’єднанню „Союзгрунтомаш”. З 1977р. завод підпорядкований ВПО „Союзсільгоспхіммаш” з виробництва машин по підготовці та внесенню в ґрунт мінеральних добрив та машин для хімічного захисту рослин. За 1905-1949 рр. документи не збереглись.
Накази Міністерства тракторного і сільськогосподарського ма-шинобудування, директора заводу; протоколи загальних зборів робіт-ників і службовців, нарад з випробування і впровадження нових зразків машин, пристроїв, затвердження технічних завдань, засідань комісії з якості продукції.
Плани експортних поставок продукції, впровадження нової тех-ніки, техпромфінплани підприємства, звіти про впровадження нової техніки, охорону праці і техніку безпеки.
Акти про випробування машин, обладнання, про нещасні випад-ки на виробництві; документи про атестацію продукції на „Знак якос-ті”, про впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій, про експорт продукції, розробку і впровадження стандартів.
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ РЕМОНТНИХ
ПІДПРИЄМСТВ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА УРСР
Ф. Р-4324, 79 од. зб., 1944-1957 рр. Опис.
218
Створене в 1940 р. як Вінницький обласний трест машинно-тракторних майстерень Українського ремонтного тресту Наркомзему УРСР. З 1953 р. – Вінницьке обласне управління ремонтних підприємств Міністерства сільського господарства УРСР. Ліквідоване в 1958 р.
Накази обласного тресту та управління з основної діяльності.
Річні звіти про роботу управління, міжрайонних майстерень.
Інформації та довідки про роботу міжрайонних майстерень.
Листування з Міністерством сільського господарства УРСР і Голо-вним управлінням ремонтних підприємств з питань капітального ремонту техніки, виконання виробничих планів та ін.
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «ОРЕОЛ»»
Ф. Р-6141, 17 од. зб., 1994 – 2003 рр. Опис.
Накази директора з основної діяльності. Розпорядження директора заводу та головного інженера. Протоколи оперативних нарад у директора заводу.
Протоколи засідань профспілкового комітету.
Статут ВАТ «Вінницький завод «Ореол»».
Річні бухгалтерські звіти.
Документи про ліквідацію підприємства.
ТУЛЬЧИНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГІРНИЧО-СИЛІКАТНИЙ ТРЕСТ ТУЛЬЧИНСЬКОГО ОКРУЖНОГО ВІДДІЛУ МІСЦЕВОГО ГОСПОДАРСТВА
Ф. Р-255, 14 од. зб., 1929-1930 рр. Опис.
Створений згідно з постановою президії Тульчинського окрвиконкому від 15 лютого 1930 р. та Тульчинського окружного відділу місцевого госпо-дарства від 26 лютого 1930р. Тресту підпорядковувались цегельні та чере-пичні заводи, вапнякові та гранітні кар’єри. Ліквідований відповідно до постанови президії Вінницького окрвиконкому від 13 вересня 1930р. У фонді відклались документи Тульчинського окружного відділу місцевого господарства та цегельних заводів за 1929 р.
Накази управляючого трестом; промислового-фінансові плани під-приємств з питань постачання та витрачання обладнання та матеріалів.
219
ВІННИЦЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ
ГІРНИЧО-СИЛІКАТНИЙ ТРЕСТ
Ф. Р-239, 14 од. зб., 1929-1931 рр. Опис.
Створений згідно постановою президії Вінницького окрвиконкому від 13 вересня 1930 р. Здійснював керівництво і контроль за діяльністю цегель-них заводів, вапнякових та гранітних кар’єрів Поділля. Ліквідований в 1931р. У фонді відклались документи про роботу Вінницьких кам’яних кар’єрів за 1929р.
Накази директора 2-го заводоуправління Вінницького міжрайонного гірничо-силікатного тресту „Будматеріал”; доповідні записки про заля-гання корисних копалин в Шепетівському, Полонському та Славутському районах; відомості про хід виробництва на цегельних заводах, виконання промфінпланів на підприємствах тресту.
Документи з особового складу.
Ф. Р-240, 356 од. зб., 1932-1934 рр. Опис.
Створений згідно з постановою оргкомітету при Вінницькому облвикон-комі від 21 квітня 1932р. Здійснював керівництво видобутком і обробкою матеріалів мінерального походження. Трест об’єднував всі гірничо-силікатні підприємства області: цегельні, вапнякові, алебастрові заводи, гранітні кар’єри. Ліквідований відповідно до постанови облвиконкому від 1 лютого 1934 р.
Накази, постанови Наркома важкої промисловості УСРР, Вінниць-кого облвиконкому, управляючого тресту; протоколи нарад при уповно-важеному Наркоматі важкої промисловості по Вінницькій області, техні-чних нарад, загальних зборів працівників підприємств.
Промислово-фінансові плани, річні звіти підприємств; відомості, доповідні записки про хід виробництва, реалізацію продукції; кон’юнктурні огляди про роботу цегельних заводів. Документи з особо-вого складу.
Листування з облвиконкомом, підприємствами про випуск та реалі-зацію продукції, постачання обладнання, палива, спецодягу, стан охорони і техніки безпеки.
220
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГІРНИЧО-СИЛІКАТНИЙ ТРЕСТ
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ З ВИДОБУТКУ ВАПНЯКОВОГО КАМЕНЮ ДЛЯ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Ф. Р-61, 3254 од. зб., 1925-1941, 1944 – 2007 рр. Описи.
Утворена в 1925 р. як Вапняково-кам’яний комбінат Вінницького цукрот-ресту. Перед Другою світовою війною отримав статус всесоюзного.
Всесоюзний державний трест «Цукрокамінь» відновив діяльність 8.08.1944 р. Безпосередньо підпорядковувався «Головцукру» НК харчової промисло-вості СРСР. До 1950 р. у склад тресту входили вапнякові розробки: Суля-тицькі, Рудницькі, Межирівські – Вінницької області; Негинські і Закуп-нянські – Хмельницької області; Рибницькі і Резинські – Молдавії. В 1950 р. відкриті нові розробки – Cмирновські у Харківській області. 1956 р. від-криті Лопушанські розробки в Станіславській області. 1954 р. трест «Цук-рокамінь» перейшов у підпорядкування «Укрголовцукру» і став називатися Українським трестом «Цукрокамінь». 1958 р. його перейменовано у Вінни-цький трест «Буднерудпром» і підпорядковано Раді народного господарст-ва Вінницького економічного району.
Основні завдання тресту: видобуток вапнякового каменю, гранітного буту, гіпсового каменю, гальки, кремнієвої клепки; виробництво каоліну, вогне-тривкої цегли, інших будівельних і нерудних матеріалів. До складу тресту входили: Cулятицьке, Рудницьке, Негинське, Закупнянське, Мурафське, Іванковецьке, Гніванське, Жежелівське, Губницьке, Кам’янець-Подільське кар’єроуправління; Вінницький каменедробильний завод; Вінницький, Хмельницький, Кам’янець-Подільський залізобетонні заводи; Северинівсь-кий цегельний завод, Славутський толевий завод; Жизниковецький баласт-ний кар’єр; Глуховецький каоліновий комбінат, Турбівський каоліновий завод; Маловильський шамотний завод; Славутський завод «Будфаянс»; Славутський скляний завод; Полонський фарфоровий завод; Полонський завод художньої кераміки.
Відповідно до наказу Міністерства харчової промисловості від 22.12.1965 р. № 228 утворено трест «Цукрокамінь», який наказом того ж міністерства від 15.02.1969 р. № 136 перейменовано в трест «Укрцукрокамінь». Станом на 1971 р. до складу тресту входили: Вінницька комплексна геологічна партія; Городенківське, Лопушанське (Івано-Фр. обл.), Городоцьке (Львів-ська обл.), Закупнянське, Негинське (Хмельн. обл.), Мурафське, Рудницьке, Сулятицьке (Вінн. обл.) кар’єроуправління.
На підставі наказу Міністерства харчової промисловості УРСР від 27.02.1976 р. № 63 трест реорганізовано в Українське виробниче об’єднання з видобутку вапнякового каменю для цукрової промисловості. У 1981 р. до складу об’єднання увійшло новостворене Скалатське кар’єроуправління (Терноп. обл.).
Основним завданням об’єднання було забезпечення потреб цукрової про-мисловості України, Білорусі і Литви у вапняковому камені.
Рішенням установчої конференції повноважних представників підприємств виробничого об’єднання від 25.03.1992 р. на базі Українського виробничо-
221
го об’єднання з видобутку вапнякового каменю для цукрової промисловос-ті «Укрцукрокамінь» створена Українська асоціація видобутку вапнякового каменю для цукрової промисловості. Припинила діяльність у 2008 р.
Обіжники, розпорядження, протоколи засідань Цукротресту. Накази Міністерства харчової промисловості СРСР і УРСР, Головного управління цукрової промисловості УРСР, тресту «Буднерудпром», Вінницького об-кому КПУ і облвиконкому. Протоколи нарад при головному інженері тре-сту «Цукрокамінь».
Накази по тресту. Накази Українського аграрно-промислового об’єднання «Укрцукропром». Протоколи виробничих нарад Рибницьких і Юрковецьких вапнякових розробок (1928-1929 рр.).
Статут тресту (1971 р.). статут Українського виробничого об’єднання з видобутку вапнякового каменю для цукрової промисловості «Укрцукрокамінь» (1991р.), Української асоціації з видобутку вапняково-го каменю для цукрової промисловості «Укрцукрокамінь» (1995, 1997, 2002 рр.).
Плани з виробництва і реалізації продукції. Річні звіти тресту, Украї-нського комбінату, розробок з основної діяльності. Річні звіти про роботу Межирівських розробок за 1929, 1940 рр., Вінницького каменедробильно-го заводу, Губницького гранітного кар’єру, Гніванського кар’єроуправління, Глуховецького каолінового комбінату, Турбівського каолінового заводу, Жежелівського, Кам’янець-Подільського кар’єроуправлінь, Маловильського шамотного заводу, Полонського заво-ду художньої кераміки, Славутського заводу «Будфаянс». Звіти про неща-сні випадки на виробництві. Виробничо-промислові плани Закупнянських, Негинських, Резинських, Рудницьких, Рибницьких, Сулятицьких вапняко-вих розробок. Зведені звіти по тресту про результати переоцінки і визна-чення зносу основних фондів по підзвітних підприємствах. Річні звіти про запаси корисних копалин.
Листування з Уманським відділенням Цукротресту про розробку каменю і вапняку; з Подільською філією Цукротресту – про постачання 222
Відомості про відвантаження каменю. Договори з мешканцями м.
Рибниці про доставку вапнякового каменю (1928 р.). Акти обстеження
вапнякових розробок після німецько-румунської окупації (квітень 1944
р.). Матеріали з винахідництва та раціоналізації. Документи геологічної
розвідки родовищ вапняку в Лівобережній Україні, Білорусії (1946 р.).
матеріали прийому-передачі Северинівського цегельного заводу у відання
тресту «Буднерудпром» (1958 р.). Довідки про надання шефської допомо-
ги колгоспам і радгоспам. Звіти тресту з капітального будівництва та ма-
теріали до них. Ліквідаційний баланс Української асоціації «Укрцукрока-
мінь» (2008 р.).
заводів каменем і вапняком; цукровими заводами Харківської та Курської філій Цукротресту з питань заготівель і перевезень вапняку і каменю; з Валер’янівським, Рибницькими, Юрковецькими, Рудницькими, Серби-нівськими вапняковими розробками Цукротресту з фінансових, технічних питань, про видобуток і перевезення вапняку; з управлінням Південно-Західної залізниці з питань перевезень вапнякового каменю; з Харківсь-ким відділенням ДПУ – з питань постачання вибухових речовин; з мініс-терством харчової промисловості УРСР, Укрголовцукром, кар’єроуправліннями – про хід будівництва особливо важливих об’єктів.
ГЛУХОВЕЦЬКИЙ КАОЛІНОВИЙ КОМБІНАТ
Ф. Р-3857, 130 од. зб., 1922-1930, 1944-1956 рр. Описи.
Накази Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР, головного управління неметалорудної промисловості про посилення охо-рони підприємств і наведення порядку в зберіганні матеріальних ціннос-тей, відвантаження каоліну.
Інструкції про облік і використання трофейного майна.
Листування з Київською обласною конторою «продсилікат» з пи-тань відвантаження каоліну; з цукровими заводами – з господарських питань; з трестом «Південьнеметруд» – про використання військовополо-нених, чисельність і рух робочої сили.
ВІННИЦЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХІМПРОМ»
Ф. Р-1238, 1906 од. зб., 1921-1941, 1944 – 2006 рр. Описи, каталог.
Будівництво заводу почалось в 1911 р. Подільським промисловим акціоне-рним товариством. В липні 1912 р. почав випуск продукції. В період Пер-шої світової війни був закритий і розпочав виробництво лише з квітня 1921 р. В 1925 р. увійшов до складу суперфосфатного комбінату. Під час другої світової війни (1941 –1945 рр.) завод був зруйнований. Відновив роботу в 1949 р. Згідно з постановою Вінницького раднаргоспу від 27 жовтня 1962 р. Вінницький суперфосфатний завод був реорганізований у Вінницький хімічний комбінат. В 1975 р. відповідно до наказу Міністра хімічної про-мисловості СРСР від 25 квітня 1975 р. перейменований у Вінницький хімі-чний завод.
223
Звіт начальника Київського гірничого округу про відрядження на Глу-
ховецький каоліновий комбінат (1923 р.).
Накази і розпорядження директора заводу; протоколи засідань тех-нічної ради, групи народного контролю, тарифікаційної комісії.
Плани і звіти про виробництво та реалізацію готової продукції, про якісний та кількісний склад кадрів; виробничі програми, доповіді про технічний стан заводу, відомості про видобування та переробку фосфори-тів, про технічне оснащення заводу, стан техніки безпеки.
Документи про розробку та впровадження стандартів, раціоналіза-торських пропозицій.
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СУПЕРФОСФАТНИЙ КОМ-БІНАТ ПОДІЛЬСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ЦУКРОТРЕСТУ
Ф. Р-88, 465 од. зб., 1925-1929 рр. Описи.
Створений згідно з постановою Подільського цукротресту від 30 червня 1925р. Об’єднував і керував роботу Вінницького, Одеського, Нижньо-Дніпровського суперфосфатних та Одеського кістко-переробного заводів. Ліквідований у 1929р. Підприємства були передані в підпорядкування „Укрхімтресту”.
Накази, обіжники, розпорядження правління цукротресту, директо-ра суперфосфатного комбінату; протоколи засідань правління цукротрес-ту, виробничих та технічних нарад, загальні збори робітників та службов-ців.
Плани і звіти підприємств про випуск, реалізацію продукції, про об-лік робочої сили, підвищення продуктивності праці; доповідні записки, акти обстеження стану та роботи комбінату, заводів, копалень; документи про роботу суперфосфатних заводів, підпорядкованих комбінату, заготів-лю сировини, фінансовий стан підприємств.
Листування з цукротрестом, підприємствами з питань розвитку су-перфосфатної промисловості, організації розвідувальних робіт, обліку праці, постачання підприємств сировиною і паливом, збуту продукції.
ВІННИЦЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
СКЛАДНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
Ф. Р-6151, 9 од. зб., 2001 – 2004 рр. Опис.
Статут підприємства.
Фінансові плани.
224
Узагальнені матеріали з атестації робочих місць за умовами праці. Документи про ліквідацію підприємства.
ПОДІЛЬСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ „ПОДІЛЛЯ-ДЕРЖЛІС”
Ф. Р-327, 71 од. зб., 1922-1925 рр. Описи.
Створене згідно з постановою Української економічної ради від 29 вересня 1922р. для управління лісової промисловості Подільської губернії. Лікві-доване в 1925р.
Обіжники, накази, розпорядження Подільського губраднаргоспу; статут об’єднання „Поділлядержліс”; протоколи виробничих нарад, зага-льних зборів співробітників.
Доповідні записки про стан лісопильних заводів, заготівлю, продаж і розподіл дров і лісоматеріалів; акти передачі лісових ділянок „Поділля-держліс”; листування з установами і підприємствами з питань заготівлі лісоматеріалів, їх реалізації.
ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА КОНТОРА УКРАЇНСЬКОГО
ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНОГО І ДЕРЕВООБРОБНОГО ТРЕСТУ „УКРАЇНЛІС”
Ф. Р-3825, 44 од. зб., 1924-1928 рр. Опис.
Організована в 1921р. Займалася забезпеченням паливом та пиломатеріа-лами промислових підприємств та громадян Поділля, експортом пилома-теріалів. Ліквідована відповідно до наказу правління Українського держа-вного лісозаготівельного тресту „Українліс” від 5 грудня 1927р.
Накази, постанови, розпорядження українського лісозаготівельного і деревообробного тресту, Вінницького окрвиконкому; відомості про хід лісозаготівельних робіт, звіти лісопильних заводів; договори з „Експорт-лісом” іншими підприємствами про продаж і заготівлю лісових матеріа-лів; акти про обстеження лісових ділянок; листування з Всеукраїнським управлінням лісами, установами і організаціями з питань лісозаготівлі, передачі лісових ділянок.
225
ПОДІЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИ-ЄМСТВ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЗАГОТІВЕЛЬНО-ГО ДЕРЕВООБРОБНОГО ТРЕСТУ
Ф. Р-497, 1313 од. зб., 1929-1935 рр. Описи.
Організоване згідно з наказом управління „Укрліс” від 30 жовтня 1929 р. на базі Подільської районної контори тресту „Укрліс”, який був ліквідований у квітні 1928 р. Ліквідоване в 1935 р.
Накази, розпорядження управління „Укрліс”.
Протоколи засідань, виробничих і адміністративно-технічних нарад управління.
Виробничі програми, плани і звіти про впровадження раціоналіза-торських пропозицій, наявність, заготівлю та відвантаження лісу.
Листування з „Експортлісом”, “Укрліспромом” з питань виконання виробничих програм, заготівлі лісу та відвантаження продукції на екс-порт, підготовку кадрів.
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОЇ ПРОМИС-ЛОВОСТІ ПРИ ВІННИЦЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ВИКОНАВ-ЧОМУ КОМІТЕТІ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ (ОБЛЛІСПРОМ)
Ф. Р-436., 108 од. зб., 1936-1938 рр. Описи.
Згідно з постановою Раднаркому УРСР від 27 грудня 1936 р. та постановою Вінницького облвиконкому від 14 січня 1937 р. на базі тресту деревооброб-ної промисловості створено обласне управління лісової промисловості. Лі-квідоване згідно з постановою РНК УРСР від 1лютого 1938 р.
Постанови, накази РНК УРСР, Народних Комісарів легкої, лісової про-мисловості, облвиконкому, облуправління лісової промисловості; протоколи загальних зборів працівників, виробничих нарад облуправління; плани та звіти про випуск продукції, статистичні звіти меблевих фабрик; листування з під-приємствами з питань виробництва, фінансування, заготівлі лісу.
ВІННИЦЬКИЙ ТРЕСТ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ТА ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ВІННИЦЬКОГО РАДНАРГОСПУ
Ф. Р-3491, 1002 од. зб., 1936-1937 рр., 1957-1965 рр. Описи.
226
Створений згідно з постановою Вінницького раднаргоспу від 26 жовтня 1957р. До складу тресту входило 19 підприємств меблевої, деревообробної та паперової промисловості Вінницької та Хмельницької областей. Лікві-дований відповідно до постанови Подільського раднаргоспу від 20 січня 1963р. У фонді відклались документи Вінницького обласного деревообро-бного тресту за 1936-1937рр.
Постанови, накази, розпорядження Вінницького раднаргоспу, управляючого трестом; протоколи нарад директорів паперових і дерево-обробних підприємств, технічних рад, загальних зборів робітників і слу-жбовців.
Плани і звіти про випуск продукції, виконання фінансових планів, капітального будівництва, впровадження нової техніки, реконструкції об-ладнання, річні звіти фабрик.
Відомості про роботу підприємств, про впровадження нових видів матеріалів для виготовлення меблів, забезпечення виготовлення меблів, забезпечення підприємств кадрами; листування з раднаргоспом, підпри-ємствами з питань виконання виробничих завдань, якість продукції, реко-нструкції підприємств, постачання обладнання, сировини, впровадження нових технологій, капітальне будівництво.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННИЦЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»
Ф. Р-5722, 3297 од. зб., 1965 – 2006 рр. Описи.
Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 14 грудня 1965 р. та на-казу Міністра лісової, целюлозної, паперової та деревообробної промисло-вості від 17 грудня 1965р. був створений Міжобласний трест деревооброб-ної промисловості „Вінницядеревпром”. До складу тресту входили вироб-ничі підприємства та господарські організації трьох областей Вінницької, Хмельницької та Тернопільської. Згідно з наказом Міністра лісової та де-ревообробної промисловості від 29 вересня 1971р. трест „Вінницядеревп-ром” був ліквідований. 1 листопада 1971р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 31 серпня 1971р., було створено Вінницьке міжобласне виробниче об’єднання деревообробної промисловості „Вінницядеревп-ром”. Відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 2 бе-резня 1973 р. і наказу Міністрів лісової та деревообробної промисловості УРСР від 5 квітня 1974 р. утворено Вінницьке міжобласне виробниче об’єднання деревопереробної промисловості на базі головного підприємс-тва – Вінницького меблевого комбінату. З 1975 р. – Вінницьке деревопере-робне об’єднання „Вінницядерев”.
227
Постанови, накази Міністра лісової та деревопереробної промисло-вості УРСР, облвиконкому, генерального директора; протоколи засідань ради директорів, технічної ради, ради молодих спеціалістів, балансових нарад.
Плани та звіти про випуск та реалізацію продукції, технічне пере-оснащення підприємств, розвиток та впровадження нової техніки держа-вних стандартів, капітальне будівництво, статистичні звіти підприємств.
Аналізи виробничо-господарської діяльності об’єднання та підпри-ємств.
Документи про стан роботи по науково – технічній інформації та пропаганді передового досвіду, нагородження передовиків виробництва, проведення конкурсів професійної майстерності, про стан охорони праці і техніки безпеки, роботу групи народного контролю .
ВІННИЦЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ ВІННИЦЬКОГО МІЖОБЛАСНОГО ТРЕСТУ „ВІННИЦЯДЕРЕВПРОМ”
Ф. Р-4894, 446 од. зб., 1944-1973 рр. Описи.
Вінницька меблева фабрика відновила свою діяльність в 1944 р.
До 1971 р. підпорядковувались республіканську тресту меблевої промис-ловості „Укрмеблі”. Згідно з наказом Міністра лісової та деревообробної промисловості від 26 лютого 1971 р. та з наказом управляючого трестом “Вінницядеревпром” від 15 квітня 1971 р. Вінницька меблева фабрика та Вінницький деревообробний комбінат були об’єднані у Вінницький меб-левий комбінат. Відповідно до наказу Міністра лісової та деревообробної промисловості УРСР від 5 квітня 1974 р. та наказу генерального директора обласного виробничого об’єднання від 14 червня 1974 р., в зв’язку з реор-ганізацією тресту “Вінницядеревпром”, Вінницький меблевий комбінат увійшов до складу новоутвореного обласного виробничого об’єднання де-ревообробної промисловості.
Накази, обіжники, розпорядження Міністра меблевої промисловості УРСР, керуючого трестом “Укрмеблі”, “Вінницядеревпром”, ради дирек-торів; протоколи кущових нарад керівників меблевих фабрик , технічних нарад .
Виробничі плани та звіти про їх виконання, статистичні звіти; інфо-рмації, доповідні записки про виробничу діяльність фабрики, комбінату; документи про впровадження нової техніки, раціоналізаторських винахо-дів, хід капітального будівництва, охорону праці та техніку безпеки , пе-ревірку якості продукції; листування з Міністерством меблевої промисло-вості УРСР, трестом „Вінницядеревпром”, іншими організаціями з питань виробництва та реалізації продукції.
228
ВІННИЦЬКА ДЕРЖАВНА СІРНИКОВА ФАБРИКА
ПОДІЛЬСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ВІДДІЛУ МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Ф. Р-1115, 19 од. зб., 1921-1925 рр. Опис.
Сірникова фабрика “Подолия” була заснована в 1907 р. Належала приват-ному власнику Франковському. В 1920 р. відновила свою діяльність. З 18 вересня 1920 р. підпорядковувалась губраднаргоспу. 7 червня 1922 р. як збиткове підприємство була передана в оренду приватним особам. В 1925 р. – державна сірникова фабрика.
Обіжники, накази Вищої Ради народного господарства, Губраднар-госпу; листування з губернським торговельним відділом з питань закупі-влі сировини , збуту продукції; документи з особового складу.
РУДНИЦЬКИЙ ЛІСОПИЛЬНИЙ ЗАВОД ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОННОГО ТРЕСТУ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛО-ВОСТІ “ПОДІЛЛЯЛІС”
Ф. Р-2838, 20 од. зб., 1925-1927 рр. Опис.
Створений в 1925 р. на базі складу дощок в містечку Рудниця.
Обіжники, постанови, накази Подільської районної контори “Поділ-ляліс”; протоколи засідань пожежної команди; договори заводу з підпри-ємствами на продаж лісу та лісоматеріалів; листування з трестом “Поділ-ляліс”, підприємствами про заготівлю лісоматеріалів, розвиток виробниц-тва .
ВІННИЦЬКЕ АГЕНТСТВО КИЇВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ВСЕ-РОСІЙСЬКОГО ТЕКСТИЛЬНОГО СИНДИКАТУ ПРИ ВІН-НИЦЬКІЙ ОКРУЖНІЙ РАДІ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Ф. Р-81, 58 од. зб., 1924-1926 рр. Описи.
Створенe 20 листопада 1923 р. Займалося збутом товарів державної текс-тильної промисловості.
229
Обіжники Вищої Ради Народного господарства СРСР, Центрально-го управління державної промисловості, правління Всеросійського текс-тильного синдикату, Подільської губернської товарної біржі, oбіжники та положення НК внутрішньої торгівлі, Подільського губвиконкому.
Звітність про стан обігових коштів агентства, квартальні звіти, прей-скуранти розцінок; листування з Київським відділом Всеросійського тек-стильного синдикату та підвідомчими установами з питань реалізації тек-стильних товарів.
ВІННИЦЬКАКОНТОРАУКРАЇНСЬКОГОДЕРЖАВНОГО ШКІРЯНОГО ТРЕСТУ
Ф. Р-3826, 2 од. зб., 1925 р. Описи.
Протоколи засідань заготівельників шкіри; списки, посвідчення, довідки співробітників.
ВІННИЦЬКИЙОБЛАСНИЙВЗУТТЄВО-ШВЕЙНO-ТРИКОТАЖНИЙТРЕСТНАРОДНОГОКОМІСАРІАТУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР
Ф. Р-634, 92 од. зб., 1932-1937 рр. Описи.
Створений 16 квітня 1933 р. Підпорядковувався Народному Комісаріату легкої промисловості СРСР. Керував роботою державних взуттєвих, швейних і трикотажних підприємств області. Ліквідований 1 березня 1934 року, відповідно до постанови Вінницького облвиконкому від 1 лютого 1934 р. У фонді зберігаються документи 6-ої взуттєвої фабрики м. Вінниці за 1932 р.
Постанови РНК УCРР; oбіжники, накази, розпорядження, інструк-ції Народного Комісаріату легкої промисловості УCРР; постанови Вінни-цького облвиконкому; протоколи виробничих нарад тресту. П’ятирічний план розвитку легкої промисловості, річні, квартальні, виробничо-фінансові плани підприємств тресту; звідні баланси тресту. Річні звіти підприємств тресту. Доповідні записки про фінансовий стан підприємств тресту; статистичні відомості по Тульчинській взуттєвій фабриці за 1934 р.
У фонді відклалися документи з особового складу.
230
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТРЕСТ ШВЕЙНОЇ
І ТРИКОТАЖНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Ф. Р-4338, 615 од. зб., 1934-1937рр. Описи.
Розпочав діяльність на підставі наказу обласного Управління місцевої промисловості № 20 від 17 жовтня 1934 р. як обласний трест швейної про-мисловості. З лютого 1935 р. – Вінницький обласний трест швейної і трико-тажної промисловості. Ліквідований у січні 1937 р. згідно постанови РНК УРСР № 300 від 15 листопада 1936 р.
Накази по тресту швейної промисловості; постанови Вінницького обласного виконавчого комітету, накази обласного управління місцевої промисловості. Річні плани та звіти по фабриках тресту; фінансові плани по тресту і фабриках; місячні звіти з реалізації готової продукції і показ-ники до балансів основної діяльності підприємств треста.
Фінансові відомості про собівартість продукції фабрик тресту; акти на неякісні товари фабрик тресту.
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИС-ЛОВОСТІ ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ
Ф. Р-633, 902 од. зб., 1932-1934, 1944-1954 рр. Описи.
Утворене згідно постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 4 травня 1932 р. Об’єднувало підприємства текстильної, трикотажної та швейної промис-ловості. Контролювало, фінансувало та розробляло виробничі плани підле-глих підприємств. Ліквідоване згідно постанови ВУЦВК від 4 вересня 1934 р. Відновлене в грудні 1954 р.
Накази, oбіжники, постанови Народного Комісаріату легкої проми-словості СРСР, Головного Управління шкіряно-взуттєвої промисловості, Українського шкіряно-взуттєвого тресту; протоколи засідань і нарад при НК легкої промисловості.
Річні, квартальні плани; звіти і баланси управління легкої промисло-вості. Акти документальних ревізій по підприємствах управління.
ВІННИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ШВЕЙНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПОДІЛЛЯ»
Ф. Р-6056, 1159 од. зб., 1967-1987 рр. Описи.
231
Створена відповідно до наказу Вінницького виробничого швейного об’єднання ім. Володарського від 16 грудня 1966 р., як Вінницька швейна фабрика № 2. Відповідно до наказів Міністерства легкої промисловості УРСР від 11 червня 1975 р. та 21 червня 1976 р. на її базі було створене ви-робниче швейне об’єднання “Вінничанка”. Згідно із наказом Міністерства легкої промисловості УРСР від 27 грудня 1976 р. – перейменоване у він-ницьке виробниче швейне об’єднання “Поділля”. Підпорядковувалося Мі-ністерству легкої промисловості УРСР. До складу об’єднання входило го-ловне підприємство та Могилів-Подільська швейна фабрика. Займалося пошивом пальто, плащів, курток та інших виробів.
Накази Міністерства легкої промисловості УРСР, генерального ди-ректора об’єднання; протоколи засідання ради директорів об’єднання, виробничих зборів, методичної ради.
Перспективні плани розвитку об’єднання, техпромфінплани, плани впровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів; кошториси, штатні розписи, зведені річні звіти об’єднання, звіти головного підприєм-ства та Могилів-Подільської швейної фабрики, звіти про розвиток та впровадження нової техніки, статистичні звіти.
Документи атестаційної комісії про присвоєння категорії якості продукції, раціоналізаторські пропозиції та документи до них.
ЖМЕРИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ШКІРЯНИЙ ЗАВОД КИЇВ-СЬКОГО РАЙОННОГО ШКІРЯНОГО ТРЕСТУ
Ф. Р-70, 111 од. зб., 1921-1923 рр. Описи.
Побудований у 1916 р. У 1920 р. – націоналізований, перебував у підпо-рядкуванні Подільського губернського відділу шкіряної промисловості. З 1922 р. – Київського районного шкіряного тресту. На підставі рішення Української Ради народного господарства в квітні 1922 р. був закритий.
Положення Української Ради народного господарства про держав-ний трест шкіряної промисловості; розпорядження по заводу; плани та звіти про роботу заводу.
Статистичні відомості про рух сировини та фабрикатів; листування з питань постачання сировини, збуту продукції.
ВОРОНОВИЦЬКА ДЕРЖАВНА ШВЕЙНА ФАБРИКА
ОДЕСЬКОГО ТРЕСТУ ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Ф. Р-4789, 14 од. зб., 1948-1952. Описи.
232
Накази, oбіжники, інструкції Міністерства легкої промисловості; Вінницького обласного управління легкої промисловості. Плани; річні бухгалтерські звіти; звіти по виконанню плану за основними показниками роботи, статистичні звіти.
ТУЛЬЧИНСЬКА ПРОМИСЛОВО-КООПЕРАТИВНА ҐУДЗИ-КОВА ФАБРИКА ІМ. КОМІНТЕРНУ ВІННИЦЬКОГО БАГА-ТОГАЛУЗЕВОГО ПРОМИСЛОВОГО СОЮЗУ
Ф. Р-3480, 11 од. зб., 1932-1933рр. Описи.
Створена шляхом реорганізації багатогалузевого товариства “Кустарний труд” на підставі рішення загальних зборів від 7 квітня 1932 р. Підпоряд-кована Вінницькій міжрайонній багатогалузевій промисловій спілці.
Постанови Вінницької багатогалузевої промислової спілки; прото-коли виробничих нарад, загальних зборів працівників фабрики.
Річний звіт; відомості виконання промфінплану фабрики. Список співробітників ґудзикової фабрики.
ЖМЕРИНСЬКА ХУТРОВА ФАБРИКА ВСЕСОЮЗНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ХУТРОВОЇ І ОВЧИННО-ШУБНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Ф. Р-5757, 39 од. зб., 1961-1968 рр. Описи.
Створена в листопаді 1960 р. на базі артілі “Новий шлях” як Жмеринський шкіряний завод. Підпорядковувався Вінницькому обласному управлінню місцевої промисловості; з 1963 р. – управлінню легкої промисловості По-дільського раднаргоспу . У 1964 р. шкірзавод перейменований у хутрову фа-брику . З 1966 р. – підпорядкований Всесоюзному об’єднанню хутрової і ов-чинно-шубної промисловості при Міністерстві легкої промисловості СРСР.
Накази та вказівки Міністерства легкої промисловості СРСР, Вінни-цького обласного управління місцевої промисловості, управління легкої промисловості Подільського раднаргоспу; техпромфінплани; кошториси; штатні розписи; річні бухгалтерські звіти. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності.
233
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ФІРМА «ГЕФЕСТ» ЛТД, М.ВІННИЦЯ
Ф. Р-72, 1877 од. зб., 1917-1941, 1944-2002 рр. Описи.
Взуттєва фабрика була відкрита у 1913 р. фабрикантом Ярошинським. Після 1917 р. – націоналізована й перейменована у Вінницьку взуттєву фабрику “Яструб”. З 1944 р. – Вінницька взуттєва фабрика №11 в підпорядкуванні Вінницького обласного управління легкої промисловості. В 1958 р. – перейменована у Вінницьку взуттєву фабрику ім. Щорса. Відповідно до постанови РНГ Подільського економічного району від 16 серпня 1963 р. та наказу управління легкої промисловості Подільського раднаргоспу від 3 жовтня 1963 р., на базі Вінницької і Хмельницької взуттєвих фабрик створено Вінницьке виробниче взуттєве об’єднання ім. Щорса, підпорядковане Міністерству легкої промисловості УРСР. Згідно з рішенням Ленінського райвиконкому № 38 від 19 лютого 1992 р. та відповідно до наказу Вінницького виробничо-взуттєвого об’єднання № 73б від 28 лютого 1992 р. – перейменоване у Вінницьке орендне виробничо-торговельне взуттєве підприємство «Гефест». Підпорядковувалось Державній корпорації виробників товарів легкої промисловості «Держкомлегтекс». У 1993 р. – реорганізоване у товариство з обмеженою відповідальністю – Вінницьку фірму «Гефест» ЛТД. У 2003 р. згідно постанови господарського суду Вінницької області від 22 жовтня 2003 р. фірму «Гефест» ЛТД визнано банкрутом. Ліквідована у 2006 р.
Постанови Міністерства легкої промисловості УРСР; обіжники, розпорядження Раднаргоспу та Вінницького окружного відділу місцевої промисловості; накази генерального директора, розпорядження арбітражного керуючого; техпромплани, виробничі, фінансові плани; штатні розписи; річні бухгалтерські, статистичні звіти.
Документи про провадження наукової організації праці; прийняті рацпропозиції; технологічні паспорти виробів; маршрутні технологічні карти з виготовленням моделей взуття; колективні договори.
У фонді відклалися документи з особового складу за 1918-1938рр.: накази, списки, особові картки робітників і службовців.
ВІННИЦЬКА ДЕРЖАВНА ШВЕЙНА ФАБРИКА
ІМ. ВОЛОДАРСЬКОГО
Ф. Р-80, 1639 од. зб., 1923-1930, 1944-1992 рр. Описи.
Створена Подільським губернським комітетом біржі праці в 1927 р. – на базі швейної майстерні. На підставі постанови Раднаргоспу Подільського економічного району № 300 від 20.09.65 утворене Вінницьке обласне виробниче швейне об’єднання ім. Володарського. У 1992 р. на базі головного 234
підприємства ВШО ім. Володарського створена Вінницька державна швейна фабрика ім. Володарського, яка перебувала у підпорядкуванні Держкомітету України з легкої та текстильної промисловості.
Накази, директиви, розпорядження Міністерства легкої промисло-вості УРСР; п’ятирічні плани, плани виробництва, з собівартості, техпро-мфінплани, плани з наукової організації праці; кошториси; штатні розпи-си; річні бухгалтерські звіти .
Документи науково-технічного товариства; прийняті рацпропозиції .
У фонді відклались справи швейної майстерні Комітету боротьби з безробіттям за 1923-1926 рр.
ВІННИЦЬКЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО “ЛЮДМИЛА”
Ф. Р-5571, 775 од. зб., 1944-2001рр. Описи.
Створене 31 грудня 1949 р . на підставі постанови Президії Вінницької об-лпромради № 36/57 як кооперативна артіль “Утильпром”. У 1960р., в зв’язку з ліквідацією промислової кооперації, на підставі рішення Вінни-цького облвиконкому від 20.10.60 та наказу Вінницького облмісцевпрому від 31.10.60, артіль “Утильпром” перейменована у ватно-галантерейну фа-брику. До 1990р. Вінницька шкіргалантерейна фабрика перебувала в під-порядкуванні Київського виробничо-торговельного об’єднання шкіргалан-терейної промисловості. З 15.11.91 р., згідно наказу Держкомітету України з легкої промисловості № 22 від 23.08.91, фабрика реорганізована у Вінни-цьку державну виробничо-торговельну фірму “Людмила”. Згідно указу Президента “Про кооперацію державних підприємств” від 15.03.93, а та-кож наказу Держкомітету України з легкої і текстильної промисловості від 18.03.94 р. Вінницька державна виробничо-торговельна фірма “Людмила” реорганізована у відкрите акціонерне товариство “Людмила”.
В жовтні 2001 р ., відповідно до п.1 ст.25 Закону України “Про відновлен-ня платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та ухвали арбітражного суду Вінницької області від 26.06.2000 р. ВАТ ”Людмила” припинило свою діяльність.
Постанови облпрофради; накази обласного управління місцевої промисловості; протоколи засідання правління облпромради, артілі “Ути-льпром” .
Виробничі плани, техпромфінплани; річні бухгалтерські звіти; акти ревізії фінансово-господарської діяльності .
У фонді відклалися документи з особового складу; накази, особові картки, розрахункові відомості (за 1944-2001рр.).
235
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ
БАГАТОФАХОВИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ
Ф. Р-1560, 369 од. зб., 1930– 1935 рр. Описи.
12 –13 листопада 1932 р. відбувся перший з’їзд уповноважених Текстильп-ромсоюзу, на якому був прийнятий статут заснованого Могилів – Поділь-ського міжрайонного текстильно – швейного промсоюзу. Об’єднував про-мислові артілі: текстильні, художньої вишивки, трикотажні, швейні. За по-становою Вінобпромради, з 15 липня 1933 р. – реорганізований у Міжнаро-дний багатофаховий промсоюз. Об’єднував текстильні, художньої вишив-ки, трикотажні, швейні, мотузяні, шкіряні, металеві, хімічні, харчові та ба-гато-фахові промислові кооперативні організації, здійснював планове кері-вництво діяльності. Ліквідований, згідно постанови Укрпромради від 29 травня 1935 року.
Постанови РНК СРСР, Народного Комісаріату внутрішньої торгівлі СРСР; oбіжники Всеукраїнської кооперативної промислової ради та Мо-гилів-Подільського міжрайонного текстильно-швейного промсоюзу; по-станови, протоколи засідань, кошториси промсоюзу та артілей, які входи-ли у промсоюз. Плани роботи правління багатофахового союзу; вироб-ничо-фінансові плани артілей; річні звіти, баланси.
Акти обстежень артілей; договори на заготівлю і постачання сиро-вини, збут готових виробів; акти перевірки якості продукції.
У фонді відклалися документи Могилів-Подільського окрпромсою-зу за 1937-1939 рр.
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ПОДІЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЦУКРОВОЇ ПРО-МИСЛОВОСТІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РСФРР ТА УСРР (ПОДІЛЦУКОР)
Ф. Р-613, 736 од. зб., 1917-1922 рр. Описи.
Утворено 9 лютого 1920 р. відповідно до Декрету РНК УСРР від 6 травня 1919 р. Об’єднувало і керувало діяльністю цукрових заводів, що знаходи-лись на території Подільської, частково Київської, Одеської, Волинської губерній. Ліквідовано 6 березня 1922 р. у зв’язку з ліквідацією Головного управління. У фонді відклались документи з особового складу (накази, за-яви, посвідчення).
236
Постанови, накази, обіжники, інструкції РНК УСРР, ВРНГ, Голо-вного управління цукрової промисловості, Подільського районного управління з питань основної роботи; протоколи загальних зборів праців-ників заводів.
Плани та звіти з виробничої діяльності, кошториси витрат, штатні розписи, квартальні, місячні, двотижневі статистичні звіти про роботу цукрозаводів.
Відомості про націоналізацію землі для цукрозаводів; листування з підприємствами та організаціями з питань основної роботи.
КУЩОВІ УПРАВЛІННЯ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ
5 фондів, 1222 од. зб., 1920-1924 рр. Описи.
Створені у 1922 р. Здійснювали керівництво та контроль за роботою цук-рових заводів, що знаходились на території відповідного куща. Ліквідовані у 1923 р. на підставі положення Президії правління Київського відділення цукротресту “Про ліквідацію кущових управлінь”.
У фондах відклались відомості заводів про кількість землі та стан буряко-вих насаджень за 1920-1921 рр.
Постанови РНК УСРР, НК праці та оборони; інструкції ВУЦВК та РНК УСРР; розпорядження та обіжники обласного управління Правобе-режної України цукротресту РСФРР та УСРР.
Хіміко-технічні звіти; звіти з виробництва та руху цукру; кошториси витрат заводських господарств. Акти обстеження заводів, ревізій наявно-сті цукру; списки спеціалістів; листування з підприємствами та організа-ціями з питань основної роботи.
У фондах відклались документи з особового складу: накази, посвід-чення, відомості нарахування заробітної плати.
Десяте (Проскурів), ф. Р-59, 257 од. зб., 1920-1923 рр.;
Одинадцяте (Вінниця), ф. Р-55, 188 од. зб., 1921-1924 рр.;
Дванадцяте (Могилів-Подільський), ф. Р-56, 157 од. зб., 1922-1923 рр.;
Тринадцяте (Шпиків), ф. Р-57, 165 од. зб., 1922-1923 рр.;
Чотирнадцяте (Гайсин), ф. Р-58, 455 од. зб., 1921-1923 рр.
ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА ІНСПЕКТУРА ДЕРЖАВНОГО ВСЕ-СОЮЗНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Ф. Р-568, 4957 од. зб., 1923-1953 рр. Описи.
237
Створена згідно з рішенням Президії Укрраднаргоспу від 7 березня 1923 р. як Подільське відділення об’єднання державної цукрової промисловості РСФРР та УСРР (“Цукротрест”). Керувало та контролювало роботу цукро-вих заводів, виконання планових показників з виробництва цукру, фінан-сування та матеріальне забезпечення підприємств цукрової промисловості. Відповідно до наказу Правління “Союзцукор” № 3 від 9 січня 1930 р. – ре-організовано в інспектуру. Складалася з інспекторів, які здійснювали ін-спектування підприємств цукрової промисловості відповідної адміністра-тивно-територіальної округи. Ліквідована у 1930 р.
У фонді відклались документи з особового складу (накази, відомості, по-свідчення).
Декрети, постанови, накази, обіжники, інструкції, протоколи засі-дань РНК УСРР ВРНГ, ВУЦВК, НК праці, НК оборони, Всеукраїнської центральної комісії з націоналізації земель, Подільського губвиконкому, Правління об’єднання державної цукрової промисловості, Всесоюзного об’єднання цукрової промисловості “Союзцукор”, Подільського відді-лення та інспектури цукрової промисловості.
Плани та звіти про діяльність цукрових комбінатів; кошториси та штатні розписи; річні бухгалтерські звіти.
Відомості про рух насіння цукрового буряку; щоденні відомості про посів, збирання та переробку буряків; договори оренди; довідки про ви-робництво цукру; акти обстеження цукрозаводів; інформаційні огляди про їх роботу; листування з підприємствами та організаціями з питань основної роботи.
АСОЦІАЦІЯ “ВІННИЦЯЦУКОР”
Ф. Р-4406, 10750 од. зб., 1931-2001 рр. Описи, каталог.
Створена у 1931 р. як Вінницький цукротрест. У 1932 р. відбувся розподіл тресту на Вінницький цукротрест та Вінницький бурякотрест, які у 1937 р. знову були об’єднані в один. На підставі наказу Міністерства харчової промисловості УРСР № 63 від 27 лютого 1976 р. трест було перейменова-но у виробничо-аграрне об’єднання цукрової промисловості. Відповідно до наказу Укрбурякоцукорагропрому № 6 від 4 лютого 1986 р. – перейме-новане у виробничо-аграрне об’єднання з виробництва, заготівлі та пере-робки цукрового буряка. Згідно із законом УРСР від 13 травня 1991 р. “Про міністерства та інші центральні органи державного управління Укра-їнської РСР”, відповідно до постанови PМ УРСР від 24 травня 1991 р. та рішення зборів уповноважених працівників трудових колективів заводів, бурякорадгоспів і організацій було створено об’єднання “Вінницяцукор”. 9 березня 1992 р. на базі цукрових заводів, бурякорадгоспів та організацій була створена добровільна комерційно-господарська асоціація “Вінниця-
238
Накази та рішення Мінхарчопрому; накази Укрголовбурякоцукорп-рому; постанови обкому партії; накази керуючого, директора, генераль-ного директора, голови асоціації; протоколи рад директорів, протоколи засідань профкому.
Плани економічного та соціального розвитку; плани розвитку с/г, капітального будівництва; кошториси; штатні розписи; річні бухгалтерсь-кі звіти; річні звіти тресту та підвідомчих підприємств; статистичні звіти про виконання плану, про використання сировини, про впровадження нової техніки, про збір врожаю.
Інформації про роботу, з питань техніки безпеки; довідки про робо-ту бурякорадгоспів; акти обстеження цукрових заводів та їх паспорти; журнали реєстрації наказів; листування з підприємствами та організація-ми з питань основної діяльності.
У фонді відклались документи з особового складу (накази, особові справи, відомості на виплату зарплати).
ЦУКРОВІ ЗАВОДИ ТА КОМБІНАТИ
37 фондів, 3880 од. зб., 1917-1941, 1944-1972 рр. Описи.
Побудовані у дожовтневий період як приватні підприємства, відповідно до постанови РНК УСРР від 11 лютого 1919 р. “Про націоналізацію цукрової промисловості” протягом 1919-1920 рр. були націоналізовані. Керівництво заводами здійснювали ради заводоуправлінь та виконавчі колегії. У 1923 р. у зв’язку з реорганізацією управлінь цукрової промисловості, на базі заво-дів створювались комбінати, до яких крім заводів, входили бурякорадгос-пи та відгодівельні пункти. У 1931 р. заводи та комбінати увійшли до складу Вінницького цукротресту. Займалися переробкою цукрового буря-ка на цукор. У фондах Гайсинського, Ободівського, Плисково-Андрушівського, Соколівського, Спичинецького, Томашпільського, Шпи-ківського, Юзефо-Миколаївського заводів відклалися головні, прибутково-видаткові, інвентарні та касові книги, розпочаті діловодством приватних цукрових заводів у 1917-1918 рр.
239
цукор”, яка входила до концерну “Укрцукор” та підпорядковувалася
Держкомітету України харчової промисловості. Відповідно до рішення
зборів засновників у 1997 р. було змінено назву на обласну добровільну
асоціацію “Вінницяцукор”. До складу асоціації входили підприємства та
бурякорадгоспи, які займалася вирощуванням цукрового буряку та пере-
робкою його на цукор. Ліквідована з 18 червня 2001 р. відповідно до рі-
шення зборів уповноважених представників трудових колективів заснов-
ників асоціації (протокол від 12 червня 2001 р.).
Декрет і постанови ВУЦВК та РНК України, земельної комісії при ВУЦВК; розпорядження та обіжники Подільського районного управління та кущових управлінь цукрової промисловості Подільського та Уманського відділень цукротресту; розпорядження правління цукротресту; накази Мін-харчопрому УРСР, Вінницького цукротресту; протоколи засідань Київсько-го районного та повітових з’їздів працівників цукрової промисловості; про-токоли засідань виробничих нарад та зборів працівників заводів.
Виробничо-фінансові плани заводів, бурякорадгоспів, відгодівельних пунктів; кошториси; штатні розписи; річні бухгалтерські звіти; виробничо-технічні звіти; річні статистичні звіти з кадрових питань.
Акти та відомості про збитки, завдані цукровій промисловості в роки громадянської війни; розрахунки економічної ефективності заводів; докуме-нти з техніки безпеки (інструкції, відомості); документи профкомів (прото-коли, заяви); листування з підприємствами та організаціями з питань основ-ної роботи.
Барський, ф. Р-62, 173 од. зб., 1919-1922, 1944-1970 рр.;
Бершадський, ф. Р-2055,346 од. зб., 1917-1941, 1944-1970 рр.;
Браїлівський, ф. Р-35, 174 од. зб., 1919-1924, 1944-1968 рр.;
Бродецький, ф. Р-4087, 34 од. зб., 1920-1927 рр.;
Вище-Ольчедаївський, ф. Р-2238, 4 од. зб., 1939-1941 рр.;
Гайсинський, ф. Р-2080, 155 од. зб., 1917-1935, 1944-1968 рр.;
Гніваньський, ф. Р-1169, 85 од. зб., 1923, 1944-1967 рр.;
Гонорівський, ф. Р-5510, 102 од. зб., 1941, 1944-1967 рр.;
Джуринський, ф. Р-4686, 24 од. зб., 1944-1952 рр.;
Жданівський, ф. Р-60, 17 од. зб., 1919-1921, 1929-1930 рр.;
Заливанщинський, ф. Р-3617, 11 од. зб., 1919-1922 рр.;
Іллінецький, ф. Р-614, 158 од. зб., 1920-1926 рр.;
Калинівський, ф. Р-54, 38 од. зб., 1919-1925 рр.;
Капустянський, ф. Р-2023, 174 од. зб., 1920-1926 рр.;
Кирнасівський, ф. Р-2081, 110 од. зб., 1919-1926 рр.;
Ковалівський, ф. Р-45, 27 од. зб., 1920-1922 рр.;
Корделівський, ф. Р-44, 230 од. зб., 1919-1929, 1932, 1944-1969 рр.;
Красносільський, ф. Р-2083, 28 од. зб., 1919-1924 рр.;
Махаринецький, ф. Р-4088, 77 од. зб., 1919-1927, 1929, 1944-1968 рр.;
Моївський, ф. Р-1547, 7 од. зб., 1923-1926 рр.;
Немирівський, ф. Р-5497, 109 од. зб., 1944-1968 рр.;
Новогребельський, ф. Р-4421, 5 од. зб., 1944-1948 рр.;
Ободівський, ф. Р-2045, 63 од. зб., 1918-1924 рр.;
Плисково-Андрушівський, ф. Р-5024, 6 од. зб., 1917-1924 рр.;
Соболівський, ф. Р-2082, 26 од. зб., 1920-1926 рр.;
Соснівецький, ф. Р-5490, 267 од. зб., 1944-1971 рр.;
Соколівський, ф. Р-2800, 38 од. зб., 1917, 1920-1925 рр.;
Степанівський, ф. Р-628, 180 од. зб., 1919-1924, 1929, 1937-1941, 1944-1970 рр.;
Ситковецький, ф. Р-4263, 18 од. зб., 1929, 1938-1947 рр.; 240
Спичинецький, ф. Р-5657, 43 од. зб., 1917-1923рр.;
Томашпільський, ф. Р-238, 82 од. зб., 1917-1925 рр.;
Уладівський, ф. Р-52, 322 од. зб., 1919-1925, 1944-1970 рр.;
Чечельницький, ф. Р-5546, 137 од. зб., 1944-1970 рр.;
Шаргородський, ф. Р-3954, 148 од. зб., 1941, 1944-1972 рр.;
Шпиківський, ф. Р-2027, 196 од. зб., 1917-1967 рр.;
Юзефо-Миколаївський, ф. Р-3860, 154 од. зб., 1918-1928, 1933-1941, 1944-1967 рр.;
Ялтушківський, ф. Р-5615, 112 од. зб., 1944-1970 рр.
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА КОНТОРА
УКРАЇНСЬКОГО БОРОШНОМЕЛЬНОГО ТРЕСТУ
(УКРМУТ)
Ф. Р-12, 78 од. зб., 1922-1924 рр. Описи.
Організована 7 березня 1922 р. відповідно до Положення “Про Українсь-кий борошномельний трест” (УКРМУТ). Підпорядковувалась Київській районній конторі УКРМУТа. Здійснювала керівництво та контроль за дія-льністю державних млинів. Ліквідована у 1923 р. відповідно до розпоря-дження Київської райконтори від 5 серпня 1923 р.
Декрет ВУЦВК та РНК України “про звільнення державних млинів від натуроплати за переробку зерна”; обіжники та інструкції НК продово-льства УСРР та УКРМУТа; протоколи засідань Подільського губвикон-кому.
Річні бухгалтерські звіти.
Доповіді про діяльність контори; акти обстеження млинів та ревізії контори; книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції; листування з підприємствами та організаціями з питань основної діяльності.
У фонді відклалися документи з особового складу за 1924 р.: накази, відомості, посвідчення.
ВІННИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ХЛІБОПЕКАР-СЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ МІНІСТЕРСТВА ХЛІБОПРОДУ-КТІВ УРСР
Ф. Р-6069, 444 од. зб., 1976-1986 рр. Описи.
Створене в 1976 році відповідно до наказу Міністерства харчової промис-ловості УРСР від 28 травня 1976 р. № 187. Підпорядковувалось: Українсь-кому промисловому об’єднанню хлібопекарської промисловості “Укрхлі-
241
бпром”, з 1986 року – Міністерству хлібопродуктів УРСР. Здійснювало ке-рівництво підприємствами, що входили до складу об’єднання та забезпе-чувало попит населення і народного господарства у відповідних видах продукції.
Накази Міністерства харчової промисловості УРСР, об’єднання хлі-бопекарської промисловості “Укрхлібпром”; постанови, рішення Вінни-цького обкому КП України, облвиконкому, обласного комітету народного контролю; протоколи конференцій, загальних зборів працівників; прото-коли засідань дегустаційних комісій, товариських судів.
Фінансові плани, техпромфінплани об’єднання та його підприємств; кошториси, штатні розписи об’єднання; річні бухгалтерські та статистич-ні звіти; акти про нещасні випадки.
Документи про підготовку кадрів, підвищення кваліфікації, прове-дення конкурсів професійної майстерності (плани, звіти, інформації); до-кументи про соцзмагання (накази, показники, інформації); документи профспілкового комітету (протоколи, кошториси, фінансові і статистичні звіти, колективні договори).
ВІННИЦЬКИЙ MІЖОБЛАСНИЙ TРЕCTГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ХЛІБОПЕКАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
(УКРГОЛОВХЛІБ)
Ф. Р-4876, 167 од. зб., 1944-1958 рр. Описи.
Відновив діяльність 10 лютого 1944 р. як Вінницький обласний трест Го-ловного управління хлібопекарної промисловості УРСР. Відповідно до по-станови РМ УРСР від 13 січня 1955 р. трест був реорганізований у міжоб-ласний та об’єднував підприємства хлібопекарної промисловості Вінниць-кої та Хмельницької областей. Керував та контролював роботу хлібоком-бінатів, заводів та пекарень. Ліквідований у 1957 р. відповідно до постано-ви РМ УРСР від 21 березня 1957 р.
Накази, розпорядження, рішення та інструкції Мінхарчопрому та Укрголовхлібу, Вінницького облвиконкому та начальника тресту з питань основної діяльності; протоколи технічних нарад.
Проекти виробничих планів, програм тресту та підвідомчих підпри-ємств; штатні розписи; кошториси; звіти про нещасні випадки на вироб-ництві, про встановлення нового обладнання; річні звіти підвідомчих під-приємств; річні бухгалтерські звіти тресту та підвідомчих підприємств.
Акти обстеження підприємств; акти та доповідні записки про ре-зультати перевірки якості готової продукції; атестаційні листки інженер-
242
но-технічних робіт тресту та підприємств; листування з підприємствами та організаціями з питань основної діяльності.
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЛИНАРСЬКИЙ ТРЕСТ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ПРО-МИСЛОВОСТІ УРСР (СІЛЬБОРОШНО)
Ф. Р-4419, 118 од. зб., 1944-1956 рр. Описи.
Створений на підставі рішення облвиконкому № 434 від 22 липня 1944 р. Керував та контролював роботу 27 підприємств області, які займалися пе-реробкою зерна та олійних культур. Ліквідований у 1956 р. відповідно до постанови РМ УРСР № 257 від 12 березня 1956 р. та рішення облвикон-кому № 237 від 4 квітня 1956 р.
Постанови, розпорядження РМ СРСР та УРСР; накази Мінхарчоп-рому УРСР, Головного управління борошномельної промисловості УРСР, начальника тресту з питань основної роботи; протоколи засідань прото-коли засідань балансових комісій, місцевого комітету, нарад та зборів працівників млинів.
Промислово-фінансові плани підвідомчих підприємств; проекти ви-робничих планів; кошториси; штатні розписи; річні звіти тресту та підві-домчих установ; проекти виробничих планів; фінансово-статистичні зві-ти; бухгалтерські звіти тресту та підвідомчих підприємств.
Акти ревізій підприємств; матеріали про відбудову млинів (огляди, акти, кошториси); листування з підприємствами та організаціями з питань основної роботи.
МЛИНИ
3 фонди, 109 од. зб., 1922-1934. Описи.
Побудовані у дожовтневий період як приватні підприємства. Протягом 1921-1922 рр. були частково націоналізовані. Відповідно до Постанови РНК УСРР № 371 від 12 липня 1921 р. “Про регулювання борошно-мельної круп’яної промисловості” державні млини поділялися на 2 групи. Першу становили млини у великих містах та споживчих центрах, які за-ймалися переробкою державного зерна. Другу – що здавалися в оренду ко-оперативним організаціям, трудовим об’єднанням та приватним особам. Вінницький державний млин № 10/99 Українського хлібозаготівельного та борошномельного тресту (колишній Каліхмана) був націоналізований у 1921 р. Чернівецький млин Могилів-Подільського районного союзу спо-
243
живчих товариств був зданий райвиконкомом в оренду споживспілці на умовах, затверджених протоколом засідання спілки від 25 серпня 1928 р.
Розпорядження, обіжники НК продовольства УСРР; постанови, обі-жники Всесоюзного об’єднання та Всеукраїнської контори “Союзхліб”, президії міськради, УКРМУТа з питань основної діяльності; накази по Мартинівському млину; протоколи засідань Могилів-Подільської райс-поживспілки; протоколи виробничих нарад працівників.
Кошториси витрат; місячні, квартальні звіти млинів; річні звіти Він-ницького млина; квартальні експлуатаційні звіти.
Документи про ремонт млинів (огляди, кошториси); акти обстежен-ня млинів, заготівлі зерна; відомості про відвантаження продукції; угоди на постачання продукції; зведені відомості якості зерна; книги реєстрації нещасних випадків; списки; листування з підприємствами та організація-ми з питань основної роботи.
У фонді Вінницького млина (Р-13) відклалися документи з особово-го складу: накази, заяви, анкети.
Вінницький державний млин № 10/99 Українського хлібозаготівельного та борошномельного тресту, ф. Р-13, 102 од. зб., 1922-1934 рр.;
Мартинівський млин Всеукраїнського центрального торгівельно-виробничого управління, ф. Р-3914, 1 од. зб., 1924 р.;
Чернівецький млин Могилів-Подільської районної спілки споживчих това-риств, ф. Р-744, 6 од. зб., 1928-1930 рр.
ГАРНІЗОННІ ХЛІБОПЕКАРНІ
2 фонди, 165 од. зб., 1920-1928 рр. Описи.
Вінницька хлібопекарня була реорганізована у гарнізонну відповідно до наказу Подільського губвійськомату № 194 від 16 серпня 1920 р. Козятин-ська хлібопекарня була відкрита 21 жовтня 1921 р., закрита 9 січня 1922 р. Підпорядковувались управлінням військово-продовольчого постачання відповідно Подільського та Київського губернських продовольчих коміте-тів. Забезпечували хлібобулочними виробами частини червоної армії.
Накази управління військово-продовольчого постачання Подільсь-кого губернського продовольчого комітету, директорів хлібопекарень з питань основної діяльності; протоколи засідань військово-торгівельної комісії з питань ремонту Вінницької хлібопекарні.
Звіти про обіг продукції.
Акти прийому-передачі Вінницької хлібопекарні, обстеження сані-тарного стану, якості продукції, якості борошна; угоди на постачання бо-
244
рошна хлібопекарні та забезпечення військових частин хлібобулочними виробами; рапорти про виготовлення продукції; відомості про рух боро-шна та палива; книги прибутків та видатків Вінницької хлібопекарні; спи-ски військових частин, працівників Вінницької хлібопекарні; листування з установами та організаціями з питань основної діяльності.
У фонді Вінницької хлібопекарні (Р-1828) відклались документи з особового складу: накази, заяви, анкети, відомості.
Вінницька, ф. Р-1828, 163 од. зб., 1920-1928 рр.;
Козятинська, ф. Р-4050, 2 од. зб., 1921-1922 рр.
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТРЕСТ «УКРГОЛОВПТАХОП-РОМ» МІНІСТЕРСТВА М’ЯСНОЇ ТА МОЛОЧНОЇ ПРОМИ-СЛОВОСТІ УРСР
Ф. Р-740, 16 од. зб., 1936, 1940, 1944-1949 рр. Описи.
Створений на підставі розпорядження РНК УРСР № 569 від 21 червня 1944 р. та наказу НК м’ясної та молочної промисловості УРСР № 103 від 24 червня 1944 р. Керував та контролював роботу птахокомбінатів та ра-йонних заготівельних контор. Ліквідований 1 серпня 1952 р. відповідно до постанови РМ СРСР від 7 липня 1952 р. та наказу Міністерства м’ясної та молочної промисловості УРСР № 502 від 22 липня 1952 р. У фонді відкла-лись зведений промислово-фінансовий план по області за 1936 р. та крес-лення обладнання козятинського птахокомбінату за 1940 р.
Директиви, накази НК м’ясо-молочної промисловості УРСР, Голо-вного управління птахопрому УРСР, директора тресту.
Промислово-фінансові плани; річні звіти.
Картотека матеріальних, розрахункових та особових рахунків робіт-ників та службовців тресту за 1945-1949 рр.
ВІННИЦЬКИЙ ТРЕСТ М’ЯСНОЇ ТА ПТАХОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ М’ЯСНОЇ ТА ПТАХОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ МІНІСТЕРСТ-ВА М’ЯСНОЇ ТА МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Ф. Р-5706, 139 од. зб., 1966-1970 рр. Описи.
Створений відповідно до постанови РМ УРСР № 1895 від 14 грудня 1965 р. та наказу Міністерства м’ясної та молочної промисловості УРСР № 18 від 18 грудня 1965 р. До його складу входили: Барський та Козятинський 245
птахокомбінати; Вінницький, Гайсинський, Тростянецький, Тульчинський м’ясокомбінати. Керував та контролював роботу підвідомчих підприємств. Ліквідований у 1970 р.
Накази, розпорядження Міністерства м’ясо-молочної промисловості УРСР; накази управляючого трестом; протоколи засідань профкому.
Промислово-фінансові плани; проекти планів розвитку; плани та звіти з впровадження нової техніки; кошториси витрат; штатні розписи; річні бухгалтерські звіти; статистичні звіти; звіти про роботу з кадрами.
Аналізи, відомості, довідки про нещасні випадки; інформації, ін-струкції, відомості з питань впровадження раціоналізаторських пропози-цій, з виконання соцзобов’язань, з експорту та імпорту продукції; колек-тивні договори; листування з підприємствами та організаціями з питань постачання сировини та випуску продукції.
ВІННИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ М’ЯСНОЇ ПРО-МИСЛОВОСТІ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАГРОПРОМУ
Ф. Р-5862, 1272 од. зб., 1970-1987 рр. Описи, каталог.
Створене 25 липня 1970 р. на базі Вінницького тресту м’ясної та птахопе-реробної промисловості відповідно до постанови РМ УРСР від 26 червня 1970 р. та наказу Міністерства м’ясної та молочної промисловості УРСР № 224 від 3 липня 1970 р. як Вінницьке об’єднання м’ясної промисловості. На підставі наказу Міністерства м’ясо-молочної промисловості УРСР від 26 січня 1975 р. та наказу об’єднання № 207 від 1 травня 1976 р., на його базі було створене виробниче об’єднання м’ясної промисловості. До його складу входили м’ясокомбінати, відгодівельні радгоспи та їх відділення, а також профтехучилище Вінницького м’ясокомбінату.
Накази Міністерства м’ясної та молочної промисловості, генераль-ного директора з питань основної роботи.
Плани роботи; плани з капітального будівництва, з розвитку та впровадження нової техніки; кошториси витрат; річні звіти об’єднання та підвідомчих установ; статистичні звіти; річні бухгалтерські звіти.
Доповідні записки; інформації про виконання заходів щодо покра-щення умов праці, виконання соцзобов’язань; документи про впрова-дження у виробництво передових технологій (пропозиції, розрахунки, інформації, листування); документи профкому (протоколи, звіти).
246
Ф. Р-2415, 1815 од. зб., 1933-1937, 1940, 1944-1945, 1947-1985 рр. Описи.
Побудований у 1929 р. Розпочав роботу 25 вересня 1930 р. Указом Прези-дії ВР СРСР від 6 січня 1971 р. нагороджений Орденом Жовтневої рево-люції. Займався виробництвом м’ясопродуктів.
Накази, директиви НК м’ясної та молочної промисловості, Укрголо-вптахопрому; постанови та накази Міністерства м’ясної та молочної про-мисловості УРСР; накази директора м’ясокомбінату; протоколи виробни-чих нарад та дегустаційних комісій.
Промислово-фінансові плани; п’ятирічні плани економічного та со-ціального розвитку; комплексні плани; кошториси; штатні розписи; річні звіти; річні фінансові звіти.
Огляди виробничої діяльності; аналізи собівартості продукції; допо-відні записки; акти ревізій фінансово-господарської діяльності, прийому цехів після реконструкції та санітарного стану; описи майна; колективні договори; документи профкому (протоколи, звіти).
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ «УКРГОЛОВМ’ЯСО»
Ф. Р-4252, 1 од. зб., 1939 р. Опис.
Річний звіт комбінату про роботу за 1938 р. і матеріали до нього.
УПРАВЛІННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
Ф. Р-4420, 1283 од. зб., 1944-1985 рр. Описи.
Утворене відповідно до рішення облвиконкому № 434 від 26 червня 1934 р. як Вінницьке обласне управління харчової промисловості. На підставі рішення облвиконкому № 414 від 5 квітня 1954 р. реорганізовано в управ-ління промисловості продовольчих товарів , яке відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР № 361 від 23 березня 1963 р. було ліквідовано. Згідно з рішенням облвиконкому № 722 від 22 грудня 1965 р. було утворено управління харчової промисловості Виконкому Вінницької обласної ради 247
ВІННИЦЬКИЙ ОРДЕНА ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
М’ЯСОКОМБІНАТ ВІННИЦЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ
М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
народних депутатів. Підпорядковувалось облвиконкому та Міністерству харчової промисловості УРСР, з 1986р. – облагропрому. Здійснювало кері-вництво та контроль за діяльністю підвідомчих підприємств (11 пиво-безалкогольних заводів та заводів продовольчих товарів).
Накази Міністерства харчової промисловості УРСР, постанови, рі-шення обкому КПУ та облвиконкому, накази начальника управління з основної діяльності, протоколи засідань рад директорів.
П’ятирічні та річні плани, промислово-фінансові плани, плани з праці, використання виробничих потужностей; штатні розписи; коштори-си; щорічні звіти управління та підвідомчих організацій, статистичні зві-ти, річні бухгалтерські звіти; звіти про нещасні випадки.
Документи з раціоналізаторства та винахідництва (рацпропозиції, розрахунки, інформації, довідки), з техніки безпеки праці (акти, інформа-ції), про роботу науково-технічного товариства (плани, інформації, звіти); про виконання планів (інформації, довідки), про нагородження медаллю “Ветеран праці” (відомості, інформації, списки); довідки про роботу під-приємств; документи профкому (протоколи засідань, плани робіт, колек-тивні договори); листування з установами з питань основної роботи.
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТРЕСТ ХАРЧОВОЇ ПРОМИС-ЛОВОСТІ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ І ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
Ф. Р-5007, 28 од. зб., 1957-1959 рр. Описи.
Утворений відповідно до рішення облвиконкому від 3 серпня 1957р. на ба-зі ліквідованих тресту пивоварної промисловості та тресту “Укрголовх-ліб”. Здійснював керівництво та контроль за роботою підвідомчих підпри-ємств. Ліквідований у січні 1959р.
Рішення облради, накази управління промпродтоварів та тресту ха-рчової промисловості з питань основної роботи; протоколи нарад співро-бітників тресту, перевірки якості продукції.
Річні плани та звіти, техніко-економічні звіти, річні звіти підпоряд-кованих підприємств, річні бухгалтерські звіти.
Документи з охорони праці та техніки безпеки (довідки, відомості, звіти); акти прийомки заводів після ремонту, ревізій тресту та підвідом-чих підприємств; колективні договори підвідомчих підприємств; листу-вання з підприємствами та організаціями з питань основної роботи.
248
ЦЕНТРАЛЬНА КОНТРОЛЬНО – ВИРОБНИЧА ЛАБОРАТО-РІЯ МІСЦЕВОЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРПИВО-МІСЦЕВПРОМУ ДЕРЖАВНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМІТЕТУ УРСР
Ф. Р-5993, 100 од. зб., 1962-1987 рр. Описи.
Утворена відповідно до постанови РНГ Вінницького економічного адміні-стративного району № 405 від 18 грудня 1961р. як Центральна контроль-но-виробнича лабораторія управління харчової промисловості Вінницько-го раднаргоспу. Відповідно до розпорядження Раднаргоспу Подільського економічного району № 977 від 13 вересня 1963 р. утворювались філії ла-бораторії – Тернопільська, Чернівецька, Хмельницька. Здійснювала конт-роль за виготовленням та якістю готової продукції. Ліквідована у 1987р. на підставі наказу Держагропрому УРСР № 149 від 11 травня 1987р.
Накази завідуючого з основної діяльності; протоколи дегустаційних комісій.
Плани роботи лабораторії; кошториси; штатні розписи; річні звіти, річні бухгалтерські звіти; статистичні звіти про виконання норм, про якість товарів, про чисельність працівників.
Документи з атестації вин (протоколи, акти); документи профкому (протоколи загальних зборів та засідань); ліквідаційний баланс.
У фонді відклались документи з особового складу (накази, відомості нарахування зарплати).
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВІННИЦЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»
Ф. Р-1942, 832 од. зб., 1919-1922, 1931-1937, 1944 – 2007 рр. Описи.
Заснований у 1899 р. власниками Раббетге та Гізеке. Націоналізований у січні 1920 року. Підпорядковувався Головному управлінню цукрової про-мисловості УСРР, з 1931 р. – Головному управлінню цукрової промислово-сті СРСР, з 1957р. – РНГ Подільського економічного району, з 1965 р. – Вінницькому бурякоцукровому тресту, з 1967 р. – Республіканському об’єднанню з виготовлення, ремонту та наладки обладнання для цукрових заводів. Займався очищенням та сортуванням насіння цукрового буряку. 18 грудня 1991 р. Вінницький насіннєвий завод зареєстрований виконко-мом Староміської районної Ради народних депутатів за № 283 як Держав-ний Вінницький насіннєвий завод з безпосереднім підпорядкуванням об’єднанню «Укрцукорреммаш». У 1993 р., відповідно до протоколу № 2 конференції орендарів від 11 листопада 1993 р. – став Орендним підприєм-
249
ством Вінницький насіннєвий завод. Відповідно до рішення конференції орендарів Вінницького насіннєвого заводу від 24 березня 1995 р., протоко-лу № 6 та рішення регіонального відділення фонду Державного майна України по Вінницькій області від 31 березня 1995 р. № 16-П на базі орен-дного підприємства Вінницький насіннєвий завод створилося Відкрите ак-ціонерне товариство «Вінницький насіннєвий завод». 2 лютого 2006 р. По-становою Господарського суду Вінницької області Відкрите акціонерне товариство «Вінницький насіннєвий завод» визнано банкрутом, 30 січня 2007 р. – ліквідоване.
Постанови, обіжники, інструкції Головцукру, НК харчопрому, міні-стерства харчової промисловості; розпорядження РНГ; накази директора заводу з питань основної діяльності; протоколи адміністративно-технічних нарад.
Промислово-фінансові плани; п’ятирічні плани; комплексні плани з питань покращення умов праці; кошториси витрат; річні бухгалтерські звіти; статистичні звіти про виконання планів; звіт про роботу дитячого садка.
Угоди на постачання насіння; відомості про кількість насіння що постачається; документи про капітальне будівництво (акти, кошториси, доповіді), про раціоналізацію (пропозиції, розрахунки, довідки); заводу; акти нещасних випадків; документи завкому (протоколи засідань, довід-ки); списки бурякорадгоспів; листування з підприємствами та організаці-ями з питань основної роботи.
ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЄЖИРОВИЙ КОМБІНАТ ІМ. 60 – РІЧЧЯ РАДЯНСЬОЇ УКРАЇНИ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО АГРО-ПРОМИСЛОВОСГО ОБ’ЄДНАННЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ, ТОРГІВЛІ І ПЕРЕРОБЦІ ОЛІЙНИХ ТА ЕФІРНИХ КУЛЬТУР «УКРОЛІЄЖИРАГРОПРОМ»
Ф. Р-5700, 1396 од. зб., 1949-1986 рр. Описи.
Будівництво комбінату було розпочато 1 грудня 1949 року відповідно до постанови РМ СРСР № 4177 від 8 жовтня 1949 року. Введення до експлуа-тації відбулося у 1954 році. До складу комбінату входили: олієекстрацій-ний завод, гідрогенізаційний завод, миловарний завод, а також база збуту. Здійснював виробництво рослинної олії, саломасло-маргаринової продук-ції, гліцерину, фосфатидного концентрату, мила та ін.
Накази Міністерства харчової промисловості, “Головжиролії” з пи-тань будівництва комбінату; накази та розпорядження директора комбі-нату з питань основної діяльності; протоколи засідань технічних рад.
250

 Плани виробництва та реалізації продукції; плани з праці та заробіт-ної плати; техпромфінплани; плани впровадження нової техніки та про-гресивної технології; кошториси; штатні розписи; річні звіти заводів; річ-ні бухгалтерські звіти; статистичні звіти.
Аналізи фінансової діяльності комбінату; акти прийому до експлуа-тації; акти розслідування нещасних випадків; документи про впрова-дження раціоналізаторських пропозицій (пропозиції, довідки); розрахун-ки економічної ефективності від впровадження раціоналізаторських про-позицій; положення про преміювання; документи профкому (протоколи, доповіді); листування з підприємствами та організаціями з питань основ-ної діяльності.
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТРЕСТ ХАРЧО-ВОЇ ТА ТЕХНІЧНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ВІННИ-ЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛУ ПОСТАЧАННЯ
Ф. Р-368, 155 од. зб., 1932-1934 рр. Описи.
Створений відповідно до постанови РНК УРСР від 11 грудня 1932 р., нака-зу НК постачання від 14 грудня 1932 року та постанови Вінницького обл-виконкому від 29 січня 1933 року. До його складу входили: Кам’янець-Подільська броварня, Кам’янець-Подільський мінеральний завод, Вінни-цька броварня, Вінницький мінеральний завод, Тиврівська броварня, Бер-дичівська кондитерська фабрика, Бердичівська макаронна фабрика та 19 салотопок. Здійснював організацію діяльності та контроль за роботою під-приємств підвідомчої мережі. Ліквідований у 1934 р. відповідно до наказів НК постачання № 21 від 1 січня 1934р., № 41 від 19 січня 1934 р. та поста-нови президії облвиконкому від 2 та 3 лютого 1934 р.
Обіжники, постанови РНК УРСР, НК постачання, облвиконкому; накази управляючого трестом, обласного відділу постачання з питань основної роботи.
П’ятирічні, квартальні плани; промислово-фінансові плани; місячні, квартальні звіти про виконання плану підвідомчими підприємствами; технічні звіти; річні бухгалтерські звіти; звіти про роботу з кадрами.
Доповідні записки про роботу підвідомчих підприємств; відомості, таблиці, розрахунки техніко-виробничих показників; акти прийому під-приємств до експлуатації; заявки на постачання сировини; відомості про кількість працівників та їх утриманців; списки співробітників; листування з підприємствами та організаціями з питань основної діяльності.
251
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ХЛІБОПРОДУКТІВ
Ф. Р-700, 3065 од. зб., 1931-1935, 1944-1986 рр. Описи.
Утворене в 1932 р. як Вінницька обласна контора Державного об’єднання за-готівлі зернових, бобових, круп’яних і фуражних культур «Заготзерно». У 1957 р. реорганізоване у Вінницьке обласне управління хлібопродуктів. До мережі контори, а згодом управління, входили пункти заготівлі зерна і фура-жу, елеватори, зернові склади, млини та інші супутні господарські установи.
Накази, директиви і інструкції Міністерства заготівель СРСР, Мініс-терства сільського господарства СРСР. Інструкції, обіжники Всеукраїнсь-кої контори «Заготзерно» з питань заготівель сільськогосподарської про-дукції, про реорганізацію Вінницької міжрайонної контори «Заготзерно» в обласну. Протоколи виробничих нарад і засідань комісій обласної кон-тори. Протоколи нарад кущових об’єднань і заготівельних пунктів. Нака-зи начальника управління з основної діяльності
Статут всесоюзного об’єднання «Загтзерно» (1954 р.). Положення про раду директорів (1970 р.).
Плани проведення хлібозаготівель по районах області (1932 р.). Плани контрактації посівів зернових культур по колгоспах та радгоспах області. Річні і місячні плани хлібоздачі. Плани господарської діяльності заготівельних пунктів. Річні і квартальні бухгалтерські звіти контори і управління, заготівельних пунктів, реалізаційних баз, комбікормових за-водів, комбінатів хлібопродуктів, млинів.
Відомості про стан посівів і поставки зернових і технічних культур. Зведення про хід хлібозаготівель (1932 р.). Плани будівництва складів і заготівельних пунктів. Акти і відомості про збитки, завдані німецько-фашистськими загарбниками господарству заготівельних пунктів (1944 р.). Матеріали з раціоналізації і винахідництва. Матеріали з охорони праці та техніки безпеки.
Листування з військовими частинами про заготівлю фуражу; з база-ми і заготівельними пунктами – про охорону складів (1932-1933 рр.).
ВІННИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ХЛІБЗАВОД № 1 ВІННИЦЬ-КОГО OБЛАСНОГО TРЕСТУ BСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Ф. Р-123, 16 од. зб., 1932-1934, 1937 рр. Описи.
252
Будівництво було розпочато у 1931 році, побудований у 1933 році. Здійс-нював випічку борошняних виробів. З 1934 р. підпорядкувався Вінниць-кому обласному тресту “Хлібопечення”.
Обіжники, розпорядження постанови Всесоюзного та Всеукраїнсь-кого об’єднань хлібопекарської промисловості, обіжники Вінницького обласного тресту “Хлібопечення”, накази директора заводу з питань ос-новної діяльності.
Річні баланси заводу, кошториси витрат.
Паспорт та план заводу за 1937р.; списки працівників заводу, листу-вання з підприємствами та організаціями з питань основної діяльності.
У фонді відклались документи з особового складу (табельні відомо-сті, відомості на зарплату).
Ф. Р-5345, 8 од. зб., 1923-1924 рр. Описи.
Утворене у 1923 р. Через своїх уповноважених у районах з центрами: Він-ниця, Проскурів, Могилів-Подільський, Кам’янець-Подільський, Жмерин-ка. Здійснювало заготівлю м’яса, худоби, м’ясопродуктів, найманням складів та ін. Ліквідовано 15 серпня 1924 р. на підставі розпорядження управління тресту “Укрм’ясохолодобійня” № 136 від 5 серпня 1924 р.
Розпорядження, інструкції, протоколи засідань відділення з питань основної діяльності.
Рапорти; акти обстеження та пояснююча записка про роботу Вінни-цької м’ясобази; документи про боротьбу з таємним забоєм худоби (про-токоли, акти, рапорти, листування), листування з уповноваженими та ор-ганізаціями з питань основної діяльності.
У фонді відклались документи з особового складу (накази, посвід-чення).
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА КОНТОРА “ГУБСІЛЬ”
ВСЕРОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО СОЛЕСИНДИКАТУ
Ф. Р-5314, 24 од. зб., 1923-1924 рр. Описи.
Створена у 1923 р. Здійснювала контроль за ринком солі в губернії шляхом продажу всіх її видів як з “коліс”, так і складів, що знаходились у Вінниці, Вапнярці, Проскурові, Барі. Ліквідована у 1924 р.
253
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА КОНТОРА
ТРЕСТУ “УКРМ’ЯСОХОЛОДОБІЙНЯ”
Накази правління Солесиндикату, Південної обласної контори; роз-порядження управляючого губернською конторою.
Доповідь про роботу губернської контори; акти обстеження складів; листування з підприємствами та організаціями з питань реалізації солі.
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТРЕСТ
БРОДИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Ф. Р-442, 749 од. зб., 1934-1938 рр. Описи.
Створений відповідно до постанови президії Вінницького облвиконкому від 3 лютого 1934 р. До складу тресту входили: пивоварні та дріжджові за-води, а також їх торговельна мережа. Здійснював організацію та контроль за діяльністю підвідомчих підприємств. Ліквідований у серпні 1938 р.
Накази НК постачання, облвідділу харчової промисловості, облвід-ділу постачання, управляючого трестом з питань основної діяльності.
Зведені річні плани; промислово-фінансові плани; плани капіталь-ного будівництва; річні звіти; кошториси витрат.
Паспорти заводів; паспорти обладнання заводів; проекти, креслення обладнання; відомості про реалізацію продукції; акти обстеження, заявки на постачання сировини та забезпечення транспортом; списки стаханів-ців; таблиці розрахунків виробленої продукції; листування з підприємст-вами та організаціями з питань основної роботи.
ПОДІЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ СПИРТОВОЇ ПРО-МИСЛОВОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ ДЕРЖАВНИХ СПИРТОВИХ ЗАВОДІВ УКРАЇНИ (ПОДІЛРАУСПИРТ)
Ф. Р-33, 225 од. зб., 1919-1924 рр. Описи.
Створене у 1919 р. відповідно до постанови РНГ України від 4 березня 1919 р. як Подільське районне управління винокурною промисловістю. 16 серпня 1921 р. було злито з Губборошном та харчовим відділом губвикон-кому під назвою “Губсільпром”. Відповідно до Постанови Президії РНГ від 4 лютого 1922 р. “Губсільпром” перейменовано у Подільське відділен-ня спиртотресту. У зв’язку з реорганізацією Укрдержспиртотресту 30 січня 1923 р. воно було реорганізоване у Подільське районне управління спир-тової промисловості об’єднання державних спиртових заводів України. Здійснювало керівництво господарською, технічною та фінансовою діяль-ністю підвідомчих установ винокурної та спиртової промисловості. Лікві-
254
доване 10 січня 1924р. згідно з постановою Укрдержсрпирту від 15 грудня 1923р.
Постанови ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомзему; постанови, накази, обіжники та інструкції Головного управління винокурної промисловості України, Центроспирту, Спиртотресту України; протоколи засідань Пре-зидії ВРНГ України та Подільського губвиконкому з питань основної роботи.
Виробничі плани та звіти підзвітних підприємств; кошториси ви-трат, фінансові звіти.
Положення РНГ УСРР про спиртотрест України; доповіді та відо-мості про діяльність управління та підвідомчих підприємств; угоди на продаж продукції; акти обстеження заводів, прийому заводів до експлуа-тації; описи майна заводів; списки підприємств та працівників заводів.
У фонді відклались документи особового складу (накази, посвідчення).
ВІННИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО ОБ’ЄДНАННЯ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ МІНІСТЕР-СТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР
Ф. Р-4268, 2587 од. зб., 1941, 1944-1959, 1964-1986 рр. Описи.
Створене на підставі наказу НК постачання СРСР № 911 від 3 грудня 1932 р. як Вінницький спиртовий трест Головного управління спиртової проми-словості. Відновив діяльність 1 квітня 1944 р. На підставі наказу Вінниць-кої РНГ № 8 від 13 січня 1959 р. трест був ліквідований. Відповідно до на-казу Міністерства харчової промисловості УРСР № 237 від 25 грудня 1965 р. був утворений Вінницький міжобласний трест, що об’єднував 25 спир-тових заводів Вінницької, Хмельницької та Одеської областей. На підставі постанови РМ УРСР № 100 від 18 лютого 1976 р. та наказу Міністерства харчової промисловості УРСР № 63 від 27 лютого 1976 р. трест було лікві-довано та на його базі створено Вінницьке виробниче об’єднання спирто-вої промисловості. Здійснювало керівництво та контроль за роботою підві-домчих підприємств.
Постанови РНК СРСР, Головного управління спиртової промисло-вості СРСР; накази, розпорядження Вінницького спиртотресту, Міністер-ства харчової промисловості, Українського республіканського об’єднання спиртової, лікеро-горілчаної та дріжджової промисловості, Вінницького облвиконкому з питань основної діяльності; протоколи Рад директорів підвідомчих підприємств, засідань дегустаційних комісій.
255
Промислово-фінансові плани підприємств; плани роботи тресту та об’єднання; плани розвитку зон сировини; плани капітального будівницт-ва підприємств; кошториси витрат; штатні розписи, річні звіти спиртотре-сту, об’єднання та підвідомчих установ; статистичні звіти про виконання планів, покращення умов праці.
Доповідні записки про роботу підвідомчих підприємств; пояснюва-льні записки до звітів; акти обстеження підприємств; інформації про від-новлення роботи заводів; відомості про впровадження винаходів та раці-оналізаторських пропозицій; паспорти заводів; креслення; документи про виконання соцзобов’язань, про присвоєння звання “Кращий за професі-єю”, “Краща бригада”; документи профкому (протоколи, доповіді); лис-тування з підприємствами та організаціями з питань основної роботи.
УПОВНОВАЖЕНИЙ КИЇВСЬКОГО РАЙОННОГО
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СПИРТОВОЇ МОНОПОЛІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СПИРТОВИХ ЗАВОДІВ УКРАЇНИ В
ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ
Ф. Р-2769, 5 од. зб., 1922-1925 рр. Опис.
Акти обліку спирту при генеральній ревізії Вінницького 157 вино-курного заводу. Акти обкладання спирту акцизом.
Листування з винокурними заводами з питань постачання сировини та ін.
ПОДІЛЬСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТ-ВАМИ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУ-БЕРНСЬКОЇ РАДИ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Ф. Р-3616, 12 од. зб., 1920-1923 рр. Опис.
Акти приймання спирту від винокурних заводів.
Листування зі спиртзаводами про придбання обладнання; з Вінни-цькою державною кондитерською фабрикою про продаж жита.
ПОДІЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ
СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ ДЕРЖАВ-НИХ СПИРТОВИХ ЗАВОДІВ УКРАЇНИ
Ф. Р-33, 225 од. зб., 1919-1924 рр. Описи.
256
Створене за постановою РНК України від 4 травня 1919 р. Здійснювало керівництво всіма націоналізованими підприємствами винокурної промис-ловості губернії. Ліквідоване в 1924 р.
Постанови, накази, обіжники та інструкції Головного і Подільського районного управлінь спиртової промисловості України про організацію і хід виробництва на винокурних та спиртогорілчаних заводах, розвиток спиртової промисловості, складання звітів та кошторисів, розвиток вино-градарства.
Акти обстежень заводів. Доповіді та відомості про діяльність По-дільського районного управління спиртової промисловості та підвідом-чих йому підприємств.
Листування з Головним Управлінням спиртової промисловості України, губернською радою народного господарства, винокурними та спиртогорілчаними заводами з питань забезпечення заводів сировиною та устаткуванням, охорони, укомплектування кадрами заводів, фінан-сування та ін.
ДЕРЖАВНІ ВИНОКУРНІ, СПИРТОВІ ТА
СПИРТОВО-ГОРІЛЧАНІ ЗАВОДИ
6 фондів, 931 од. зб., 1921-1934 рр. Описи.
Націоналізовані згідно з постановою ВРНГ України від 5 лютого 1919 р. Виготовляли спирт, горілку та інші вироби спиртової промисловості.
Протоколи виробничих нарад при завкомах заводів, загальних зборів робітників і службовців з питань виробництва та збуту продук-ції, ремонту, обладнання, постачання сировини та охорони заводів.
Річні і квартальні плани та звіти заводів.
Відомості про виконання виробничих планів. Колективні умови.
Листування з Українським та Подільським районним управлін-нями спиртової промисловості про заготівлю сировини, якість вироб-леної продукції, встановлення цін на вино і спирт, про фінансування та інші організаційно-господарські питання.
Бершадський, ф. Р-1064, 56 од. зб., 1921-1929 рр.;
Вінницький, ф. Р-1160, 372 од. зб., 1921-1934, 1944-1967 рр.;
Ладижинський, ф. Р-1937, 244 од. зб., 1926-1974 рр.;
Мартинівський, ф. Р-66, 131 од. зб., 1922-1928 рр.;
Могилів-Подільський, ф. Р-723, 22 од. зб., 1926-1931, 1940 рр.;
Пчільнянський, ф. Р-1165, 6 од. зб., 1927-1934 рр.
257
ВІННИЦЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД КИЇВСЬКОГО
МІЖОБЛАСНОГО ПИВОВАРНОГО ТРЕСТУ
Ф. Р-1159, 55 од. зб., 1926-1941, 1944-1949 рр. Описи.
Побудований у 1886 р. як приватне підприємство. Відповідно до постано-ви РНГ України від 5 лютого 1919 р. був націоналізований. У 1926 р. роз-почав роботу після капітального ремонту у складі Вінницького харчового тресту. З 1 жовтня 1930 р. виведений зі складу харчотресту та переданий у підпорядкування міськраді. У 1934-1938 рр. – підпорядковувався Вінниць-кому бродильного тресту, у 1938-1947 рр. – Вінницькому обласному управлінню харчової промисловості, з 1947 р. – Київському міжобласному пивоварному тресту. Здійснював випуск пивоварної продукції.
Накази, обіжники НК постачання, НК торгівлі, Укрбродоб’єднання; накази, постанови міськради, накази директора облбродтресту; директора заводу; інструкції облхарчопрому; протоколи виробничих та технічних нарад, конфліктної комісії.
Промислово-фінансові плани на 1929-1930 рр., 1948-1949 рр., квар-тальні плани, штатні розписи, річні звіти, річні бухгалтерські звіти.
Угоди на постачання продукції, колективні угоди, акти обстеження заводу, відомості про виконання планів, довідки, списки працівників, ма-газинів, що належать заводу, листування з установами та організаціями з питань основної роботи.
У фонді відклались документи з особового складу за 1930 р. (накази, рапорти, заяви).
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВІННИЦЬКИЙ ПИВЗАВОД»
Ф. Р-6123, 399 од. зб., 1976 – 2006 рр. Описи.
Утворене в 1976 р. як Вінницьке виробниче об’єднання пиво-безалкогольної промисловості. До складу об’єднання входили: Вінницький пивзавод – головне підприємство; Мурованокуриловецький завод мінера-льної води; Бершадський пивзавод; Брацлавський пивзавод; Тиврівський пивзавод; Чернятинський пивзавод. Згідно з наказом Вінницького ВО пи-во-безалкогольної промисловості від 29.03.1993 р. № 9 Вінницьке ВО пи-во-безалкогольної промисловості було ліквідоване, а державне підприємс-тво «Вінницький пивзавод» було перетворене в орендне підприємство. На-казом Регіонального відділення Фонду державного майна України у Він-ницькій області від 3.07.1995 р. № 539 орендне підприємство «Вінницький пивзавод» було перетворене у ВАТ «Вінницький пивзавод». 18.01.2006 р.
258
на загальних зборах акціонерів ВАТ «Вінницький пивзавод» прийнято рі-шення про припинення діяльності підприємства.
Накази промислового об’єднання «Укрпивопром». Накази генера-льного директора Вінницького ВО пиво-безалкогольної промисловості з основної діяльності. Накази голови правління ВАТ «Вінницький пивза-вод» з основної діяльності.
Протоколи засідань президії профкому спільно з адміністрацією об’єднання. Протоколи дисциплінарних комісій Вінницького пивзаводу. Протоколи загальних зборів орендарів та засідання ради орендарів. Про-токоли засідань спостережної ради, правління ВАТ «Вінницький пивза-вод».
Статут виробничого об’єднання (1991 р.). статут орендного підпри-ємства «Вінницький пивзавод» (1992 р.). Документи про приватизацію орендного підприємства «Вінницький пивзавод» (1995 – 1998 рр.). Реєст-ри власників іменних цінних паперів ВАТ «Вінницький пивзавод».
Виробничі плани об’єднання і підзвітних підприємств. П’ятирічні перспективні та річні плани впровадження наукової організації праці в об’єднанні. Зведені і річні статистичні звіти про виробничо-господарську діяльність, зведені річні бухгалтерські звіти, про використання сировини і матеріалів.
Приписи з техніки безпеки на підприємствах об’єднання. Докумен-ти з атестації робочих місць ВАТ «Вінницький пивзавод». Відомості, ін-формації про стан охорони праці і техніки безпеки на підприємствах об’єднання. Акт інвентаризації майна орендного підприємства «Вінниць-кий пивзавод» (1995 р.).
ХАРЧОВИЙ КОМБІНАТ ПОДІЛЬСЬКОГО
ГУБЕРНСЬКОГО МІСЦЕВГОСПУ
Ф. Р-2834, 23 од. зб., 1923-1925 рр. Описи.
З 1 жовтня 1923 р. комбінат перейшов на новий статут, за яким до його складу входили: макаронна фабрика, олієзавод, млин і підпорядковувався Подільській губернській РНГ. З 16 лютого 1924 р. – промисловому відділу губернського місцевгоспу. У травні 1925 р. припинив діяльність у зв’язку з ліквідацією губмісцевгоспу. Займався виготовленням макаронних виробів, переробкою зерна та олійних культур.
Обіжники, накази ВРНГ, НК праці; постанови ВУЦВК та РНГ України, губернської РНГ та губмісцевгоспу.
Виробнича програма на 1924 р., кошториси витрат.
259
Огляди роботи комбінату; відомості про роботу; правила внутріш-нього розпорядку; списки робітників та службовців; журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції; листування з установами та організа-ціями з питань основної роботи.
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МИЛО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ
НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ПОСТАЧАННЯ УСРР
Ф. Р-3003, 45 од. зб., 1933-1934 рр. Описи, каталог.
Створений відповідно до постанови Президії Вінницького облвиконкому № 80 від 1 лютого 1934 р. Здійснював організацію та контроль за діяльніс-тю підприємств галузі. До його складу входили миловарний завод та 37 са-лотопок.
У фонді відклались документи заводоуправління технічно-жирової проми-словості за 1933р.
Постанови, обіжники, директиви НК постачання; інструкції, обіж-ники, розпорядження Вінницького “Харчотресту”; постанови облвикон-кому; накази директора комбінату з питань основної діяльності.
Річні промислово-фінансові плани; квартальні фінансові плани; ко-шториси; річні звіти; звіти про реалізацію продукції; кошториси.
Рапорти про роботу заводоуправління та салотопок; торговельні угоди; акти прийому-передачі салотопок; кон’юнктурні зведення про ви-роблення продукції; списки працівників комбінату та підвідомчих під-приємств; листування з підприємствами та організаціями з питань основ-ної роботи.
У фонді відклались документи з особового складу “Вінхарчотехжи-ртресту” та комбінату (накази, особові справи, відомості на виплату зар-плати).
ВІННИЦЬКИЙ ТРЕСТ МАСЛОСИРОРОБНОЇ ПРОМИСЛО-ВОСТІ “МАСЛОСИРПРОМ” УПРАВЛІННЯ М’ЯСНОЇ І МО-ЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РАДНАРГОСПУ ПОДІЛЬСЬ-КОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ
Ф. Р-5478, 1282 од. зб., 1938, 1944-1963 рр. Описи.
Утворений у 1932 р. як Вінницький маслотрест. У післявоєнний період відновив діяльність 20 березня 1944 р. і підпорядковувався Укрго-ловм’ясосирпрому Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР.
260
У 1957-1962 рр. – управлінню м’ясо-молочної промисловості Раднаргоспу Вінницького економічного району. У 1963-1964 рр. – Раднаргоспу Поділь-ського економічного району. Здійснював керівництво і контроль за діяль-ністю підвідомчих підприємств. До складу тресту входило 6 маслосироро-бних заводів та 22 маслоробних, Вінницька маслосирбаза, механічні майс-терні. Ліквідований відповідно до постанови РНГ Подільського економіч-ного району № 72 від 2 березня 1964 р. у зв’язку з утворенням Вінницького виробничого молочного об’єднання.
У фонді відклались видаткові ордери, рахунки на здійснення ремонтних робіт механічної майстерні Вінницького маслотресту за 1938 p.
Директиви, накази, інструкції Міністерства м’ясомолочної промис-ловості УРСР, тресту “Головмаслосирпром”, накази та розпорядження Вінницького тресту та уповноваженого Міністерства заготівлі; протоколи технічних нарад, протоколи засідань жиро-балансової комісії.
Плани виробництва та товарообігу, місячні та квартальні плани, річ-ні промислово-фінансові плани; кошториси; штатні розписи; зведені річні та бухгалтерські звіти тресту; зведені річні, квартальні та місячні звіти заводів; річні звіти про роботу лабораторії.
Аналізи виконання основних показників; норми вироблення проду-кції; доповіді, інформації про готовність заводів до переробки продукції та хід заготівлі; акти прийомки завершеного будівництва, перевірки якос-ті продукції; інформації про виконання колективних договорів; відомості про вивчення стійкості масла; огляди роботи основних лабораторій трес-ту; документи профкому (протоколи, плани, доповіді); листування з під-приємствами та організаціями з питань основної роботи.
ВІННИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ МІНІСТЕРСТВА М’ЯСНОЇ І МОЛОЧ-НОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР
Ф. Р-5479, 2453 од. зб., 1963-1985 рр. Описи.
Створено на підставі постанови РНГ Подільського економічного району № 72 від 2 березня 1964 р. на базі Вінницького міського молокозаводу. Від-повідно до постанови РМ УРСР № 403 від 22 червня 1967 р. на його базі утворено обласне управління молочної промисловості. Згідно з наказом Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР № 355 від 13 серпня 1976 р. – реорганізовано у виробниче об’єднання молочної промисловості. Об’єднувало маслосирзаводи, заводи знежиреного молока, маслосирбази, механічні майстерні, що здійснювали переробку молока та випуск молоч-ної продукції.
261
Накази, постанови Міністерства м’ясної та молочної промисловості; рішення, розпорядження облвиконкому; накази начальника управління, директора об’єднання; протоколи виробничих нарад, засідань рад дирек-торів.
Плани виробництва продукції, п’ятирічні плани, техпромфінплани, кошториси; штатні розписи; річні звіти об’єднання та підприємств; звіти з впровадження нової техніки, раціоналізації та винахідництва; статистичні звіти.
Паспорти санітарного стану підприємств; огляди, аналізи роботи об’єднання; довідки, інформації про виконання планів, виконання колек-тивних договорів; колективні договори; акти введення в експлуатацію; документи про нагородження знаком “Переможець соцзмагання” (поста-нови, списки, характеристики), присвоєння звання “Кращий за професі-єю” (постанови, списки, характеристики); документи про проведення ре-спубліканських та обласних соцзмагань (постанови, інформації, показни-ки, довідки); документи профкому (протоколи, плани, звіти); листування з підприємствами та організаціями з питань основної роботи.
ВІННИЦЬКЕ OБЛАСНЕ BИРОБНИЧЕ AГРАРНО-ПРОМИСЛОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПО ПЛОДООВОЧЕВІЙ ПРО-ДУКЦІЇ «ВІННИЦЯПЛОДООВОЧГОСП» МІНІСТЕРСТВА ПЛОДООВОЧЕВОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР
Ф. Р-5780, 1985 од. зб., 1965-1985 рр. Описи.
Створено на підставі наказу Міністерства харчової промисловості УРСР № 331 від 4 квітня 1966 р. як Вінницьке виробниче об’єднання консервної промисловості. Відповідно до наказу Мінхарчопрому УРСР № 84 від 26 березня 1974 р. перейменоване у аграрно-промислове об’єднання консерв-ної промисловості. На підставі постанови РМ УРСР від 9 грудня 1975 р. на його базі було створене аграрно-виробниче об’єднання консервної проми-словості. Згідно з наказом Мінхарчопрому УРСР № 63 від 27 лютого 1976 р. створювалось виробничо-аграрне об’єднання консервної промисловості, на базі якого за наказом Мінхарчопрому УРСР № 83 від 15 травня 1981 р. створювалось обласне виробниче аграрно-промислове об’єднання по пло-доовочевій продукції “Вінницяплодоовочгосп”. До його складу входило 8 консервних заводів: Барський, Гайсинський, Могилів-Подільський, Попі-вецький, Тульчинський, Ямпільський, Шершнянський, Вінницький, а та-кож 11 радгоспів. Займалося вирощуванням, заготівлею та переробкою с/г продукції. Ліквідовано відповідно до постанови облвиконкому № 541 від 25 грудня 1985 р.
262
Накази, розпорядження Міністерства харчової промисловості УРСР, Міністерства плодоовочевого господарства УРСР; постанови, рішення облвиконкому; накази, розпорядження начальника об’єднання; протоколи засідань рад директорів.
Проекти п’ятирічних планів на 1965-1974 рр.; техпромфінплани; плани та звіти з собівартості продукції, будівництва, асигнування, вироб-ництва продукції; кошториси; штатні розписи; річні зведені звіти підпри-ємств; річні статистичні звіти об’єднання; річні бухгалтерські звіти.
Колективні договори; довідки про виконання основних показників, про роботу з кадрами, виконання соцзобов’язань, участь у республікансь-ких ярмарках; баланси виробничих потужностей підприємств; аналізи хіміко-технологічних показників; протоколи дегустаційних нарад; рішен-ня, пропозиції, карти атестації готової продукції; представлення, вироб-ничі та службові характеристики, анкети, автобіографії, довідки спеціалі-стів, що виїжджають за кордон за 1966-1973 рр.; документи профкому (протоколи, плани, доповіді).
ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОГО ВИРОБНИ-ЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ КОНСЕРВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Ф. Р-2683, 252 од. зб., 1939, 1944-1966 рр. Опис.
Створене в 1928 р. як кооперативне підприємництво з виробництва сухо-фруктів. Підпорядковувалось: до 1945 р. – “Укрпромплодоовочтресту” НК харчової промисловості УРСР, з 1945 р. по 1956 р. – Головному управлін-ню плодоконсервної промисловості “Укрголовконсерв”, з 1957 р. – Управ-лінню харчової промисловості Вінницького раднаргоспу, з 1965 р., відпо-відно до постанови РМ УРСР від 4 грудня 1965 р. – Головному управлінню консервної овочесушильної і харчоконцентратної промисловості “Укрго-ловконсерв”. Займалося виробництвом плодоовочевих консервів, сухо-фруктів, харчових концентратів.
Накази, розпорядження Головного управління харчової промисло-вості УРСР, Подільського раднаргоспу, обласного управління харчовоі промисловості; накази по Вінницькому консервному комбінату; протоко-ли виробничих нарад, загальних зборів працівників підприємства, засі-дань комісії з трудових конфліктів.
Плани і звіти, річні статистичні та бухгалтерські звіти.
Листування з Головним управлінням харчової промисловості УРСР з питань закупки сільськогосподарської сировини.
263
ВІННИЦЬКИЙ МІЖОБЛАСНИЙ КОНСЕРВНИЙ ТРЕСТ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ КОНСЕРВНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР.
Ф. Р- 5002, 56 од. зб., 1955-1957 рр. Опис.
Створений в 1956 р. відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР № 282 від 27 лютого 1956 р. Підпорядковувався Головному Управлінню консерв-ної промисловості УРСР. Здійснював керівництво та контроль за роботою підприємств консервної промисловості, що розташовувались на території Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Київської, Рівнен-ської, Хмельницької областей. Ліквідований в 1957 р. відповідно до роз-порядження РНГ Вінницького економічного адміністративного району № 51 від 31 липня 1957 р.
Розпорядження Головного Управління консервної промисловості; Ради Народного господарства Вінницького економічного району; накази по Вінницькому міжобласному консервному тресту.
Виробничі плани, квартальні та річні звіти підприємств тресту.
Листування з консервними заводами стосовно їхньої фінансової дія-льності.
ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА
«УКРГОЛОВКОНДИТЕР»
Ф. Р-5572, 571 од. зб., 1944-1974 рр. Описи.
Утворена у 1924 р. шляхом об’єднання трьох кондитерських фабрик. Від-повідно до постанови облвиконкому № 434 від 22 липня 1944 р. поновила свою роботу. Статут фабрики був затверджений постановою облвикон-кому № 435 від 24 липня 1944 р. Підпорядковувалась обласному управлін-ню харчової промисловості, з 1948 р. – “Укрголовкондитеру”, з 1957 р. – управлінню харчової промисловості Вінницької РНГ, з 1963 р. – управлін-ню харчової промисловості Подільської РНГ, з 1966 р. – “Укрголовконди-теру”. Займалася випуском кондитерських виробів.
Накази, розпорядження НК харчової промисловості, Мінхарчопро-му, Укрголовкондитеру, облуправління харчової промисловості; накази директора; рішення обласної та міської рад; протоколи виробничо-технічних нарад.
264
У фонді відклались відомості про чисельність та зарплату персоналу кон-
сервних заводів за 1955 р.
Промислово-фінансові плани; штатні розписи; кошториси витрат, виробничо-технічні звіти, річні бухгалтерські звіти; звіти з техніки безпе-ки; статистичні звіти з кадрових питань.
Статути фабрики; документи з капітального будівництва та ремонту цехів (рішення, плани, списки, кошториси), інвентарні описи майна; рецеп-тури на продукцію, що випускається; документи про роботу науково-технічного товариства з раціоналізації та винахідництва (постанови, нака-зи, протоколи, пропозиції, звіти); акти про нещасні випадки, документаль-них ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності; документи про обмін досвідом, впровадження передових методів праці (накази, бюле-тені, акти, розрахункові таблиці, довідки); інформації з техніки безпеки.
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУ-БЛІКАНСЬКОЇ КОНТОРИ “ГОЛОВМ’ЯСОМОЛЗБУТ” МІ-НІСТЕРСТВА М’ЯСНОЇ І МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР
Ф. Р-3378, 23 од. зб. 1944-1948 рр. Описи.
Відновила діяльність в травні 1944 року відповідно до наказу НК м’ясної і молочної промисловості СРСР № 390 від 28 квітня 1944 р. Підпорядкову-валась Українській республіканській конторі “Головм’ясомолзбут” НК м’ясної і молочної промисловості СРСР, а з 1946 р. Міністерства м’ясної і молочної промисловості СРСР. Займалась постачанням населення області м’ясомолочною продукцією, її збутом і відправкою в промислові центри СРСР. Ліквідована в жовтні 1949 р. відповідно до наказу Міністерства м’ясомолочної промисловості УРСР № 682 від 18 вересня 1949 р.
Накази, розпорядження, oбіжники, інструкції НК м’ясної і молочної промисловості СРСР, Міністерства м’ясомолочної промисловості УРСР, Української республіканської контори “Головм’ясомолзбут”, Вінницької обласної контори.
Протоколи засідань інвентаризаційної комісії; фінансові звіти Він-ницької обласної контори.
Довідки, акти ревізій контори. Листування з “Укрго-ловм’ясомолзбутом” щодо фінансово-господарської діяльності.
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА 1-ША ДЕРЖАВНА
ТЮТЮНОВА ФАБРИКА
Ф. Р-724, 18 од. зб. 1927-1930 рр. Опис.
265
Організована в 1927 році Могилів-Подільським окружним комітетом боротьби з безробіттям. Підпорядковувалась Могилів-Подільській ін-спектурі праці при окружному виконавчому комітеті та окружному ко-мітету боротьби з безробіттям. Займалась виробництвом тютюнових виробів. Ліквідована в 1930 році у зв’язку банкрутством підприємства.
Постанови Могилів-Подільського окрвиконкому; інструкції окружного комітету боротьби з безробіттям про порядок прийому на роботу, оплату праці, навчання підлітків.
Доповідні записки тютюнової фабрики стосовно фінансово – гос-подарської діяльності; положення про членство юридичних осіб в Українському товаристві Червоного Хреста; акти обстежень фабрики, списки працівників; листування з підприємствами та організаціями сто-совно закупки сировини, збуту готової продукції, сплати боргів.
МІСЦЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ, ПОЛІГРАФІЯ
ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ ВІДДІЛ МІСЦЕВОЇ ПРОМИ-СЛОВОСТІ ПРИ ВІННИЦЬКОМУ ОКРУЖНОМУ ВИКО-НАВЧОМУ КОМІТЕТІ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬ-КИХ ТА ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ
Ф. Р-1301, 457 од. зб., 1923-1929 рр. Описи.
Створений при окрвиконкомі відповідно до постанови Уряду України від 12 жовтня 1924 року. Здійснював керівництво та контроль діяльніс-тю державних підприємств місцевої промисловості та торгівлі, а також нагляд за діяльністю приватної, кустарної, кооперативної промисловос-ті. У віданні відділу знаходились млини; пивоварні, оцтові, цукрові, де-ревообробні, цвяхові, цегельні, чавунно-ливарні, шкіряні, миловарні за-води; тютюнові, сірникові та взуттєві фабрики; каменоломні. Ліквідо-ваний у 1930 році .
Накази ВРНГ, розпорядження ВУЦВК, НК праці та оборони; обіжники, накази начальника відділу, протоколи виробничих та техніч-них нарад відділу, протоколи засідань Президії Вінницького окрвикон-кому з питань місцевого господарства .
Плани роботи відділу, плани розвитку підприємств місцевої про-мисловості, плани з раціоналізації; кошториси; звіти підприємств.
Статути підприємств та акти їх обстеження; доповіді РСІ про ро-боту кустарів; колективні договори; відомості про роботу підвідомчих підприємств; листування з підприємствами та організаціями з питань роботи підприємств місцевої промисловості.
266
У фонді відклались документи з особового складу (накази, особові справи).
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВОЇ ПРОМИ-СЛОВОСТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВІННИЦЬКОЇ ОБ-ЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ
Ф. Р-666, 2673 од. зб., 1934-1937, 1945-1988 рр. Описи.
Утворене в жовтні 1934 р. відповідно до постанови ВУЦВК від 7 вересня 1934 р. Керувало виробничо-господарською, фінансовою діяльністю та бу-дівництвом підвідомчих підприємств. У різний час управлінню підпоряд-ковувались: Вінницьке виробниче об’єднання “Металіст”, Виробниче об’єднання “Подолянка”, Вінницька фабрика фарб, Барська фабрика госп-побуттоварів, Бершадський завод металовиробів, Гайсинський завод оцин-кованого посуду, Жмеринська текстильна галантерейна фабрика, Могилів-Подільська фабрика побутової хімії, Тульчинський металоштампувальний завод, Гайсинський деревообробний завод, Тиврівський завод пластикових виробів, Тростянецький та Чечельницький райпромкомбінати, Вінницька райбудконтора.
Накази Міністерства місцевої промисловості УРСР; постанови, обі-жники, накази та інструкції Вінницького окрвиконкому, Вінницького об-ласного управління місцевої промисловості з питань основної діяльності; протоколи засідань рад директорів; протоколи нарад відповідальних пра-цівників, технічних та художніх рад.
Техпромфінплани підвідомчих підприємств; плани впровадження нової техніки та постачання продукції; річні квартальні плани, звіти управління та підвідомчих установ; зведені звіти про виконання норм вироблення та стану нормування продукції; статистичні звіти про кіль-кість промислових артілей в області та роботу підприємств місцевої про-мисловості .
Документи з проведення конкурсів та оглядів з раціоналізації та ви-нахідництва (накази, постанови, показники, звіти); документи про наго-родження працівників урядовими нагородами (накази, постанови, подан-ня, характеристики, списки); документи про роботу з кадрами (відомості, довідки); документи профкому; акти обстеження підприємств, перевірки умов праці, про нещасні випадки; інформації про роботу підприємств; документи з проведення конкурсів та оглядів з раціоналізації та винахід-ництва; документи про нагородження працівників урядовими нагорода-ми; документи про роботу з кадрами; документи профкому; листування з підприємствами та організаціями з питань основної діяльності .
267
ВІННИЦЬКА ДЕРЖАВНА ДРУКАРНЯ
Ф. Р-67, 24 од. зб., 1924-1929 рр. Опис.
Реорганізована з націоналізованої приватної друкарні в грудні 1920 р.
Постанови, обіжники, накази та інструкції Української ради на-родного господарства та Подільського губернського виконкому (1922-1924 рр.) про удосконалення друкарської справи, охорону праці робітників та звітність.
Фінансові плани та кошториси на ремонт приміщень друкарні.
Договори з редакціями газет та іншими державними установами про виконання поліграфічних замовлень.
Листування з Вінницьким окружним комітетом КП(б)У, окруж-ними інспектурами народної освіти та соціального забезпечення про проведення соціального страхування, дострокове виконання поліграфічних замовлень, фінансування і звітність.
ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПОДІЛЛЯ «ПОДІЛЛЯДРУК» ПОДІЛЬСКОЇ ГУБЕРНСЬКОЇ
РАДИ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Ф. Р-198, 36 од. зб., 1921-1924 рр. Опис.
27 жовтня 1920 р. був створений поліграфічний відділ Подільської гу-бернської ради народного господарства. 21 лютого 1922 р. його реорганізовано у поліграфічно-паперовий трест Поділля, а в жовтні 1922 р. – в поліграфічне об’єднання Поділля. Керувало діяльністю всіх друкарень губернії. Ліквідоване в січні 1924 р.
Обіжники, накази, інструкції та положення Подільської губерн-ської ради народного господарства (1921-1923 рр.), поліграфічного відділу (1921-1922 рр.), поліграфічно-паперового тресту (1922 р.) та поліграфічного об’єднання Поділля (1922-1923 рр.) про націоналізацію, відбудову та експлуатацію підприємств поліграфічної промисловості.
Протоколи засідань президії Подільської губернської ради на-родного господарства (1922-1923 рр.) про поліпшення роботи полігра-фічного тресту Поділля та окремих друкарень, охорону праці робітни-ків тощо.
Квартальні та місячні звіти поліграфічного відділу (1921-1922 рр.), поліграфічно-паперового тресту Поділля (1922 р.), поліграфічного об’єднання Поділля (1923 р.) та окремих друкарень.
268
Відомості про стан поліграфічної промисловості в дореволюцій-ний час та в перші роки Радянської влади на Поділлі.
Орендні договори та акти обстежень друкарень.
Листування з Центральним паперовим трестом і друкарнями про забезпечення папером, удосконалення знарядь праці та звітність.
ФАБРИКА № 10 ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ГЕОДЕЗІЇ І КАРТОГРАФІЇ ПРИ РАДІ МІНІСТРІВ СРСР
Ф. Р-5941, 506 од. зб., 1965-1986 рр. Описи.
Будівництво фабрики було розпочато у 1965 р. відповідно до постанови РМ СРСР № 840-352 від 8 жовтня 1964 р. Введена у дію 2 січня 1973 р. відповідно до наказу Головного управління геодезії і картографії при РМ СРСР № 2 від 3 січня 1973 р. Займалася випуском карт та атласів.
Накази, постанови, протоколи засідань Головного управління геоде-зії та картографії; накази директора фабрики; протоколи засідань техніч-ної ради; протоколи засідань робочої ради.
Техпромфінплани; тематичні плани; плани з праці та зарплати; ком-плексні плани покращення умов праці; кошториси та штатні розписи; річні звіти; статистичні звіти; річні бухгалтерські звіти.
Довідки; акти комплексних перевірок виробничої та фінансової дія-льності; інформації про виконання планових показників, про роботу з кадрами, розвиток та впровадження нової техніки; книги реєстрації неща-сних випадків; документи (протоколи зборів, плани, звіти, довідки) про роботу Науково-технічного гірничого товариства; документи профкому (протоколи, плани, звіти); листування з установами та організаціями з питань основної роботи.
ВИРОБНИЧО-ХУДОЖНЄ ОБ’ЄДНАННЯ “ВІННИЧАНКА” РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО ОБ’ЄДНАННЯ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ УРСР
Ф. Р-5043, 313 од. зб., 1944-1973 рр. Описи.
Відновила діяльність у 1946 р. відповідно до постанови Вінницького між-обласного художнього промислової спілки від 25 квітня 1946 р., як Вінни-цька кооперативно-промислова артіль “Художекспорт”. Відповідно до по-станови РМ УРСР № 1698 від 11 жовтня 1960 р. – перейменована у Вінни-цьку фабрику художніх виробів “Художекспорт”. На підставі наказу Голо-
269
вного управління місцевої промисловості та побутового обслуговування № 57 від 1 квітня 1961 р. – перейменована у фабрику художніх виробів ім. Т.Г. Шевченка. З 1 лютого 1974 р., згідно з наказом Міністерства місцевої промисловості УРСР № 19 від 29 січня 1974 р. – перейменована у вироб-ниче об’єднання “Вінничанка”. Підпорядковувалась Республіканському промисловому об’єднанню народних художніх промислів УРСР. Займала-ся виготовленням декоративної продукції. У фонді відклались річні звіти артілі “Червона вишивальниця” (м. Немирів) за 1944-1945рр.
Постанови Президії Вінницького міжобласного худпромсоюзу; на-кази Міністерства місцевої промисловості, Головного управління худож-ніх промислів УРСР; рішення обласного та міського виконкомів; накази, розпорядження директора фабрики; протоколи засідань членів правління, кваліфікаційних та атестаційних комісій, фабзавкому.
Техпромфінплани; плани з праці; кошториси; штатні розписи; річні звіти; звіти про чисельність та склад спеціалістів, про реалізацію продук-ції, про впровадження раціоналізаторських пропозицій; статистичні звіти про виконання планових показників.
Акти про інвентаризацію; паспорти артілей; колективні договори; інформації про виконання соцзобов’язань; документи про проходження практики (характеристики, програми, графіки); заяви на раціоналізатор-ські пропозиції; документи про роботу з кадрами (списки, листування), про впровадження раціоналізаторських пропозицій (пропозиції, розраху-нки), про присвоєння звання “Майстер-художник вищого класу”, “Майс-тер-художник першого класу” (картки, нагородні листки, характеристи-ки), профспілки (протоколи, плани, доповіді).
БУДІВНИЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ КОМІТЕТ
ДЕРЖАВНИХ СПОРУД
Ф. Р-1034, 193 од. зб., 1919-1922 рр. Опис.
Утворений згідно з постановою РНК України від 28.05.1919 р. Здійснював керівництво будівництвом на території губернії. Займався складанням бу-дівельних програм, затверджував плани та проекти будівельних робіт. Лік-відований в 1922 р.
Постанови, обіжники і розпорядження Подільського губернського комітету державних споруд та губернської ради народного господарства 270
про організацію та хід будівельних робіт в губернії, затвердження будіве-льних проектів і складання кошторисів.
Копії протоколів засідань колегії Українського комітету державних споруд з питань розподілу кредитів та будівельних матеріалів, комплек-тування губернських комітетів кадрами.
Матеріали про ліквідацію комітетів державних споруд.
Листування з Головним та Українським комітетами державних спо-руд, губернським раднаргоспом, відділом праці, повітовими відділами держспоруд та народного господарства про ремонт і будівництво держав-них установ, мостів, шляхів, про ціни на будівельні матеріали, розподіл робочої сили, затвердження кошторисів та фінансування.
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА З ВИРОБНИЦТВА ЖИ-ТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЖИТЛОВО-КООПЕРАТИВНОГО BИРОБНИЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ
Ф. Р-250, 24 од. зб., 1931-1934 рр. Опис.
Постанови Української економічної наради, Всесоюзної Ради жит-лової кооперації. Протоколи загальних зборів робітників піщаних кар’єрів. Протоколи технічних нарад Гринецького вапнякового заводу.
Листування з Рихтецьким алебастровим заводом у справі нарядів і відвантаження алебастpу на будови; з вапняковими заводами – про вигото-влення вапна для Вінбудтресту.
ВІННИЦЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ТРЕСТ “ПОДІЛЬСЬКЗА-ЛІЗОБЕТОН” ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ГОЛОВНОГО УПРАВ-ЛІННЯ З БУДІВНИЦТВА В ПОДІЛЬСЬКОМУ ЕКОНОМІЧ-НОМУ РАЙОНІ
Ф. Р-5081, 138 од. зб., 1965-1967 рр. Описи.
Створений відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 21 липня 1965 р. та наказу Міністерства будівництва УРСР від 20 серпня 1965 р. Підпорядковувався головному управлінню з будівництва в Подільському економічному районі “Головподільськбуду”. Здійснював організацію і ке-рівництво підприємствами з виготовлення збірних залізобетонних виробів та конструкцій. Ліквідований відповідно до наказу Міністерства промис-лового будівництва УРСР від 28 квітня 1967 р.
271
Накази, розпорядження, директивні вказівки тресту та “Головпо-дільськбуду”; протоколи засідання колегії “Головподільськбуду”, вироб-ничих нарад з директорами підприємств тресту.
Плани та звіти організаційно-технічних заходів промислових підпри-ємств, розвитку та впровадження нової техніки і передової технології на під-приємствах тресту; техпромфінплани підвідомчих підприємств; плани та звіти промислових підприємств тресту про виконання планів з випуску вало-вої продукції; кошториси адміністративно-управлінських витрат та штатні розписи; річні бухгалтерські звіти промислових підприємств та зведені трес-ту. Акти приймання промислових підприємств у відання тресту.
У фонді відклалися документи з особового складу (накази, відомос-ті нарахування зарплати, списки, особові картки з обліку кадрів).
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ТРЕСТ, ЦЕГЕ-ЛЬНІ ЗАВОДИ ОБЛАСТІ (О.А.Ф.)
Ф. Р-20, 312 од. зб., 1925-1930 рр. Описи.
Обіжники та накази ВРНГ, розпорядження Вінницького окрвикон-кому. Протоколи технічних нарад.
Промислово-фінансові плани і виробничі програми. Річні бухгал-терські звіти заводів. Умови з постачальниками і підрядниками.
Листування з цегельними заводами з адміністративно-господарських та фінансових питань.
СЕРБИНІВСЬКИЙ ВАПНЯКОВИЙ ЗАВОД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОНТОРИ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ
Ф. Р-1306, 24 од. зб., 1932-1934 рр. Описи.
Директиви, вказівки НК важкої промисловості, Вінницької обласної контори житлово-будівельних матеріалів. Обіжники, розпорядження Він-ницького обласного управління народногосподарського обліку і інспекції праці.
Протоколи технічних і виробничих нарад і загальних зборів робіт-ників і службовців заводу.
Звіти про роботу заводу.
Заявки на видачу і перевезення вапна. Акти приймання будівельних матеріалів, перевірки їх якості. Інвентарний опис майна заводу.
272
ВІННИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ІНСПЕКТОР ДЕРЖАВНОГО БРАКЕРАЖУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ МІНЕРАЛЬНО-ГО ПОХОДЖЕННЯ
Ф. Р-665, 28 од. зб., 1931-1935 рр. Опис.
Розпорядження районного інспектора по Вінницькій області браке-рам пунктів з питань визначення якості, приймання і відвантаження буді-вельних матеріалів.
Звіти про роботу. Зведення бракерів пунктів про приймання і відва-нтаження будівельних матеріалів.
Приймально-навантажувальні акти Гніванського кар’єроуправління на відправку будівельних матеріалів для комендатури Кремля.
Листування з Центральною конторою контролю Держбракеражу з адміністративних, господарських і фінансових питань.
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОГО БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Ф. Р-967, 145 од. зб., 1931-1935 рр. Описи.
Утворене в 1932 р. Здійснювало контроль за дотриманням технічних стан-дартів та вимог охорони праці і техніки безпеки на будівництві. У фонді відклалися документи Вінницької міжрайонної дільниці державного буді-вельного контролю за 1931 р.
Постанови, обіжники РНК УСРР, НК комунального господарства і Державної планової комісії УСРР. Накази Вінницької міжрайонної та обласної інспектур державного будівельного контролю з основної діяль-ності. Протоколи технічних нарад при Вінницькому обласному управлін-ні держбудконтролю.
Річні звіти про роботу.
Акти обстеження будівельних робіт. Матеріали про будівництво ко-рпусу інфекційної лікарні в м. Славуті; Вінницької паротурбінної елект-ростанції; обласної бібліотеки ім. Тімірязєва. Проекти і кошторис на буді-вництво Вінницької швейної фабрики.
Списки співробітників обласного управління державного контролю.
Листування з дільничними інспекторами держбудконтролю про хід будівельних робіт.
273
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МІЖРАЙОННИЙ ТРЕСТ ПРО-МИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЕРЖАВНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Ф. Р-19, 222 од. зб., 1929-1931 рр. Описи.
Створений 1 жовтня 1930 р. Здійснював технічне керівництво цегельними та алебастровими заводами, вапняковими і гранітними розробками та ін-шими підприємствами буд